ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه آن با مدت‌زمان ازدواج در بین زوجین

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

2 کارشناسی ارشد، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، واحد اهواز.

3 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت.

4 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

10.30473/hpj.2019.6313

چکیده

مقدمه: حاملگی بزرگترین رویداد زندگی یک زن می‌باشد که برای تمامی زنان واقعه خوشایندی نیست و در مواردی که به‌درستی مدیریت نشود، استرس زیادی بر مادر و اطرافیان وی وارد می‌کند. هدف کلی این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه مدت‌زمان ازدواج با آن بوده است. روش: پژوهش حاضر از دو بخش آزمون‌سازی و توصیفی-همبستگی و نمونه آماری 150 زوج مراجعه‌کننده به مرکز بهداشت شماره یک شهرستان ایذه بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­ها: نشان داد بار عاملی بالاتر از 3/0 مشخص نموده که پرسشنامه از 2 عامل اشباع شده است. این 2 عامل بروی هم در حدود 314/60 برای زنان و 937/69 برای همسرانشان درصد واریانس را تبیین کرده‌اند. همچنین یافته‌های همبستگی نشان داد ترس از زایمان با مدت‌زمان ازدواج برای زنان و برای همسرانشان رابطه‌ای معکوس دارد. وجود رابطه معکوس بین تحصیلات و سن با ترس از زایمان قبل از بارداری نیز ازجمله یافته‌های جانبی این پژوهش بوده است. نتیجه‌گیری: ابزار استانداردشده فارسی "ترس از زایمان قبل از بارداری" دارای ویژگی‌های روان‌سنجی قابل‌قبولی در نمونه ایرانی می‌باشد. همچنین بین مدت‌زمان ازدواج و ترس از زایمان رابطه‌ای معنادار برقرار می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Fear of Preterm Delivery Questionnaire and its Relationship with Marriage Duration among Couples

نویسندگان [English]

  • Sadigheh Heydari 1
  • Parvin Esfandiari nezhad 2
  • Majid Barzegar 3
  • Mehrnaz Azadyekta 4
1 M.A. in Psychometric Sciences Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
2 M.A. in Midwifery, Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
4 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University of Islamshahr Branch.
چکیده [English]

Objective: Pregnancy is the biggest event in a woman's life, which is not a welcome event for all women, and in cases where it is not properly managed, it puts a lot of stress on her mother and those around her. The overall purpose of this study is to investigate Psychometric properties of fear of preterm delivery questionnaire and its relationship with marriage duration among couples. Methods: The present study consisted of two parts of test-descriptive-correlation and statistical sample of 150 couples referring to health center number one in Izeh city that were selected by multistage cluster sampling. Data were analyzed using SPSS-24 software. Findings: showed that the factor loadings greater than 0.3 determined that the questionnaire was saturated by two factors. These two factors are explained by about 60.314 for women and 69.937 for their husbands, and explained the percentage of variance. Correlation findings also showed that the fear of delivery with marriage duration for women and for their husbands have a reverse relationship. The inverse relationship between education and age with fear of pre-natal delivery is one of the side findings of this study. Conclusion: standardized Persian instrument "Fear of Preterm Delivery" has acceptable psychometric properties in Iranian sample. Also, There is a significant inverse relationship between the duration of marriage and fear of childbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of Giving Birth
  • Pregnancy
  • Marriage Duration
  • Factor Analysis
اسلمی، ا.؛ علیپور، ا.؛ آقایوسفی، ع.ا.؛ نجیب، فاطمه. (1394). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های اسلامی-معنوی بر اضطراب بارداری مادران و سلامت جسمانی نوزادان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 4(14), 129-140.
حبیبی، آ.؛ عدن‌ور، م. (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
حسن‌دوست، م. (1383). فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار.ISBN 964-7531-28-1
زارعی، ن.؛ رسول‌زاده طباطبایی، ک.؛ آذین، س.ع. (1391). مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه‌ماهه‌های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 1(4), 5-18.
طاهری، ز.؛ خورسندی، م.؛ امیری، م.؛ حسن‌زاده، ا،. (1394). بررسی علل ترس از زایمان در زنان باردار شهرکرد در سال 1392: یک گزارش کوتاه، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 14: 4.
فضیلتی، م.؛ افروز، غ.ع.؛ علیپور، ا.؛ حنطوش زاده، ص. (1396). ارزیابی اثربخشی مداخلات روانشناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت در مادران باردار و وزن تولد نوزادان ایشان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 6(23), 118-135.
Alipour, Z., Lamyian, M., Hajizadeh, E., Vafaei, M. (2011). The association between antenatal anxiety and fear of childbirth in nulliparous women: a prospective study. Iran J Nurs Midwifery Res. 16(2): 169- 73.
Bastani, F., Hidarnia, A., Kazemnejad, A., Vafaei, M., Kashanian, M. (2005). A randomized controlled trial of the effects of applied relaxation training on reducing anxiety and perceived stress in pregnant women. J Midwifery Womens Health. 50(4):e36-40.
Bland, J., Altman, D. (1997). Statistics notes: Cronbach’s alpha. BMJ. 314:275.
Erika, T., Mihala, G., Paul, A., Debra, K., Gamble, J., Toohill, J., Fenwick, J. (2017). An economic evaluation alongside a randomised controlled trial on psycho-education counselling intervention offered by midwives to address women's fear of childbirth in Australia, Sexual & Reproductive Healthcare. 11:16.
Hanson, S., Hunter, L.P., Bormann, J.R., Sobo, E.J. (2009). Paternal fears of childbirth: a literature review. J Perinat Educ [Internet]. 18(4):12–20.
Hildingsson, I. (2014). Swedish couples’ attitudes towards birth, childbirth fear and birth preferences and relation to mode of birth: a longitudinal cohort study. Sex Reprod Healthc. 5:75–80.
Huizink, A.C., Mulder, E.J., Robles, D.E., Medina, P.G., Visser, G.H., Buitelaar, J.K. (2004). Is pregnancy anxiety a distinctive syndrome? Early Hum Dev. 79(2):81-91. DOI: 10.1016/ j. earlhumdev. 04.014 PMID: 15324989.
Hildingsson, I., Haines, H., Karlström, A., Nystedt, A., (2017). Presence and process of fear of birth during pregnancy—Findings from a longitudinal cohort study, Women and Birth, In Press, Corrected Proof, Available online.
Stoll, K., Hauck, Y., Downe, S., Edmonds, J., Mechthild, M., Gross, A., Malott, P., Emma Swift, McN., Thomson, G., Wendy, A. H. (2016). Cross-cultural development and psychometric evaluation of a measure to assess fear of childbirth prior to pregnancy, Sexual & Reproductive Healthcare. 8: 49-54.
Negahban, T., Ansari, A. (2008). Do not be afraid of emergency cesarean delivery in nulliparous pregnant women can predict? Journal of Nursing and Midwifery, Tehran Univ Med Sci (HAYAT). 73-81.
Poikkeus, P., Saisto, T., Unkila-Kallio, L., Punamaki, R., Repokari, L., Vilska, S. (2006). Fear of childbirth and pregnancy-related anxiety in women conceiving with assisted reproduction. Obstet Gynecol; 108(1): 70-6.
Erkaya R., Karabulutlu, Ö. (2017). Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Defining Childbirth Fear And Anxiety Levels In Pregnant Women. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 237: 1045-1052.
Perier, S., Gautier, J., O’Reilly, A., Séjourné, N. (2016). Le rôle de l’optimisme et de l’anxiété dans la peur de l’accouchement : une étude exploratoire. Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive. 26(4): 170-179.
Spice, K., Jones, S.L., Hadjistavropoulos, H.D., Kowalyk, K., Stewart, S.H. (2009). Prenatal fear of childbirth and anxiety sensitivity. J Psychosom Obstet Gynaecol. 30(3):168-74. DOI: 10.1080/01674820902950538 PMID: 19591052.
Stoll, K., Hall, W., Janssen, P., Carty, E. (2014). Why are young Canadians afraid of birth? A survey study of childbirth fear and birth preferences among Canadian University students. Midwifery. 30(2):220–6.
Stoll, K., Hall, W.A. (2013). Attitudes and preferences of young women with low and high fear of childbirth. Qual Health Res. 23(11):1495–505.
Sundin, J. (2007). Birth Skills. 1st ed. Australia: ALLEN & UNWIN (A&U): 17.
Teixeira, C., Figueiredo, B., Conde, A., Pacheco, A., Costa, R. (2009). Anxiety and depression during pregnancy in women and men. J Affect Disord. 119(1-3):142- 8. DOI: 10.1016/j.jad.2009.03.005 PMID: 19346001.
Van Bussel, J.C., Spitz, B., Demyttenaere, K. (2006). Women's mental health before, during, and after pregnancy: a population-based controlled cohort study. Birth. 33(4):297-302.