مقایسه‌ی عزت نفس آشکار و ناآشکار در زنان متقاضی جراحی بینی با افراد عادی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/hpj.2019.41382.4074

چکیده

مقدمه: نظریۀارتباطمیانعزتنفسوعملکرد اختلال بدریخت انگاری بدنمتکیبراین موضوعاستکهعزتنفسمی‌تواندبرایافراد،احساساتِهمراهباایمنیدرمواجههبا تهدیدواسترسفراهمآورد.هدفازاجرایاین پژوهش،مقایسه عزت نفس آشکار و ناآشکار در افراد متقاضی عمل جراحی بینی با افراد عادی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های علی-مقایسه‌ای بود. جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ زنان متقاضی عمل جراحی بینی مراجعه کننده به مراکز زیبایی شهر رشت در فصل بهار 1397و زنان عادی بود. از این جامعه به روش نمونه‌گیری در دسترس 70 نفر از زنان و دختران متقاضی عمل جراحی بینی و 70 زن و دختر عادی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSES) و مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (IPT) بود. یافته­ها: نتایج نشان‌دهندۀ آن بود که توانایی زنان متقاضی عمل جراحی بینی در عزت نفس آشکار و ناآشکار ضعیف‌تر از زنان عادی است. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین زنان و دختران متقاضی جراحی بینی از لحاظ عزت نفس آشکار و ناآشکار تفاوت معنی‌دار وجود دارد. نتیجه‌گیری: پایین بودن عزت نفس در افراد می‌تواند یکی از علل گرایش افراد به انجام جراحی‌های زیبایی باشد، بنابراین با بهبود عزت نفس می‌توان از گرایش به جراحی‌های زیبایی در جامعه کاست

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of explicit and implicit self-esteem in applicants for nose surgery and normal women

نویسندگان [English]

  • fereshte hasani 1
  • hosen zare 2
  • reza dosti 1
1 PhD candidate of psychology in Payame Noor University,Tehran,Iran
2 Professor in psychology,Payame Noor University, Tehran,Iran
چکیده [English]

Objective: The theory of the relationship between self-esteem and the performance of a disorder is based on the fact that self-esteem can provide individuals with emotions with safety in the face of threats and threats. The purpose of this study was comparisons implicit self-esteem and explicit in those who performed nasal surgery with normal people. This was a cross-sectional research.Methods: The statistical population of the present study included all female infertility surgeons who referred to beauty centers of Rasht in spring 1397 and normal women. The community was selected through available sampling. 70 nose and 70 normal subjects were selected. The expression used in this research was the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and the Alphanumeric Scale (IPT). The mean scores indicate that women's ability to perform surgery is clear and insignificant in their self-esteem than ordinary ones.Findings: The results of multivariate analysis of variance showed that the ability of the two groups of subjects in the obvious and the subtle self-esteem is not the same and there is a significant difference between the two groups.Conclusion: Low self-esteem in individuals can be one of the reasons for the tendency of people to have a cosmetic surgery, so improving self-esteem can reduce the tendency for cosmetic surgery in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clear self-esteem
  • subtle self-esteem
  • Nasal Surgery
بساک‌نژاد، س؛ عارفی، ن، و ارشدی، ن. (1397). بررسی الگوی خوردن هیجانی، بدتنظیمی هیجان، عزت نفس و تکانشگری در بروز اعتیاد دانشجویان. فصل‌نامه روانشناسی سلامت، 7(2)، 145-132.
خیری، ط؛ عبداللهی، م. م؛ و شاهقلیان، م. (1392). مقایسه هوش هیجانی، سبک دلبستگی و عزت نفس در افراد معتاد و غیرمعتاد. فصل‌نامه روانشناسی سلامت، 2(3)، 69-81.
پورمحسنی کلوری، ف؛ و شیرمحمدی، س. (1395). مقایسۀ خودپنداشت، طرحواره‌های ناکارآمد و پردازش هیجانی در افراد متقاضی جراحی زیبایی و غیرمتقاضی. رویش روان‌شناسی، 5(2)، 186-165.
ملکی، ب؛ علی‌پور، ا؛ زارع، ح؛ و شقاقی، ف. (1393). بررسیمقدماتیویژگی­هایروانسنجی مقیاسترجیححروفالفباینام )آی پی تی)برای سنجشعزتنفسناآشکار. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی، 5(17)، 123-101.
رضائی، ط؛ بیانی، ع؛ و شریعت نیا، ک. (1394). پیش‌بینی سلامت روان براساس متغیرهای عزت نفس، رضایت از زندگی و امید در دانشجویان. فصلنامۀ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران، 3(3)، 252-242.
چوپانی، م؛ نعیمی، ا؛ و پشتیبان، ف. (1395). مقایسل ویژگی‌های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعۀ کیفی. پژوهش‌های مشاوره، 15(57)، 120-101.
مختاری، ف؛ و حاتمی، ح. ر. (1395). مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی در متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی. دو فصل‌نامۀ پژوهش‌نامۀ روان‌شناسی عدالت، 1(2)، 87-69.
نادی نجف‌آبادی، ف؛ نظری چگنی، ا؛ و مهرابی‌زاده هنرمند، م. (1392). رابطۀ علی بین کمرویی و تنهایی با میانجیگری سبک‌های شوخ‌طبعی (خودارزنده‌سازانه و پیوندجویانه) و عزت نفس در دانش‌آموزان دختر شهرستان نجف‌آباد. اندیشه‌های نوین تربیتی، 9 (2) ، 151-131.
رجبی، غ. ر؛ علیبازی، ه؛ جمالی، ا؛ و عباسی، ق. (1394). بررسی رابطۀ عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجلۀ مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 12(12)، 104-83.
Andrews, V., Hammerum, A. M., Dohrn, N., & Holzknecht, B. J. (2017). Infection with carbapenemase-producing organisms after cosmetic surgery at a hospital abroad. Ugeskrift for Laeger, 179(13), 1-12.
Kunikata, H., Shiraishi, Y., Nakajima, K., Tanioka, T., & Tomotake, M. (2011). The relationship between psychological comfort space and self-esteem in people with mental disorders. The Journal of Medical Investigation, 58(1-2), 56-62.
Karabenick, S, A., & Knapp, J. R. (1991). Relationship of academic help seeking to the use of learning strategies and other instrumental achievement behavior in college students. Journal of Educational Psychology, 83(2), 221-230.
Levine, G., Majerovitz, D., Schnur, E., Robinson, E., & Soman, C. (2008). Improving the self-esteem of at risk youth. NERA Conference Proceedings, 6, 222-238.
Rosenberg, M. (1965). Self-image Society & the adolescent. Princeton, NJ: Princeton University.
Ni, C., Liu, X., Hua, Q., Lv, A., Wang, B., & Yan, Y. (2010). Relationship between coping, self-esteem, individual factors and mental health among Chinese nursing students: A matched case control study. Nurse Education Today, 30, 338-343.
Ashikali, E. M., Dittmar, H., & Ayers, S. (2017). The impact of cosmetic surgery advertising on women’s body image and attitudes towards cosmetic surgery. Psychology of Popular Media Culture, 6(3), 255-262.
Bosson, J. K., Swann, W. B., & Pennebaker, J. W. (2000). Stalking the perfect measure of implicit self-esteem: The blind mean and the elephant revisited? Journal of Personality and Social Psychology, 79, 631-643.
Deniz, M. E., Hamarta, E., & Ari, R. (2005). An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 33(1), 19-30.
Erozkan, A. (2009). The predictors of loneliness in adolescents. Elementary Education Online, 8(3), 809-819.
Franck, E., De Raedt, R., & Houwer, M. (2007). Implicit and explicit self-esteem in currently depressed individuals with and without suicidal ideation. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 38, 75-85.
Goodman, M. P., Placik, O. J., Matlock, D. L., Simopoulos, A. F., Dalton, T. A., Veale, D., & Hardwick-Smith, S. (2016). Evaluation of body image and sexual satisfaction in women undergoing female genital plastic/cosmetic surgery. Aesthetic surgery journal, 36(9), 1048-1057.
Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102, 4-27.
Greenwald, A. G., Banaji, M. R., Rudman, L. A., Farnham, S. D., Nosek, B. A., & Mellott, D. S. (2002). A unified theory of implicit attitudes, stereotypes, self-esteem, and self-concept. Psychological Review, 109, 3-25.
Holliday, R., Bell, D., Cheung, O., Jones, M., & Probyn, E. (2015). Brief encounters: Assembling cosmetic surgery tourism. Social Science & Medicine, 124, 298-304.
Jones, J. T., Pelham, B. W., & Mirenberg, M. C. (2002). Name letter preferences are not merely mere exposure: Implicit egotism as self-regulation. Journal of Experimental Social Psychology, 38, 170-177.
Jovic, M., Sforza, M., Jovanovic, M., & Jovic, M. (2017). The Acceptance of Cosmetic Surgery Scale: Confirmatory factor analyses and validation among Serbian adults. Current Psychology, 36(4), 707-718.
Kesting, M. (2012). The impact of social stress on self-esteem and paranoid ideation. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 7, 10-46.
Koole, S. L., Govorun, O., Cheng, C. M., & Gallucci, M. (2009). Pulling yourself together: Meditation promotes congruence between implicit and explicit self-esteem. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 1220-1226.
Krizan, Z., & Suls, J. (2008). Are implicit and explicit measures of self-esteem related? A meta-analysis for the Name-Letter Test. Personality and Individual Differences, 44, 521-531.
Madu, S., Bodiba, P., Ezeokana, J. O., & Nnedum, O. A. (2011). The relationship between body mass index and self-concept among adolescent female University students. Journal Curtains, Published in South Africa, 25(5), 215-239.
Martens, A., Greenberg, A., & Allen, J. J. B. (2008). Self-esteem and autonomic physiology: Parallels between self-esteem and vagal tone as buffers of threat. Personality and Social Psychology Review, 12, 370-389.
Rudolph, A., Schröder-Abé, M., Schütz, A., Gregg, A. P., & Sedikides, C. (2008). Through a glass, less darkly? Reassessing convergent and discriminant validity in measures of implicit self-esteem. European Journal of Psychological Assessment, 24, 273-281.
Schimmack, U., & Diener, E. (2003). Predictive validity of explicit and implicit self-esteem for subjective well-being. Journal of Research in Personality, 37, 100-106.
Schwerdtfeger, A., & Scheel, S. (2012). Self-esteem fluctuations and cardiac vagal control in everyday life. International Journal of Psychophysiology, 83, 328-335.
Nuttin, J. M. (1985). Narcissism beyond Gestalt and awareness: The name letter effect. European Journal of Social Psychology, 15, 353-361.
Sherman, D. K., & Cohen, G. L. (2006). The psychology of self-defense: Self-affirmation theory. Advances in experimental social psychology. San Diego, CA: Academic Press.
Smith, M., & Jaffe-Gill, E. (2013). Social anxiety disorder & social phobia symptoms, self-help and treatment. Journal of Anxiety Disorders, 6(3), 249-259.
Stieger, S., Formann, A., & Burger, C. (2011). Humor styles and their relationship to explicit and implicit self-esteem. Personality and Individual Differences 50, 747-750.
Young, A. J., Schneider, B. H., Wadeson, R., Guirguis, M., & Bergeron, N. (2000). A behaviourbased peer-nomination measure of social withdrawal in children. Social Development, 9, 544-564.
Want, J., & Kleitman, S. (2006). Imposter phenomenon and self-handicapping: Links with parenting styles and self-confidence. Personality and Individual Differences, 40(5) , 961-971.