نقش علایم روان شناختی، سبک های دلبستگی و تنظیم هیجان شناختی مادران در پیشبینی شاخص‌های تن‌سنجی کودکان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، تهران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان.

10.30473/hpj.2019.40593.4015

چکیده

مقدمه: سؤتغذیه در کودکان از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد و تحول جسمی و ذهنی آنان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی  علایم روان شناختی، سبک های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان مادران به عنوان پیش بین های مرتبط با شاخص های تن سنجی کودکان 2-7 ساله ی شهر اصفهان بود. روش: جامعه این پژوهش شامل کلیه کودکان 2-7 ساله شهر اصفهان و مادران آنها بود که تعداد 130 نفر از آنها با شیوه نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. ابزار های استفاده شده عبارت بودند از پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال، فرم کوتاه SCL-90، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان . داده های جمع آوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل تشخیص (تمایز) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان داد علایم روان شناختی، سبک های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان  مادران توان پیش بینی مشکلات تغذیه ای کودکان را دارد. نتیجه‌گیری: این نتایج بیانگر اهمیت وضعیت روانی، توانایی تنظیم بهینه هیجانات و سبکهای دلبستگی مادران در سلامت جسمانی کودکان 2-7 ساله بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of psychological symptoms, attachment styles and Cognitive Emotion Regulation of mothers in prediction of anthropometric indices in Children

نویسندگان [English]

  • afrooz afshari 1
  • mahboobeh mir mohammadi 2
1 Assistant professor of psychology, Alzahta University, Tehran, Iran
2 M.A. in Psychology, Azad university of Najaf Abad, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: Malnutrition is one of the important effective factors on mental and physical health of children. The purpose of this study was to investigate the psychological characteristics, attachment styles and cognitive emotion regulation of mothers as predictive factors of anthropometrics indices in 2-7 year-old Children, in Isfahan. Method: This was a correlative study. The population was all 2-7 years old children of Isfahan and their mothers. A sample of 130 mothers of children, were selected by convenient sampling method. The instruments were used in this research were Adult Attachment Styles Questionnaire, short form of SCL-90 and cognitive-emotion regulation questionnaire. The collected data were analyzed by discriminant analysis. Findings: The results showed that the psychological characteristics, attachment styles and cognitive emotion regulation of mothers can predict the nutritional problems of children. Conclusion: These results revealed the importance of mother’s mental health, regulating emotional states and attachment styles in 2-7 years old children’s physical health

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthropometric indices"
  • "attachment styles"
  • "cognitive emotion regulation"
  • " psychological symptoms
بشارت، م. ع. (1392). مقیاس دلبستگی بزرگسال: پرسشنامه، شیوه اجرا و کلید نمره گذاری (نسخه فارسی). فصلنامه روان شناسی تحولی، 9 (35)، 317-320.
بشارت، م. ع. و بزازیان، س. (1393). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه ای از جامعه ایرانی، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 24 (84)، 61-70.
رضایی نیاسر آ, زارع ح, برجسته ف. ارزیابی عملکرد شناختی کودکان دارای مشکل اضافه وزن و چاق در آزمون برج لندن و آزمون استروپ در مقایسه با کودکان دارای وزن نرمال. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. 2017;6(22):35-50.
زینالی، ش. مظاهری،م. صادقی، م. جباری، م.(1390). رابطه دلبستگی مادر- کودک و ویژگی های روانی مادران با مشکلات غذاخوردن در کودکان، مجله روان شناسی
 تحولی: روان شناسی ایرانی،18 (29)، 55-66.
سادات حسینی، ا.، سمیعی، س.، رزاقی، ن. (1386). تاثیر آموزش الگوی رفتارهای تغذیه ای به مادران کودکان نوپا بر کیفیت تغذیه کودکان و عملکرد مادران، مجله حیات، 13 (4)، 33-44.
محمدی، ن. امیدی،ا. امینی، ر. مقیم بیگی، ع.(1395). مقایسه شاخص های تن سنجی دانش آموزان دختر 13-15 ساله شهر همدان با استانداردهای NCHS، مجله پرستاری کودکان،2 (3 (7))،64-71.
منصور، م. (1395). روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. تهران: انتشارات سمت.
نجاریان، ب، داودی، ا (1380) ساخت و اعتباریابی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)، مجله روانشناسی 18 (5 (2))، 136-149.
Aguayo V, Badgaiyan N, Dzed L.) 2017). Determinants of child wasting in Bhutan. Insights from nationally representative data. Public Health Nutrition, 20 (2), 1–10.
Adnan N, Muniandy ND. (2012). The relationship between mothers’ educational level and feeding practices among children in selected kindergartens in Selangor, Malaysia: a cross-sectional study. Asian J Clin Nutrition, 4, 39–52.
Ahmadi, D., Amarnani, E., Sen, A., Ebadi, N., Cortbaoui,P., Melgar-Quinonez, H. (2018). Determinants of child anthropometric indicators in Ethiopia. BMC public health, 18 (626), 1-9.
Berlin, L. J., Whiteside-Mansell, L., Roggman, L. A., Green, B. L., Robinson, J., & Spieker, S. (2011). Testing maternal depression and attachment style as moderators of Early Head Start’s effects on parenting. Attachment and Human Development, 13, 49–67.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books. Clark RH. Olsen IE Spitzer AR. (2014). Assessment of neonatal growth in prematurely born infants. Clinics in perinatology, 41, 295-307.
De Onis, M., Onyango, A., Borghi, E., Siyam, A., Blössner, M., & Lutter, C. (2012). Worldwide implementation of the WHO child growth standards. Public health nutrition, 15(9), 1603-1610. https://www.who.int/childgrowth/en/
Eshete, H., Abebe, Y., Loha, E., Gebru, T., & Tesheme, T. (2017). Nutritional status and effect of maternal employment among children aged 6–59 months in Wolayta Sodo town, southern Ethiopia: a cross-sectional study. Ethiopian journal of health sciences, 27(2), 155-162.
Granefski, N. & V. Kraaij (2006). “Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-Development of a Short 18-Item Version (CERQ-Short)”. Personality and Individual Differences, 41, 1045-1053.
Gross J, Thompson RA. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In: Gross JJ, Editor. Handbook of emotion regulation. New York, NY : Guilford Publications.
Hautamäki, A., Hautamäki, L., Neuvonen, L., & Maliniemi-Piispanen, S. (2010). Transmission of attachment across three generations: Continuity and reversal. Clinical child psychology and psychiatry, 15(3), 347-354.
Jansen PW, Roza SJ, Jaddoe VW, Mackenbach JD, Raat H, Hofman A, et al. (2012). Children’s eating behavior, feeding practices of parents and weight problems in early childhood: results from the population-based generation R study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9(130), 1-11.
Kazmierczak, M. (2015). Couple empathy: The mediator of attachment styles for partners adjusting to parenthood. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 33, 15–27.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change (2 ed.). New york: guilford press.
Musher-Eizenman DR, de Lauzon-Guillain B, Holub SC, Leporc E, Charles MA. (2009). Child and parent characteristics related to parental feeding practices. A cross-cultural examination in the US and France. Appetite,52, 89–95.
World Health Organization. (2016). World health statistics 2016: monitoring health for the SDGs sustainable development goals. World Health Organization.
Padykula, N. L., & Conklin, P. (2010). The selfregulation model of attachment trauma and addiction. Clinical Social Work Journal, 38 (4), 351-360.
Paul CM, Mythili G, Paul VV, et al. (2017). A cross-sectional study on the prevalence of acute and chronic malnutrition among children in the under-five children in a Chennai based population. Global Journal for Research Analysis, 5(11),76–8.
Salavati Ghasemi S, Cheraghi F, Hasan Tehrani T, Moghimbeigi A. (2015). The effect of mothers' feeding behavior education on eating habits of their toddler children in Hamadan kindergartens. Journal of Pediatric Nursing, 2 (2), 68-79.
Saxton J, Carnell S, van Jaarsveld CHM, Wardle J. (2009). Maternal education is associated with feeding style. J Am Diet Assoc,109, 894–8.
Schore, J., & Schore, A. N. (2008). Modern Attachment Theory: The Central Role of Affect Regulation in Development and Treatment. Clinical social work journal, 36(1), 9-20.
Unicef (2015) improving child nutrition: the achievable imperative for global progress. 2013. ISBN: 978-92-806-4686-3.
Shver PR, Mikulincer M. Adult attachment strategies and the regulation of emotion. In: Gross JJ, Editor. Handbook of emotion regulation. New York, NY: Guilford Press; 2007. p. 446-465.
Vieira, J. M., Ávila, M., & Matos, P. M. (2012). Attachment and parenting: The mediating role of work– family balance in Portuguese parents of preschool children. Family Relations, 61(1), 31–50.
Warkentin, S., Mais, L. A., de Oliveira, M. D. R. D., Carnell, S., & de Aguiar CarrazedoTaddei, J. A. (2018). Relationships between parent feeding behaviors and parent and child characteristics in Brazilian preschoolers: a cross-sectional study. BMC public health, 18(1), 704.
Wilson, C. L., Rholes, W. S., Simpson, J. A., & Tran, S. (2007). Labour, delivery, and early parenthood: An attachment theory perspective. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 505–518.
Zeinstra, G. G., Koelen, M. A., Kok, F. J., van der Laan, N., & de Graaf, C. (2010). Parental child-feeding strategies in relation to Dutch children’s fruit and vegetable intake. Public health nutrition, 13(6), 787-796.