رابطه باورهای فرانگرانی و نشانه های یائسگی با حس انسجام درونی در زنان یائسه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان شناسى دانشگاه پیام نور.

2 دانشجوى دکترى روان شناسى دانشگاه پیام نور.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه باورهای فرانگرانی و نشانه های یائسگی با حس انسجام درونی در زنان یائسه 50 تا 55 ساله انجام گرفت. برای انجام این پژوهش 160 زن یائسه 50 تا 55 ساله، به روش نمونه‌گیری دردسترس از بین زنانی که به متخصصین زنان و زایمان سطح شهر تهران مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های باورهای فرانگرانی ولز (ANTI)، نشانه های یائسگی (MRS) و مقیاس حس انسجام درونی آنتونوسکی استفاده شد. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. همانطور که همبستگی منفی معناداری بین باورهای فرانگرانی با حس انسجام (05/0>P و 290/0-=r) و بین نشانگان یائسگی با حس انسجام (01/0>P و 349/0-=r) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره حاکی از آن بود که باورهای فرانگرانی و نشانگان یائسگی، حس انسجام درونی را به طور معناداری در جهت منفی پیش بینی می کنند (05/0˂P). یا توجه به نتایج حاصله می توان گفت که زنانی که در سنین یائسگی قرار دارند، به دلیل شرایط سنی‌شان، با مشکلات جسمی و روانی عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند بنابراین این افراد نیازمند توجه از طرف اعضای خانواده و نظام های سلامت می باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Meta-Worry Beliefs and Symptoms of Menopause with the Sense of Coherence among Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

  • hossein zare 1
  • Roxana Sasannejad 2
1 Professor in psychology,Payame Noor University.
2 PhD candidate of psychology in Payame Noor University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present research was to study the relationship between meta-worry and symptoms of menopause with the sense of coherence among postmenopausal women in the range of 50-55 years old. So, 160 postmenopausal women in the range of 50-55 years old have been selected by available sampling from women who referred to Obstetricians and Gynecologists of Tehran. It was a descriptive-correlation research as well as Wells meta-worry beliefs (ANTI), and symptoms of menopause questionnaire (MRS) and Antonovsky psychological sense of coherence scale were used to obtain data. Data analysis was carried out by Pearson correlation test and multivariate regression. There is negative significant correlation between meta-worry beliefs and sense of coherence (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-worry beliefs
  • menopause symptoms
  • sense of psychological coherence
  • postmenopausal women
دلاور، ع. (1394). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی. تهران: انتشارات رشد.
زارع، حسین؛ محمدزاده، رجبعلی. (1392). پیش بینی آگاهی فراشناختی و مولفه های آن بر اساس اهداف پیشرفت. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1 (1)، 2-14.
زارع، حسین؛ محمدی احمدآبادی، ناصر. (1390). تأثیر آموزش فراشناخت در حل مسائل ریاضی. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 2 (3)، 161-176.
علی­پور، ا؛ شریف، ن. (1391). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه حس انسجام در دانشجویان. مجله پژوهشی پژوهنده، سال هفتم، شماره 1، 50-56.
 فلاح زاده، حسین؛ دهقانی تفتی، عارفه؛ دهقانی تفتی، محمدحسین؛ حسینی، فاطمه السادات؛ حسینی، حکیمه. (1389). عوامل مرتبط با کیفیت زندگی پس از یائسگی در زنان شهر یزد در سال 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، 18 (6)، 552-558.
مکوندی، سمیه؛ زرگرشوشتری، شیرین؛ یزدی زاده، حمیده؛ ذاکرحسینی، وحیده؛ بسطامی، آراسته. (1392). فراوانی و شدت علائم یائسگی و ارتباط آن با عوامل فردی در زنان سنین قبل و بعد از یائسگی شهر اهواز. زنان، مامایی و نازایی ایران، 16 (49 و 50)، 7-15.
موسوی، الهام؛ علی­پور، احمد؛ زارع، حسین؛ آگاه­هریس، مژگان؛ جان­بزرگی، مسعود. (1393). اثربخشی مداخله چندوجهی لرن بر اصلاح باورهای فراشناختی و فرانگرانی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 16 (1)، 39-4
Antonovsky, A. (1979). The Structure and Properties of the Sense of Coherence Scale. Journal of Advanced Nursing, 33, 432-438.
Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc Sci Med; 36(6), 725-33.
Antonovsky, A. (2014). Intergenerational networks and transmitting the sense of coherence. Life-span Developmental Psychology :Intergenerational Relations, 211.
Bengtsson, A., & Lars, H. (2008(. The Validity of Antonovsky sense of coherence measure in a sample of schizophrenic patients living in the community. J Adv Nurse, 33(4), 432-8.
Bergstien, M., Weizman, A., & Solomon, Z. (2008). Sense of Coherence among delusional patients: prediction of remission and risk of relapse. Comprehensive Psychiatry, 49, 288-296.
Brosschot, J.F., Gerin, W., & Thayer, J.F. (2006). Worry and health: the perseverative cognition hypothesis. Journal of Psychosomatic Research, 60, 113-24.
Chittem, M., Lindström, B., Byrapaneni, R., & Espnes, G. A. (2015). Sense of coherence and chronic illnesses: Scope for research in India. Journal of Social Health and Diabetes, 3(2), 79.
Drost, J. T., van der Schouw, Y. T., Herber-Gast, G. C. M., & Maas, A. H. (2013). More vasomotor symptoms in menopause among women with a history of hypertensive pregnancy diseases compared with women with normotensive pregnancies. Menopause, 20(10), 1006-1011.
Ellis, D.M., & Hudson, J.L. (2010). The Metacognitive Model of Generalized Anxiety Disorderin Children and Adolescents. Clinical Child and Family Psychology Review, 13, 151–63.
Esbjørn, B. H., Lønfeldt, N. N., Nielsen, S. K., Reinholdt-Dunne, M. L., Sømhovd, M. J., & Cartwright-Hatton, S. (2015). Meta-worry, worry, and anxiety in children and adolescents: relationships and interactions. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 44(1), 145-156.
Feldt, T. (2014). Development of Sense of Coherence in Adulthood. European Health Psychologist, 16(S), 389.
Freeman, E. W., Sammel, M. D., Boorman, D. W., & Zhang, R. (2014). Longitudinal pattern of depressive symptoms around natural menopause. JAMA psychiatry, 71(1), 36-43.
Haine-Schlagel, R., & Walsh, N. E. (2015). A review of parent participation engagement in child and family mental health treatment. Clinical child and family psychology review, 18(2), 133-150.
Haukkala, A., Konttinen, H., Lehto, E., Uutela, A., Kawachi, I., & Laatikainen, T. (2013). Sense of coherence, depressive symptoms, cardiovascular diseases, and all-cause mortality. Psychosomatic medicine, 75(4), 429-435.
Heinemann, L.A., Potthoff, P., & Schneider, H.P. (2003). International versions of the Menopause Rating Scale (MRS). Health Qual Life Outcomes. Jul 30, 1-28.
Holeva, V., Tarrier, N., & Wells, A. (2001). Prevalence and predictors of acute PTSD following road traffic accident: Thought control strategies and social support. Behaviour Therapy, 32, 65-83.
Im, E.O., Lee, B., Chee, W., Dormire, S., Brown, A. (2010). A national multiethnic online forum study on menopausal symptom experience. Nurse Res. Jan-Feb; 59(1), 26-33.
Khawaja, N. G., & McMahon, J. (2011). The relationship of meta-worry and intolerance of uncertainty with pathological worry, anxiety, and depression. Behaviour Change, 28(4), 165-180
Krantz, G. & Ostergren, P.O. (2004). Does it make sense in a coherent way? Determinants of sense of coherence in Swedish women 40 to years of age, International Journal of Behavioral medicine, 11, 18-26.
Metcalfe J. (1993). Novelty monitoring, metacognition, and control in a composite holographic associative recall model: Implications for Korsakoff amnesia. Psychol Rev, 100, 3-22.
Richard-Davis, G., & Wellons, M. (2013, September). Racial and ethnic differences in the physiology and clinical symptoms of menopause. In Seminars in reproductive medicine, 31(5), 380-386.
Roussis, P., & Wells, A. (2006). Post-traumatic stress symptoms: tests of relationships with thought control strategies and beliefs as predicted by the metacognitive model. Personality and Individual Differences, 40, 111-22.
Sarenmalm, E. K., Browall, M., Persson, L. O., Fall‐Dickson, J., & Gaston‐Johansson, F. (2013). Relationship of sense of coherence to stressful events, coping strategies, health status, and quality of life in women with breast cancer. PsychoOncology, 22(1), 20-27.
Spada, M.M., Nikcˇevic, A.V., Moneta, G.B., & Wells, A. (2008). Metacognition, perceived stress, and negative emotion. Personality and Individual Differences, 44, 1172–81.
Tiggemann, M., & Lynch, J. E. (2001). Bodyimage across the life span in adult women:The role of self-objectification. Developmental Psychology, 37(2), 243-253.
Tzuh Tang, S., & Li, C.Y. (2008). The important role of sense of coherence in relation to depressive symptoms for Taiwaness family caregivers of cancer patients and the end of life. J Psychosomatic Res, 64(2), 195-203.
Wariso, B. A., Guerrieri, G. M., Thompson, K., Koziol, D. E., Haq, N., Martinez, P. E., ... & Schmidt, P. J. (2016). Depression during the menopause transition: impact on quality of life, social adjustment, and disability. Archives of Women's Mental Health, 1-10.
Wells A. (2008). Modifying beliefs. Emotional disorders and metacognition: John Wiley & Sons Ltd.
Wells A. (2010). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: The Guildford Press.
Wells, A. (2005). The metacognitive model of GAD: Assessment of meta- worry and relationship with DSMIV generalized anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 29, 107- 21.
Yılmaz, A.E., Gençöz, T., Wells, A. (2011). The temporal precedence of metacognition in the development of anxiety and depression symptoms in the context of life- stress: a prospective study. Journal of Anxiety Disorder, 25(3), 389-96.