جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه جهت­ گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک­ شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد است.روش: در این مطالعه 89 بیمار مبتلا به لوکمی حاد در طی مدت 13 ماه به روش نمونه­ گیری تمام شمار در بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 1396 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع­ آوری داده­ ها به­ وسیله سه پرسشنامه جهت­ گیری زندگی، کیفیت زندگی (sf-36) و حمایت اجتماعی ادراک­ شده فلمینگ و همکاران انجام شد.یافته‌ها: بر اساس یافته­ های بدست آمده، ارزش F برای مؤلفه­ های جهت­ گیری زندگی در سطح 01/0 و برای مؤلفه­ های حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح 05/0  معنادار است. به عبارت دقیق­ تر بیماران مبتلا به لوکمی میلویدی در مقایسه با بیماران مبتلا به کوکمی لنفوئیدی خوش­بین­ تر، از حمایت خانوادگی، کارکرد جسمی، انرژی/ خستگی، کارکرد اجتماعی، درد، سلامت عمومی و بهزیستی هیجانی بالاتری برخوردارند. نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان دادند  که بین دو گروه مورد مطالعه در بعد خوش­بینی جهت­ گیری زندگی و ابعاد کارکرد جسمی، انرژی/خستگی، کارکرد اجتماعی، درد، سلامت عمومی و بهزیستی هیجانی کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک­ شده از طرف خانواده تفاوت معنادار وجود داشت و نوع بیماری می­ تواند در عوامل روانی-اجتماعی موثر باشد از این رو باید مورد تامل قرار گیرند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Orientation of life, quality of life and perceived social support in people with acute lymphocytic and acute myeloid leukemia

نویسندگان [English]

  • Samira Jelodari 1
  • Sheida Sodagar 2
  • Maryam Bahrami Hidaji 2
  • Boyok Tajeri 2
1 M.A. in Clinical Psychology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor in Psychology Department, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of study is comparison life orientation, life quality and perceived social support in patients with acute lymphocytic and acute myeloid leukemia.Method:   this research is retrospective (ex post facto). In this study, data gathered 89 patients selected during 13 months visits to Shariati Hospital in 2017 via census procedure by three questionnaire of life orientation, quality of life (SF-36) and Fleming & et al perceived social support.Result: as the results showed, the value of F for orientation of life was 0.01 and for quality of life and social support 0.05 were meaningful. On the other words, patients with myeloid leukemia are more optimistic in comparison with lymphocytic leukemia patients. myeloid leukemia patients are better in family support, body function, energy, tiredness, social function, pain, general health and emotional wellbeing.Conclusion: Overall, the results showed that there was a significant difference between the two groups in terms of optimism regarding life orientation and dimensions of physical function, energy/ fatigue, social function, pain, general health and emotional well-being of quality of life and perceived social support of the family. And the type of disease can be effective in psychosocial factors, therefore, should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orientation of life
  • Quality of Life
  • Perceived Social Support
  • acute myeloid leukemia
  • acute lymphocytic leukemia
آخوندی، ا. (1376).بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس
آندرولی، ت. ی. (2007). مبانی طب داخلی سسیل (بیماری های خون و سرطان). ترجمه مهرداد جعفری (1386). تهران: اندیشه رفیع.
آیتی فیروز آبادی، م، و خدا آمرزیده، د. (1388). خون و آنکولوژی- سسیل 2007 و هاریسون 2008. تهران: اندیشه رفیع. چاپ اول.
پیشوا، ن؛ بیانلو، ا؛ پورشریفی، ح؛ و یاوری، ط. (1394). رابطه ناگویی خلقی و کیفیت زندگی در بیماران با شکایت درد مراجعه به درمانگاه­های پزشکی و افراد سالم. فصلنامهعلمی  پژوهشیروانشناسیسلامت، 15(19)، 70-59.
دهداری، ط. (1381). بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی قلب باز. پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت. دانشگاه تربیت مدرس.
دیماتئو، ر. م. (1991). روانشناسی سلامت. ترجمه محمد کاویانی و همکاران (1378). تهران:  انتشارات سمت.
سوداگر، ش. (1390). بررسی جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی جسمی بعد از پیوند مغز استخوان در بیماران مبتلا به لوکمی حاد. پایان نامه دکتری روانشناسی سلامت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
لاکمن، ج. (2005). درسنامه پرستاری بیماری های داخلی جراحی III.. ترجمه مریم حسین زاده، نیره براهیمی، صدیقه جعفری، حسین شیری و فرهاد کامرانی ماسوله (1384). تهران: آییژ.
نظری، ز؛ خضری مقدم، ن؛ و نظری، آ. (1396). رابطه کیفیت روابط (حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض های بین فردی، عمق روابط) با شدت درد زایمان طبیعی. فصلنامهعلمی  پژوهشیروانشناسیسلامت، 2(22)، 34-20.
Alati, C., Alimena, G., Breccia, M., Carmosino, I., Guglielmo, P., Impera, S., Latagliata, R., Nobile, F., Oliva, E.N., Pastore, D., Ronco, F., Specchia, G., & Vincelli, I. (2011). Quality of life in elderly patients with acute myeloid leukemia: patients may be more accurate than physicians. Haematologica journal, 96 (5), 696-702.
Alavanja, M.C.R., Bal, D.G., Brownson, R.C., & Reif, J.S. 1993. Cancer. In R.C. Brownson, P.L. Remington, & J.R. Davis (Eds). (?). Chronic disease epidemiology and control. Washington, DC: American public Health  Association, 2nd ed, 137-168.
American Cancer Society. (2006). Cancer facts and figures. Atlanta: American cancer society.
Brazier, J.E., & et al. (1992). Validating the SF-36 health survey questionnaire: New outcome measure for primary care. B M Journal, 305, 160-164.
Breccia, M., Baccarani, M., CottoneIris, Doro, M., F., Efficace, F., Okumura, I., Riccardi, F., & Rosti, G. (2016). Psychological well-being and social support in chronic myeloid leukemia patients receiving lifelong targeted therapies. Supportive Care in Cancer journal, 24(12), 4887–4894.
Buckley, A. S., B. Walter, R., & J. Lee, S. (2016). Measuring quality of life in acute myeloid leukemia: limitations and future directions. Expert Review of Hematology, 9 (9), 821-823
Cannellaa, L., Caoccib, G., Efficace, F., Jacobsc, M., Mandellia, F., & Vignettia, M. (2015). Health-related quality of life and symptom assessment in randomized controlled trials of patients with leukemia and myelodysplastic syndromes: What have we learned?. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 96, 542–554.
Cecil, & Harrison. (2008). Blood and Oncology. Translation by Ayati Firoozabadi, M., & Khoda Amorzide, D. Tehran: Rafie's Thoughts.Center for disease control and prevention (CDC). United states cancer statistics: 1999 -2002 incidence and mortality web –based report version. Atlanta: Department of health and human services, centers for disease control and prevention and national cancer institute. U.S. cancer statistics working group; 2005. Available at: www.cdc.gov/cancer/npcr/uscs.
Cheraghi, M.A., Davari Dolatabadi,E., Salavati, M., & Moghimbeigi, A. (2012). Association between Perceived Social Support and Quality of Life in Patients with Heart Failure. Iran Journal ofNursing, 25 (75), 21-31
Colby, D.A. & Shifren, K. (2013). Optimism, mental health, and quality of life: A study among breast cancer patients. Psychology, Health & Medicine, 18(1), 10-20.
Contrada, R.J., Goyal, T.M. (2005). Individual differences, health and illness: The role of emotional traits and generalized expectancies. In Stephen Sutton, Andrew Baum & Marie Johnston (Eds), The SAGE handbook of health psychology. London: SAGE,  158-160.
Durning, P.E., Kilbourn. K.M. (2006). Oncology and psycho- oncology. In Paul Kennedy & Susan. P Liewelyn (Eds), Handbook of clinical health psychology. England: Jhon Wiley & sons, Ltd, 88, 103-109.
Fidell, L.S., Tabachnick, B.G. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Field, A. (2009). Discovering Statistics using SPSS (3th ed), London; Sage.
Frohlich, C., & K. Silbereisen, R., & Pinquart, M. (2007).  Optimism, pessimism, and change of psychological well-being in cancer patients. Psychology, Health & Medicine journal, 12 (4), 421-432.
Gamest, G., & Goarin, A.J., & Meyers, L.S. (2006). Applied multivariate research, design and interpretation, Thousand oaks. London: New Deihi, Sage publication.
Golchin, M. M., Shabanloei, R., Asvadi, I., Eivazi Ziaei, J., Nikanfar, A., & Dolatkhah, R. (2008). Effects of Self Care Program on Quality of Life in Patients with Acute Leukemia Receiving Chemotherapy. ZJRMS, 10(3), 175-182.
Hacke, W. (2000).  A late step in the right direction of stroke care. The Lancet, London: Seo, 10.
Hailey, B., & Jo, Mulkana, Shazia, S. (2001). The Role of Optimism in Health-enhancing Behavior. American Journal of Health Behavior, 25 (4), 388-395(8).
Harris, M.S., Moadel, A.B. (2008). Cancer. In Bret, A. Boyer & M. Indira Paharia (Eds). Comprehensive handbook of clinical health psychology. New Jersey: John Wiley & sons, Inc, pp. 154-159.
Jose Costa, L., M. Borate, U., Mineishi, S.H. (2015). Nonbiological Factors Affecting Survival in Younger Patients. with Acute Myeloid Leukemia. Cancer, 121 (38), 77-84.
Lim, J.W., Zebrack, B. (2006). Social networks and quality of life for long-term survivors of leukemia and lymphoma. Supportive Care in Cancer journal, 14 (2), 185-192.
Melissa, H. Bellin, P. Joan, K. Mary, E. B. Mona, T. Laurie, C. & Arlene, M. (2015). Stress and Quality of Life in Urban Caregivers of Children With Poorly Controlled Asthma: A Longitudinal Analysis. Journal of Pediatric Health Care, In Press, Corrected Proof, Available online 30 May.
Pain, K. (1998). Quality of life: What does it mean in rehabilitation?. Journal of Rehabilitation, 54(2),5-11.
Sanderson, C.A. (2013). Health psychology. New York: Wiley.
Schirm, V. (2009). Quality of life. In Ilene Morof Lubkin & Pamala, D. Larsen (Eds), Chronic illness: Impact and intervention. Newgen North America: Jones and Bartlett, pp. 144-145.
Simonson, D.C., & Testa, M.A. (1997). Assessment of quality of life outcomes. J Med, 334 (13), 835-840
Sodagar, Sh., Ahadi, H., Jomehri, F., Rahgozar, M., & jahani, M. (2012). Predicting physical well-being after bone marrow transplantation in patients with acute leukemia based on perceived social support. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(9), 87-90.
Tomlinson, A. G., Minden, D. M., Gupta, V., Leach, M., Brandwein, M. J., M.H. Alibhai, S.H., & Suarez Saiz, F. (2009). Quality of life beyond 6 months after diagnosis in older adults with acute myeloid leukemia. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 69, 168–174.