نقش طرحواره های جنسی با میانجی گری سبک انصاف در پیش بینی اختلال درد جنسی: بررسی مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

2 استاد روان‌شناسی دانشگاه پیام نور.

3 استادیار روان‌شناسی دانشگاه پیام نور.

چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین طرحواره های جنسی و اختلال درد جنسی با میانجیگری سبک های تبادل اجتماعی صورت گرفت. روش: جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های جنسی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 220 نفر از زنان واجد شرایط انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از مقیاس طرحواره های جنسی اندرسن و سیرووانسکی (1994)، ابزار زنانه چندوجهی اختلال دخول واژینال مولائی نژاد و همکاران (2014) و پرسشنامه تبادل اجتماعی لیمبن و همکاران (2011) به عنوان ابزار استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی نیز با استفاده از روش بوت استرپ آزموده شدند. یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از برازش نسبی مدل بود و نشان داد طرحواره جنسی پرشور-رمانتیک و طرحواره جنسی خجالتی – محتاط با میانجیگری سبک انصاف اثر غیرمستقیم بر اختلال درد جنسی دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، جهت بهبود اختلال درد جنسی باید به سبک های تبادل اجتماعی به خصوص سبک انصاف توجه کرد. آموزش و مداخله بر اساس تئوری تبادل اجتماعی جهت کاهش مشکلات جنسی زنان مبتلا به اختلال درد جنسی به درمانگران حوزه سلامت جنسی یشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of gender schemas by mediating fairness style in predicting sexual pain disorder: Study of structural equation model

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Sharifian 1
  • Majid Saffarinia 2
  • Susan Alizadehfard 3
1 Ph.D. student in Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University
2 Professor in Psychology, Payame Noor University
3 Assistant Professor in Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was to investigate the relationship between gender schemas and sexual pain disorder by mediating social exchange styles. Method: Statistical population was composed of all women that referred to sexual clinics of Tehran city that 220 qualified women selected by clustering sampling method. The research tool included Gender Schemas Scale (Andersen & Cyranowski, 1994) Multidimensional Vaginal Penetration Disorder Questionnaire (Molaie Nezhad, et al., 2014), and  Social Exchange Styles Scale (Leybman etai., 2011). The Fitness of the proposed model was estimated through structural equation modeling (SEM) and using Lisrel software package. The mediating relationship in the proposed pattern was tested using the bootstrap procedure.Result: The results of structural equation modeling indicating relative fitness of model and showed that sexual passionate-romantic schema and the sexual shy-prudential schema with the mediation of fairness style had an indirect effect on sexual pain disorder.Conclusion: According to results for the improvement of social exchange styles particularly fairness style must be considered. Training and intervention based on social exchange theory is recommended to therapists of sexual health field for decreasing sexual problems of women with sexual pain disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual schemas
  • sexual pain disorder
  • social exchange styles
  • Structural Equation

 بهرامی، ف؛ فاتحی­زاده، م؛ احمدی، س.ا؛ اعتمادی، ع. (1391). بررسینقشجراتورزیوخودآگاهیدرپیشبینی عملکردجنسیزنان. مجله اندیشه و رفتار، 7(25): 7-16.

خجسته‌مهر، ر، فرامرزی، س. (1391). بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی. مجله مطالعات روانشناختی، 8 (1): 30-50.

رضایی­خیرآبادی، آ.(1395). بررسی اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر درمان واژینیسموس. کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز.

صفاری­نیا، م. (1394). آزمون های روانشناسی اجتماعی و شخصیت. انتشارات ارجمند، تهران.

عزیزپور، پ؛ صفرزاده، س. (1395). نقش تعدیل کننده ادراک انصاف و رفتارهای فداکارانه در رابطه صمیمیت با همسر و کیفیت زناشویی. خانواده پژوهی، 12(47): 391-411.

مجتبایی، م؛ صابری، ه؛ علیزاده، ع. (1394). نقشطرحواره هایجنسیوتصویربدنیبرکارکردجنسیزنان. روان شناسی سلامت، 13(14): 19-38.

 مرادی­اورگانی، ع. (1391). رابطه بین طرحواره های جنسی با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در فرهنگیان متاهل شهر فلاورجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

مولائی­نژاد، م؛ مرقاتی­خویی، ع؛  لطیف نژاد­رودسری، ر؛ صالحی، م؛ و یوسفی، ع. (1392).  نظریه کلیشه های جنسی و سازه های ازدواج به وصال نرسیده. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(4): 1-17.  

نوکاریزی، ح. (1393). دیدگاه فهمی، برابرنگری رفتارهای فداکارانه شوهران به عنوان پیش‌بینی‌های ادراک انصاف زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 

American Psychiatric Association. (2013).  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition.

Andersen, B. & Cyranowski, J. M. (2009). "Women sexuality: behaviors, responses and individual difference". NIH public access, 63 (6): 891-906.

Beck, A. T. (2009). Depression: Causes and treatment. Philadelphia, Pennsylvania:University of Pennsylvania Press, 225.

Basson, R. (2005). Women sexual dysfunction: Revised and expanded definitions. Synthesis, 172(10):1327-33.

Baumeister, R. F. (2014). Sexual Economics: Sex as Female Resource for Social Exchange in Heterosexual Interactions. Personality and Social Psychology Review, 8 (4): 339–363.

Claffey, S. T., & Mickelson, K. (2009). Division of household labor and distress: The role of perceived fairness for employed mothers. Sex Roles, 60(1): 819-831.

Chatay, Y & Wishman, M. A. (2009). Partner schemas and relationship functioning: a states of mind Analysis. Behavior Therapy, 40(1):50-56.

Epstein, N. B., Baucom, D. H. (2002). Enhancedcognitive behavioral therapy for couples: A contextual approach. Washington, DC: American Psychological Association, 284.

Ferenidou, F., Kapoteli, V., Moisidis, K., Koutsogiannis, L, Giakoumelous, A., &Hatzichristou, D. (2008). Presence of asexual problem may not affect women's satisfaction from their sexual function. Journal of Sexual Medicine, 5: 631-639.

Gindin LR, Resnicoff D.  (2002). Unconsummated marriages: A separate and different clinical entity.  J  Sex Marital Ther, 28:85-99.

Harris, A., & Curtin, l. (2002). Parental perceptions, early maladaptive schemas, and depressive symptoms in young adults.  Cognitive Therapy and Research, 26(3): 405-416.

Hope, R. (2014). Addressing cross- generational sex: A desk review of research and programs. Washington, DC: Population Reference Bureau.

Higgins, J. M., Mullinax, M., Trussell, J., Davidson, J. K., & Moore, N. B. (2011). Sexual satisfaction and sexual health among university students in the United States. American Journal of Public Health Higgin, 22(1): 101.9.

Kogan, A., Impett, E. A., Oveis, CH., Hui, B., Gordon, A. M., & Keltner, D. (2010). When giving feels good: The intrinsic benefits of sacrifice in romantic relationships for the communally motivated. Psychological Science, 21(12): 1918-1924.

Lindgren, K. P., Schact, R. L., Mullins, P. M. & Blayney J. A. (2011). "Cognitive representation of sexual self-differ as a function of gender and sexual debut". Arch Sex Beahav. 40:111-120.

Lioyd, S., Cate, R. M. & Henton, J, (1982). Equity and rewards as predictors of satisfaction in casual and intimate relationships. Journal of Psychology, 110: 43-48.

Leybman, M., Zuroff, D.C., Fournier. M.A., Kelly, A.C.,Martin, A. (2011). Social exchange styles: Measurement, validation, and application. Personality, 25(3):198-210.

Molaie Nezhad, M., Yousefi, A., Salehi, N., Latifinejad Roudsari. R., Salehi, P. (2014). Validation of the partner version of the multidimensional vaginal penertaion disorder questionnaire: Atool for clinical assessment of lifelong vaginismus in a sampel of Iranian population. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 29 (3): 114.

McClelland, S. I. (2011). Who is the “self” in self reports of sexual satisfaction? Research and policy implications.Sexuality Research and Social Policy, 8: 304–320.

Merghati, K. E., Merghati, K.T. (2010). Effect of vaginismus in demolishing of a marriage contract (Faskh-e –Nekah). Quarterly Medical Figh, 2(2): 23-32.

Nakonezny, P.A., Denton, W.H. (2008) Marital Relationships: A Social Exchange Theory Perspective. the American Journal of Family Therapy, 36(5): 402-412.

Perry, B. J. (2004). The relationship between equity and marital qualityamong Hispanics, African, Americans and Caucasians.  Doctoral Dissertation. Ohio State University.

Reissing, Elke D., Lalibrete, Genevieve M., Davis, Hannah J. (2005). Young women’s sexual adjustment: The role of sexual self- schema, sexual self- efficacy, sexual aversion and body attitudes. The Canadian journal of human sexuality, 14 (3/4): 77-85.

Radlove, S. (2009). Sexual response and gender roles. In ER. Allgeier & McCormick (Eds). Changing boundaries, Gender roles & sexual behavior, 292.

Rosenbaum, T. Y. (2009). Applying theories of social exchange and symbolic interaction in the treatment of unconsummated marriage/ relationship'. Sexual and Relationship Therapy, 24(1): 38 -46.

Stiles OE. (2004). Early maladaptive schemas andintimacy in young adult's romantic relationship .Unpublished doctoral dissertation. SanFrancisco, USA: Alliant InternationalUniversity: 42. Available: www:proquest.com.

Stephenson, Kyle R; Meston, Cindy M. (2011). The Canadian Journal of Human Sexuality. Toronto, 20(1/2): 31-40.

Sánchez-Fuentes, M. d.m., Santos-Iglesias, P. (2016). Sexual Satisfaction in Spanish Heterosexual Couples: Testing the Interpersonal ExchangeModel of Sexual Satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 42(3): 223-242.

Sprecher, S. (2001). Equity and social exchange in dating couples:  Associations with satisfaction. Journal of Marriage and Family, 63: 599-613.

Slater C, Robinson AJ. (2014). Sexual health in adolescents. Clin Dermatol, 32(2):189-95.

Traupmann, J., Peterson, R. & Hatfield, E, (1981). Measuring equity in intimate relations. Applied Psychological Measurement, 5: 467-480.

Villanueva, Christina. (2012). How attachment, personality, and sexual self- schema influence sexual behavior. M.A thesis, Califotnia State University, Sacramento.