اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری و نگرانی زنان مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه روان­شناسی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 استادیار، گروه رفتار حرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان سینه به عنوان بیماری مزمن جسمی است که آثار روانی و جسمی فراوانی را برای فرد ایجاد می­کند پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیردرمان­ مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری و  نگرانی  زنان مبتلا به سرطان سینه شهر اهواز  بوده است.روش: طرح پژوهش از نوع پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه آزمایش و گواه می­ باشد. جامعه ­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ ی زنان  دارای سرطان سینه مراجعه کننده به مراکز درمانی  در سال 95-96  شهر اهواز بود که از میان آن­ها 24  نفر به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند،. از این 24  نفر به شکل تصادفی، 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل گماشته شدند. درمان مبتنی بر شفقت به شیوه­ی گروهی طی 12 جلسه بر دو گروه آزمایش اجرا شد. و افراد گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند و هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسش­نامه­ ی نشخوار فکری نولن و هکسما، پرسش­نامه­ ی نگرانی پنسیلوانیا  بوده است که شرکت کنندگان در مرحله­ی پیش­ آزمون و پس­ آزمون به سؤالات آن پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد.یافته­ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ نشخوار فکری و نگرانی تفاوت معنی­ داری در سطح (001/0>P)وجود دارد. نتیجه گیری: درمان مبتنی بر شفقت یکی از درمآن­های گروه درمآن­های موج سوم روانشناختی است که توانسته است میزان نشخوارفکری و نگرانی زنان مبتلا به سرطان سینه  را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of compassion-based therapy on rumination and concern of women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • sajad alighanavati 1
  • fatemeh bahrami 2
  • kurosh godarzi 3
  • mehdi rouzbahani 4
1 PhD Student, Department of Consulting, Islamic Azad University, Borujerd Branch, Borujerd, Iran
2 Assistant Professor , Department of Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Khomeini Shahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Borujerd Branch, Borujerd, Iran
4 Assistant Professor, Department of Motor Behavior Sciences, Islamic Azad University, Borujerd Branch, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Objective: Breast cancer is a chronic physical illness that produces many psychological and physical effects for the person. The aim of the present study is investigating the therapeutic effect of compassion on rumination, concern, and women with breast cancer in Ahvaz city. Method: The research design was a post-test pre-test with the experimental and control group. The statistical population of the study consisted of all breast cancer women referred to the health centers in Ahwaz, Iran in, among whom 24 were selected by the available sampling method. Twenty-four of them were randomly assigned, 12 in the experimental group and 12 in the control group. Compassion-based therapy was conducted in a group of 12 sessions in two experimental groups. The control group was placed on the waiting list and received no intervention. The instrument used in this study was Nullen & Huxma's Rhymes Questionnaire, Pennsylvania's Worry Questionnaire, which answered in the pre-test and post-test phases. statistical program SPSS-22 To analyze the results were used. Result: The results of this study indicate that there is a significant difference between the experimental and control groups regarding rumination and worry (P Conclusion: Compassion-based therapy is one of the treatments for the third wave of psychological therapy that has been able to reduce the rumination and concern of women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compassion focus therapy
  • rumination
  • concern
  • breast cancer
اعیادی, درگاهی, شهریار, قمری گیوی, عباسی, مسلم. (1395). نقش استرس شغلی پرستاری در پیش‌بینی بهزیستی ذهنی، استرس زناشویی و همدلی پرستاران. اخلاق و تاریخ پزشکی, 9(2), 67-79.‎
آقری نژاد، مینا؛ صالحی فدردی، جواد؛ طباطبایی، محمود. (1389). رابطه بین نشخوارفکری وافسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی. مطالعات تربیتی و روانشناسی. 1 (11)،3۸ – 21
بهمنی, بهمن, نقیائی, مائده, قنبری مطلق, علی, خراسانی, بیژن, دهخدا, آیدا, علی محمدی, فهیمه. (1393). رضامندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه در طی دوره درمان‌های تکمیلی پزشکی: یک مطالعه مقایسه‌ایفصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. 3 (1)، 1- 12.
پیرخائفی, علیرضا, صالحی, فاطمه. (1392). اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان زنان مبتلا به سرطان سینهفصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت.2 (8)، 61-69.
دهشیری، غلامرضا؛ گلزاری، محمود؛ برجعلی، احمد و سهرابی، فرامرز(1388). خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا. مجله روانشناسی بالینی.4، 75-67.
شاه حسینی آرزو و معنوی پور داوود. (1395). ارائه مدل علی برای نشخوار فکری بر اساس متغیرهای روان شناختی مثبت و منفی.‎ مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 4، (3)، 51-64.
گراوندی, سمیه, گرام, کاظم, مظلومی, اکرم, مظلومی, الهام. (1393). اثربخشی گروه‌درمانی شناختی بر امید به زندگی و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینهفصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت.3(12)، 7-23.
منصوری، احمد، بخشی پور، عباس، علیلو، محمود، فرنام، علیرضا، فخاری، علی. (1390).  مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس - اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار. 7 (4)، 29. 
Brebach, R., Sharpe, L., Costa, D. S., Rhodes, P., & Butow, P. (2016). Psychological intervention targeting distress for cancer patients: A meta‐analytic study investigating uptake and adherence. PsychoOncology25(8), 882-890.
Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-compassion and body dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation intervention. Mindfulness 6(3), 444-454.
Brown, T. A., Antony, M. M., & Barlow, D. H. (1992). Psychometric properties of the Penn State Worry Questionnaire in a clinical anxiety disorders sample. Behaviour research and therapy30(1), 33-37.
Butow, P., Olver, I., Luckett, T., Grimison, P., Toner, G. C., Stockler, M. R., ... & Gurney, H. (2016). The prevalence, severity, and correlates of psychological distress and impaired health-related quality of life following treatment for testicular cancer: a survivorship study. Journal of Cancer Survivorship10(2), 223-233.
Custers, J. A., van den Berg, S. W., van Laarhoven, H. W., Bleiker, E. M., Gielissen, M. F., & Prins, J.B.(2014). The cancer worry scale: detecting fear of recurrence in breast cancer survivors. Cancer Nursing37(1), E44-E50.
Davey, G. C., & Wells, A. (Eds.). (2006). Worry and its psychological disorders: Theory, assessment and treatment. John Wiley & Sons.
Davey, G. C. (1993). A comparison of three worry questionnaires. Behaviour research and therapy31(1), 51-56.
DeSantis, C. E., Ma, J., Goding Sauer, A., Newman, L. A., & Jemal, A. (2017). Breast cancer statistics, 2017, racial disparity in mortality by state. CA: a cancer journal for clinicians67(6), 439-448.
Diedrich, A., Grant, M., Hofmann, S. G., Hiller, W., & Berking, M. (2014). Self-compassion as an emotion regulation strategy in major depressive disorder. Behaviour research and therapy58, 43-51.
Eun-Young, B., & Change, I. (2006). The effect of visual feedback plus entail practice on three patients with breast cancer (woman). Clinical Rehabilitation 20, 379-388.
Gale, C., Gilbert, P., Read, N., & Goss, K. (2014). An evaluation of the impact of introducing compassion focused therapy to a standard treatment programme for people with eating disorders. Clinical psychology & psychotherapy21(1), 1-12.
Gilbert, P. (2015). Compassion focused therapy. The Beginner's Guide to Counselling & Psychotherapy, 127.
Gilbert, P. (2010). Compassion focused therapy: Distinctive features. Routledge.
Gold, M., Dunn, L. B., Phoenix, B., Paul, S. M., Hamolsky, D., Levine, J. D., & Miaskowski, C. (2016). Co-occurrence of anxiety and depressive symptoms following breast cancer surgery and its impact on quality of life. European Journal of Oncology Nursing20, 97-105.
Gonzalez-Hernandez, E., Romero, R., Campos, D., Burichka, D., Diego-Pedro, R., Baños, R., ... & Cebolla, A. (2018). Cognitively-Based Compassion Training (CBCT) in Breast Cancer Survivors: A Randomized Clinical Trial Study. Integrative cancer therapies, 1534735418772095.
Grantzau, T., & Overgaard, J. (2015). Risk of second non-breast cancer after radiotherapy for breast cancer: a systematic review and meta-analysis of 762,468 patients. Radiotherapy and Oncology114(1), 56-65.
Ho, S. S., So, W. K., Leung, D. Y., Lai, E. T., & Chan, C. W. (2013). Anxiety, depression and quality of life in Chinese women with breast cancer during and after treatment: a comparative evaluation. European Journal of Oncology Nursing17(6), 877-882.
Julkunen, J., Gustavsson-Lilius, M., & Hietanen, P. (2009). Anger expression, partner support, and quality of life in cancer patients. Journal of psychosomatic research66(3), 235-244.
Leaviss, J., & Uttley, L. (2015). Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: An early systematic review. Psychological medicine45(5), 927-945.
Luminet, O. (2004). 10 Measurement of Depressive Rumination and Associated Constructs. Depressive Rumination, 187.
-Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed  anxiety/depressive symptoms. Journal of abnormal psychology 109(3) , 504.
Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the penn state worry questionnaire. Behaviour research and therapy28(6), 487-495.
Morris, B. A., & Shakespeare‐Finch, J. (2011). Rumination, post‐traumatic growth, and distress: structural equation modelling with cancer survivors. PsychoOncology20(11), 1176-1183.
Przezdziecki, A., Sherman, K. A., Baillie, A., Taylor, A., Foley, E., & Stalgis‐Bilinski, K. (2013). My changed body: breast cancer, body image, distress and self‐compassion . PsychoOncology22 (8), 1872-1879.
Ros-Morente, A., Mora, C. A., Nadal, C. T., Belled, A. B., & Berenguer, N. J. (2017). An examination of the relationship between emotional intelligence, positive affect and character strengths and virtues. Anales de Psicología /Annals of Psychology 34(1), 63-67.
Smith-Turchyn, J., Morgan, A., & Richardson, J. (2016). The effectiveness of group-based self-management programmes to improve physical and psychological outcomes in patients withcancer: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Clinical Oncology28(5), 292-305.
Stewart, B. W., & Wild, C. P. (2014). World Cancer Report 2014. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. World Health Organization, 630.
Taylor, D., & Bury, M. (2007). Chronic illness, expert patients and care transition. Sociology of health & illness29(1), 27-45.
Tel, H., Tel, H., & Doğan, S. (2011). Fatigue, anxiety and depression in cancer patients. Neurology, psychiatry and brain research17(2), 42-45.
Tewari, A., & Chagpar, A. B. (2014). Worry about breast cancer recurrence: a population - based analysis. The American Surgeon 80 (7), 640-645.
Wells, A., & Fisher, P. (Eds.). (2015). Treating Depression: MCT, CBT, and Third Wave Therapies. John Wiley & Sons.
Zhou, K., Li, X., Li, J., Liu, M., Dang, S., Wang, D., & Xin, X. (2015). A clinical randomized controlled trial of music therapy and progressive muscle relaxation training in female breast cancer patients after radical mastectomy: results on depression, anxiety and length of hospital stay. European journal of oncology nursing19(1), 54-59.