مقایسۀ عدم تحمل بلاتکلیفی و دشواری در تنظیم هیجان در افراد مبتلا به بدریخت انگاری بدن و اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ایران، تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران

4 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:هدف مطالعه حاضر مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی و دشواری در تنظیم هیجان در افراد مبتلابه اضطراب اجتماعی و بدریخت انگاری بدن بود. روش: پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای بود. از بین مراجعه‌کنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعداد 65 نفر که در پرسشنامه فوبی اجتماعی نمره بالای خط برش گرفتند و 65 نفر که در پرسشنامه شکل بدن نمره بالای خط برش گرفتند به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار G POWER تعیین شد. تمامی شرکت‌کنندگان به‌وسیله پرسشنامه شکل بدن (BSQ-34)، پرسشنامه فوبی اجتماعی (SPIN)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t و تحلیل واریانس تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که افراد مبتلابه اضطراب اجتماعی سطح بالاتری از عدم تحمل بلاتکلیفی را نسبت به گروه بدریخت‌انگاری تجربه می‌کنند، همچنین دو گروه در دشواری‌های تنظیم هیجان تفاوت معنادار داشتند. نتیجه‌گیری: بدریخت انگاری بدن و اضطراب اجتماعی ازنظر عدم تحمل بلاتکلیفی و دشواری در تنظیم هیجان باهم متفاوت بودند. این پژوهش نشان داد که بدریخت انگاری و اضطراب اجتماعی دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند و این امر نیز در تشخیص و درمان آن‌ها حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparision of intolerance of uncertainity and difficulties in emotion regulation in individuals with Body Dysmorphic and Social Anxiety

نویسندگان [English]

  • M. Tashke 1
  • mohammad hasan davazdah emami 2
  • maryam bakhtiyari 3
  • mahdi jafari 4
1 MSc in clinical psychology, Shahid Beheshti university of medical sciences, Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti university of medical sciences
3 Shahid Beheshti university of medical sciences
4 Shahid Beheshti university of medical sciences
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was Comparision of intolerance of uncertainty and difficulties in emotion regulation in individuals with Body Dysmorphic and Social Anxiety. Method: the study design was causal-comparative. using convenient sampling method and G-Power software, 65 people with scores higher than cutoff in SAD questionanire and 65 people with scores higher than cutoff in BDD questionanire were selected from patients who were referred to Otolaryngology clinic of Taleghani Hospital of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. All participants assessed by Body Shape Questionnaire (BSQ-34), Social Phobia Inventory (SPIN), Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS) and Intolerance of Uncertainty Scale (IUS). Data were analyzed by t-test and analysis of variancetests.Result: results indicated that people with Social Anxiety Disorder experience higher levels of intolerance of uncertainty than BDD people. Also, there was a significant difference between two groups in term of difficulties in emotion regulation.Conclusion: Social Anxiety Disorder and Body Dysmorphic Disorder were different in term of intolerance of uncertainty and difficulties in emotion regulation. This study indicated that Social Anxiety Disorder and Body Dysmorphic Disorder have different features, which is important in the diagnosis and treatment of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety
  • body dysmorphic
  • difficulties in emotion regulation
  • intolerance of uncertainty
پورشریفی، ح؛ هاشمی نصرت آباد، ت؛ احمدی، م. (1396). مقایسه مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل‌کنندگی فشار اجتماعی- فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 61 (21): 103-86.
حسنی، ج و میرآقایی، ع. (1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی. روانشناسی معاصر، 7 (21) :72-62.
حسن وند عموزاد، م. (1396). مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان. دانشگاه علوم پزشکی فسا5(7):2 -181-189.
ذاکری، م؛ حسنی، ج؛ اسماعیلی، ن. (1396). اثربخشی آموزش نظم­جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روانشناختی افراد  مبتلابه ویتیلیگو. فصلنامۀ علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت،  36 (23) :56-39.
ذوقی، پ؛ کرمی، اَ؛  نبی زاده، صفدر نبی­زاده. (1397). مقایسۀ اختلال تصویر تن، اختلال بدشکلی بدنی و گرایش به مد در افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی. فصلنامۀ علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 7، 2 (26) :24-7.
صادقی، خ؛ احمید، م؛ رضایی، م؛ ویسی، ف؛ رئیسی، ف و شاهوردی، ج؛ (1393). مشخصات روان‌سنجی پرسشنامه شکل بدن 34 سؤالی در دانشجویان. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18(6) :316-322.
طهماسبی، س؛ طهماسبی، ز و یغمایی، ف. (1393). عوامل مرتبط با تمایل به انجام جراحی­های زیبایی بر اساس نظریه عملکرد منطقی در دانشجویان شهرکرد. مجله پرستاری و مامایی جامع­نگر، 24 (74): 61-53.
علیلو، م؛ شاه‌جویی،ت و هاشمی، ز؛ (1389). مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی، جهت‌گیری منفی به مشکل و باورهای مثبت در مورد نگرانی بین بیماران مبتلابه اختلالاضطراب فراگیر و افراد عادی. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز،  20(5):167-185. 
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30(2), 217-237.
Diagnostic, A. P. A. (2013). statistical manual of mental disorders: DSM-5 (ed). American psychyiatric Association. Washington,DC.
Blalock, D. V., Kashdan, T. B., & Farmer, A. S. (2016). Trait and daily emotion regulation in social anxiety disorder. Cognitive therapy and research, 40(3), 416-425.
Boelen, P. A., & Reijntjes, A. (2009). Intolerance of uncertainty and social anxiety. Journal of anxiety disorders, 23(1), 130-135.
Brühl, A. B., Herwig, U., Delsignore, A., Jäncke, L., & Rufer, M. (2013). General emotion processing in social anxiety disorder: neural issues of cognitive control. Psychiatry Research: Neuroimaging, 212(2), 108-115.
Buckholdt, K. E., Parra, G. R., & Jobe-Shields, L. (2009). Emotion regulation as a mediator of the relation between emotion socialization and deliberate self-harm. The American Journal of Orthopsychiatry, 79(4), 482–490..
Buhlmann, U., Etcoff, N. L., & Wilhelm, S. (2008). Facial attractiveness ratings and perfectionism in body dysmorphic disorder and obsessive-compulsive disorder. Journal of anxiety disorders, 22(3), 540-547.
Buhlmann, U., Wilhelm, S., McNally, R. J., Tuschen-Caffier, B., Baer, L., & Jenike, M. A. (2002). Interpretive biases for ambiguous information in body dysmorphic disorder. CNS spectrums, 7(6), 435-443.
Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. behaviour research and therapy, 40(8), 931-945.
Buhr, K., & Dugas, M. J. (2006). Investigating the construct validity of intolerance of uncertainty and its unique relationship with worry. Journal of anxiety disorders, 20(2), 222-236.
Buhr, K., & Dugas, M. J. (2009). The role of fear of anxiety and intolerance of uncertainty in worry: An experimental manipulation. Behav Res Ther, 47(3), 215-223.
Carleton, R. N. (2016). Into the unknown: a review and synthesis of contemporary modelsinvolving uncertainty. Journal of anxiety disorders, 39, 30-43.
Cisler, J. M., Olatunji, B. O., Feldner, M. T., & Forsyth, J. P. (2010). Emotion regulation and the anxiety disorders: An integrative review. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(1), 68–82.
Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment, 41(68), 00022-00023.
Connor, K. M., Davidson, J. R., Churchill, L. E., Sherwood, A., Weisler, R. H., & FOA, E. (2000). Psychometric properties of the social phobia inventory (SPIN). The British Journal of Psychiatry, 176(4), 379-386.
Counsell, A., Furtado, M., Iorio, C., Anand, L., Canzonieri, A., Fine, A.,... Katzman, M. A. (2017). Intolerance of uncertainty, social anxiety, and generalized anxiety: Differences by diagnosis and symptoms. Psychiatry Research, 252, 63-69.
Craske, M. G. (2012). Transdiagnostic treatment for anxiety and depression. Depression and anxiety, 29(9), 749-753.
Dugas, M. J., Buhr, K., & Ladouceur, R. (2004). The Role of Intolerance of Uncertainty in Etiology and Maintenance.
Dugas, M. J., Gosselin, P., & Ladouceur, R. (2001). Intolerance of uncertainty and worry: Investigating specificity in a nonclinical sample. Cognitive therapyand research, 25(5), 551-558.
Dugas, M. J., Hedayati, M., Karavidas, A., Buhr, K., Francis, K., & Phillips, N. A. (2005). Intolerance of uncertainty and information processing: Evidence of biased recall and interpretations. Cognitive therapy and research,.29(1), 57-70.
Dugas, M. J., Marchand, A., & Ladouceur, R. (2005). Further validation of a cognitive-behavioral model of generalized anxiety disorder: diagnostic and symptom specificity. Journal of anxiety disorders, 19(3), 329-343.
Fang, A., & Hofmann, S. G. (2010). Relationship between social anxiety disorder and body dysmorphic disorder. Clinical psychology review, 30(8), 1040-1048.
Freeston, M. H., Rhéaume, J., Letarte, H., Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (1994). Why do people worry? Personality andIndividual Differences, 17(6), 791-802.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26(1), 41-54.
Gratz, K. L., Rosenthal, M. Z., Tull, M. T., Lejuez, C. W., & Gunders, J. G. (2006). An experimental investigation of emotion dysregulation in borderline personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 115(4), 850–855.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of general psychology, 2(3), 271.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individualdifferences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and social psychology, 85(2), 348–362.
Grupe, D. W., & Nitschke, J. B. (2013). Uncertainty and anticipation in anxiety: an integrated neurobiological and psychological perspective. Nature Reviews Neuroscience, 14(7), 488-501.
Hock, M., & Krohne, H. W. (2004). Coping with threat and memory for ambiguous information: testing the repressive discontinuity hypothesis. Emotion, 4(1), 65.
Hofmann, S. G. (2007). Cognitive factors that maintain social anxiety disorder: A comprehensive model and its treatment implications. Cognitive behaviour therapy, 36(4), 193-209.
Hong, R. Y., & Cheung, M. W.-L. (2015). The structure of cognitive vulnerabilities to depression and anxiety: Evidence for a common core etiologic process based on a meta-analytic review. Clinical Psychological Science, 3(6), 892-912.
John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality and Social Psychology, 72(6), 1301–1333.
Kashdan, T. B., & McKnight, P. E. (2013). Commitment to a purpose in life: An antidote to the suffering by individuals with social anxiety disorder. Emotion, 13(6), 1150.
Kelly, M. M., Dalrymple, K., Zimmerman, M., & Phillips, K. A. (2013). A comparison study of body dysmorphic disorder versus social phobia. Psychiatry Research, 205(1), 109-116.
Kessler, R. C., Petukhova, M., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., & Wittchen, H. U. (2012). Twelve‐month and lifetime prevalence and lifetime morbid risk of anxiety and mood disorders in the United States. International journal of methods in psychiatric research, 21(3), 169-184.
Klemanski, D. H., Curtiss, J., McLaughlin, K. A., & Nolen-Hoeksema, S. (2017). Emotion Regulation and the Transdiagnostic Role of Repetitive Negative Thinking in Adolescents with Social Anxiety and Depression. Cognitive therapy and research, 41(2), 206-219.
Koran, L. M., Abujaoude, E., Large, M. D., & Serpe, R. T. (2008). The prevalence of body dysmorphic disorder in the United States adult population. CNS spectrums, 13(4), 316-322.
Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). Emotional intelligence and addictions: A systematic review. Substance Use & Misuse, 45((7-8)), 1131–1160.
Luhmann, C. C., Ishida, K., & Hajcak, G. (2011). Intolerance of uncertainty and decisions about delayed, probabilistic rewards. Behavior Therapy, 42(3), 378-386.
Mikolajczak, M., Petrides, K. V., & Hurry, J. (2009). Adolescents choosing self-harm as an emotion regulation strategy: The protective role of trait emotional intelligence. British Journal of Clinical Psychology, 48(2), 181–193.
Moutier, C. Y., & Stein, M. B. (1999). The history, epidemiology, and differential diagnosis of social anxiety disorder. The Journal ofclinical psychiatry.
Rosenthal, R., & Rosnow, R. L. (1991). Essentials of behavioral research: Methods and data analysis: McGraw-Hill Humanities Social.
Rusch, S., Westermann, S., & Lincoln, T. M. (2012). Specificity of emotion regulation deficits in social anxiety: An internet study. Psychology and Psychotherapy:Theory, Researchand Practice, 85(3), 268-277.
Shams, J., Azizi, A., & Mirzaie, A. (2010). Correlation between Distress Tolerance and Emotional Regulation With Students Smoking Dependence Hakim Health System reaseech, 13(1), 11-18.
Summers, B. J., Matheny, N. L., Sarawgi, S., & Cougle, J. R. (2016). Intolerance of uncertainty in body dysmorphic disorder. Body Image, 16, 45-53.
Tull, M. T., Barrett, H. M., McMillan, E. S., & Roemer, L. (2007). A preliminary investigation of the relationship between emotion regulation difficulties and posttraumatic stress symptoms. Behavior Therapy, 38(3), 303–313.
van der Heiden, C., Melchior, K., Muris, P., Bouwmeester, S., Bos, A. E., & van der Molen, H. T. (2010)A hierarchical model for the relationships between general and specific vulnerability factors and symptom levels of generalized anxiety disorder. Journal of anxiety disorders, 24(2), 284-289.
Werner, K., & Gross, J. J. (2010). Emotion regulation and psychopathology: A conceptual framework.