ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تدوین و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جهت گیری های هیجانی در رابطه جنسی می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی با هدف تدوین و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر زنان متاهل شهر بابل در سال 1396 بود. همچنین نمونه آماری شامل زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز خصوصی مشاوره مامایی شهرستان بابل بود که از این میان تعداد  300 نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جهت گیری های هیجانی در رابطه جنسی علی آبادیان و حسن زاده (1396) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزارSmart PLS استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد شاخص­های نیکویی برازندگی مدل اندازه­گیری بارگذاری سه عامل پرسشنامة جهت گیری هیجانی در رابطه جنسی، مقادیر قابل قبولی را نشان دادند. نتیجه گیری: پرسشنامه جهت گیری هیجانی در رابطه جنسی می تواند به خانواده درمانگران و متخصصان حوزه سکس تراپی جهت سنجش ارزیابی جهت گیری های هیجانی افراد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction and Psychometric properties the questionnaire of emotional orientation in sexual relation

نویسندگان [English]

  • Arezo Aliabadian 1
  • Ramezan Hassanzadeh 2
1 Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Faculty of member
چکیده [English]

Objective:The purpose of this research was to elucidate and study the psychometric properties the questionnaire of emotional orientation in the sexual relation. The present study is descriptive with the aim of developing and reviewing properties of the questionnaire of emotional orientation in the sexual relation. Method: The statistical population of the study was married women in Babol in 2017.Also, statistical sample includes those referred to Babol counseling centers that among 300 were selected by non-random sampling method. Research tool was Alibadian and Hasanzadeh (2011) questionnaire of emotional orientation in the sexual relation. Data analyzed via confirmatory factor analysis method using Smart PLS software.Result: The results showed that the goodness indicators of fitness of the model in loading the three factors of the emotional orientation questionnaire in the sexual relation showed acceptable values.Conclusion:Questionnaire of emotional orientation in sexual relationships can be used by family therapists and psychologists to measure the emotional orientation of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional
  • sexual orientation
  • questionnaire
  • woman

حیدری، محمود.؛ زال‌پور، خدیجه.؛ و مولائی، اعظم. (1389). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس جهت گیری در رابطه جنسی. خانواده پژوهی. 6 (24)، 511-525.

حیدری، محمود.؛ مظاهری، محمدعلی.؛ و پوراعتماد، حمیدرضا. (1384). رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر. فصلنامه خانواده پژوهی. 1 (2)، 121-130.

غدیری، ماهرو.؛ و فروتن، سیدکاظم. (1387).  اختلالات جنسی، عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشک آموزش دیده در ترکیب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی. 4 (2)، 1-16. 

Ahlborg, T., Dahlof, L., & Hallberg, L. R. M. (2005). Quality of the intimate and sexual relationship infirst-time parents six months after delivery. 42(2), 167(168).

De Judicibus, M. A., & McCabe, M. P. (2002). Psychological factors and the sexuality of pregnant andpostpartum women. Journal of Sex Research, 39(2), 94-103.

McCabe, S. E., Hughes, T. L., Bostwick, W., & Boyd, C. J. (2005). Assessment of Difference in Dimensions of Sexual Orientation:470 Implications for Substance Use Research in a College-Age Population. Journal of studies on alcohol. 66(5), 620-629.

McDonald, E., Woolhouse, H., & Brown, S. J. (2017). Sexual pleasure and emotional satisfaction in the first 18 months after childbirth. Midwifery, 55, 60-66. doi: https://doi.org/10.1016/ j.midw.2017.09.002.

Moleiro, C. & Pinto, N. (2015). Sexual orientation and gender identity: review of concepts, controversies and their relation to psychopathology classification systems. Front. Psychol. 6:1511. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01511.

Patterson, J.G, Jabson, J. M. (2018). Sexual Orientation Measurement and ChronicDisease Disparities: National Health and Nutrition Examination Survey, 2009-2014. Annals ofEpidemiology.doi:10.1016/j. annepidem .2017.12.001.

Patterson, J.G, Jabson, J. M., & Bowen, D. J. (2017). Measuring Sexual and Gender Minority Populations in Health Surveillance. LGBT health. 4(2), 82-105. doi: 10.1089/lgbt.2016.0026.

Ramos Salazar, L. (2015). The negative reciprocity process in marital relationships: A literature review. Aggression and Violent Behavior, 24, 113-119. doi: https://doi.org/10.1016/ j.avb.2015.05.008.

Sadock, J., & Sadock, V. A. (2009). Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 10th edition.  Philadelphia Publication. Page:331.

O'Connor, P. J., & Brown, C. M. (2016). Sex-linked personality traits and stress: Emotional skills protect feminine women from stress but not feminine men. Personality and Individual Differences, 99, 28-32. doi: https:// doi.org/10.1016/j.paid.2016.04.075

Vesely, A. K., Siegling, A. B., & Saklofske, D. H. (2013). Gender-linked personality andmentalhealth: The role of trait emotional intelligence. Personality and IndividualDifferences, 54(2), 221–225. http://dx.doi.org /10.1016/j.paid.2012.08.038.