اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه مشاوره و راهنمایی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

2 گروه روانشناسی ، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

3 گروه مشاوره و راهنمایی ، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

چکیده

مقدمه: زنان به عنوان هسته اصلی خانواده، نقش مهمی دارند، سلامت و بیماری آن‌ها به طور مستقیم سلامت کل خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: طرح پژوهشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متاهل۴۰ تا ۶۰ ساله مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به سه بیمارستان شهر تبریز بود که از میان آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استحکام ایگو (PIES) و پرسشنامه الگو های ارتباطی کریستنسن و سالاوی (CPQ) بود و داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در استحکام ایگو (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Behavioral approach on ego strength and communicational patterns among married women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • mahsa kabiri 1
  • Saeideh Bazzazian 2
  • Mojtaba AmiriMajd 2
  • Mohammad Ghamari 3
1 Department of Consulting and guidance, Abhar branch, Islamic Azad university, Abhar, Ira
2 Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
3 Department of Counseling, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
چکیده [English]

Objective: Women play an important role as the core of the family, so, their health and disease directly effect on the health of the whole family and community. The present research has been carried out by the aim of examining the effectiveness of cognitive behavior approach on ego strength and communication patterns among married women with breast cancer.Method: The statistical population of the study was all 40-60 year old women with breast cancer in Tabriz, among them, 30 people were selected by the available method and were randomly placed in both experimental and control groups. The Instruments of the study were a Psychological inventory of ego strength (PIES) and Christensen & Salary communication patterns questionnaire (CPQ), and data were analyzed by ANCOVA method.Result:The findings showed that the difference between two groups of the experimental and control one was significant in terms of ego strength (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavior Approach
  • Ego Strength
  • Communicational patterns
  • breast cancer

آقا یوسفی، ع، دهستانی، م، شریفی ساکی، ش. (1395). اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری در کاهش خستگی سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان، روانشناسی سلامت، 19، 17- 5.

 اعتمادی، ع، نوابی نژاد، ش، احمدی، س ا.(۱۳۸۵). بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان، مطالعات روان­شناختی، ۲ (۱و۲)، ۸۷-۶۹.

 بهمنی، ب، نقیائی، م، قنبری مطلق، ع، خراسانی، ب، دهخدا، آ، علی محمدی، ف. (۱۳۹۴). رضایتمندی زناشویی زنان متبلا به سرطان پستان در طی دوره نمایش تکمیلی پزشکی: یک مطالعه مقایسه ای، روانشناسی سلامت، ۴ (۱۴)، ۱۷-۵.

پرویز، ک، آقا محمدیان شعرباف، ح، قنبری هاشم آباد، ب، دهقانی، م. (1395). رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۹ (۲)، ۱۱۸-۱۲۶.

 ثناگویی، م، جان بزرگی، م، مهدویان، ع. (۱۳۹۰). رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات اسلام و روانشناسی، ۵ (۹)، ۷۷-۵۷.

جاویدی، ن، سلیمانی، ع، احمدی، خ، صمد زاده، م. (1392). اثربخشی زوج درمانی هیجان محور بر الگوهای ارتباطی زوجین، تحقیقات علوم رفتاری، 11 (5)، ۴۱۰-۴۰۲.

داتیلو، ف، بیرشک، ب. (۱۳۸۵). رفتاردرمانی شناختی زوج­ها، تازه­های علوم شناختی، ۸ (۲)، ۸۱-۷۲.

شهادتی ملکی، م، نوروززاده، و. (۱۳۹۴). بررسی تاثیر زوج درمانی شناختی رفتاری بر الگو های ارتباطی زوجین، همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، موسسه سفیران فرهنگی مبین، 38-32.

عبادت پور، ب. (1379). هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

عینی، س، نریمانی، م، عطادخت، ا، بشرپور، س، صادقی موحد، ف. (۱۳۹۷). اثربخشی درمان شناختی-تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، مجله پزشکی ارومیه، ۲۹ (۱)، ۱۱-۱.

 کشاورزافشار، ح، اسدی، م، جهان بخشی، ز، خاص محمدی، م. (1390). تاثیر آموزش حل مسئله مبتنی بر نظریه انتخاب بر الگو های ارتباطی زوج ها. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12 (2)، 28-21.

محمدپور، س، رحمانی، س، حاجی رسولیها، ز، روشندل، ز، قائدی، ف. (۱۳۹۵). اثر بخشی درمان فراشناخت به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان، روانشناسی سلامت، ۵(۱۸)، ۳۴-۲۱.

میرزازاده، ر، پیر خائقی، ع. (۱۳۹۵). اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر ارتقاء امید و شادکامی زنان مبتلا به سرطان پستان، روانشناسی سلامت، ۶ (۲۱)، ۶۵-۵۲. 

Balabanovic, J., Ayers, B., & Hunter, M. S. (2012). Women's experiences of Group Cognitive Behavior Therapy for hot flushes and night sweats following breast cancer treatment: An interpretative phenomenological analysis. Maturitas, 72(3), 236-42.

Brunßen, A., Hübner, J., Katalinic, A., Noftz, M.R., & Waldmann, A. (2016). Breast Cancer Epidemiology. Management of Breast Diseases, Springer, 125-37.

  Cyranka, K., Rutkowski, K., Mielimąka, M., Sobański, J., Klasa, K., Müldner-Nieckowski, L., Dembińska, E., Smiatek-Mazgaj, B., & Rodziński, P. (2015). Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy. Psychiatric polska, 1, (16), 1-14.

   Christensen, A. & Suhhaway, M. (1991).  Communication patterns Questionnaire, university of California, Los Angeles: Unpublished Manuscript.

 Cho, O. H., Yoo, Y. S., & Hwang, K. H. (2015). Comparison of parent-child communication patterns and parental role satisfaction among mothers with and without breast cancer. Applied Nursing Research, 28(2),163-168.

 Deqidio, V., Sestili, C., Mancino, M., Sciarra, I., Cocchiara, R., Backhaus, I., Mannocci, A., et al. (2017). Counseling interventions delivered in women with breast cancer to improve health-related quality of life: a systematic review. National Institutes of Health, 26(10), 2573-92.

Enayat, R., & Salehiniya, H. (2015). An investigation of changing patterns in breast cancer incidence trends among Iranian women. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22(1), 27-35.

 Gold, S. N. (1980). Relations Between Level of Ego Development and Adjustment Pattern in Adolescents. Journal of Personality Assessment, 1, 44(6), 630-8.

Kavacic, T., & Kovscic, M. (2015). Impact of relaxation training according to Yoga in daily life system on perceived stress after breast cancer surgery. Integrative Cancer Therapy, 10(1), 16-26.

Kerri, M., Winters-Stone, K., Dobek, J., Jill, A., Lillian, M., Michael, C., & Schwartz, A. (2012). The effect of resistance training on muscle strength and physical function in older, postmenopausal breast cancer survivors: a randomized controlled trial. Journal of Cancer Survivorship, 27(1), 23-35.

Markstrom, C. A., Sabino, V. M., Turner, B., & Berman, B. C. (1997). The Psychology Inventory of Ego strenghth: Developmentand validation of a new Erlksonian measure. Journal of Youth and Adolescence, 26, 705-732.

Markstrom, C.A., & Marshal, S. K. (2007). The psychosocial inventory of ego strengths: Examination of theory and psychometric properties. Journal of Adolescence, 30, 63-79.

 Milbury, K., & Badr, H. (2013). Sexual problems, communication patterns, and depressive symptoms in couples coping with metastatic breast cancer. Journal of Psycho-Oncology,  22 (4), 814-22.

Makaryan F., Isaac, R., Parnian T., Ramezani, A., Abdeyazdan, N., Hashemi, F., & Mkaryan, S. (2011). Mental health in women, breast cancer survivor. Journal of Esfahan Medical School, 29, 173.

Porter, L.S., Keefe, F. J., Baucom, D. H., Hurwitz, H., Moser, B., Patterson, E., & Kim, H. J. (2009). Partner-assisted emotional disclosure for patients with gastrointestinal cancer: results from a randomized controlled trial. Cancer, 15, 115(18), 4326-38.

  Settineri, S., Mento, C., Santoro, D., Mallamace, A., Bellinghieri, G., Savica, V., Ricciardi, B., Castellino, S., & Mallamace, D. (2012). Ego strength and health: An empiric study in hemodialysis patients.Health,4(12), 1328-1333.

  Singh, N., & Anand, A. (2015).Ego-Strength and Self-Concept among Adolescents: A Study on Gender Differences. The International Journal of Indian Psychology, 3 (1), 47-54.

 Solati, K., Ja'Farzadeh, L., & Hasanpour-Dehkordi, A. (2016). The Effect of Stress Management Based on Group Cognitive-Behavioural  Therapy on MaritalSatisfaction in Infertile Women. Journal of  Clinical Diagnostic and Research,10(7), VC01-VC03.

Van de Wal, M., Thewes, B., Gielissen, M., Speckens, A., & Prins, J. (2017). Efficacy of Blended Cognitive Behavior Therapy for High Fear of Recurrence in Breast, Prostate, and Colorectal Cancer Survivors: The SWORD Study, a Randomized Controlled Trial. National Institutes of Health, 1,35 (19), 2173-2183.

Wiesenthal, N. L. (2006). "Posttraumatic growth in cognitive behaivioral couple intervention for women with early stage breast cancer". Doctoral Dissertation. University of North Carolina.

Zhou, E., Suh, S., Youn, S., & Chung, S. (2017). Adapting Cognitive-Behavior Therapy for Insomnia in Cancer Patients. The Korean Society of Sleep Medicine, 8(2), 51-61.