پیش بینی رشدپس آسیبی بر اساس علائم یادبود‎ ‎و نشخوار فکری در زنان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی . پژوهشکده زنان. دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار بیوتکنولوژی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

مقدمه:این پژوهش با هدف مطالعۀ علائم یادبود، نشخوار فکری و رشدپس ­آسیبی در زنان مبتلا به انواع سرطان مراجعه­کننده به بیمارستان­های دولتی شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، بدین منظور 189 نفر از زنان مبتلا به انواع مختلف سرطان که برای درمان به بیمارستان­های دولتی شهر تهران مراجعه کرده بودند، به روش دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسشنامه ­های علائم یادبود، فرم کوتاه رشد پس ­آسیبی و نشخوار مرتبط با واقعه پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ­ها: نتایج نشان داد علائم جسمانی یادبود و نشخوار فکری عمدی با رشد پس­ آسیبی رابطۀ مثبت و معناداری دارند. همچنین علائم جسمانی یادبود و نشخوار فکری عمدی سهمی برابر در پیش ­بینی رشد پس ­آسیبی بیماران دارند. نتیجه­ گیری: توجه به سیر بیماریِ سرطان در مبتلایان، و فرایندهای روان­شناختی که از پی درگیری ذهنی بیمار بر پیامدهای بیماری به وقوع می­ پیوندد، می­تواند در کاهش نشانه­ های ناگوار جسمی و روانی بیماری موثر بوده و سیر درمان بیماری را برای بیمار آسان­تر سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The prediction‏ ‏of post-traumatic growth based on memorials symptoms ‎and rumination in women with cancer

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Fatemeh Mousavi 1
  • Reyhaneh Ramezani 2
1 Associate Professor of Psychology, Women's Research Center, Alzahra University
2 Assistant Professor of Biotechnology, Women's Research Institute, Alzahra University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to study the memorial symptoms, rumination and post-traumatic growth in women with various types of cancer referred to public hospitals in Tehran. Method: The research method is descriptive and correlation. For this purpose, 189 women with various types of cancer who referred to public hospitals of Tehran City were selected by convenient sampling and voluntarily. They completed the short form of Posttraumatic Growth Inventory, the Memorial Symptom Assessment Scale and Event Related Rumination Inventory. Data were analyzed using Pearson correlation and regression analysis.Results: The results showed that the intensity and frequency of physical symptoms of cancer and intentional rumination have a positive and significant correlation with post-traumatic growth. Also, the physical symptoms of cancer and intentional rumination can equally predict post-traumatic growth in patients.Conclusion: Paying attention to the course of cancer in patients, and the psychological processes that result from the mental involvement of the patient on the outcomes of the disease can be effective in reducing the bad physical and mental symptoms of cancer and will make the treatment of illness easier for the patient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the memorial symptoms
  • rumination
  • post-traumatic growth
  • cancer
پایگاه خبری-اطلاع­رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1396). شیوع سرطان در سال 2030 به 25 میلیون نفر در سال خواهد رسید. ١٩ تیر ١٣٩٦. شماره خبر: ١٦٣١٨٢. به نشانی: http://behdasht.gov.ir.
ترابی، فائزه (1393). معنویت و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان (ص 238). وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مجموعه مقالات دهمین کنگره بین­المللی سرطان پستان. تهران، 8-6 اسفند 1393. ایران.
حیدری­راد، حدیث؛ شفیعی، معصومه و بشرپور، سجاد (1395). نقش افکار خودکشی و نشخوار فکری در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با رویداد آسیب­زا. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، 5(13): 65-85.
رحمانی، سهیلا؛ محمدپور، سمانه؛ پیرنیا، بیژن؛ سامخانیان، اسحاق؛ مهدوی، عابد (1395). اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی  سلامت، 5(18): 34-21.
سارافینو، ادوارد. پی. (2002). روان‌شناسی سلامت. ترجمه علی احمدی ابهری و همکاران، زیر نظر الهه میرزایی (1396). تهران: انتشارات رشد.
سجادی­هزاوه، محبوبه و خادمی، مژگان (۱۳۸۸). سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. 12(1):39-29.
سیدمحمودی، سیدجواد (1388). رابطه سبک‌‌های مقابله‌ای، خوش‌بینی، عاطفۀ مثبت و حمایت اجتماعی و شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه با رشد پس از سانحه در افراد مبتلا به HIV مثبت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
گل­محمدی هفشجانی، عاطفه (1392). بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم این اختلال با کیفیت زندگی در بازماندگان و خانواده های قربانیان متوفی از حادثه انفجار لوله گاز سرخس- مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
منافی، سیده فاطمه و دهشیری، غلامرضا (1396). ترس از پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به سرطان و مولتیپل اسکلروزیس و رابطه آن با مشکلات عاطفی. فصلنامه علمی-پژوهشی روان­شناسی سلامت. 6(2): 130-115. مهرابی، حسینعلی، نوروزی، ستار؛ میرزایی، غلامرضا و کاظمی، حمید (1393). تبیین رشد پس از ضربه بر اساس شیوه­های مقابله با استرس، سبک­های دلبستگی و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم. 4(2): 161-153.
نیک­منش، زهرا (1392). پیش­بینی رشد پس از آسیب بر اساس معنویت و حمایت‌های اجتماعی در افراد مبتلا به سرطان سینه. فصلنامه بیماری­های پستان ایران. ۶ (۲) :۳۵-42
Affeck, G., & Tennen, H. (1996). Construing benefits from adversity: Adaptational significance and dispositional underpinning. Journal of Personality, 64(4), 899-922.
Bellizzi, K. M., & Blank, T. O. (2006). Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors. Health Psychology, 25(1), 47.
Butler, L. D. (2007). Growing pains: Commentary on the field of posttraumatic growth and Hobfoll and colleagues’ recent contributions to it. Applied Psychology, 56(3), 367-378.
Calhoun, L. G. (2006). The foundations of posttraumatic growth: An expanded framework. în LG Calhoun & RG Tedeschi (Eds.), Handbook of posttraumatic growth: Research and practice (pp. 3-23).
Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., Triplett, K. N., Vishnevsky, T., & Lindstrom, C. M. (2011). Assessing posttraumatic cognitive processes: The event related rumination inventory. Anxiety, Stress, & Coping, 24(2), 137-156.
Cann, A., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G., Kilmer, R.P., Gil-Rivas, V., Vishnevsky, T., & Danhauer, S.C. (2009). The Core Beliefs Inventory: A brief measure of disruption in the assumptive world. Anxiety, Stress, & Coping, 23(1), 19_34.
Cann, A., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G., Taku, K., Vishnevsky, T., Triplett, K.N. and Danhauer, S.C. (2010) A Short Form of the Posttraumatic Growth Inventory. Anxiety, Stress, and Coping, 23, 127-137.
Chan, M. W., Ho, S. M., Tedeschi, R. G., & Leung, C. W. (2011). The valence of attentional bias and cancer‐related rumination in posttraumatic stress and posttraumatic growth among women with breast cancer. PsychoOncology, 20(5), 544-552.
Chang, V. T., Hwang, S. S., Feuerman, M., Kasimis, B. S., & Thaler, H. T. (2000). The Memorial Symptom Assessment Scale Short Form (MSAS‐SF). Cancer, 89(5), 1162-1171.
Cordova, M. J., Cunningham, L. L., Carlson, C. R., & Andrykowski, M. A. (2001). Posttraumatic growth following breast cancer: a controlled comparison study. Health Psychology, 20(3), 176.
Danhauer, S. C., Russell, G. B., Tedeschi, R. G., Jesse, M. T., Vishnevsky, T., Daley, K., ... & Powell, B. L. (2013). A longitudinal investigation of posttraumatic growth in adult patients undergoing treatment for acute leukemia. Journal of clinical psychology in medical settings, 20(1), 13-24.
Ehring, T., Frank, S., & Ehlers, A. (2008). The role of rumination and reduced concreteness in the maintenance of posttraumatic stress disorder and depression following trauma. Cognitive Research and Therapy, 32, 488_506.
Harper, K., Felicity, W., Schmidt, J. E., Beacham, A. O., Salsman, J. M., Averill, A. J., ... & Andrykowski, M. A. (2007). The role of social cognitive processing theory and optimism in positive psychosocial and physical behavior change after cancer diagnosis and treatment. PsychoOncology, 16(1), 79-91.
Hill, E. M., & Watkins, K. (2017). Women with Ovarian Cancer: Examining the Role of Social Support and Rumination in Posttraumatic Growth, Psychological Distress, and Psychological Well-being. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 24(1), 47-58
Hutter, N., Vogel, B., Alexander, T., Baumeister, H., Helmes, A., & Bengel, J. (2013). Are depression and anxiety determinants or indicators of quality of life in breast cancer patients?. Psychology, health & medicine, 18(4), 412-419.
Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions. New York: The Free Press.
Janoff-Bulman, R., Berg, M., & Harvey, J. H. (1998). Disillusionment and the creation of value: From traumatic losses to existential gains. Perspectives on loss: A sourcebook, 35-47.
Jin, Y., & Wang, G. (2014). Individual risk factors for PTSD in adolescents from the 2010 earthquake in Yushu: The predictor effect of rumination. Journal of Psychiatry, 17, 1-6.
Mattsson E., Lindgren B., Von Essen L. (2008). Are there any positive consequences of childhood cancer? Acta Oncol.47 199–206.
Morrill, E. F., Brewer, N. T., O'neill, S. C., Lillie, S. E., Dees, E. C., Carey, L. A., & Rimer, B. K. (2008). The interaction of post‐traumatic growth and post‐traumatic stress symptoms in predicting depressive symptoms and quality of life. PsychoOncology, 17(9), 948-953.
Morris, B. A., & Shakespeare‐Finch, J. (2011). Rumination, post‐traumatic growth, and distress: structural equation modelling with cancer survivors. PsychoOncology, 20(11), 1176-1183.
Nolen-Hoeksema, S., McBride, A., & Larson, J. (1997). Rumination and psychological distress among bereaved partners. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 855_862.
Parikh, D., De Ieso, P., Garvey, G., Thachil, T., Ramamoorthi, R., Penniment, M., & Jayaraj, R. (2015). Post-traumatic stress disorder and post-traumatic growth in breast cancer patients-a systematic review. Asian Pac J Cancer Prev, 16(2), 641-646.
Pascoe, L., & Edvardsson, D. (2013). Benefit finding in cancer: a review of influencing factors and health outcomes. European Journal of Oncology Nursing, 17(6), 760-766.
Pascoe, L., & Edvardsson, D. (2014). Benefit finding in adult cancer populations: psychometric properties and performance of existing instruments. European Journal of Oncology Nursing, 18(5), 484-491.
Portenoy, R. K., Thaler, H. T., Kornblith, A. B., Lepore, J. M., Friedlander-Klar, H., Kiyasu, E., ... & Scher, H. (1994). The Memorial Symptom Assessment Scale: an instrument for the evaluation of symptom prevalence, characteristics and distress. European Journal of Cancer, 30(9), 1326-1336.
Robinson, S., Kissane, D. W., Brooker, J., Michael, N., Fischer, J., Franco, M., ... & Burney, S. (2016). Refinement and revalidation of the demoralization scale: The DS‐II—internal validity. Cancer, 122(14), 2251-2259.
Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of traumatic stress, 9(3), 455-471.
Tedeschi, R. G., Tedeschi, R. G., Park, C. L., & Calhoun, L. G. (Eds.). (1998). Posttraumatic growth: Posiive changes in the aftermath of crisis. Routledge.
Tremolada, M., Bonichini, S., Basso, G., & Pillon, M. (2016). Post-traumatic stress symptoms and post-traumatic growth in 223 childhood cancer survivors: Predictive risk factors. Frontiers in psychology, 7.
Werdel, M. B., & Wicks, R. J. (2012). Primer on posttraumatic growth: An introduction and guide. John Wiley & Sons.
Yoshida, H., Kobayashi, N., Honda, N., Matsuoka, H., Yamaguchi, T., Homma, H., & Tomita, H. (2016). Post‐traumatic growth of children affected by the Great East Japan Earthquake and their attitudes to memorial services and media coverage. Psychiatry and clinical neurosciences, 70(5), 193-201.
Zhang, X., Zhang, J., Procter, N., Chen, X., Su, Y., Lou, F., & Cao, F. (2017). Suicidal Ideation and Psychological Strain Among Patients Diagnosed With Stomach Cancer: The Mediation of Psychopathological Factors. The Journal of nervous and mental disease, 205(7), 550-557.