مقایسه اثربخشی تصویرسازی ذهنی دستوری با بازپردازش و کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بیخوابی و افکار خودآیند منفی زنان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گروه روان شناسی عمومی،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه انکولوژی و هماتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی تصویرسازی ذهنی دستوری با بازپردازش(IRRT)  و کاهش استرس مبتنی بر  ذهن­آگاهی (MBSR) بر بیخوابی و افکار خودآیند منفی زنان مبتلا به سرطان انجام شده است. روش: روش تحقیق این پژوهش نیمه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون –پس­آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از پرسشنامه­های افکار خودآیند منفی کندال و هولون و شدت بیخوابی مورین 42 نفر از زنان مبتلا به سرطان که از بیخوابی و افکار خودآیند منفی در رنج بودند، بطور تصادفی ساده انتخاب و بطور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه 14 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی اول 7 جلسه (هفته­ای یک بار) فنونIRRT را بر اساس بسته آموزشی اسموکر دریافت کرد. گروه آزمایشی دوم 8 جلسه (هفته­ای یک بار) فنون MBSR را بر اساس بسته آموزشی کابات-زین دریافت کرد و گروه کنترل آموزشی در این زمینه دریافت نکرد. پس از اجرای IRRT و MBSR ، مجدداً افکار خودآیند منفی و بیخوابی اعضای هر سه گروه مورد اندازه­گیری قرار گرفت. یافته­ ها: از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) برای تحلیل داده­ها استفاده شد. F محاسبه شده برای متغیرهای افکار خودآیند منفی و بیخوابی در هر سه گروه تفاوت معنادار را نشان داد. همچنین IRRT در کاهش افکار خودآیند منفی مؤثرتر از MBSR بوده است. اما در مورد بیخوابی بین دو روش درمانی تفاوت معناداری یافت نشد. نتیجه ­گیری: بطور کلی این پژوهش حاکی از این است، روش IRRT و MBSR را می­توان مداخله­ای مؤثر در کاهش افکار خودآیند منفی و بیخوابی زنان مبتلا به سرطان به حساب آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing The effectiveness of imagery rescripting and reprocessing therapy and mindfulness based stress reduction on insomnia and negative automatic thoughts in cancer women

نویسندگان [English]

  • Elahe Sadeghi 1
  • Shohre ghorbanshiroudi 2
  • Morteza Tarkhan 3
  • Shahrbano Keyhanian 4
1 PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University,Tonekabon,Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Oncology & Hematology, Faculty of medicine, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present research aimed at examining the comparison the effectiveness of imagery rescripting and reprocessing therapy and mindfulness-based stress reduction on insomnia and negative automatic thoughts in cancer women. Method: This research method was semi experimental with pretest-posttest design. Using Kendal & Hollon`s negative automatic thoughts and Morien`s insomnia intensity questionnaires, 42 women of cancer who had negative automatic thoughts and insomnia were randomly selected and were voluntarily assigned in two experimental and one control group (each group was 14). The first experimental group received 7 sessions IRRT techniques based on the Smoker`s educational package (once a week) and the second experimental group received 8 sessions MBSR techniques based on the Kabat-Zinns educational package (once a week) and the control group did not receive any training in this field. After executing the IRRT and MBSR, negative automatic thoughts and insomnia of the members of the three groups were measured again. Results: Multivariate covariance analysis (Man Cova) was used to analyze data. Calculated F for negative automatic thoughts and insomnia showed a significant difference in all three groups, also IRRT has also been more effective in reducing negative automatic thoughts than MBSR but these two therapeutic methods have no significant difference in insomnia. Conclusion: In general, this research indicated that the IRRT and MBSR method can be considered an effective intervention in reducing negative automatic thoughts and insomnia in women with cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • negative automatic thought
  • insomnia
  • imagery rescripting and rsprocessing therapy
  • cancer
  • mindfulness based stress reduction
اکبری، محبوبه. لطفی کاشانی، فرح. (1396). روان­درمانی چهار عاملی بر افزایش احقاق جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی -پژوهشی روان­شناسی سلامت، 6، (3): 73-57.
پورمحسنی کلوری، فرشته. اسلامی، فینا. (1395). بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک­پذیر. فصلنامه علمی-پژوهشی روان­شناسی سلامت، 20: 24-5.
جهانگیری، محمود. (1393). ذهن شفابخش. تهران، انتشارات بصیرت.
رهنما، نرجس. (1390). اثربخشی تصویرسازی ذهنی دستوری و پردازش مجدد (IRRT) بر بی‌خوابی، کابوس و افکار خودکشی در افراد افسرده با سابقه اقدام به خودکشی در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تنکابن.
کاویانی، حسین؛ جواهری فروزان و بحیرایی، هادی (1384). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری 60 روزه. تازه‌های علوم‌ شناختی. 7 .(1) .49- 45.
لقمانی، احمد. (1380). مجموعه پرسش و پاسخ درباره خواب، رویا و تعبیر آن. قم، انتشارات عطر سعادت
Achneback, k. (2004). The use of Guided imagery in chronic pain: A case study. Journal of Guidance & counseling, vole. Issued 4, pp: 5- 32.
Arntz, A. (2012). Imagery rescripting as a therapeutic technique: Review of clinical trails, basic studies, and research agenda. Journal of experimental psychopathology, 3 (2): 189- 208.
Beck, J.S. (2011). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford press.
Carlson, L. E.; Angen, M.; cullum. J. (2004). High levels of untreated distress and faitigue in cancer patients. British Journal of cancer, 90: 2297- 2305.
Chiesa, A. & Serretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Research, 187(3): 441-453.
Crane, D. Barnhofer, C. Shan, T. Holmes, E. (2011). Suicidal Imagery in a Previously Depressed Community Sample, Clin Psychol Psychother, 19, 57-69.
Dibbets, P. Arntz, A. (2015). Imagery Rescripting: Is Incorporation of the most Adversive Scences Necessary? Journal of Behavior Psychology, 51 (4), 331-340.
Dibbets, P.; poort, H.; Arntz, A. (2012). Adding imagery Rescripting during extinction leads to less ABA renewal. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 43: 614- 624.
ENNS, A: Waller, A; Gro, S; Bults, B, D; Fung, T, & Carlson, L. E. (2013). Risk factors for connuous distress over a 12- month period in newly diagnosed cancer outpatients. Journal of psychosiciaOncology, 31 (5): 486- 506.
Esser, J. (2012). The effects of mindfulness based cognitive therapy on patients with chronic anxiety and depression- a pilot study. University of Twente, Enschede, Netherlands.
Godfrin, K, A. Van heeringen, C. (2010). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on recurrence of depressive episodes, mental health and quality of life: A randomized controlled study. Behaviour research and therapy, 48(3): 738-46.
Hackmann, A (2011). Original research Article imagery rescripting in PTSD. Cognitive & behavioral practice, 18 (4): 425- 432.
Henderson, V, P. Clemow, L. Massion, A, O. Hurley, T, G. Druker, S. Herbert, J, R. (2012). The effects of mindfulness-based stress reduction on psychosocial outcomes and quality of life in earlystage breast cancer patients: a randomized trial. Breast Cancer Research and Treatment, 131(1): 99-109.
Kabat- Zinn. J. (2003). Mindfulness- based interventions in context: past, present, and future. Clinical psychology: science and practice,10 (2): 144- 156.
Kebber, A, M. Buffart, L, M. Kleine, G. Bree, I, C. Leemans, C, R. Becker, A. Brug, J. & Leeuw, I, M. (2014). Prevalence of cancer patients: a meta-analysis of diagnostic interviews and self-report instruments. Journal of Psycho-Oncology, 23 (2), 121-130.
Kendall, P. & Hollon, S.D; (1980). Development of an authomatic questionnaire. Cognitive therapy and research, 4: 383- 395. 
Kim, S. Ko. Y, H. Jun, E, Y. (2012). The impact of cancer on mother-child relationships in Korea. Psycho-Oncology, 27 (6): 640-646.
Ledesma, D.; Kumano, H. (2009). Mindfulness- based stress reduction and cancer: ameta analysis. PsychoOncology. 18: 571- 579.
Legacher. C. A.; Jonson- Mallard, V. post- white jet all. (2009). Rondomized controlled trial of mindfulness- based stress reductions (MBSR) for survivors of breast cancer. PsychoOnocology, 18:1267-7272.
Matchim, Y.; Armer, J. M.; Stewart, B. R. (2011). Mindfulness- based stress reduction among breast cancer survivors: a literature review and discussion. oncoogyl nursing forum, 38: 61- 71.
May, J. Andrade, J. Kavanagh, D, J. (2015). An Imagery-based Road Map to Tackle Maladaptive Motivation in Clinical Disorders, Lan Clark, Oxford University, UK.
Nilsson, J, E. Lundh, L, G. Viborg, G. (2012). Imagery Rescripting of Early Memories in Social Anxiety Disorder: An experimental study, Behavior Research and Therapy, 50, 387-392.
Rodehaver, CB. (2007). There influence of Guided Imagery on schema therapy related Nausea and vomiting. Journal of oncology nursing forum, vole 42 (10): 170- 181.
Rossman, M. (2008). The effect mental imagery on breast cancer. Journal of Holistic Nursing practice, vole 50: 13- 20.
Shanua, L.; Shapiro, R.; Botzin, j.; figurerdo, M.; Gary, E. (2005). the efficacy of mindfulness- based stress reduction in the treatment of sleep disturbance in women with breast cancer. An exploratory study. Journal of psychosomatic research, 54: 85- 91.
Smucker, M. (1995). Imagery rescripting: Anew treatment for survivors of childhood sexual abuse suffering from posttramatic stress disorder. Journal of cognitive psychotherapy, 9(1): 3- 17.
Speckens, A, E, M. Hackmann, A. Ehlers, A. Cuthbert, B. (2007). Intrusive Images and Memories of Earlier Adverse Events in Patients with Obsessive Compulsive Disorder, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry.
Spiegel, D. (2004). Effect of psychosocial on survival of patients with metastatic Breast cancer. Journal of  Lancet, 12: 888- 891