تأثیر یک جلسه تمرین پیلاتس بر احساسات مثبت زنان چاق: بررسی تعامل انگیزش موقعیتی و شدت ادراک شدۀ تمرین برای پیش‌بینی احساسات مثبت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران .

2 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران .

3 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: انگیزش برای فعالیت­های مختلف قویاٌ تحت تأثیر ادراکات خودمختاری فرد نسبت به آن فعالیت­ها قرار می­ گیرد. هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط بین انگیزش موقعیتی و شدت ادراک شدۀ تمرین در زنان چاق برای پیش ­بینی تغییر در احساس مثبت ناشی از یک جلسه تمرین پیلاتس بود. روش:­ در پژوهش شبه تجربی حاضر، 17 زن چاق با میانگین وزن، 0/10 ± 4/87، سن، 0/10±1/39 و شاخص توده بدن، 4/3 ± 9/35 به طور داوطلبانه شرکت کردند. شرکت­ کنندگان قبل از انجام برنامه تمرینی به پرسش­نامه احساسات مثبت و مقیاس انگیزش موقعیتی پاسخ دادند. سپس به تمرین پیلاتس پرداخته و بلافاصله بعد از انجام تمرین، مجدداً پرسشنامه احساسات مثبت را تکمیل کردند. شدت تمرین توسط مقیاس میزان فشار ادراک شده، بعد از تمرین سنجیده شد. داده­ها از طریق آزمون تی زوجی و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. یافته ­ها: نتایج نشان­ دهندۀ تفاوت معنادار بین احساس مثبت قبل و بعد از تمرین بود (5 0/0 ≥P). تجزیه و تحلیل رگرسیون بازگوکنندۀ پیشی­بینی معنادار احساسات مثبت توسط تعامل انگیزش درونی و میزان شدت ادراک شده و همچنین تعامل­شان با عامل تنظیم شناسایی شده (05/0≥P) بود. نتیجه­ گیری: یافته­های حاضر نشان داد انگیزش درونی به عنوان عامل قوی برای انجام پیش ­بینی احساسات مثیت در زنان چاق است. بنابراین، تقویت انگیزش درونی در زنان چاق جهت انجام فعالیت بدنی و حصول احساس مثبت ناشی از آن توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of a Pilates Exercise Session on Positive Emotions of Obese Women: The Study of the Interaction of Situational Motivation and Perceived Intensity of Exercise to Predict Positive Emotions

نویسندگان [English]

  • Rasool Abedanzadeh 1
  • Kobra Javadian 2
  • Rezvan Kheirandish 3
  • Rouhollah Ranjbar 4
1 Assistant Professor, Dept. of Motor Behavior, Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 . MSc, Dept. of Motor Behavior, Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 MSc, Dept. of Sport Physiology, Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor, Dept. of Sport Physiology, Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: The motivation for various activities is strongly influenced by individual perceptions of one’s activities toward those activities. The purpose of this study was to investigate the relationship between situational motivation and perceived intensity of exercise in obese women to predict a change in positive effect from a Pilates exercise session. Methods: In this quasi-experimental study, 17 obese women with a mean weight of 87.4 ± 0.10, age 39.10 ± 10.0, and a body mass index of 35.9 ± 3.5 voluntarily participated. They responded to the positive affective questionnaire and situational motivation scale before the exercise program. Then performed Pilates training and immediately after the training, they again completed the positive affective questionnaire. The perceived was also measured after exercise. Data were analyzed by paired t-test and hierarchical regression. Results: The results showed a significant difference in the level of positive affect after-before exercise (P≤0.05). Predictive regression analysis was a positive effect on the interaction of internal motivation and perceived severity, as well as their interaction with the identified adjustment factor (P≤0.05). Conclusion: The current findings showed that Pilates exercises improve positive effect in obese women, also internal motivation was seen to be a strong predictor. According to the finding, strengthening the internal motivation in obese women is recommended for physical activity and attaining the positive effect of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational motivation
  • Obesity
  • Pilates practice
  • Positive Affect
اژه­ای، ج؛ خضری­آذر، ه؛ بابایی سنگلجی، م؛ امانی، ج. (1390). الگوی ساختاری روابط بین حمایت از خودمختاری ادراک شدۀ معلم، نیازهای روان­شناختی اساسی، انگیزش درونی و تلاش. فصلنامۀ پژوهش در سلامت روان­شناختی. 2(4)، 47-56.
ایرانمنش، ح؛ صابری کاخکی، ع؛  زارع­زاده، م. (1393) رابطۀ بین اعتماد بنفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی­میز بر پایۀ نظریۀ خودمختاری. مطالعات روانشناسی ورزشی، 8، 76- 95.
سراج، س؛ اسدی، م؛ فراهانی، ا؛ اشرفی، ح. (1392). تأثیر تمرینات پیلاتس بر روی ترکیب بدنی و انعطاف­پذیری زنان غیر ورزشکار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 6، 298-287.
عابدان­زاده، ر؛ عبدلی، ب؛ احمدی، ن؛ رمضان­زاده، ح. (1395). تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش­آموزان پسر راهنمایی شهر تهران. پژوهش نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 24، 85-96
عبدلی، ب؛ رمضان­زاده، ح؛ عابدان­زاده، ر. (1392). ارتباط بین نیمرخ­های انگیزشی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان. مطالعات روانشناسی ورزشی. 5، 85-100.
علی اکبری، ن؛ لطفی، غ؛ سنه، ا. (1393). رابطۀ هدف­گرایی با انگیزش شرکت در فعالیت­های ورزشی دختران. مطالعات روان­شناسی ورزشی. 11، 65-76.
قربانی، م؛ سخنگویی، ی.  (1393). تأثیر سه روش تمرینی پیلاتس، یوگا و فعال رایج بر دامنه حرکتی اندام فوقانی، و خودپنداره بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی کد کار آزمایی بالینی. طب ورزشی. 2، 189-201.  
مازیاری، م؛  کاشف، م.  (1393). بررسی مدل ساختاری بی­انگیزگی دانش­آموزان در فعالیت­های تربیت­بدنی. رفتار حرکتی. 16، 181-200.
ملکی، ب؛ محمدزاده، ح؛ سید عامری، م؛ زمانی­ثانی، ح. (1390). بررسی رابطۀ عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی. پژوهش در علوم توانبخشی. 7(1)، 74-83.
واعظ موسوی، م؛ مسیبی، ف. (1387). روان­شناسی ورزشی. تهران. انتشارات سمت. چاپ دوم. 150-216.
واینبرگ، ر، گولد، د. (2011). مبانی روان­شناسی ورزش و تمرین. ترجمۀ واعظ موسوی، محمدکاظم، حجتی، ع، رضاسلطانی، نجمه؛ اسماعیلی، محمد. (1392). تهران: انتشارات حتمی.
Alvarez, M. S, Balguer, I., Castillo, I. & Duda, J. L. (2009). Coach Autonomy Support and Quality of Sport Engagement in Young Soccer Players. The Spanish Journal of Psychology. 12:138-148.
Ainley M, Hidi S, Berndorff D. Interest, learning, and the psychological process that mediate their relationship (2002). Journal of Educational Psychology. 94(3): 545–61
Borg, G. (1998). Perceived exertion and pain scales. Champaign: Human Kinetics.
Curran, T., Appleton, P. R., Hill, A. P. & Hall, H. K. (2011). Passion and burnout in elite junior soccer  players:  The mediating role of self-determination motivation. Psychology of Sport and Exercise. 12, 655-661.
Deci, E. L. & Ryan R. M. (2004). An overview of self-determination theory: An organismic-dialectical perspective. In E. L. Deci and R. M Ryan (Eds.), Handbook of self-determination theory research University of Rochester Press.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior; New York: Plenum.
Deci, E. L.,  Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality In R. Dienstbier (Ed), Nebr Sym Motiv. (38):237-288.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits: Human needs and the self  –determination of behavior. Psychological Inquiry. 11, 227 – 268.
Gaerin, E. & Fortier, M. S. (2012). Situational Motivation and Perceived Intensity: Their Interaction in Predicting Changes in Positive Affect from Physical Activity. Journal of Obesity.
Gao, Z., Podlog, L., Huang, C. (2013). Associations among children’s situational motivation, physical activity participation, and enjoyment in an active dance video game. Journal of Sport and Health Science. 2, 122-128.
Guay, F., Vallerand, R. J. & Blanchard, C. (2000). On the assessement of situational intrinsic and extrinsic motivation: The situational Motivation Scale (SIMS). Motiv Emotion. (24): 175-213.
- Khan, R. S., Marlow, C. & Head, A. (2008). Physiological and psychological responses to a 12-week Body Balance training programme. Journal of Science Medicine Sport. 11(3), 299-307.
Kim, C. S., Kim, J. Y., & Kim, H. J. (2014). The effects of a single bout pilates exercise on mRNA expression of bone metabolic cytokines in osteopenia women. Journal of exercise nutrition & biochemistry. 18(1), 69.
Labbrozzi, D.,  Robazza, C., Bertollo, M., Bucci, I. & Bortoli, L. (2013). Pubertal development, physical self-perception, and motivation toward physical activity in girls. Journal of Adolescence. 36: 759-65.
Mouratidis, A. & Michou, A. (2011). Perfectionism, self-determination motivation and coping among adolescent. Psychology of and Exercise. 12, 655-661.
Mishell, J.R. (2005). Premenstrual disorders: epidemiology and disease burden. The American Journal of Manag Care. 11(16):473-9.
Ning, W., Pope, Z. & Gao, Z. (2015). Associations between Adolescents’ Situational Motivation and Objectively-Determined Physical Activity Levels in Physical Education. Journal of Teaching, Research, and Media in Kinesiology. 2, 1-13.
Ryan,  R.  M.,  Deci,  E.  L.,  &  Grolnick,  W.  S. (1995). Autonomy,  relatedness,  and  the  self:Their  relation  to  development  andpsychopathology.  In  D.  Cicchetti,  &  D.  J.Cohen  (Eds.), Dev elopm enta lpsy chopat hology :T heory  and  methods.618-655, NewYork:Wiley.
Slentz, C. A., Duscha, B. D., Johnson, J. L., Ketchum, K., Aiken, L. B., Samsa, G. P, et al. (2004). Effects of the amount of exercise on body weight, body composition, and measures of central obesity: Strride-a randomized controlled study. Arch Intern Med. 164(1): 31-9.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal Personal Social Psychological. 47, 1063–1070.