مقایسه اختلال تصویرتن، اختلال بد شکلی بدنی و گرایش به مد در افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناس روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اختلال تصویر تن، بدریختی بدن و گرایش به مد در افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیرمتقاضی بود. روش: پژوهش حاضر مطالعه­ای علی- مقایسه­ای است و شیوه نمونه­گیری در دسترس می­باشد. حجم نمونه 300 نفر بود که 150 نفر افراد متقاضی جراحی زیبایی و 150 نفر نیز افراد غیر متقاضی بودند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه ­های تصویر تن، بدریختی بدن و گرایش به مد بود. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد. یافته­ ها: نشان داد که بین میانگین اختلال تصویر تن (95/19 F= ، 01/0 p<)، اختلال بدشکلی بدنی (49/25 F= ، 01/0 p<) و گرایش به مد (82/7 F= ، 01/0 p<) در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین داده­ها نشان داد که اختلال بدریختی بدن (86/0 Exp(B) = ، 01/0 p<، 81/39 wald=) به طور معنی­ داری توان پیش ­بینی تمایل یا عدم تمایل به جراحی زیبایی در افراد را دارد. نتیجه­ گیری: افرادی که اختلال تصویر تن، بدریختی بدن و گرایش به مد در آنها دیده می ­شود بیشتر اقدام به عمل جراحی زیبایی می­ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare body image disorder, body dysmorphic disorder and fashion trends in cosmetic surgery applicants and non-applicants

نویسندگان [English]

  • Mohhammad Reza Zoghipaidar 1
  • Afsaneh Karami 2
  • Safdar Nabizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 BA of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 MA of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to compare body image disorder, body dysmorphic disorder and fashion trend in cosmetic surgery applicants and non-applicants. Method: The present study is a causal-comparative and sampling method was available method. The sample size was 300 that 150 people applicant for cosmetic surgery and 150 was non-applicant. Data collection tools included body image, body dysmorphic and fashion trends questionnaires. Data were analized by analyse of variance and logistic regression. Results: Findings showed that there is a significant difference between means of body image disorder (F= 19/95, p< 0/01), body dysmorphic disorder (F= 25/49, p< 0/01) and fashion trends (F= 7/82, p< 0/01) in two groups of cosmetic surgery applicants and non-applicants. Also, data indicated that body dysmorphic disorder (Exp (B) = 0/86, p < 0/01, wald = 39/81) is significantly predicted to the willingness or unwillingness to cosmetic surgery in individuals.Conclusion: individuals with abnormal body image, body dysmorphic and fashion trends to be seen in them more aptly to perform cosmetic surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmetic surgery
  • body image disorder
  • body dysmorphic disorder
  • fashion trends
اثنی عشر، ن؛ بخشایش، ع. ر، و افشانی، س. ع. ر. (1392). میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان دختر یزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 22 (3): 42- 33.
احیایی، ف؛ لطیفی، آ؛ بختیاری، م؛ حسن پور، س. ا؛ حریری، غ؛ شریعتی، ن؛ دل پیشه، ع؛ اعتماد، ک. (1392). بررسی اپیدمیولوژیک علل گرایش به جراحی زیبایی بینی در شهر تهران. فصلنامه علمی،پژوهشی طب و تزکیه، 22 (3): 10.
 پورنصیری، ث، و بوستانی، د. (1395). کند و کاو کیفی پدیدۀ جراحی زیبایی بینی (مورد مطالعه: زنان و مردان جراحی شده شهر آستارا). مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 13، 160-137.
 پیلتن، ف. ا، و طالبی، ح. (1392). بررسی عوامل اجتماعی گرایش به مد در بین نوجوانان (مورد مطالعه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر میناب). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، 4 (11): 52-53.
خزیر، ز؛ دهداری، ط، و محمودی، م. (1392). بررسی دانشجویان دختر علوم پزشکی نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن. مجله علوم پزشکی رازی. 20 (117): 1-2.
خسروی، م، و ناظری، م. (1394). بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن و خودشیفتگی در متقاضیان و غیر متقاضیان جراحی زیبایی بینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17 (3): 39-30.
دهداری، ط؛ خانی‌پور، آ؛ خزیر، ز، و دهداری، ل. (1393). پیش‌بینی قصد انجام جراحی زیبایی در دختران دانشجو بر اساس ساز ه‌های تئوری عمل منطقی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1 (2): 115- 109.  ربیعی، م؛ صلاحیان، ا؛‌ بهرامی، ف، و پالاهنگ، ح. (1390). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 21 (83): 12-8..
صفاری‌نیا، م. (1391). آزمون‌های روان‌شناسی اجتماعی و شخصیت، تهران: انتشارات ارجمند.
طهماسبی، س؛ طهماسبی، ز، و یغمایی، ف. (1393). عوامل مرتبط با تمایل به انجام جراحی های زیبایی براساس نظریه عملکرد منطقی در دانشجویان شهرکرد. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 24 (74): 61-53.
عباسی‌سرچشمه، م؛ محمدپناه اردکان، ع و عباسی‌سرچشمه، ا. (1395). مقایسه باورها در مورد ظاهر، باورهای غیرمنطقی و نمایه  توده  بدنی در افراد متقاضی با افراد نیازمند جراحی زیبایی، مجله پوست و زیبایی، 7 (3): 162-156.
قاسمی، ا. (1396). مطالعة کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تأکید بر جراحی‌های زیبایی. جامعه‌شناسی کاربردی، 68 (4): 194- 173.
Brown, T. A., Cash, T. F., & Mikulka, P. J. (1990). Attitudinal body-image assessment: Factor analysis of the Body-Self Relations Questionnaire. Journal of Personality Assessment, 55: 135–144.
Cash, T. F., Phillips, K. A., Santos, M. T., & Hrabosky, J. I. (2004). Measuring ‘negative body image’: Validation of the body image disturbance questionnaire in a nonclinical population. Body Image , 1: 363–372.
 Cororve MB, Gleaves DH. (2001). Body dysmorphic disorder: A review of conceptualizations, assessment, and treatment strategies. Clinical Psychology Review,  21:949–970.
Dehghan Manshadi, Z., Taghavi, S. M. R., Molazade, J., Ali Goodarzi, M. (2014).  Investigating Body Image and Mindfulness in Cosmetic Surgery Applicants in Comparison with Non-Applicants.  Journal of Social Issues & Humanities, 2: 2345-2633.
Di Mattei, V. E., & et al. (2015). Body Image and Personality in Aesthetic Plastic Surgery: A Case-Control Study. Journal of Medical Psychology. 4: 35-44.
Frederick D A, Lever J, & Peplau L A. (2007).  Interest in cosmetic surgery and body image: Views of men and women across the lifespan. Plastic and Reconstructive Surgery, 120: 1407–1415.
Frederick, D., Lever, J., & Peplau, L. (2006). Interest in cosmetic surgery and body image: Views of men and women across the lifespan. Plastic Reconstructive Surgery Journal,  120(5), 1407-1415.
Green, S.P., & Pritchard, M.E. (2003). Predictors of body image dissatisfaction in adult men and women.  J Social Behavior and Personality, 3: 215-222.
Grogan, S. (2007). Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. (2nd ed., pp. 68-74). New York, NY: Routledge Taylor & Francis. Retrieved from http://www. Routledge.com/books/details /9780415358217.
Jin chang  K. (2010). Effects of perfectionism on attitudes toward cosmetic surgery: The mediating roles of perfectionistic self-presentation and sociocultural internalization [Unpublished master's thesis]. Bangkok, Thailand Chulalongkorn University.
Lai, Chung-Sheng , Lee, Su-Shin, Yeh, Yi-Chun & Chen, Cheng-Sheng. (2010). Body dysmorphic disorder in patients with cosmetic surgery.Kaohsiung. Journal of Medical Sciences, 26: 478–82.
Mitchison, D., Crino, R.,  & Hay, Ph. (2013). The presence, predictive utility, and clinical significance of body dysmorphic symptoms in women with eating disorders. Journal of Eating Disorders, 2: 234-246.
Mulkens, S., Bos, A. E. R., Uleman, R., Muris, P., Mayer, B. &Velthuis, P. (2012). Psychopathology symptoms in a sample of female cosmetic surgery patients. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 65: 321–327.
Muttiko M. (2001). Facial surgery: The reconstruction of beauty for Thai women (Unpublished doctoral dissertation). Bangkok, Thailand  Mahidol University. Available from thaithesis.org. Retrieved from http://www.thaithesis.org/detail.
Philips, K. A, Menard, W, Fay, C. & Weisberg, R. (2005). Demographic charactristice, phentomenology, comorbidity, and family history in 200 individuals with Psychosomatics: J Consultation Liaison Psychiatry. 46, 317.
Phillips, K. A., Hollander, E., Rasmussen, S. A., Aronowitz, B. R., DeCaria, C., & Goodman, W. K. (1997). A severity rating scale for body dysmorphic disorder: development, reliability, and validity of a modified version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Psychopharmacological Bull, 33: 17–22.
Phillips, K. A, Pinto, A., Menard, W., Eisen, J. L, Mancebo, M., Rasmussen, S.A. (2007). Obsessive-compulsive disorder versus body dysmorphic disorder: A comparison study of two possibly related disorders. J Depression and Anxiety. 24: 399- 409.
Rosen, J. C, Ramirez, E. A. (1998). comparison of eating disorders and body dysmorphic disorder on body image and psychological adjustment. Journal of Psychosomatic Research, 44: 441–449.
Sang jan, R. (2010). Relationships among facial dissatisfaction, media influence, and peer and family influence with the desire to undergo facial cosmetic surgery of early adult females [dissertation]. Southampton, England University of Southampton.
Swami  V, Campana, A., Ferreira, L., Barrett, S., Harris, A., & Tavares, M. (2011).The acceptance of cosmetic surgery: Initial examination of its factor structure and correlates among Brazilian adults. Body Image.  8: 179-185. doi: 10.1016/j.bodyim 201 1.01.001.
Swami V, Chamorro-Premuzic T, Bridges S, &  Furnham A. (2009). Acceptance of cosmetic surgery: Personality and individual difference predictors. Body Image, 6: 7–13.
Swami, V., Arteche, A., Chamorro-Premuzic, T., Furnham, A., Stieger, S., Haubner, T., et al. (2008). Looking good: Factors affecting the likelihood of having cosmetic surgery. European Journal of Plastic Surgery, 30: 211–218.
VonSoest, T. K., valem, I. L., Roald, H. E. & Skolleborg, K. C. (2009). The effects of cosmetic surgery on body image, self-esteem, and psychological problems. Journal of Plastic , Reconstructive & Aesthetic Surgery. 62: 238–244.