تاثیر مواجهه ‌درمانی ‌روایتی بر بهبود شاخص‌های فیزیولوژیک استرس در زنان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی.

3 استاد ممتاز روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی.

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل.

چکیده

مقدمه: نشانه­های فیزیولوژیک استرس می­تواند با تضعیف سیستم ایمنی بدن عامل مزاحمی در درمان بیماران سرطانی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ‌مواجهه‌ درمانی ‌روایتی بر بهبود شاخص‌های فیزیولوژیک استرس در زنان مبتلا به سرطان بود. روش: این مطالعه شبه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه بیماران زن سرطانی تشکیل دادند که در تابستان 1395 در بخش‌ خون و انکولوژی بیمارستان شهید مطهری فولاد شهر (اصفهان) تحت درمان بودند. 30 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) جایگزین شدند. برای جمع­آوری داده­ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از دستگاه بیوفیدبک استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه به صورت گروهی مواجهه‌درمانی‌ روایتی (NET) را دریافت کردند. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: تفاوت معنی­داری بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه درمتغیرهای میزان تعریق پوست (002/0 >P )، درجه حرارت پوست (01/0 >P)  ضربان قلب (001/0 >P) وجود دارد. نتیجه­ گیری: این نتایج نشان می­دهد که روش مواجهه‌درمانی‌ روایتی می­تواند درمان مفیدی برای کاهش علایم فیزیولوژیک استرس در بیماران سرطانی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of narrative exposure therapy on improving the stress physiological indexes in women with cancer

نویسندگان [English]

  • sajjad basharpoor 1
  • SHole Amani 2
  • Mohamad Narimani 3
  • Fazele Heidari 4
1 Associate Professor in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili.
2 M.A. in psychology, University of Mohaghegh Ardabili.
3 Professor in psychology, University of Mohaghegh Ardabili.
4 M.A. in psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch.
چکیده [English]

Objective: Physiological signs of stress can account to a preventive factor in the treatment of cancer by weaken the immune system. This study conducted in order to investigate the effectiveness of narrative exposure therapy on improving of stress physiological indexes in women with cancer.Method: This study is a quasi-experimental study with pretest, posttest along with control group. The statistical population of this study included all female cancer patients, hospitalized in the summer of 1395 in Radiology and Oncology wards of Motahari hospital of Foolad Shahr city. The thirty person from these patients selected by purposive sampling and randomly replaced into two groups (n = 15) and control (n = 15). The biofeedback device, Manufactured by Ravan Tajhiz Company is used to collect data on the pre-test and post-test. Experimental group were received 6 sessions of 90 minutes of Narrative Exposure Therapy (NET). Collected data was analyzed by MANCOVA test using SPSS18 software. Result: there were significant differences between two groups at the variables of the skin sweating (P<0/002), S=skin temperature (0/001) and heart rate (P<001). Conclusion: The results suggest that NET could be a useful treatment for reduction of the physiological symptoms of stress in cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Exposure Therapy
  • Biofeedback
  • Physiological symptoms of stress
  • cancer
 اکبری‌نخجوانی، ه. و بدری‌گرگری، ر. (1394). بررسی اثربخشی روش افشای هیجانی به شیوه گفتاری / نوشتاری بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلابه سرطان سینه شهر تبریز. مجله پزشکی ارومیه، ۲۶ (۶)، ۵۱۹-۵۳۰.
اکبری، م.ا؛ نفیسی، ن. و جمشیدی‌فر، ز. (1392). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 27(7)، 16-8.
ایمانی، ع. (1382). اثر ماساژ پا بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به آسیب‌های مغزی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهداء تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. [پایان نامه]. دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی.
حیاتی، ف. و محمودی، م. (1387). راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران. فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، 1(2)، 43-32. خسروی، پ.؛ مرادی، ع.ر. و جنابیان، آ. (1393). بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه‌های استرس پس از سانحه و افزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی،5 (18)، 80-63.
رمضانی، ف. و آهی، ق. (1395). اثربخشی مداخلات روانی آموزشی بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(17)، 81-94.
مالکی، م.؛ قادری، محمد؛ اشک‌تراب، ط.؛ جباری‌نوقانی، ه. و محمدی، ع. (1390). بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش‌های مراقبت ویژه. فصلنامه دانشگاه علو پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد،18(1)، 75-66.
منافی، س. ف. و دهشیری، غ.ر. (1396). ترس از پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به سرطان و مولتیپل اسکلروزیس و رابطه آن با مشکلات عاطفی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 6(22)، 1150130. 
نوری‌تیرتاشی، ا. و کاظمی، ن. (1391). بررسی تأثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی در زنان. فصلنامه روانشناسی بالینی، ۴ (۲)،۷۱-۷۸.
Adenaur, H., Catani, C., & Gola, H. (2011). Narrative Exposure Therapy for PTSD Increases Top-down Processing of Aversive Stimuli Evidence From a Randomized Controlled Treatment Trial. BMC Neuroscience, 27(1), 416-431.
Alghami, M., Hunt, N., & Thomas, SH. (2015). The Effectiviness of Narrative Exposure Therapy with Traumatize in Saudia Arabia. Behavior Research and Therapy, 66(12), 64-71.
American Psychiatric Association. (2014). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC: American Psychiatric Association.
Andrykowski, M.A., & Kangas, M. (2010). Posttraumatic Stress Disorder Associated with Cancer Diagnosis and treatment. Oxford textbook of psycho-oncology, 18(9), 348–357 .
Houilind, M., & Elklit, A. (2002). post-traumatic stress disorder in breast cancer survivor . Journal of Clinical Psychology Medical Settings, 12(6), 312-324.
Mauritz, M., Van Gaal, B. G. I., Jongedijk, R.A., Schoonhoven, L., Nijhuis-van der Sanden M. W. G. & Goossens, P.J. J. (2016). Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder associated with repeated interpersonal trauma in patients with severe mental illness: a mixed methods design. Journal European Journal of Psychotraumatology , 7(1) , 324-373.
Pereira, L. M., Muench, A., & Lawton, B. (2017). The impact of making a video cancer narrative in an adolescent male: A case study. The Arts in Psychotherapy, 55, 195-201.
Peterson, C., & Seligma, M. E. P.  (2005). Causal explantion as a risk factor for depression: Theory and evidence. Psychological Review, 91(12), 347-374.
Pherson, J. (2012). Does narrative exposure therapy reduce PTSD in survivors of mass violence. Research on Social Work Practice, 22(1), 29-42.
Shauer, M., Neuner, M., Thomas, E. (2001). Narrative Exposure Therapy short term treatment for traumatic stress disorders. by horrify publishing.
Urden, L.D., Stacy, K.M. (2000). Priorities in critical care nursing. 3rd ed. ST. Louis.