اثربخشی معنادرمانی بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری ایدز در شهر تهران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور.

چکیده

مقدمه: بیماری ایدز مسیر زندگی افراد مبتلا به بیماری را تغییر می­دهد و باعث کاهش اعتمادبه­نفس، افزایش احساس آسیب­پذیری و افکار آشفته در آن­ها می­شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری ایدز شکل گرفت. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان مبتلا به بیماری ایدز بود که در سال 1394 به کلینیک­های شهر تهران مراجعه کردند که از میان آن­ها 30 نفر به شکل تصادفی انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش 10 جلسه مداخله معنادرمانی را دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و سلامت معنوی الیسون و پالوتزین بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شدند. به­منطور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم افزار spss20 استفاده شد. یافته­ ها: یافته­های پژوهش نشان داد، معنا درمانی سبب افزایش کیفیت زندگی و خرده مقیاس­های آن (سلامت روانی، سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی و محیط) می­شود. همچنین، معنادرمانی سلامت معنوی این زنان را در ابعاد سلامت وجودی و مذهبی نیز افزایش می­دهد. نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می توان استنباط کرد که معنادرمانی سبب افزایش کیفیت زندگی و سلامت معنوی در افراد مبتلا به ایدز می­شود، معنویت را می­توان به­عنوان یک روش مقابله­ای، برای ارتقاء سلامت معنوی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of therapy on spiritual health and quality of life of women with AIDS in Tehran

نویسندگان [English]

  • S.Younes Mohamadi 1
  • Katayon rahimzada Tehrani 2
1 Assistant Professor In Psychology, Payame Noor University.
2 M.A Student of Psychology, Payame Noor University.
چکیده [English]

Objective:AIDS will change the route of life people with the disease and to cause loss of self – esteem, increased vulnerability feeling and confusion thoughts in their. This study was aimed to investigate The effectiveness of the logotherapy on the spiritual health and quality of life of women with HIV. Method: The study design was experimental. The statistical society consisted of all women with AIDS in 2015 were referred to clinics in Tehran. Among them, 30 were selected by random sampling and were divided into two groups (experimental and control groups).  The Experimental group received 10 sessions of logo therapy. Research instruments were The World Health Organization Quality of Life and spiritual health Questionnaires (Ellison & Palutzian) and were performed on pre-test and post-test. To analyze the data multivariate analysis of covariance was used by spss20.Result: The results showed that logotherapy, improving quality of life and its subscales (Mental health, physical health, social health and the environment). Also, logotherapy increased spiritual health and its dimensions (Existential and Religious health) in women with HIV. Conclusion: According to these results, it can be deduced that Logo improving quality of life and spiritual well-being in people with AIDS, and it can be used as a coping method for improving spiritual health and increasing quality of patients' lives with AIDS/HIV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logo therapy"
  • " spiritual health"
  • " and quality of life

آقاجانی، س، حمیدرضا، ص و نریمانی، م. (1396). «نقش مؤلفه­های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش­بینی میفیت زندگی بیماران دیابتی». فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 6 (1)، 156-142.

اشکانی ،ف. (1392). «آزمون های روانی». تهران. انتشارات محقق اردبیلی.

اورکی، م و سامی، پ. (1395). «بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان بهزیسنی روان شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس». فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 3(20)، 47-34.

ایوبی، س؛ نپری، م و تیموری، س. (1392). «سرسختی، کیفیــت زندگـــی و احساس بهزیستــی». روانشناسـان ایرانی ، 6(24)، 360-353.

بابائی منقاری، م و خالق خواه، ع. (1394). «الگوی نحلیل مسیر روابط بین سلامت معنوی، کیفیت زندگی با افسردگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور». فصلنامه علمی پژوهشی روان­شناسی سلامت، 5(17)، 142-125.

بلالی دهکردی، ن؛ سلیمی بجستانی، ح و یونسی، ج. (1393). «پیش بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان بخشش و کینه در سالمندان شهرکرد». فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. سال چهارم، ویژه نامه تابستان 1394، 36-23.

برآبادی، ا. (1383). «بررسی تاثیر روان درمانی حمایتی بر کاهش اختلالات روانی بیماران سرطانی». پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی.

ترکمان، م. (1391). «مقایسه اثربخشی آموزش گروهی خوش بینی و روان درمانی حمایتی گروهی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه». پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

حسینیان، س؛ قاسم زاده، س و تازیکی، ط. (1392). «اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه» .فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 8(25)، 31-7.

افخم­رضایی، ز؛ تبریزی، م و شفیع آبادی، ع. (1387). «اثربخشی معنادرمانی بر ارتقا سلامت زنان». اندیشه و رفتار، 3(9)، 78-69.

زنجیران، ش؛ برجعلی، ا و کراسیان، ا. (1393). «اثربخشی درمان گروهی معنادرمانی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی زنان مقیم سرای سالمندان». مجله علوم پزشکی رازی، 21(127)، 51-39.

قدرتی، س. (1387). «بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر دیدگاه فرانکل بر افزایش سلامت عمومی بیماران مبتلا به MS». پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

نصری، ص؛ براهنی، م؛ کیهانی، م و واعظی، ا. (1380). «بررسـی اثـر بخـشی مـداخلات شناختی رفتاری بر کاهش اثرات جانبی روان شناختی در بیماران سـرطانی و بهبـود شـیوه های مقابله با آنها». مجله پژوهش­های روانشناختی، 6(3و4).

یعقوبی، س. (1384). «بررسی تاثیر روان درمانی گروهی بر کاهش اختلالات روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه». پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهزا.

Aranda, B. (2004). Quality of life in HIV positive patient: implications and consequences. Assco Nurses AIDS Care, 15(5 suppl), 20-27.

Bafte, h. (2010). Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). UNAIDS Report on the global AIDS epidemic.

Breitbart, W., Gibson, C. H., Poppito, S.N., & Berg, A. (2004). Psychotherapeutic interventions at the end of life: a focus on meaning and spirituality. can J psychiatry, 49(6),366-372.

Breitbart, W., Poppito, S., Rosenfeld, B., Vickers, A.J., Li, Y., Abbey, J., & Cassileth, B.R. (2012). Pilot randomized controlled trial of individual meaning- centered psychotherapy for patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncolog, 30(12),1304-9.

Carr, R.I., & Gramling, L.F. (2004). A health barrier for women with HIV/AIDS. Journal of Association Nurses AIDS Care, 15 (5), 30-9.

Julom, M., & Guzmán, D. (2013). The Effectiveness of Logotherapy Program in Alleviating the Sense of Meaninglessness of Paralyzed In-patients, International Journal of Psychology & Psychological Therapy, 13(3), 357-371.

Kang. K., Jea. I.M., Heesu. K., Shingjeang. K., MiKyung. S., & Sonyong, S. (2009). The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning, and spiritual well being of adolescents with terminal cancer. Curr Direc Psychol Sci,1(12), 312-319.

Kalin.p.(2003).Online cancer support groups: Areview of the research   literature.Nursing,11(3),136-142.

Lent, RW. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well being and psychosocial adjustment. J Coun Psychol, 51(4),482–509.

Litwinczuk, K., & Groh, C. (2012). The relationship between spirituality purpose in life and well- being in HIV positive persons. Assoc Nurses AIDS Care,18(3),13-22.

Ligimol, J. (2012). The Effect of Logotherapy on Meaning and Quality of Life of the Elderly in Old Age Homes. Other thesis, Christ University.

Mcnulty, K., Liveneh, H., & Wilson, L. (2008). Perceived uncertainty spiritual well-being and psychosocial adaptation in individuals with multiple sclerosis. Rehabil Psycho, 49(2),91-9.

Mascaro, N. & Rosen, D. H. (2009). The role of exestential meaning as a buffer aggainst stress. Journal of Humanistic Psychology, 46(2), 168-190.

Morgan, H. (2013). What to Do When there is Nothing to Do: The psychotherapeutic value of Meaning Therapy in the treatment of late life depression. Health, Culture and Society, 5(1),324-330.

Orive, M., Barrio, I., Orive, V.M., Matellanes, B., Padierna, J.A., Cabriada, J., & et al. (2015). A randomized controlled trial of a 10 week group psychotherapeutic treatment added to standard medical treatment in patients with functional dyspepsia. Psychosom research, 78, 563-568.

Rebecca, P., &  Jiaqing, O. (2011). Association between caregiving, meaning in life, life satisfaction and quality of life,beyond 50 in an asian sample age as a moderator. Sci Busi Med,78, 123-9.

Shuper, P.A., Neuman, M., Kanteres, F., Baliunas, D., & Joharchi, N., & Rehm, J. (2010). Causal Considerations on Alcohol and HIV/ AIDS-A Systematic Review. Alcohol & Alcohol, 45(2), 159-166.

Zecca, C., Panicari, L., Disanto, G., Maino, P., Singh, A., Digesu, G.A., Gobbi, C. (2016). Posterior tibial nerve stimulation in the management of lower urinary tract symptoms in patients with multiple sclerosis. Int Urogynecol, 27(4)T 521-7.