پیش بینی علائم هشدار دهنده نقص سیستم ایمنی از طریق شاخص های روانشناختی با میانجیگری ویژگی های شخصیتی در پرستاران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

2 دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

3 استادیار ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی البرز .

4 دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور .

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش پیش بینی علائم هشدار دهنده نقص سیستم ایمنی از طریق سبک‌های دلبستگی، شوخ طبعی، سبک تبیین واسترس ادراک شده با میانجیگری منبع کنترل وتیپ شخصیتی در پرستاران انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع همبستگی و پیش‌بینی است که در بین 281 نفر از پرستاران انجام شده است. آزمودنی‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به پرسش‌نامه‌های سبک‌های دلبستگی کولینز و رید، شوخ‌طبعی اسوباک، سبک تبیین شی‌یر و کارور ، منبع کنترل راتر ، استرس ادراک ‌شده‌ی کوهن ، تیپ شخصیتی فریدمن و رزنمن و علائم هشدار دهنده‌ی سیستم ایمنی جفری مادل پاسخ دادند. داده‌ها با نرم‌افزار Amos به روش تحلیل مسیر، تحلیل شدند.  یافته‌ها: نتایج نشان داد مدل پیشنهادی برای شاخص‌های نام برده از برازندگی خوبی برخوردار است. سبک دلبستگی ایمن با علائم هشدار دهنده‌ دارای همبستگی منفی (p≤0/01) و سبک دلبستگی دوسوگرا دارای همبستگی مثبت است (p≤0/01) .منبع کنترل با علائم هشداردهنده دارای همبستگی مثبت  (p≤0/01) ، شوخ‌طبعی با علائم هشدار دهنده دارای همبستگی منفی  (p≤0/01) و تیپ شخصیتی با علائم هشداردهنده دارای همبستگی مثبت (p≤0/01) است. نتیجه‌گیری : فعالیت سیستم ایمنی بدن به صورت مستقیم یا واسطه ای از طریق ویژگی های روانشناختی و شخصیتی قابل پیش بینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of warning signs of immune deficiency through Psychological Indicators by mediation Personality Characteristics in Nurses

نویسندگان [English]

  • behnam shirini pargami 1
  • Javad KHalatbari 2
  • Marzie Tavakol 3
  • Morteza Tarkhan 4
1 Ph. D Student in Psychology, Islamic Azad University Tonekabon Branch.
2 Associate Professor in Psychology, Islamic Azad University Tonekabon Branch.
3 Assistant Professor in Immunology, Alborz University of Medical Science.
4 Associate Professor in Psychology, Payame Noor University.
چکیده [English]

Objective: This research was conducted to study The forecast of the warning signs of immune deficiency through attachment style, sense of humor, explanatory style and perceived stress with locus of control mediation and personality type in nurses. Method: This research is correlational and forecasts that was performed among 281 in nurses. The subjects were selected through cluster sampling and they all answered Collins and Read attachment style questionnaire, Svebak sense of humor questionnaire, Scheier andCarver explanatory style questionnaire, Rotter locus of control questionnaire, Cohen perceived stress Scale, Friedman & Rosenman personality type questionnaire and Jeffrey Modell warning signs of immune deficiency questionnaire. The obtained data were analyzed by Amos software through path analysis. Results: The results showed that the proposed model is very convenient for mentioned indicators. Secure attachment style whit warning signs are negatively correlated (p≤0/01), and ambivalent attachment style is positively correlated (p≤0/01). Locus of control with warning signs are positively correlated (p≤0/01), humor with warning signs are negatively correlated (p≤0/01) and personality type with warning signs are positively correlated (p≤0/01). Conclusion: The activity of the immune system can be predicted directly or indirectly through psychological and personality traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warning signs of immune deficiency
  • Psychological Indicators
  • Personality Characteristics

ابراهیمپور، ص ؛ صمدیخواه، س. (1387) .تاثیر تیپ شخصیتی A  در افزایش فعالیت ویروس سیتومگالو در بیماران آرترواسکلروز عروق کرونر، چهارمین کنگره سراسری استرس، دانشگاه علوم پزشکی، 25 - 26.

اسودی کرمانی، ا؛ اشرافیان، پ؛ زینالی، ش؛ ایمانی، م؛ شبانلویی، ر. (1388). بررسی نیمرخ شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان و مقایسه آن با افراد عادی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 4 (16)، 26 - 30.

پاکدامن، ش. (1380) . بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجـوانی، پایـان نامـه دکتـرای روانشناسی، دانشگاه تهران.

پسندیده، م، زارع؛ ل. (1395) . بررسی ابعاد بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و شوخ طبعی در بیمارن عروق کرونری قلب و افراد سالم ، فصلنامه روانشناسی سلامت، 5(20)، 88 -108.

پورسردار، ن؛ پورسردار، ف ؛ عبدی زرین، س. (1392). تاثیر خوشبینی بر سلامت روانی و رضایت از زندگی مجله پژوهشی حکیم، 1 (16) ، 42 - 49.

حمید، ن. (1385). بررسی ارتباط استرس و سیستم ایمنی در340  مدیر در استان خوزستان، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 64 (12)، 9 - 12.   

دادستان، پ. (1378). روانشناسی مرضی تحولی، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.

رایس، ف. (1383). رشد انسان، ترجمه فروغان، تهران، انتشارات ارجمند.

رئیسی دهکردی، ر.(1385). رابطة خوش بینى و بدبینى با سلامت روانى در افراد بزرگسال شهرستان اصفهان. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان.

ریو، ج. (1381). انگیزش و هیجان، ترجمه سید محمدی، تهران، انتشارات نشر ویرایش.

کیانپور، م ؛ خزاعی ،ح ؛ سراوانی، م؛ سراوانی ، ر؛ بخشانی، م . (1387). مقایسه اثر استرس حاد و مزمن بر سیستم ایمنی افراد زندانی، چهارمین کنگره سراسری استرس، دانشگاه علوم پزشکی ایران،16-15.

گنجی، ح.(1380). ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان، تهران.

سارفینو، ا. (1383). روانشناسی سلامت، انتشارات رشد، تهران.

سلمانی، خ ؛ نعمت اله زاده ماهانی، س؛  شهبازی، س ؛استوار، ز؛گنجی، ل .(1395). مقایسه سبک های اسناد، تجارب معنوی و تاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم، فصلنامه روانشاسی سلامت ، 5 (20)، 20-5.

عزیزی، ا؛ میردریکوند، ف؛ محمدی، ج. (1394). مقایسه عاملهای شخصیتی و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد سرطان ریه و معده با افراد بهنجار، مجله پزشکی رازی،22 (132) 2- 9.

عشایری ،ح. (1387). استرس و سیستم ایمنی، چهارمین کنگره سراسری استرس، دانشگاه علوم پزشکی ایران،111 -116.

علی پور، ا؛ نور بالا، ا.  (1383). مبانی سایکونوروایمونولوژی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

قانع پور، م ا.(1387). سترس و سیستم ایمنی، چهارمین کنگره سراسری استرس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 213- 214.

مقدم، ش. (1388). رابطه شوخ طبعی با خلاقیت. پایان نامـه کارشناسـی ارشـد روان شناسـی عمومی. دانشگاه آزاد رودهن.

مظاهری، ش؛ ضرابیان، م؛صمدی ،ج. ا(1387). ارزیابی تیپ شخصیتی و منبع کنترل در بیماران MS، مجله علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان،15( 2)، 48 -52.

مهرابی گالش کلامی، پ .(1390).بررسی استرس ادراک شده و خود کارآمدی در بیماران مبتلا به درد مزمن ناحیه تحتانی کمر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه تهران، منبع نسخه فارسی علایم هشدار نقص ایمنی:

 http://iaari.tums.ac.ir/HYPERLINK "http://iaari.tums.ac.ir/3298.html"3298HYPERLINK "http://iaari.tums.ac.ir/3298.html".html

نریمانی،م . (1385). مقایسة مکان کنترل و سلامت عمومی در ورزشکاران حرفهای و غیرحرفه- ای. نشریة حرکت، 30 (5)، 28-15.

نریمانی ، م؛ خنیا ،ی ؛ ابوالقاسمی ،ع؛ گنجی ، م ؛ مجیدی ، ج . (1385). ارتباط صفات شخصیتی ، استرس و مهارت های مقابله با استرس و سیستم ایمنی هومورال بدن در پرستاران، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،6(2) 198-194.

Ader, R.(2000). On the development of psychoneuriommunolog .European Journal of pharmacology,405:167-176.

Ashwill J, Droske S. (2001) Nursing care of children principles and practice, Isted. Philadelphia: W.B. saunders.

Barnett, M.D, Ledoux, T. Garcini, L.M Baker, J, 2009. Type D personality and chronic pain: construct and concurrent validity of the DS14. Journal of Clinical Psychology in Medical Setting 16, 194-199.

Bartels, H. Pedersen, S.S. van der Laan, B,F. Staal, M,J. Albers. F,W. Middel, B, (2010) . The impact of Type D Personality on health-related quality of life in tinnitus patients is mainly mediated by anxiety and depression, Otology & Neurotology 31, 11-18.

Clercq De b,Filip De F, (2004). Quality of life in chidren surviving cancer: A Personality and multiinformant perspective. J Pediatr Psychol 29(8): 579-90.

Corless DJ, Aspinall WC, (2005).  Effect of CD4 (SUPT) cell depetion on healing. British Jornal of Psychology 88: 298-305.

Ferrario SR.Zotti. AM. Massara A, (2003). Combative assessment of psychological and psychosocial characteristic of cancer patients. Psychoanchology.

Halmer, SM, Kramer, A & Mikolahczyk, RT , (2012). Health-related locus of control and health behavior among university students in North Rhine Westphalia, Germany, BMC research notes, Vol. 5, p. 703.

Irwin,M.(2002)Psychoneuriommunology of depression: clinical implications.  Brain , Be gavior, and Immunity, 18 :1-16.

Joshua A M, Cotroneo A, Clarc S, (2005). Humor and oncology. Journal of Clinical Oncology; 23:645-8.

Karatas,Z & Tagay, O, (2012). Self Esteem, locus of control and multidimensional perfectionism as the predictors of subjective well being, International Education studies, Vol.5 , no 6, pp. 131-137.

-Khandaker GM, Pearson RM, Zammit S, Lewis G, Jones PB, (2014). Association of serum interleukin 6 and C-reactive protein in childhood with depression and psychosis in young adult life: a population-based longitudinal study. JAMA Psychiatry 71:1121–1128.

Kiecolt- Glaser Jk, Mac Callum RC, Atkinson C, malarkey WB, Glaser R., (2003). chornic stress and age- related increases in the proinflammatory cytokine IK-6. Proceedings of te national academy of scienes USA 100:9090-9095.

Kung S. Rummans TA. Colling RC.et al, (2006). Association of optimism-pessimism with quality of life in patients with head and thyroid cancers. Mayo Clin Proc; 81:1545-1552.

Martin RA, (2001). Humor, laughter, and physical health. Psychological bulletin; 127: 504-19.

Martin RA, (2006). The psychology of humeor. NY:Academic Press.

Mols, F,Matens, E.J. Denollet, J, (2010). Type D personality and depressive symptoms are independent predictors of impaired health sttus following acute myocardial infarction. Heart 96, 30-35.

Petersen I.R, Clarc MM, Novotny P, et al, (2008). Relationship of optimism-pessimism and health-related quality of life in breast cancer survivors. J Psychosoc Oncol ;26:15-32.

Posada, S., Rincon, L. P., & Orcasita, L. T. (2014). The characterization of perceived social support of HIV- diagnosed adolescents. Social and Behavioral Science, 132, 302-309.

Qiao, S., Li, X., & Stanton B, (2014). Social support and HIV – related risk behaviors: A systematic review of the global literature. Aids and Behaviour, 18 (2), 419-441.

Réus GZ, Fries GR, Stertz L, Badawy M, Passos IC, Barichello T, Kapczinski F, Quevedo J, (2015). The role of inflammation and microglial activation in the pathophysiology of psychiatric disorders. Neuroscience 300:141–154.

Roddenberry, A & Renk, K, (2010). Locus of control and self-efficacy: potential mediators of stress, illness, and utilization of health services, Child Psychiatry and Himan Development, Vol. 41, pp.353-370.

Sandvik, A. M, (2013). Psychological hardiness predicts neuroimmunological responses to stress. Psychology, Health & Medicine, 18 (6), 705- 713.

Schiffer, A.A. Pedersen, S.S, Broers. H, Widdershoven, J.W. Denollet, J,( 2008). Type D personality and depressive symptoms are independent predicrors of impaired health status in chronic hearth failure. European Journal of Heart Failure 10, 922-930.

Seaward B L, (2012). Humor’s Healing Potential. Health Progress  cited 1992 April , 66-70.Available from: http://www.brianlukeseaward. Net/articles/homor-potential.Pdf.

Segerstrom SC, miller GF, (2004). Pyschologival stress andd the human immune system: a meta-analytic study of 30 years of ingurity. Psychol bull.; 130(4):601-30.

Sharma A, Sharp DM., (2007). National Personality predicts post operative stay after colorectal cancer resection. The university of Hall; 10(2): 151-6.

Snyder, C.R.,& Lopez, J, (2002). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.

Spindler. H,Kruse, C.Zwisler, A.D, Pedersen. S.s, (2009). Increased anxity and depression in Danish cariac patients whit a type D personality.

Vuger-Kivacic D, Gregurek R, Kovacic D, Vuger T,Kalenik B, (2007). Relation between anaxity. Depression and locus of control of patients with multiple sclerosis. J Mult Scler 13:1065-7.

Yue XD, Hao X, and Goldman G, (2008). Humor styles, dispositional optimisim and mental health: A study among 800 undergraduates in Hong Kong and Mainland China. Paper presented at the 20 International Humor conferences, Spain: Mdrid.