بررسی اثربخشی معنادرمانی بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم.

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شاهد.

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

مقدمه:پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی را بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، بررسی می کند. روش:در یک پژوهش نیمه آزمایشی 25 زن مصرف کننده مواد با تشخیص اختلال وابستگی به مواد مخدر که دوره سم زدایی را با موفقیت در مرکز درمان اجتماع مدار بانوان (TC) تهران به پایان رسانده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (12نفر) و گواه (13نفر) تقسیم شدند.گروه آزمایشی به مدت 8 هفته و هر هفته یک جلسه گروهی تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. آزمودنیها توسط مقیاس پیشگیری از بازگشت گورسکی (1989) و مقیاس کاهش ولع فرانکن و همکاران (2002) و نیز آزمایش ادرار پیش از شروع درمان، تصادفی در طی درمان، پس از درمان و پس از اتمام مرحله پیگیری سه ماهه ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان داد که در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری بین دو گروه در ولع مصرف و بازگشت به مواد وجود دارد ولی این تفاوت در مرحله پیگیری ثبات نداشت. نتیجه گیری:نتایج نشان داد که معنا درمانی در کاهش ولع مصرف و پیشگیری از بازگشت به اعتیاد موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigating the effectiveness of logo therapy on craving and relapse prevention in women with substance dependancy

نویسندگان [English]

  • Mandana Niknam 1
  • M.Ebrahim Madahi 2
  • Abdollah SHafiabadi 3
1 Assistant Professor, Department of Counseling & Psychology, Khatam University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Counseling, Allameh tabatabaee University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:The present study examined the effect of Logotherapy in relapse prevention and craving in females with substance dependency.Method: In a semi-experimental study, 30 women with the diagnosis of substance dependency who successfully detoxified in Tehran therapeutic community of women Center were divided into two experimental group (12 subjects) and control group (13subjects) selected convenience sampling method. The experimental group received 8 sessions of  Logotherapy, each session in a week, while the control group did not receive any training at the same time. All subjects were assessed through Gorsciʼs (1987) relapse prevention scale and Franken and colleagesʼ (2002) craving reduction scale and morphine test before treatment, randomly during the treatment, after treatment and after 3 months follow up. Data were analyzed via repeated measures ANOVA.Results: Results of multivariate and univariate covariance analysis showed that there is a significant difference between experimental and control groups in relapse prevention and craving in the post and follow up tests. Study results also showed that there is a  significant difference between two groups regard to relapse. Conclusion:The results indicated that Logotherapy is effective in relapse prevention and craving reduction in females with substance dependency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logo therapy
  • relapse prevention
  • craving
  • substance dependency
  • addicted women
اسعدی، علی (1382)، بررسی تاثیر شرکت در گروههای معتادان گمنام بر میزان عود اعتیاد در معتادان خودمعرف مرکز ترک اعتیاد بهزیستی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد خوراسگان.
امینی، کورش؛ امینی، داریوش؛ افشار مقدم، فاطمه؛ آذر، ماهیار. (1382). بررسی عوامل اجتماعی و
محیطی مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان، مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان، شماره 45.
 بهاری، فرشاد (1388). اعتیاد، مشاوره و درمان. تهران: انتشارات دانژه.
رئیسیان، اکرم سادات؛ گلزاری، محمود؛ برجعلی، احمد (1390). اثربخشی امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی و پیشگیری از عود زنان درمانجوی وابسته به مواد مخدر. فصلنامه اعتیادپژوهی، 5 (17).
سعادت، معصومه. (1388). بررسی تاثیر آموزش ابعاد معنادرمانی (آزادی، مسؤولیت، ارزش ها) بر کاهش ناامیدی زنان سرطانی شهر تهران، پایان نامه ارشد دانشگاه الزهرا.
فرانکل، ویکتور امیل(1978). فریاد ناشنیده برای معنا، روان درمانی و انسان گرایی. ترجمه تبریزی، علوی نیا (1383).تهران: انتشارات فراروان.
فرانکل، ویکتور امیل.(1959). انسان در جستجوی معنا. ترجمه اکبر معارفی (1380). تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
محمد پور، احمد رضا (1385). بنیانگذار معنادرمانی، فرادیدی بر روان شناسی و روان درمانی وجودی، تهران : انتشارات دانژه.
محمدی، محمدرضا؛ اکبری ،علی اصغر؛ حاتمی، ندا؛ مکری،آذرخش؛ کاویانی،حسین؛ سلیمانیان، مریم؛ صحت، مجتبی. (1390). بررسی اثر روان درمانی معنوی در مبتلایان به اختلال وابستگی به مواد اپیوئیدی. مجله پژوهشی حکیم. 14(3). 144-150.
محمدی، فاطمه. (1389). پتانسیل های وابسته به رویداد (EPRs در افراد وابسته به کراک هرویین در هنگام مواجهه با تصاویر القا کننده  ولع قبل و بعد از درمان آموزش مهارت های مقابله ای روانشناختی. پایان نامه ارشد. دانشگاه تهران.
مهری نژاد، ابوالقاسم؛ رجبی مقدم، سارا. (1391). بررسی اثربخشی معنا درمانی بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه مدت. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 2 (8)، 29-40 .
Abrams, D. B. (2000). Transdisciplinary concept and measures of craving commentary and future direction: Journal of Addiction, 25: 237-246.
Avantz, K, S., Margolin, A., Kosten, T. R., & Coone, N. L. (1995). Differences between responders and non-responders to cocaine cues in laboratory. Addictive behaviors, 20,215-224.
Bower, Gulienne.E. & Kemeny, Margaret.E. & Taylor, Selley.E., & Fahey, Gohn.L.(1998). Cognitive processing, Discovery of meaning, Cd4 Declime, and Aids – Related Mortality among Beteared HIV Seropositive men. Journal of counsulting and clinlcal psychology. Vol 17, No 7.
Breitbart, W., Gibson, C. H., Poppito, S. N., & Berg, A. (2004).Psychotherapeutic interventions at the end of life, Journal of Personality and Social Psychology.34(4) ,p.122-130.
Cho, Sunhee. (2008). Effects of logo-autobiography program on meaning in life and mental health in the wives of alcoholics. Asian nursing research, 2(2).129-139.
Deck, D., & Carlson, M. (2005). Retention in publicly funded methadone maintenance treatment in two Western States. The Journal of Behavioral Health Services & Research, 32(1), 43-60.
Detar, Todd, D. (2011). Understanding the disease of addiction. Primary care. Clinics in office practices, 38 (1), 1-7.
Emlet, A. E., Harris, L., Pierpaoli, M.P. & Forlotte, C. (2017). “The Journey I Have Been Through”: The Role of Religion and Spirituality in Aging Well Among HIV-Positive Older Adults. Research on Aging, 67 (3): 602-638.
Franken, I. H., Hendricks, V.M. Van den Brink, W. (2002). Initial validation of two opiate craving questionnaires the Obsessive Compulsives Drug Use Scale and Desires for Drug Questionnaire. Addiction behaviors, 27, 675- 685.
Galanter M, Kleber HD. (2008). The American Psychiatric PublishingTextbook of Substance Abuse Treatment: American Psychiatric Pub.
Gorski, T. T., (1989). Passages through Recovery. Center City, MN: Hazelden Press.
Jacobsen, B. (2008).Intervention to existential psychology: A psychology for the unique human being and its application in therapy. England: wiely.
Katsogianni, I.V., & Kleftaras, G... (2015). Spirituality, Meaning in Life, and Depressive Symptomatology in Drug Addiction. International Journal of Religion & Spirituality in Society, 6(2):11-24.
Krentzman, A.R., Pagano, M.E., Bradley, J.C, Battle, D., Andrade, F.H., Delva, J., & Robinson, E.A.R. (2012). "The Role of Religiousness on Substance-Use Disorder Treatment Outcomes: A Comparison between Black and White Adolescents. Journal of the Society for Social Work and Research 3, 104-128
Lee. C.H. (2006). Effects of Logotherapy with exercise on Meaning of life, ego integrity and ADL in the elderly. Teahan kanho Hakhoe chi. Vol 36, No 5. 701 – 709.
Lukas, E., Zwang Hirsh, B (2002). Comprehensive handbook of psychotherapy .NewYork: John Wiley & Sons Inc.
Martin, Rosemarie A. MacKinnon, Selene. Johnson, Jennifer. Rohsenow, Damaris J. (2011). Purpose in life predicts reatment outcome among adult cocaine abusers in treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 40(2), 183-188.
Mascaro, Nathan .Rosen, David H. Morey, Leslie C. (2004). The development, construct validity, and clinical utility of the spiritual meaning scale. Personality and Individual Differences .37(4).845-860.
Nagata, K. (2003). A study of Logotherapy for clinic low back pain patient. Psychiatry. Vol 105.
Nejat, N., Whitehea, L. & Crowe, M. (2017). The use of spirituality and religiosity in coping with colorectal cancer, Contemporary Nurse, 53 (1):  48-59
Parhami, I., Davtian, M., Collard, M., Lopez, J., & Fong, T.W., (2013). A Preliminary 6-Month Prospective Study Examining Selfreported Religious Preference, Religiosity/Spirituality, and Retention at a Jewish Residential Treatment Center for
Puffer, E.S., Skalski, L.M., & Meade, C.S. (2012). Changes in Religious Coping and Relapse to Drug Use among Opioid-Dependent Patients Following Inpatient Detoxification. J Relig Health. 51(4): 1226–1238.
Schulenberg, Stefan E., Hutzell, Robert R., Nassif, Carrie & Rogina, Juliuse M(2008). Logotherapy for clinical practice psychotherapy. Theory/ Research/ Practice/ Training, 45(4), 447-463.
Synder, C. R. Feldman, David B. Taylor, Julia D. Schroeder, Lisa L. Adams, Virgil H. (2000).
The roles of hopeful thinking in preventing problems and enhancing strengths Applied and Preventive Psychology, 9(4), 249-269.
Synder, C.R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry. 13.249-275.
Tarabar A.F, Nelson L.S. (2003). The resurgence and abuse of heroin by children in the UnitedStates.Current, Opinion, in Psychiatry, 15(5): 210-215.
Thompson, G. R. (2015) Meaning Therapy for Addictions: A Case Study. Journal of Humanistic Psychology, DOI :  00 22167815 585913.
Vicuna, B. (2017). Influence of Spirituality on Cancer Risk Assessment Decisions: Perspectives of Hispanic & non-Hispanic Women, Behavioral and Social Science, 10(11): 38-55
Yan Y, Nabeshima T. (2009).  Mouse Model of Relapse to the Abuse of Drugs: Procedural Considerations and Characterizations. Behavioral Brain Research. 19, 6(1): 1-10.