اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربۀ جراحی پستان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ممتاز روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران.

2 پژوهشگر پسادکتری روان‌شناسی، دانشگاه تهران.

3 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

مقدمه: جراحی برای درمان سرطان پستان از رایج ترین درمان هاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربه جراحی پستان انجام گرفته است. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان شهر تهران با تجربۀ جراحی پستان بود. در این پژوهش 30 بیمار شرکت داشتند که نمونه گیری به صورت داوطلبانه انجام شد و شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ای تحت روان درمانی مثبت گرا قرار گرفت در حالی که برای گروه گواه مداخله ای انجام نشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های روابط چند بعدی بدن- خود (1990)، امیدواری اسنایدر (1991) و شادکامی آکسفورد (1989) استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که روان درمانی مثبت گرا تأثیر مثبت معناداری بر امید به زندگی و شادکامی زنان با تجربۀ جراحی پستان دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از روان درمانی مثبت گرا در فرآیند درمان زنان با تجربۀ جراحی پستان توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Body Image, Life Expectancy and Happiness in Women with Mastectomy Experience

نویسندگان [English]

  • GolamAli Afrooz 1
  • Mojtaba Dalir 2
  • Maryam Sadeghi 3
چکیده [English]

Objective: Surgery in the treatment of breast cancer is one of the most common treatments. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of positive psychotherapy on body image, life expectancy , and happiness in women with mastectomy experience. Method: This research was a semi-experimental study with pre-test and post-test design with the control group. The statistical population of this study was breast cancer women with mastectomy in Tehran. In this study, 30 patients participated voluntarily and the participants were randomly assigned into two groups of 15 individuals. The experimental group received positive psychotherapy in 90-minute sessions for 6 sessions, while the control group did not receive any intervention. To collect the data, The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (1990), the Adult Dispositional Hope Scale of Snyder (1991) and Oxford Happiness Inventory (1989) were used. Results: Analysis of data by multivariate analysis of covariance showed that positive psychotherapy had a significant positive effect on life expectancy and happiness in women’s with mastectomy experience. Conclusion: According to the results, the use of positive psychotherapy in the treatment of women with breast surgery experience is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive psychotherapy
  • body image
  • life expectancy
  • happiness
  • Mastectomy

باقری زنجانی اصل منفرد، لیلا؛ و انتصار فومنی، غلامحسین. (1395). اثر امید درمانی گروهی بر تاب­آورری و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر زنجان. نشریۀ مدیریت ارتقای سلامت، 5(4)، 56-62.

پدرام، محمد؛ محمدی، مسعود؛ نظیری، قاسم؛ و آیین­پرست، ندا. (1389). اثربخشی گروه­درمانی شناختی- رفتاری بر درمان اختلال اضطراب، افسردگی و ایجاد امیدواری در زنان مبتلا به سرطان سینه. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 1(4)، 61-76.

پورغزنین، طیبه؛ طلاساز فیروزی، الهه؛ هوشمند، پوری؛ و اسماعیلی، حبیب­اله. (1379). بررسی مقایسه­ای سطح امید در مبتلایان به سرطان تحت درمان با بیماران. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)، 7(4)، 48-55.

تقی­پور، لیلا؛ زارع بهرام­آبادی، مهدی؛ تقی­لو، صادق؛ و حیدری، حسن. (1391). مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی. فصلنامه مطالعات اجتماعی - روان­شناختی زنان (مطالعات زنان)، 10(4)، 41-62.

سجادیان، اکرم السادات؛ حقیقت، شهپر؛ منتظری، علی؛ کاظم­نژاد، انوشیروان؛ و علوی فیلی، افسانه. (1390). سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از درمان. فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری­های پستان ایران، ۴ (۳)، ۵۲-۵۸.

صادقی صومعه علیایی، راحله؛ خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ اکبری، محمداسماعیل؛ کوهساریان، مهدی؛ و کلهرنیا گلکار، مهدی. (1391). تصویر بدنی و عزت نفس: مقایسه دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه بیماری­های پستان ایران، 5(2 و 3)، 16-29.

صبحی قراملکی، ناصر؛ مسچی، فرحناز؛ و حجتی، عاطفه. (1395). اثر بخشی آوای قرآن بر شادکامی زنان مبتلا به سرطان. فصلنامه رویش روان­شناسی، ۵(۴)، ۲۲۴-۲۰۹.

ضیغمی محمدی، شراره؛ و غفاری، فاطمه. (1388). اختلال در عملکرد جنسی و ارتباط آن با کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به سرطان. مجله زنان و مامایی و نازایی ایران، 12(2)، 39-46.

 

عسگریان، فاطمه سادات؛ میرزایی، مسعود؛ عسگریان، صدیقه سادات؛ و جزایری، سیدمهرداد. (1395). بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان و توزیع سنی بیماران در یک بازه ده­ساله. فصلنامه بیماری­های پستان ایران، 9(1)، 31-36

 

 

علی‌پور، احمد؛ و نوربالا، احمدعلی. (1378). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، 5(1 و 2)، 55-64.

فلاح، راحله. (1389). بررسی اثربخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی بر افزایش امید، رضایت از زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پوشش مرکز تحقیقات سرطان. پایان‌نامه کارشناسی­ارشد روان­شناسی (چاپ نشده).

قربانی، مهسا؛ علی­پور، احمد؛ و علی­اکبری دهکردی، مهناز.(1396). اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت­گرا بر افسردگی، عزت نفس، امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی شده. فصلنامه روان­شناسی سلامت، 3(23)، 151-167.

کرمانی، زهرا؛ خداپناهی، محمدکریم؛ و حیدری، محمود. (1390). ویژگی روان‌سنجی مقیاس امید اسنایدر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 3(19)، 7-23.

گراوندی، سمیه؛ گرام، کاظم؛ مظلومی، اکرم؛ و مظلومی، الهام. (1393). اثربخشی گروه‌درمانی شناختی بر امید به زندگی و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه. فصلنامه روان­شناسی سلامت، 3(12)، 4-20.

لوئیس، جاندا. (2001). آزمون­های شخصیت: 24 تست برای شناختن مشکلات شخصیتی و راه­های مقابله با آنها. ترجمه محمدعلی بشارت و محمد حبیب­نژاد. (1388). تهران: آییژ.

مردانی حموله، مرجان؛ و شهرکی واحد، عزیز. (1389). ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، 18(2)، 111-117.

مقتدر، لیلا؛ اکبری، بهمن؛ و مینایی، هنگامی. (1394). مقایسۀ امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 7(28)، 115-128

 

 

موحدی، معصومه؛ موحدی، یزدان؛ و فرهادی، علی. (1394). تأثیر آموزش امید درمانی بر امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان شفای اهواز. فصلنامه پرستاری و مامایی جامع­نگر، 25(76)، 84-92

 

American Cancer Society. (2011). Last Medical Review.

Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas, & J. M., Innes, (Eds.). Recent advances in social psychology: international perspective. North Holland: Elsevier.

Bakht, S., & Najafi, S. (2010). Body Image and Sexual Dysfunctions: Comparison between Breast Cancer Patients and Healthy Women. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1493-1497.

Benson, W. (2006). The role of hope and study skills in predicting test anxiety level of university students high school and psychological health, self-esteem, positive thinking and social communication. Thesis for degree of Master of Science in the department of educational sciences Middle East technical university.

Bertero, C. M. (2002). Affected self-respect and self-value: The impact of breast cancer treatment on self- esteem and quality of life. Psycho- Oncology, 11, 356-364.

Bloom, J., Stewart, S., Johnston, M., & Banks, P. (1998). Intrusiveness of illness and quality of life in young woman with breast cancer. Psycho-Oncology, 7, 89–100.

Boehm, J. K., Lyubomirsky, S., & Sheldon, K. M. (2011). A longitudinal experimental study comparing the effectiveness of happiness enhancing strategies in Anglo Americans and Asian Americans. Cognition & Emotion, 25,1263-1272.doi10.1080 /02699931 .2010.541227.

Cash, T. F. (1990). The psychology of physical appearance: Aesthetics, attributes, and images. In Cash, T.F., & Pruzinsky, T. (Eds.). Body Images: Development, Deviance, and Change (pp. 51-79). N.Y.: Guilford.

Cucarella, S. P., & Pereza, M. A. C. (2015). Positive psychology in women with breast cancer. The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences eISSN: 2357-1330.

Fisher, B., Costantino, J. P., et al. (2005). Tamoxifen for the Prevention of Breast Cancer: Current Status of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 Study, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 97(22), 1652–1662.

Fobair, P., Stewart, S. L., Chang, S., D`Onofrio, C., Banks, P. J. & Bloom, J. R. (2006). Body image and sexual problems in young women with breast cancer. psycho-oncology, 15, 594-556

Gahm, J., Wickman, M., & Brandberg, Y. (2010). Bilateral prophylactic mastectomy in women with inherited risk of breast cancer--prevalence of pain and discomfort, impact on sexuality, quality of life and feelings of regret two years after surgery. Journal of Breast, 19(6), 462-469.

Hariri, M., & Khodami, N. (2011). A study of the efficacy of teaching happiness Based on the Fordyce method to elderly people on their life expectancy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 1412-1415

Hartl, K., Janni, W., Kastner, R., Sommer, H., Strobl, B., Rack, B. & et al. (2003). Impact of medical and demographic factor on long-term quality of life and body image of breast cancer patients. Annals of Oncology, 14, 1064–1071.

Helms, R. L, Ohea, E. L., & Corso, M. (2008). Body image issues in women with breast cancer. Psychology, Health & Medicine, 13(3), 13-25.

Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire A Compact Scale for the Measurement of Psychological Well-Being. Personality and Individual Differences, 33, 1073-1082.

Jemal, A., Siegel, R., Ward, E., Hao, Y., Xu, J., & Than, M. J. (2009). Cancer statistics, CA Cancer Journal for Clinicians, 59(4), 25-49.

Kissane, D., White, K., Cooper, K., & Vitetta, L. (2004). Psychosocial impact in the areas of body image and sexuality for women with breast cancer. Sydney: The national breast cancer centre (Australia).

Liaghatdar, M, J., Jafari, M., Abedi, M. R., & Samiee, F. (2008). Reliability and Validity of the Oxford Happiness Inventory among University Students in Iran, the Spanish Journal of Psychology, 11(1), 310-313.

Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22(1), 57-62.

Moreira H., & Canavarro M. C., (2010). A longitudinal study about the body image and psychosocial adjustment of breast cancer patients during the course of the disease. European journal of oncology nursing, 14, 263-270.

Najafi, M., Ebrahimi, M., Kaviani, A., Hashemi, E., & Montazeri, A. (2005). Breast Conserving Surgery versus Mastectomy: Cancer Practice by General Surgeons in Iran. BMD Cancer, 5: 35.

Parks, A. C., Della Porta, M. D., Pierce, R. S., Zilca, R., & Lyubomirsky, S. (2012). Pursuing happiness in everyday life: The characteristics and behaviors of online happiness seekers. Emotion, 12(6), 1222-1234.

Pilarski, D. L. (2008). The Experience of Younger Women Diagnosed with Breast Cancer Involved in Dance/Movement Therapy with Regards to Body Image and Sexuality. (dissertation). College of Nursing and Health Professions Drexel University, USA.

Rashid, T. (2015). Positive psychotherapy: A strength-based approach, The Journal of Positive Psychology, 10 (1), 25-40.

Rashid, T., & Seligman, M. E. P. (2013). Positive Psychotherapy in Current Psychotherapies, (10th Edition) by R. J. Corsini & D. Wedding. Belmont, CA: Cengage.

Schwarz, R., Krauss, O., Hockel, M., Meyer, A., & Zenger, M. (2008). The course of anxiety and depression in patients with breast cancer and gynecological cancer. Breast Care, 3,417-422.

Seligman, M. E. P., Ernest, R. M., Gillham, J., Peivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35, 293-311.

Shoma, A. M., Mohamed, M., Noumani, N., Amini, M., Ibrahime, I. M., Tobare, S. S., Gaffare, H. E., Aboeleze, W. F., Ali, S. E., & William, S. G. (2009). Body Image Disturbance and Surgical Decision Making in Egyptian Postmenopausal Breast Cancer Patients. World Journal of Surgeon Oncology, 7:66.

Smeltzer, S. C. & Bare, B. G. (2000). Bronner and Suddarth Text Book of Medical Surgical Nursing. 9th ed. Philadelphia: Lippincott, 272, 297, 301.

Snyder, C. R. (2000). Handbook of hope: Theory, measures, and applications. Academic Press, USA.

Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13 (4), 249 -275. http://dx.doi.org/10.1207/S15327965PLI1304_01.

Snyder, C. R., & Lopez, S. G. (2007). Handbook of Positive Psychology. New York: Published by Oxford University Press, Inc.

Snyder, C. R., Irving, L., & Anderson, J. R. (1991). Hope and health measuring the will and the ways. In C. R. Snyder, & D. R. Forsyth (Eds.), Handbook of social and clinical psychology the health perspective (pp. 285-305). Elmsford, NY Pergamon Press.

Stopeck, A. T., Lipton, A. & et al. (2012), “Denosumab Compared With Zoledronic Acid for the Treatment of Bone Metastases in Patients with Advanced Breast Cancer: A Randomized, Double- Blind Study”, Journal of Clinical Oncology, 18, 112-146.

World Health Organization. (2013). Breast cancer: prevention and control. RetrievedMay7, from: http//:www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en./