اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر(تریاک): بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

4 کارشناس روانشناسی بالینی بیمارستان روانپزشکی ایران تهران

5 روانشناسی بالینی بیمارستان روانپزشکی صدر تهران

6 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی معتادان در ابعاد سلامت جسمانی و روانشناختی طراحی شده است. روش: تعداد 60 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی قرار گرفتند، در حالی که در این مدت گروه کنترل مداخله‌ای را دریافت نکردند. یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی در گروه آزمایش، نمرات مقیاس های سلامت جسمانی و روانشناختی را به طور معنی‌داری افزایش داد. بحث و نتیجه‌گیری: برنامه آموزش گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند جزء برنامه‌های مداخلاتی در سطوح جمعیت عمومی و گروه‌های معتادان قرار گیرد و از طریق ارتقاء کیفیت زندگی مشکلات این قشر آسیب پذیر را تخفیف دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness Treatment on Quality of Life in Opium Abusers: Promotion of the Mental and Physical Health.

نویسندگان [English]

  • mojtaba habibi 1
  • S Imani 2
  • S Pashaei 3
  • M Zahiri Sorori 4
  • J Mirzaee 5
  • M Zare 6
چکیده [English]

Objective: The effectiveness of mindfulness on quality of life, especially improvement in the psychological and physical health of opium abusers was evaluated.
Method: The sixty opium abuser cases were randomly selected from the Andishe Rahaee clinic and assigned into control and experimental groups with pretest and posttest design method. The experimental group under take 8 sessions Mindfulness-Based Stress Reduction, while the control group received no intervention. The assessment of the Quality of Life Scale (sf-36) was done in pre-test and post-test on the physical functioning, physical role, bodily pain, general health, vitality, social functioning, role emotional and emotional well-being subscales and data were analyzed by MANCOVA.
Results: The MANCOVA showed that experimental and control group was paired in pretest point, and Mindfulness training increased the psychological and physical health scores significantly in the experimental group.
 Conclusion: Mindfulness-Based Treatment Program could be as selective intervention program in addicts’ population to improving quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Substance Abuse
  • Mindfulness

اصغری مقدم، محمد‌علی، فقیهی، سمانه. (1382). اعتبار و پایائی پرسشنامة زمینه‌یابی سلامت (فرم کوتاه 36 سوالی) در دو نمونة ایرانی. اندیشه و رفتار، 10(1): 6-11.

    بوئن، س؛ چاوالا، ن و مارلات، ج (2011). ذهن‌آگاهی در پیشگیری از عود اعتیاد (ترجمه ایمانی، سعید؛ زارع، مریم و غرایی، بنفشه؛ انتشارات ارجمند. زیر چاپ.

دباغی، پرویز؛ اصغرنژادفرید، علی اصغر؛ عاطف، وحید محمدکاظم؛ و بوالهری، جعفر (1386). اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه تفکر نظاره‌ای (ذهن‌آگاهی) و فعال‌سازی طرح‌واره‌های معنوی در پیش‌گیری از عود مصرف مواد افیونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 13(4):366-375.

شریفی، ونداد؛ اسعدی، محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همایون؛ کاویانی، حسین و همکاران (1383). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای DSM-IV (SCID) . فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 1 و 2: 22-10.

 

 

Baer, RA. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical psychology: Science and practice, 10(2):125-43.

Bowen, S., Chawala, N., & Marlatt, G,. A. (2011). Mindfulness-based relapse prevention for addictive behaviors: A clinician's guide: Guilford Press.

Bowen, S., Witkiewitz, K., Dillworth, TM., & Marlatt, G,. A. (2007). The role of thought suppression in the relationship between mindfulness meditation and alcohol use. Addictive behaviors, 32(10):2324-8.

Brazier, JE. (1993). The SF-36 health survey questionnaire--a tool for economists. Health economics,; 2 (3): 213-5.

Brazier, JE., Fukuhara, S., Roberts, J., Kharroubi, S., Yamamoto, Y., Ikeda, S., et al. (2009). Estimating a preference-based index from the Japanese SF-36. Journal of clinical epidemiology, 62(12):1323-31.

Brazier, JE., Harper, R., Jones, NMB., O'Cathain, A., Thomas, KJ., Usherwood, T., et al. (1992). Validating the SF-36 health survey questionnaire: New outcome measure for primary care. British Medical Journal, 305(6846):160-4.

Breslin, FC., Zack, M., & McMain, S. (2002). An information processing analysis of mindfulness: Implications for relapse prevention in the treatment of substance abuse. Clinical psychology: Science and practice, 9(3):275-99.

Brewer, JA., Sinha, R., Chen, JA., Michalsen, RN., Babuscio, TA., Nich, C., et al. (2009). Mindfulness training and stress reactivity in substance abuse: Results from a randomized, controlled stage I pilot study. Substance Abuse, 30(4):306-17.

Britton, WB., Bootzin, RR., Cousins, JC., Hasler, BP., Peck, T., & Shapiro, SL. (2010). The contribution of mindfulness practice to a multicomponent behavioral sleep intervention following substance abuse treatment in adolescents: a treatment-development study. Substance Abuse, 31(2):86-97.

Chiesa, A., & Serretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: a systematic review and meta-analysis. Psychiatry research, 187(3):441-53.

Daley, DC., Marlatt, GA., Spotts, C. (2003). Relapse prevention: clinical models and intervention strategies. In: A.W. Graham, T.K. Schultz, M.F. Mayo-Smith, R.K. Ries, Wilford BK, editors. Principles of Addiction Medicine. 3 ed. Chevy Chase, MD: American Society of Addiction Medicine, 467-86.

Davis, DM., & Hayes, JA. (2011). What are the benefits of mindfulness? A practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy, 48(2):198-208.

Fayers, P., & Machin, D. (2007). Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-reported Outcomes: Wiley.

Fernandez, A., Wood, M., Stein, L., & Rossi, J. (2010). Measuring mindfulness and examining its relationship with alcohol use and negative consequences. Psychology Addiction Behavior, 24 (4): 608 -16.

Garland, E.L., Boettiger, C.A., Gaylord, S.,West, Chanon, V., & Howard, M.O. (2012). Mindfulness is Inversely Associated with Alcohol Attentional Bias Among Recovering Alcohol-Dependent Adults. Cognitive Therapy and Research, 36(5): 441-450.

Garland, EL., Gaylord, SA., Boettiger, CA., & Howard, MO. (2010). Mindfulness training modifies cognitive, affective, and physiological mechanisms implicated in alcohol dependence: Results of a randomized controlled pilot trial. Journal of psychoactive drugs, 42(2):177-92.

Garland, EL., Schwarz, NR., Kelly, A., Whitt, A., & Howard, MO. (2012). Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement for Alcohol Dependence: Therapeutic Mechanisms and Intervention Acceptability. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 12(3):242-63.

Garland, EL. (2011). Trait mindfulness predicts attentional and autonomic regulation of alcohol cue-reactivity. Journal of Psychophysiology, 25(4):180-9.

Hasin, DS. (2012). Combining Abuse and Dependence in DSM-5 [OPEN ACCESS]. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 73(4):702.

Healey, A., Knapp, M., Marsden, J., Gossop, M., & Stewart, D. (2003). Criminal outcomes and costs of treatment services for injecting and non-injecting heroin users: evidence from a national prospective cohort survey. Journal of health services research & policy, 8(3):134-41.

Hofmann, SG., Sawyer, AT., Witt, AA., & Oh., D. (2010). The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2):169-83.

Jenkinson, C., Wright, L., & Coulter, A. (1993). The SF 36 health survey questionnaire: ... if used within its limits [22]. British Medical Journal, 307(6901):449.

Julkunen, J., & Ahlström, R. (2006). Hostility, anger and sense of coherence as predictors of health-related quality of life: Results of an ASCOT substudy. Journal of psychosomatic research, 61(1):33-9.

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. Clinical psychology: Science and practice, 10(2):144-56.

Kabat-Zinn, J. (1995). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life: Hyperion.

Kaplan, RM. (2003). The significance of quality of life in health care. Quality of Life Research, 12:3-16.

Katschnig, H. (1997). How useful is the concept of quality of life in psychiatry? Current opinion in psychiatry, 10(5):337-45.

Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, TC. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of psychosomatic research, 62(3):297-300.

Kranzler,  H.,  Kadden,  R.,  &  Babor,  T.  (1997). Validity  of  the  longitudinal,  expert,  all  data procedure  for  psychiatric  diagnosis  in  patients with psychoactive substance use disorders. Drug &  Alcohol Dependence, 45, 859-68.

Krausz, M., Degkwitz, P., Kühne, A., & Verthein, U. (1998). Comorbidity of opiate dependence and mental disorders.  Addictive behaviors, 23(6): 767-83.

Krausz, M., Verthein, U., & Degkwitz, P. (1999). Psychiatric comorbidity in opiate addicts. European Addiction Research, 5(2):55-62.

Krupitsky, E., Zvartau, E., Lioznov, D., Tsoy, M., Egorova, V., Belyaeva, T., et al. (2006). Co-morbidity of infectious and addictive diseases in St. Petersburg and the Leningrad Region, Russia. European Addiction Research, 12(1):12-9.

Lange,  B.(2011). Cocreating a Communicative Space to Develop a Mindfulness Meditation Manual for Women in Recovery From Substance Abuse Disorders. Advances in Nursing Science, 34 (3): E1–E13.

Leigh, J., Bowen, S., & Marlatt, GA. (2005). Spirituality, mindfulness and substance abuse. Addictive behaviors, 30(7):1335-41.

Lewis, JA., Dana, RQ., & Blevins, GA. (2010). Substance abuse counseling: Brooks/Cole.

Longabaugh, R., Mattson, M., Connors, G., & Cooney, N. (1994). Quality of life as an outcome variable in alcoholism treatment research. Journal of studies on alcohol Supplement, 12:119-29.

March, J-C., Oviedo-Joekes, E., & Romero, M. (2006). Drugs and social exclusion in ten European cities. European Addiction Research, 12(1): 33-41.

Masuda, A., & Tully, EC. (2012). The role of mindfulness and psychological flexibility in somatization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 17 (1) :66-71.

Masudaa, A., & Lillisa, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44:1-25.

McCarney, RW., Schulz, J., & Grey, AR. (2012). Effectiveness of mindfulness-based therapies in reducing symptoms of depression: A meta-analysis. European Journal of Psychotherapy & Counselling, 14(3):279-99.

McLellan, AT., Lewis, DC., O'Brien, CP., & Kleber, HD. (2000). Drug Dependence, a Chronic Medical IllnessImplications for Treatment, Insurance, and Outcomes Evaluation. the journal of the American Medical Association, 284(13):1689-95.

Michalak, J., Burg, J., & Heidenreich, T. (2012). Don't Forget Your Body: Mindfulness, Embodiment, and the Treatment of Depression. Mindfulness, 3(3):190-9.

Mommersteeg, P., Denollet, J., Spertus, JA., & Pedersen, SS. (2009). Health status as a risk factor in cardiovascular disease: a systematic review of current evidence. American heart journal,157(2):208-18.

Montazeri, A., Goshtasebi, A., Vahdaninia, M., & Gandek, B. (2005). The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res; 14: 875-882.

Morone, NE., Lynch, CP., Losasso, VJ., Liebe, K., & Greco, CM. (2012). Mindfulness to Reduce Psychosocial Stress. Mindfulness, 3(1):22-9.

Murphy, C., & MacKillop, J. (2012). Living in the here and now: interrelationships between impulsivity, mindfulness, and alcohol misuse. Psychopharmacology, 219(2):527-36.

O'Connell, O. (2009). Introducing Mindfulness as an Adjunct Treatment in an Established Residential Drug and Alcohol Facility. The Humanistic Psychologist, 37(2):178-91.

Paul, NA., Stanton, SJ., Greeson, JM., Smoski, MJ., & Wang, L. (2013). Psychological and neural mechanisms of trait mindfulness in reducing depression vulnerability. Social cognitive and affective neuroscience, 8(1):56-64.

Potek, R. (2012). Mindfulness as a school-based prevention program and its effect on adolescent stress, anxiety and emotion regulation: NewYork University.

Prince, PN., & Prince, CR. (2001). Subjective quality of life in the evaluation of programs for people with serious and persistent mental illness. Clinical Psychology Review, 21(7):1005-36.

Ravndal, P., Edle, E., & Vaglum, M. (1998). Psychopathology, Treatment Completion and 5 Years Outcome A Prospective Study of Drug Abusers. Journal of Substance Abuse Treatment, 15(2):135-42.

Rector, TS., Kubo, SH., & Cohn, JN. (1993). Validity of the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire as a measure of therapeutic response to enalapril or placebo. The American journal of cardiology, 71(12):1106-7.

Reed, E., Amaro, H., Matsumoto, A., & Kaysen, D. (2009). The relation between interpersonal violence and substance use among a sample of university students: Examination of the role of victimism and perpetratorغ substance use. Addictive behaviors, 34(3):316-8.

Rogne, G., S, Myrvang, B., & Opjordsmoen, S. (2004). Criminality in drug addicts: a follow-up study over 25 years. European Addiction Research, 10(2):49-55.

Rudolf, H., & Watts, J. (2002). Quality of life in substance abuse and dependency. International Review of Psychiatry, 14(3):190-7.

Sammarco, A. (2001). Perceived social support, uncertainty, and quality of life of younger breast cancer survivors. Cancer Nursing, 24(3):212-9.

Schaar, I., & Öjehagen, A. (2003). Predictors of improvement in quality of life of severely mentally ill substance abusers during 18 months of co-operation between psychiatric and social services. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 38(2):83-7.

Schmertz, SK., Masuda, A., & Anderson, PL. (2012). Cognitive processes mediate the relation between mindfulness and social anxiety within a clinical sample. Journal of clinical psychology, 68(3):362-71.

Schreiner, I., & Malcolm, JP. (2008). The benefits of mindfulness meditation: Changes in emotional states of depression, anxiety, and stress. Behaviour Change, 25(03):156-68.

Schwartz, CE., Andresen, EM., Nosek, MA., & Krahn, GL. (2007). Response shift theory: important implications for measuring quality of life in people with disability. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 88(4):529-36.

Segal, ZV., Williams, M., & Teasdale, J. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy. New York.

Singhi, PD., Goyal, L., Pershad, D., Singhi, S., & Walia, B. (2011). Psychosocial problems in families of disabled children. British Journal of Medical Psychology, 63(2):173-82.

Smith, BW., Ortiz, JA., Steffen, LE., Tooley, EM., Wiggins, KT., Yeater, EA., et al. (2011). Mindfulness is associated with fewer PTSD symptoms, depressive symptoms, physical symptoms, and alcohol problems in urban firefighters: National Emergency Training Center.

Spitzer,  R., Williams, j., Gibbon, M., & First, M . (1992). The  Structured  Clinical  Interview  for DSM-III-R  (SCID).  Archive  of  General Psychiatry, 49, 624-629.

Treloar, C., Laybutt, B., & Carruthers, S. (2010). Using mindfulness to develop health education strategies for blood borne virus prevention in injecting drug use. Drugs: Education, Prevention, and Policy,17(4):431-42.

Uhlig, DJ. (2009). Mindfulness Based Relapse Prevention and the matrix model in substance abuse relapse prevention: Walden University.

Van den Brink ,W., & Haasen, C. (2006). Evidenced-based treatment of opioid-dependent patients. Canadian Journal of Psychiatry, 51(10):635-46.

Vanagas, G., Padaiga, Z., & Subata, E. (2004). Drug addiction maintenance treatment and quality of life measurements. Medicina (Kaunas), 40(9):833-41.

Veilleux, JC., Colvin, PJ., Anderson, J., York, C., Heinz, AJ. (2010). A review of opioid dependence treatment: pharmacological and psychosocial interventions to treat opioid addiction. Clinical Psychology Review, 30(2):155-66.

Ventegodt, S., & Merrick, J. (2003). Psychoactive Drugs and Quality of Life.The Scientific World Journal, 3:694-706.

Ventegodt, S., & Merrick, J. (2003). Psychoactive drugs and quality of life. The Scientific World Journal, 3:694-706.

Vernig, PM., & Orsillo, SM. (2009). Psychophysiological and self-reported emotional responding in alcohol-dependent college students: The impact of brief acceptance / mindfulness instruction. Cognitive Behaviour Therapy, 38 (3) :174-83.

Walsh, JJ., Balint, MG., Smolira, SJ.DR., Fredericksen, LK., & Madsen, S. (2009). Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. Personality and Individual Differences, 46(2):94-9.

Ware, JE., Bayliss, MS., Mannocchia, M., & Davis, GL. (2003). Health related quality of life in chronic hepatitis C: Impact of disease and treatment response. Hepatology, 30(2):550-5.

Witkiewitz, K., Marlatt, GA., & Walker D. (2005). Mindfulness-based relapse prevention for alcohol and substance use disorders. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19(3):211-28.

Wupperman, P., Marlatt, GA., Cunningham, A., Bowen, S., Berking, M., Mulvihill, E, Rivera, N., & et al. (2012). Mindfulness and modification therapy for behavioral dysregulation: Results from a pilot study targeting alcohol use and aggression in women. Journal of clinical psychology, 68(1):50-66.

Yan, Y., & Nabeshima, T. (2009). Mouse model of relapse to the abuse of drugs: procedural considerations and characterizations. Behavioural brain research, 196 (1): 1-10.