اثربخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر اضطراب سلامت، افسردگی مرگ و استرس ادراک شده سالمندان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران،

2 کارشناس ارشد،گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان خاطره­ پردازی انسجامی بر افسردگی مرگ، استرس ادراک شده و اضطراب سلامت سالمندان شهر ساری، انجام شد.روش: پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با پیش­ آزمون - پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان 60 تا 72 ساله شهر ساری مقیم در خانه سالمندان در سال 95-1394 بودند که 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه 15 نفره تقسیم شد.ابزار اندازه­ گیری شامل پرسشنامه­ های افسردگی مرگ تمپلر ، استرس ادراک شده کوهن و اضطراب سلامت زونگ بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس و از نرم افزار SPSS 22  استفاده شد.یافته­ ها: نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه پس از اجرای درمان خاطره پردازی انسجامی تفاوت معناداری در افسردگی مرگ، استرس ادراک شده و اضطراب سلامت سالمندان وجود دارد(0.05=α > 0.001=Sig. ). نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج پژوهش می­ توان گفت درمان خاطره­پردازی انسجامی بر افسردگی مرگ، استرس ادراک شده و اضطراب سلامت سالمندان شهرستان ساری تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Of Integrative Reminiscence On Health anxiety, Death Depression And Perceived Stress In Elderly

نویسندگان [English]

  • Hasan Abdollahzadeh 1
  • Maede khabbazi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MA, Psychology group, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This study aims at effectiveness of integrative reminiscence on death depression, perceived stress and anxiety in elderly health in Sari, Iran. Methods: This study was experimental with a pretest -posttest control group design.. The study population included All 60 to 72 year old living in Sari nursing homes; among whom, 30 participants were selected using convenience sampling method. The  instruments  used  to  collect  data  included  Templer Death Depression, perceived stress Cohen and Health anxiety Zhong questionnaires. Methods of data analysis using covariance tests were through SPSS 22 software. Results: showed that the effectiveness of integrative reminiscence of death depressed mood, perceived stress and anxiety due to the health of the elderly was shown (0.05 = α> 0.001 = Sig.). Conclotion: According to results can say integrative reminiscence therapy on death depression, perceived stress and anxiety can affect the health status of Sari city

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrative reminiscence
  • death depression
  • health anxiety
- ابوالقاسمی، شهنام؛ لله­گانی، امیر و زربخش­بحری، محمدرضا. (1389). بررسی اثربخشی برنامه خاطره­گویی گروهی (خاطره­پردازی) بر میزان افسردگی و اضطراب سالمندان. دانشگاه آزاد واحد تنکابن، رشته روان­شناسی عمومی.
- آقازاده، سیدابراهیم. محمدزاده، علی و رضایی، اکبر. (1394). اعتباریابی فرم لیکرت افسردگی مرگ در نمونه دانشجویی. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی ایلام، 24،21-39.
- بخشایش، علیرضا و آبیاری، فاطمه. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی و میزان استرس ادراک شده زنان در شرف طلاق استان یزد. سومین کنفرانس ملی روان­شناسی و علوم رفتاری، تهران: موسسه اطلاع رسانی نارکیش.
- بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان و موحدی، معصومه. (1392). نقش هوش معنوی در پیش­بینی استرس ادراک شده، اضطراب و افسردگی  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل، 16، 22-6.
- داودی،ایران؛نرگسی،فریده و مهرابیزاده هنرمند،مهناز(1391). تفاوتهای جنسیتی در اضطراب سلامتی و باورهای ناکارآمد مرتبط با آن: با کنترل متغیر سن،مجله روان شناسی سلامت، 11، 29-20.
- خضری، لیلا؛ بحرینی، مسعود؛ روانی­پور، مریم و میرزایی، کامران. (1393). ارتباط سلامت معنوی با افسردگی و اضطراب مرگ در بیماران سرطانی شهر بوشهر. فصلنامه پرستاری گروه­های آسیب­پذیر، 2، 58-69.
- شیرمحمدی، سمیرا؛ امیری، زهرا؛ امیری، حسن و یزدان­بخشی، کامران. (1394). اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر کاهش اضطراب مرگ در سالمندان ساکن خانه سالمندان شهر کرمانشاه. سومین کنفرانس ملی روان­شناسی و علوم رفتاری، تهران: موسسه اطلاع رسانی نارکیش.
- علیزاده، مهتاب، متیوس، مارک؛ زکیا، حسین.(1389). وضعیت سلامت جسمی و روانی و میزان استفاده از خدمات و مراقبت­های سالمندی در بین سالمندان ایرانی مقیم استرلیا و سایر سالمندان استرالیایی، فصلنامه پایش، 13، 49-38.
- کریمی، حسن(1389). اثربخشی درمانهای خاطره پردازی انسجامی و ابزاری برکاهش نشانه های افسردگی سالمندان مقیم کهریزک،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
- محمدزاده، اصغر. (1390). اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر کاهش نشانه­های افسردگی سالمندان مرکز صادقیه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
- محمدزاده، اصغر؛ دولت­شاهی، بهرو و محمدخانی، پروانه. (1390). اثربخشی درمان خاطره­پردازی انسجامی بر نشانه­های افسردگی سالمندان. مجله سالمندی ایران، 16، 25-23.
- مومنی، خدامراد. (1390). اثر بخشی خاطره­پردازی انسجامی و روایتی بر کاهش نشانه­های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 3، 380-366.
- مؤمنی، خدامراد؛ امانی، رزیتا؛ مجذوبی، محمدرضا و محبی، زینب. (1393). اثربخشی خاطره­پردازی ساختارمند گروهی بر افسردگی و عزت­نفس زنان سالمند. مجله علوم رفتاری، 3، 287-194.
- Cohen, A. B.; Pierce, J. D.; Chambers, J.; Mead  Rachel, G.; Benjamin, J.; Koenig, H. G. (1983). Intrinsic and extrinsic religiosity, belief in the afterlife, death anxiety, and life satisfaction in young Catholics and Protestants. Journal of Research In Personality, 39(3): 307-324.
- Corcoran, J., Brown, E., Davis, M., Pineda, M., Kadolph, J., & Bell, H. (2013). Depression in older adults: A meta-synthesis. Journal of Gerontological Social Work, 56(6), 509–534.
- Godishala, S.; Swathi, P. (2014). Death Anxiety, Death Depression, Geriatric Depression and Suicidal Ideation among Institutionalized and NonInstitutionalized Elders. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 10, October, 1 ISSN 2250-3153.
- Heidari, F.; Amiri, A ;( 2016) The Effect of Person-Centered Narrative Therapy on Happiness and death anxiety of elderly People. Asian Social Science; Vol. 12, No. 10:117-129
- Killen, A., & Macaskill, A. (2014). Using a gratitude intervention to enhance well-being in older adults. Journal of Happiness Studies. doi:10.1007/s10902-014-9542-3.
- Meléndez-Moral, J. C., Charco-Ruiz, L., Mayordomo-Rodríguez, T., & Sales-Galán, A. (2013). Effects of a reminiscence program among institutionalized elderly adults. Psicothema, 25(3), 319–323.
- Meléndez Moral, J. C., Fortuna Terrero, F.B., Sales Galán, A., & Mayordomo Rodríguez, T. (2015). Effect of integrative reminiscence therapy on depression, wellbeing, integrity, self-esteem, and life satisfaction in older adults. Journal of Positive Psychology.10(3):240-247. 
- Shellman, J. (2009). The effects of a reminiscence education program on- Baccalaureate Nursing students’ cultural self-efficacy in caring for elders. Nurse Education Today; 27: 43–51.
- Syed Elias SM, Neville C, Scott T. (2015). The effectiveness of group reminiscence therapy for loneliness, anxiety and depression in older adults in long-term care: a systematic review. Geriatric nursing.36 (5):372-80. Doi: 10.1016/j.gerinurse.2015.05.004. 
- Templer, D I, Lavoie M, Chalgujian H, Thomas-Dobson S.(1990). The measure of death depression. J Clin Psychol 1990; 46: 834-839.
- Watt, LM; Cappeliez, Ph. (2000). Integrative and instrumental reminiscence therapies for depression in older adults: Intervention strategies and treatment effectiveness. Aging & Mental Health; 4(2): 166-77.
- Westerhof GJ, Lamers SM, De Vries Dr. (2010). Effects of recollecting autobiographical  memories on the emotional well-being ofolder adults. Tijdschr gerontol geriatr Journal. 2010; 41(1):5-12.