نقش میانجی گری راهبردهای تنظیم هیجان بین شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلال درد مزمن

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز،شیراز،ایران

چکیده

مقدمه: شواهد نشان می دهند که تنظیم هیحان نقش کلیدی در سازگاری طولانی مدت با اختلال درد ایفاا می کند. پژوهش حاضر جهت بررسی نقش  میانجی گری راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین شدت درد و کیفیت زندگی انجام شد. روش : در این مطالعه، از 120بیمار مبتلا به اختلال درد مزمن (32 مرد و88 زن) در خواست شد که فرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی، راهبردهای تنظیم هیجان و پرسشنامه چند بعدی درد را تکمیل کنند. برای تحلیل  داده ها از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایح نشان داد راهبرد ارزیابی مجدد هیجان به طور معناداری با شدت درد رابطه منفی و با کیفیت زندگی رابطه مثبت دارد و راهبرد سرکوب هیجان به طور معناداری با شدت درد رابطه مثبت و با کیفیت زندگی رابطه منفی دارد؛  شدت درد و کیفیت زندگی نیز با هم رابطه منفی معنادار داشتند؛ به علاوه، نتایح نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان در ارتباط بین شدت درد و کیفیت زندگی نقش میانجی ایفا می کنند. نتیجه گبری: با وجود رابطه منفی و مستقیم شدت درد و کیفیت زندگی، با میانجی گری دو راهبرد عمده تنظیم هیجان، تغییرات شدت درد به طور غیرمستقیم سطح کیفیت زندگی را در بیماران مبتلا به اختلال درد تعیین می کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of emotion regulation strategies on the relationship between pain intensity and quality of life in patients with chronic pain disorder

نویسندگان [English]

  • Elham Arabi 1
  • Masume Bagheri 2
1 M.A. in Clinical Psychology, Tehran University,Tehran,Iran
2 M.A. in Clinical Psychology, Shiraz University,Shiraz,Iran
چکیده [English]

Introduction: Evidence suggests that emotion regulation plays a key role in pain disorders long-term compatibility. The present study was carried out to examine the mediating role of emotion regulation strategies on the relationship between pain intensity and quality of life (QOL). Method: In this study, one hundred and twenty patients with chronic pain (32 males, 88 females) were asked to complete the short form of quality of life Questionnaires (SF-36), Emotion Regulation Questionnaires, and Multidimensional pain Questionnaires. The data were analyzed using correlation coefficient, regression analysis, and path analysis. Results: It was shown that reappraisal had significantly negative association with pain intensity and positive association with quality of life and suppression had significantly positive association with pain intensity and negative association with quality of life. Also, pain intensity was negatively correlated with quality of life. Furthermore, results showed that emotion regulation strategies played a mediating role on the relationship between pain intensity and QOL.Conclusion: Despite the direct and negative relation between pain intensity and QOL, variability of pain intensity determined indirectly the level of quality of life in patients with chronic pain by mediating emotion regulation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Pain
  • emotion regulation strategies
  • Pain Intensity
  • Quality of Life

 -  ابوالقاسمی، ع.؛ صادقی، ح. و شهری، م. (1392). «ارتباط عامل های شخصیت، تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن». فصلنامه روان شناسی سلامت، 2(7)،      43-32.

   -  امیریان‌، ز. و جلالی، ر. (1392). «تاثیر فعالیت بدنی منظم بر  کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس  عروق - کرونر». فصلنامه دانش و  تندرستی، 8(2)، 326-312.

   -  پورنقاش تهرانی، س.؛ اعتمادی‌، ث.؛ دهداری، ط. و لواسانی، غ. (1391). «بررسی ارتباط بین عوامل روانشناختی و ناتوانی جنسی با کیفیت زندگی بیماران مرد پس از جراحی بای پس عروق کرونر». مجله علوم پزشکی رازی، 19 (104)، 42-34.

-  حاتمی، م.؛ قاسمی, م. و حسنی, ج. (1395). «اثربخشی بهره گیری توأم از درمان شناختی رفتاری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در ذهن آگاهی، تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن». فصلنامه روان شناسی سلامت، 5(18)، 95-80.

-  حسینی، ا.؛ خرمایی، ف.؛ عصارزادگان، ف.؛ حسامی، ا.؛ تقوی، م. و محمدی، ن. (1393). «مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار». فصلنامه  روان شناسی سلامت،  3 (11)، 101 -89.

   -  مسگریان، ف. و اصغری مقدم، م. ع. (1390). «نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن». دو ماهنامه ی تحقیقات علوم رفتاری ، 10 (3)،  203-194.

-  Ciuluvica, C., Amerio, P., & Fulcheri, M. (2014)." Emotion  Regulation   Strategies and Quality of Life in Dermatologic Patients". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 127, 661-665.

-  Connelly, M. , Keefe, F. J. , Affleck, G. C. ,Lumley, M. A. , Anderson, T. , & Waters, S. (2007). “Effects of day-to-day affect regulation on the pain experience of patients with rheumatoid arthritis”. Pain, 131(1-2), 162-170.

- Daniel, J., Paulus, D. J., Bakhshaie, J., Garza, M., Ochoa-Perez, M., Mayorga, N. A., Bogiaizian, D., Robles, Z., Lu, Q., Ditre, J., & Vowles, K. (2016). "Pain severity and emotion dysregulation among Latinos in a community health care setting: relations to mental health". General Hospital Psychiatry, 42, 41-48.

-  Doth, A. H. , Hansson, P. T. , Jensen, M. P., Taylor ,R. S. ( 2010). “The burden of neuropathic pain: a systematic review and meta-analysis of health utilities”. Pain, 149(2), 338–44.

            - Freitag, F. G. (2007). “The cycle of migraine: Patients' quality of life during and between migraine attacks”. Clinical Therapeutics, 29(5), 939-949.

            -  Gilliam, W. , Burns, J. W. , Quartana, P. , and et al. (2010). “Interactive effects of catastrophizing and suppression on responses to acute pain: a test of an appraisal × emotion regulation model”. Journal of Behavioral  Medicine, 33(3), 191-199.

- Aldao, A. , Nolen-Hoeksema, S. , & Schweizer, S. (2010). “Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review”. Clinical Psychology Review, 30(2), 217–237.

           - Asghari, A. , & Nicholas, Mk. (2001). “Pain self Efficacy Beliefs and pain behaviour: A   prospective study”. Pain,   94(1), 85 -100.

- Askın, A., Özkan, A., Tosun, A., Demirdal, U. S., & Isnaç, F. (2017). "Quality of life and functional capacity are adversely affected in osteoarthritis patients with neuropathic pain". The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 33(3),  152-158.

            -   Attal N, Lanteri-Minet M, Laurent B, et al. (2011). “The specific disease burden of neuropathic pain: results of a French nationwide survey”. Pain, 152(12),              2836–43.

            -   Braams ,B. R. ,  Blechert ,J. ,  Boden ,M. T. ,& Gross,J. J . (2012) . “The effects of acceptance and suppression on anticipation and receipt of painful stimulation”, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43(4),           1014-1018.

- Bushnell, M. C., Čeko, M., Low, L. A.(2013).Cognitive and emotional control of pain and its disruption in chronic pain. Nature Reviews Neuroscience. 14,        502-511.       

- Campbell-Sills, L., & Barlow, D. H. (2006). “Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders". In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation(pp.542–559). New York: Guilford Press.

- Magni G ,Caldieron C. Rigatti – luchini S ,& Merskey H. (1990) . “chronic pain and depression symptoms in the general population : An analysis of the 1st National health and nutrition examination  survey data” . Pain, 43(3), 299 – 307.

- Mahdavi haji, T., Mohammadkhani, SH., & Hahtami, M. (2011). " The  Effectiveness of Life Skills Training on Happiness, Quality of Life and Emotion Regulation". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 407-411.

           - Marroquín,B . (2011). “Interpersonal emotion regulation as a mechanism of social support in depression”. Clinical Psychology Review, 31(8), 1276-1290.

           -  Meyer,T. ,  Smeets,T. ,  Giesbrecht,T. , & Merckelbach ,H. (2012). “The efficiency of reappraisal and expressive suppression in regulating everyday affective  experiences”. Psychiatry Research, 200(2), 964-969.

-   Masedo, A. I. , & Esteve,M. R .  (2007). “Effects of suppression, acceptance and spontaneous coping on pain tolerance, pain intensity and distress” . Behaviour  Research  and Therapy, 45(2), 199-209.

- Moore, S. A., Zoellner, L. A., & Mollenholt, N. (2008). “Are expressive suppression and cognitive reappraisal associated with stress-related            symptoms?”. Behaviour  Research and  Therapy, 46(9), 993–1000.

- Ochsner KN, Knierim K, Ludlow DH, Hanelin J, Ramachandran T, Glover G, et al.   (2004). “Reflecting upon Feelings: An fMRI Study of Neural Systems Supporting the Attribution of Emotion to Self and Other”. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(10), 1746–1772.

- Perlman, D. M. , Salomons, T. V. , Davidson, R. J. , & Lutz, A. (2010). “Differential Effects on Pain Intensity and Unpleasantness of Two Meditation Practices”. Emotion, 10 (1), 65–71. 

- Gross, j. j. (2007) . “Emotion Regulation: Conceptual Foundation". In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp.3-24). New York: Guilford Press.

- Hamilton, N. A., Karoly, P., &Kitzman, H. (2004). Self-regulation and chronic pain: The role of emotion. Cognitive therapy and research, 28(5), 559-576.

            - Hamilton, N. A. , Zautra, A. J. , & Reich, J. (2007). “ Individual differences in emotional processing and reactivity to arthritis”. Clinical Journal of Pain, 23(2), 165-172.

- Hopfinger, L., Berking, M., Bockting, C., & Ebert, D. (2016). "Emotion regulation mediates the effect of childhood trauma on depression". Journal of Affective Disorders, 198, 189-197.

- Jensen MP, Chodroff MJ, Dworkin RH.                  (2007). “The impact of neuropathic pain on health-related quality of life: review and implications". Neurology, 68(15),            1178–82.

            -  Lame, I. E, Peters, M.L, Vlaeyen, J.W.S, Kleef, M.a and Patijn.J (2005). “Quality of life in chronic pain is more associated with beliefs about pain, than with pain intensity”. European Journal of Pain, 9(1),         15–24.

           - Leroy,T. ,  Christophe,V. ,  Penel,N. ,  Clisant,S. , &  Antoine,P. (2011) . “Participation in randomised clinical trials is linked to emotion regulation strategies”. Contemporary Clinical  Trials ,32-35.

-  Linton, S. J. & Fruzzetti, A. E . (2014). A hybrid emotion-focused exposure treatment for chronic pain: A feasibility study. Scandinavian Journal of Pain, 5(3), 151-158.

- Ukestad, L. K.; Wittrock, D.  A. (1996). “Pain perception and coping in female tension headache sufferers and headache-free controls”. Health  Psychology, 15(1), 65-68.

- Vereciagina,K,  Ambrozaitis. K.V,  and Špakauskas,B (2007). “Health-related  quality-of-life  assessment  in  patients with  low  back pain  using  SF-36  questionnaire”. Medicina (Kaunas), 43(8), 607-613.

            - Yamagishi, A. , Morita , T. , Miyashita , M. , Igarashi, A. (2012). “Pain Intensity, Quality of Life, Quality of Palliative Care, and Satisfaction in Outpatients With Metastatic or Recurrent Cancer: A Japanese, Nationwide, Region-Based, Multicenter Survey Original Research Article”. Journal of  Pain and  Symptom Management, 43(3), 503-514.

-  Rabbitts, J., Holley, A. L., Groenewald, C. B., & Palermo, T. M. (2016).                            "Association Between Widespread Pain Scores and Functional Impairment and Health-Related Quality of Life in Clinical Samples of Children". The Journal of Pain.  17(6),       678-684.

            - Ruiz-Aranda, D. , Salguero, J. M. , & Fernandez-Berrocal, P. (2009). “Emotional Regulation and Acute Pain Perception in Women”. Journal  of  Pain, 11 (6),             564-569.

           - Schmader KE. (2002). “Epidemiology and impact on quality of life of postherpetic neuralgia and painful diabetic neuropathy”. Clinical  Journal  of  Pain, 18(6), 350–354.

-  Smith BH, Torrance N, Bennett MI, Lee AJ. (2007). “Health and quality of life associated with chronic pain of predominantly neuropathic origin in the community”. Clinical Journal of Pain,  23(2), 143–149.

- Talaei-Khoei, M., Nemati-Rezvani, H., Fischerauer, S., Ring, D., Chen, N., & Vranceanu, A. M. (2017). "Emotion regulation strategies mediate the associations of positive and negative affect to upper extremity physical function". Comprehensive Psychiatry, 75, 85-93.