پیش بینی تاب آوری بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به عفونت HIV

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

2 کارشناس پژوهشی دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران

5 دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایدز ایران، تهران

چکیده

مقدمه: ابتلا به عفونت HIV پدیده‌ی اجتماعی جدیدی است که تقریباً همه ابعاد سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی فرد را در زندگی تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به عفونت HIV است. روش: بدین ‌منظور تعداد 130 نفر از افراد مبتلا به عفونت HIV با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) بر روی آنان اجرا شد. یافته­ ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که تاب‌آوری را به‌طور کلی می‌توان از روی مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجانی سازگار و ناسازگار پیش‌بینی کرد. افراد مبتلا که مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجانی سازگار داشتند، از تاب‌آوری بیشتری و افراد مبتلا که مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار داشتند، از تاب‌آوری کمتری برخوردار بودند (46/0=R2). نتیجه­ گیری: مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجانی سازگار نقش مهمی در میزان تاب‌آوری افراد مبتلا ‌به عفونت HIV دارد. افزون بر این، طراحی مداخلات روان‌شناختی در این زمینه توأم با شناسایی و تغییر مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار می‌تواند به بهبود تاب‌آوری افراد کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of resilience from cognitive emotion regulation in individuals with HIV infection

نویسندگان [English]

  • Shahram Mohammadkhani 1
  • Ali Akbar Haddadi Kuhsar 2
  • Hamideh Soleymani 3
  • Amir Eatemadi 4
  • Seyed Ahmad Seyd Ali Naghei 5
1 Associate professor, University of Kharazmi,Tehran,Iran
2 University of Tehran, Faculty of Psychology & Education,Tehran,Iran
3 M.A. student in Clinical Psychology, University of Kharazmi,Tehran,Iran
4 Ph.D. student in Health Psychology, University of Kharazmi,Tehran,Iran
5 Tehran University of Medical Sciences, Iranian Research Center for HIV/AIDS
چکیده [English]

Introduction: The aim of the current study was to prediction of resilience from cognitive emotion regulation in individuals with HIV infection.
Methods: To accomplish the stated goal 130 were selected by means of accessible sampling procedure from the counseling center of behavioral illness of Imam Khomeini Hospital. The Resiliency Scale and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire were administered on them.
Results: Analysis of data using a multiple regression analysis revealed that the magnitude of resilience can be predicted from the quality of cognitive emotion regulation in individuals with HIV infection. Moreover, data revealed that individuals that had adjustment cognitive emotion regulation were higher in resilience(R2= 0/46).
Conclusion: This study showed that the adjustment cognitive emotion regulation is significant predictor of resiliency in individuals living with HIV. Therefore, identifying and modifying maladjustment cognitive emotion regulation through psychological intervention can be helpful in increasing resilience of individuals living with HIV.
Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Resilience, HIV Infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • Resilience
  • HIV Infection
ـ حسنی، ج.  (1389). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله روانشناسی بالینی. 2 (3): 83-73.
ـ حسینی، آرزو. (1393). مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. 3، 101-89.
ـ حسینی قمی، طاهره؛ سلیمی بجستانی، حسین. (1391). اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. 4، 109-98.
ـ رضازاده، مجید؛ محضری، کامبیز؛ آرزومندی، منیژه؛ احمدی، خدابخش. (1388). آموزش و پیشگیری از ایدز. انتشارات رسانه تخصصی تهران.
ـ سیدعلی‌نقی، سیداحمد؛ فروغی، مریم. (1390). مشکلات روانی اجتماعی در مبتلایان به عفونت اچ. آی. وی. به سفارش و نظارت فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، انتشارات اوسانه.
- کلینکه، کریس‌ال. (1999). مجموعه کامل مهارت‌های زندگی. ترجمه شهرام محمدخانی (1393). تهران: رسانه تخصصی، چاپ هفدهم.
- Adler, N; & Matthews, K. (1994). Health psychology: why do some people get   sick and come stay well? Annual review of psychology. 45, 249-259.
- Aldao, A., & Nolen-Hoksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behavior research and therapy. 48, 974-983.
- Bonanno G A, Mancini AD. (2008). The human capacity to thrive in the face of potential trauma. Pediatrics. 121, 369-75.
- Chesney, M. A; & Follkman, S. (1994). Psychological impact of HIV disease and implications for intervention. Psychiatric chins of north American.17,163-182.
- Commerford, M.C; Gular, E; Orr, D.A; Reznikoff, M; & O, Dowd, M.A . (1994). Coping and psychological distress in women with HIV/AIDS. Journal ofcommunity psychology. 22, 224-230.
- Conner KM, & Davidson J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress anxiety. 18:76-82.
- Daylami, N. R. (2010). Emotional availability and treatment outcomes in parent-child intraction therapy with high risk mother-child dyads. Master’s Thesis: University of California.
- Deridder, D; Geenen, R; Kuijer, R; & Van middendrom, H . (2008). Psychological adjustment to chronic disease. Lancet. 372, 246-255.
- Diener, E; Lucas, R; Schimmack, U; & Helliwell, J. (2009). Well-being forPublic Policy. New York: Oxford University Press.
- Friborg O. H, O; Rosenvinge, O. H; Martinussen, M; Aslaksen, M; & Flaten, M. A. (2006). Resilience as a moderator of pain and stress. Journal of Psychosomatic Research. 61: 213-19.
- Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, Ph. (2002b). Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderdorp, The Netherlands: DATEC.
- Garnefski, N; & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40, 1659-1669.
- Garnefski, N; Kraaij, V; & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: A questionnaire measuring cognitive coping strategies. Leiderdorp, The Netherlands: DATEC.
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology. 39 (3), 281-291.
- Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundation. In J.J Gross (Ed.), Handbook of emotion reglation (3-24). New York: Guilford Press.
- Inzlicht, M. A, J; Good, C; & McKay, L. (2006). A particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology. 42: 323-36.
- Joormann, J; & Gotlib, I. H. (2010). Emotion regulation in depression: relation to cognitive inhibition. Cognitive and emotion. 24, 281-298.
- Joseph SW, R; Irwing, P; & Camock, T. (1994). The preliminary development of a measure to assess attitudes towards emotional expression. Personality and individual differences. 1994; 16: 857-69.
- Jowkar B. (1385). The mediating role of resilience in the relationship between general and emotional intelligence and life satisfaction. Contemporary psychology. 4:1-12. [Persian].
- Karreman, A., and Vingerhoets, Ad. (2012). Attachment and well-being: The mediating role of emotion regulation and resilience. Personality and Individual Differences. 53, 821–826.
- Kelly, B; Raphael, E; Barrows, G; Judd, F; Kemutt, G; Burnett, P; Perdices, M; & Dunne, M .(2000). Measurement psychological adjustment to HIV in fection. INTLJ psychiatry. 30(1), 41-59.
- Leserman, J. (2008). Role of Depression, Stress, and Trauma in HIV Disease Progression. Psychosomatic Medicine. 70, 5, 539-545.
- Luthar, S. S; Ciechetti, D; & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development. 71,543-562.
- Martin, R. C., & Dahlen, E. R. (2005). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Personality and Individual Differences. 39(7), 1249-1260.
- Mauss, IB; & Gross, JJ. (2004). Emotion suppression and cardiovascular disease: is hiding feelings bad for your heart? In: Temoshok LR, Nyklicek I, Vingerhoets A, eds. Emotions in health promotion and disease. London: Harwood Academic Press, 2004: 61–81.
- McGee, R; Wolfe, D; & Olson, J. (2001). Multiple maltreatment, attribution of    blame, and adjustment among adolescents. Development and            Psychopathology. 13, 827-846.
- Mina, JA., Yub, JJ., Leea, CU., Chaea., JH. (2013). Cognitive emotion regulation strategies contributing to resilience in patients with depression and/or anxiety disorders. Comprehensive Psychiatry. 54, 1190–1197.
- Nolen-Hoeksema SM, A; McBride, A & Larson, J. (1997). Rumination and psychological distress among bereaved partners. Journal of personality and social psychology. 72: 855-62.
- Ogden, J. (2012). Health Psychology: A text book. 5th edition. Open University Press, McGraw Hill.
- Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2012). Emotion regulation and aggression. Aggression and Violent Behavior, 17(1), 72-82.
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in research of definition. Monograph of the society for research in child development. 2/3, 25-52.
- Tomaka, J; blascovich, J; kibler & Ernest, J. M. (1997). Cognitive and physiological antecedents of threat and challenge appraisal. Journal of personality and social psychology, 73, 63-72.
- Tugade MMF, Fredrickson B. L. (2004). Resilient Individuals use Positive Emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of personality and social psychology. 86, 320-333.
- White, J. R and et al. (2015). Depression and HIV Infection are Risk Factors for Incident Heart Failure among Veterans: Veterans Aging Cohort Study. Circulation. published online September. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014443.
- Wiebe, DJ; & Korbel, C. (2003). Defensive denial, aff ECT, and the self-regulation of health threats. In: Cameron LD, Leventhal H, Eds. The self-regulation of health and illness behaviour. New York: Routledge: 184–203.