بررسی تحلیل عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس ارزیابی کارکردی درمان سرطان- پستان (نسخه ی 4) در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران.

2 دانشیار،گروه روان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

3 استاد،گروه روان شناسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران.

4 فوق تخصص هماتولوژی- آنکولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: مقیاس ارزیابی کارکردی درمان سرطان ـ پستان (FACT-B)، به‌طور گسترده‌ای برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به سرطان مورد استفاده قرارمی‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر، اعتباریابی B FACT- در یک نمونه از زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان است. روش: نمونه متشکل از 300 زن مبتلا به سرطان پستان از بیمارستان‌ها و کلینیک‌های آنکولوژی در کرمانشاه و شیراز بود که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. از افراد خواسته شد تا نسخه فارسی از مقیاس FACT-B، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی و پرسشنامه کیفیت زندگی متعلق به سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان EORTC QLQ30 را تکمیل کنند. برای روایی عاملی از روش‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی، روایی هم‌زمان و روایی تشخیصی و برای همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌ها: همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ بین 63/0 تا 93/0 برای خرده مقیاس‌ها و کل پرسشنامه نیز 92/0 به دست آمد. همبستگی‌های معنادار بین B FACT- و سایر مقیاس‌ها نیز نشان می‌دهد که این مقیاس از روایی هم‌زمان و تشخیصی برخوردار است. مقادیر شاخص‌های برازش نیز در حد متوسط قرار داشتند. نتیجه‌گیری: نسخه فارسی مقیاس FACT-B ابزاری روا و معتبر است و بنابراین، این مقیاس را می‌توان در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی برای ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the factor analysis and psychometric properties of the Functional Assessment of Cancer Therapy - breast (FACT-B) Scale version 4 in women with breast cancer.

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Patoo 1
  • Abbas Ali Allahyari 2
  • Ali Reza Moradi 3
  • Mehrdad Payandeh 4
1 PhD in psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of psychology, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
3 Professor of Clinical Psychology, Khwarazmi University,Tehran,Iran
4 Department of Hematology-Oncology, Kermanshah University of Medical Science (KUMS),Kermanshah,Iran.
چکیده [English]

Objective: Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast (FACT-B) Scale, is widely used to measure health-related quality of life in cancer patients. The aim of the present study was to validate the FACT-B in a sample of Iranian women with breast cancer. Method: The sample consisted of 300 women with breast cancer that selected through non-random convenient sampling procedure from oncology hospitals and clinics in Kermanshah and Shiraz cities. They were asked to Persian version of FACT-B scale, Hospital Anxiety and Depression Scale questionnaire, the European Organization for Research and Treatment of Cancer quality of life EORTC QLQ30. Confirmatory Factorial analysis of the methods, concurrent validity and discriminative, and Cronbach's alpha for internal consistency of was used. Findings: Internal consistency using Cronbach's alpha from 0.63 to 0.93 for the subscales and 0/92 total scale. Significant correlations between FACT- B and other measures also indicate that this scale has concurrent validity and discriminative. The values ​​of fit indices were also moderate. Conclusion: The Persian version of the FACT-B scale is valid and reliable and, therefore, the scale can be used in research and clinical settings to assess health-related quality of life in Iranian patients with breast cancer to be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Related of Quality of Life
  • Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast (FACT-B) Scale
  • breast cancer
Akin, S; Can , G ; Durna, Z; &  Aydiner, A. (2008). The quality of life and self-efficacy of Turkish breast cancer patients undergoing chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing, 12, 449–456.

Brady, M. J, Cella, D. F & et al. (1997). Reliability and validity of the Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast quality-of-life instrument. Journal of Clinical Oncology,15, 974–986.

Can, G; & Aydiner, A. (2011). Development and validation of the Nightingale Symptom Assessment Scale (N-SAS) and predictors of the quality of life of the cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 15, 3–11.

 Cella, D. F; Tulsky, D. S; Gray G & et al .(1993). The Functional   Assessment of Cancer Therapy scale: development and validation of the general measure. Journal of Clinical Oncology,  11 (3), 570–579.

Conroy, E, T ; Mercier, M ; Bonneterre, J; Luporsi, E; Lefebvre, J. L ; Lapeyre, M ; Puyraveau, M  ;  & Schraub, S. (2004).  French version of FACT-G: Validation and comparison with other cancer-specific instruments. European Journal of Cancer, 40, 2243–2252.

Costet, N  ; Lapierre, V; Benhamou, E & Le Gale` s, C. (2005) .Reliability and validity of the Functional Assessment of Cancer Therapy General (FACT-G) in French cancer patients. Quality of Life Research, 14, 1427–1432.

Frost, M. H., & Sloan, J. A. (2002). Quality of life measurements: A soft outcome—or is it? The American Journal of Managed Care, 8(18), S574–S579.

Fumimoto, H; Kobayashi, K.; Chang, C-H; Eremenco, S; Fujiki, Y; Uemura, S; Ohashi, Y & Kudoh, S. (2001).  Cross-cultural validation of an international questionnaire, the General Measure of the Functional Assessment of Cancer Therapy scale (FACT-G), for Japanese. Quality of Life Research , 10, 701–709.

Glangkarn, S; Promasatayaprot, V; Porock, D; & Edgley, A. (2011). Measuring Quality of Life in Thai Women with Breast Cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12(3), 637-644.

 Hahn, E. A; Segawa, E;  Kaiser, K; Cella, D; Smith, B. D. (2016). Validation of the Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast (FACT-B) quality of life instrument. Journal of Clinical Oncology, 1, 1, 99-109.

Henoch, I; Bergman, B; Gustafsson, M ; Gaston-Johansson, F; & Danielson, E. (2007). The Impact of Symptoms, Coping Capacity, and Social Support on Quality of Life Experience Over Time in Patients with Lung Cancer . Journal of Pain and Symptom Management, 4, 371-379.

Janda, M; DiSipio, T; Hurst, C; Cella, D; & Newman, B. (2009). The Queensland cancer risk study: general population norms for the Functional Assessment of Cancer Therapy–General (FACT-G). Psycho-Oncology, 18, 606–614.

Kemmler, G ; Holzner, B; Kopp, M ; Du¨nser, M; Margreiter, R; Greil, R; & Sperner-Unterweger , B. (1999). Comparison of Two Quality-of-Life Instruments for Cancer Patients: The Functional Assessment of Cancer Therapy-General and the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of  Life Questionnaire-C30. Journal of Clinical Oncology, 17, 9, 2932-2940.

Lee, E-H; Chun, Mison; Kang, Seunghee; & Lee, H-J. (2004). Validation of the Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G) Scale for Measuring the Health-related Quality of Life in Korean Women with Breast Cancer. Japanese Journal of Clinical Oncology; 34(7)393–399.

Muñoz, M. (2010). Quality of life during treatment in young women with breast Cancer. Breast Cancer Research and Treatment, 123, 75-77.

Montazeri, A; Harirchi, I; Vahdani, M; Khaleghi, F;  Jarvandi, S; Ebrahimi, M; & Haji-Mahmoodi, M. (1999).The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30): translation and validation study of the Iranian version. Support Care Cancer, 7,400–406.

       Montazeri, A; Vahdaninia, M; Ebrahimi, M; & Jarvandi, S. (2003). The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): translation and validation study of the Iranian version. Health  and Quality of Life Outcomes, 1, 14.

Pandey, M; Thomas, B. C; Ramdas, K; Eremenco, S; & Nair, M. K. (2002). Quality of life in breast cancer patients: Validation of a FACT-B Malayalam version. Quality of Life Research, 11, 87–90.

Raymond, N. G  & et al. (2012) .Measurement properties of the English and Chinese versions of the Functional Assessment of Cancer Therapy—Breast (FACT-B) in Asian breast cancer patients. Breast Cancer Research and Treatment , 131, 619–625.

Sa´nchez, R; Ballesteros , M; & Benjamin J. A. (2011).  Validation of the FACT-G scale for evaluating quality of life in cancer patients in Colombia.  Quality of Life Research, 20, 19–29.

Smith, A.B; Wright, P; Selby, P.J & Velikova,G. (2007). A Rasch and factor analysis of the Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G). Health and Quality of Life Outcomes, 5, 19.

van der Steeg , A. F. W. ; De De Vries, J; & Roukema, J. A. (2008).The value of quality of life and health status measurements in the evaluation of the well-being of breast cancer survivors. EJSO , 34, 1225-1230.

Victorson, D; Barocas, J; Song, J; & Cella, D. (2008). Reliability across studies from the functional assessment of cancer therapy-general (FACT-G) and its subscales: a reliability generalization. Quality of Life Research, 17, 1137–1146.

Testa, M. A., & Simonson, D. C. (1996). Assessment of quality of- life outcomes. New England Journal of Medicine, 334(13), 835–840.

Thomas, B. C; Pandey, M; Ramdas, K;  Sebastian, P & Nair, M. K.(2004).  FACT-G: Reliability and validity of the Malayalam translation . Quality of Life Research , 13, 263–269.

Wan, C. (2007). Validation of the simplified Chinese version of the FACT-B for measuring quality of life for patients with breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment, 106, 413–418.

WHOQOL group. (1994).Development of the WHOQOL: rationale and current status. International Journal of Mental Health, 23, 24–56.

Yoo, H. J; Ahn, S. H; Eremenco, S; Kim, H; Kim, W. K; Kim; S. B  & Han; O. S. (2005).  Korean translation and validation of the functional assessment of cancer therapy-breast (FACT-B) scale version 4. Quality of Life Research, 14, 1627–1632.