مقایسه سبک های اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد،ایران

4 دکترا روانشناسی مشاوره، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 دکترا روانشناسی تربیتی،عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: سرطان سینه شایع‌ترین و پرتلفات‌ترین سرطان بوده و از نقطه‌نظر عاطفی و روانی بیش از سایر سرطان‌ها زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم میباشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع علّی – مقایسه‌ای ا‌ست که بر روی کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه ( 50 نفر ) و زنان سالم (50 نفر ) مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران  1392 انجام شده است. روش نمونه‌گیری از نوع در دسترس بوده و دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک، همگن شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سبکهای اسنادی، مقیاس تجارب معنوی روزانه و مقیاس تاب‌آوریکانر و دیویدسون استفاده شد. دادههای پژوهش با آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و t مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای اسنادی و مؤلفه‌های آن در رویدادهای خوشایند و ناخوشایند زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم تفاوت وجود دارد (P)، همچنین تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان پستان با زنان سالم تفاوت معناداری دارد (P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش می‌توان دریافت که سبکهای اسناد، تجارب معنوی و تابآوری به عنوان سه عامل موثر بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان به حساب می‌آید. از این رو به نظر می‌رسد برگزاری
دورههای آموزشی از قبیل روان‌درمانی حمایتی و مثبت‌نگر، درمان مبتنی بر شناخت درمانی و رفتار درمانی، برای زنان مبتلا به سرطان سینه به مدیران و مسئولان درمانی پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the Attribution styles, Spiritual experiences, and Resilience of women with breast cancer and healthy women

نویسندگان [English]

  • khadije Salmani 1
  • Sanaz Sadat Nematollahzadeh Mahani 2
  • Sara Shahbazi 3
  • Zohre Ostovar 4
  • Leila Ganji 5
1 Clinical Psychology (M.SC), Young Researchers and Elite Club , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 general Psychology (M.SC) , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant professor, Department of surgery, school of nursing and midwifery, shahrekord University of medical sciences, ,shahrekord ,Iran
4 Assistant professor, Department of Psychology, teacher University ,Islamic Azad University ,Karaj, Iran
5 Assistant professor, Department of Psychology ,Boin zahar Branch,, , Islamic Azad University,Boin zahar ,Iran
چکیده [English]

Aim: Breast cancer is the most common cancer and Prtlfattryn and in terms of emotional and psychological affects women more than other cancers. The aim of this study was to compare the styles documents, spiritual experiences and resilience of women with breast cancer in healthy women respectively    
Methods: The study of causal - comparative on all women with breast cancer (n = 50) and healthy women (n = 50) referred to Imam Khomeini hospital in Tehran. Sampling of the type available and the two groups regarding demographic characteristics were compared. Styles Questionnaire for data collection documents daily spiritual experiences scale and scale Tabavry Kanr and Davidson were used. Research data were analyzed with independent t tests and multivariate analysis of variance
Results: The results showed that between styles documents and its components in pleasant and unpleasant events in women with breast cancer in healthy women there are differences (P  Conclusion: The results of the study could be found that documentation styles, spiritual experiences and TabVry as the three factors on breast cancer patients considered therefore seem to be holding
and positive educational courses such as supportive psychotherapy, cognitive therapy and behavioral therapy-based therapy for women with breast cancer treatment is suggested to managers and directors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • spiritual experiences
  • breast cancer
  • styles documents
- آقاعلی، فاطمه؛ زندی‌پور، طیبه؛ احمدی، محمدرضا(1390). مطالعه تأثیر مشاوره گروهی شناختی- رفتاری با تأکید بر اندیشه‌های معنوی در افزایش معنویت و سلامت روان بیماران ام.اس، استان قم، مجله روانشناسی و دین، (1)4، 54-37.
- ابوالقاسمی، عباس؛ ابراهیمی اردی، یوسف؛ نریمانی، محمد؛  اسدی، فاطمه.(1393). نقش سبک های دفاعی و تاب آ وری در پیش بینی آ سیب پذیری روانی مبتلایان آ سم. فصلنامه روانشناسی سلامت، سال سوم، شماره4، زمستان1393، صص79_91.
- باباپور، خیرالدین؛ جلیل، حسینی خیابانی، ناهید؛ علی‌پور، احمد(1390). تأثیر شناخت درمانی-رفتار درمانی در کاهش اختلال افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 33 (5)، 55-50.
- توکلی، ابوطالب(1390). نقش عوامل شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ی در تاب‌آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات علوم انسانی محققی اردبیل.
-حسینی قمی، طاهره؛  سلیمی بجستانی، حسین(1391) . اثر بخشی آ موزش تاب آ وری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران. فصلنامه روانشناسی سلامت، شماره4، زمستان1391، صص97_109.
 - حیدری، فرانک (1386). رابطه راهبردهای مقابله و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
- جعفری، عیسی؛ سلیمانی، اسماعیل؛ اسماعیلی، علی(1390). مقایسه سبک اسناد در دانش‌آموزان پسر نابینا و بینا، مجله روانشناسی افراد استثنایی، دوره 1 (13)، 83-91.
- دلاور، علی(1390). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
- دلاور، علی(1385). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. ویراست چهارم، تهران: نشر ویرایش.
- طالبی جویباری، مسعود(1391). مقایسه سبکهای اسنادی، نارسایی هیجانی و تاب‌آوری در بین دانش‌آموزان معلول حسی و حرکتی و دانش‌آموزان بینا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی محققی اردبیل.
 - شفیع‌آبادی، عبدالله؛ ثنایی ذاکر، باقر؛ گرفمی، هاجر (1388). اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر کاهش نشانگان مشکلات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه، مجله اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)، 4 (13)، 435-430.
- شهربابکی، حیدر(1370). رابطه بین سبک تبیین و افسردگی در بیماران افسرده یک قطبی و دو قطبی و مقایسه آن با افراد افسرده، پایان‌نامه کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی،انستیتو روانپزشکی تهران.
- عبدالله‌زاده، حسن؛ باقرپور، معصومه؛ بوژمهرانی، سمانه، لطفی، محدثه (1388). هوش معنوی در مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن، تهران: انتشارات روانسنجی.ن.
- عقیل، حسین(1391). سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد .همایش ملی معنویت و سلامت.
- عسگری، پرویز؛ حافظی، فریبا؛ جمشیدی، ثریا(1389). رابطه سبک­های اسنادی، ویژگی­های شخصیتی با رضایت از زندگی زناشویی در پرستاران زن شهر ایلام، مجله زن و فرهنگ، 1(2)، 33-17.
- کریمی، عبدالله(1391). رابطه سبک­های اسنادی، شادکامی و سلامت روان در افراد مبتلا به نارضایتی جنسیت پس از عمل جراحی تغییر جنسیت از مذکر به مؤنث و مؤنث به مذکر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه پیام نور تهران.
- گرام، کاظم؛ مظلومی، اکرم؛ مظلومی، الهام.(1393). اثربخشی گروه درمانی شناختی بر امید به زندگی و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه. فصلنامه روانشناسی سلامت، سال سوم، شماره4، زمستان1393،صص4_20.
- محمدی، مسعود(1386). بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
- مؤمنی قلعه‌قاسمی، طاهره؛ موسوی رضایی، امیر؛ کریمیان، جهانگیر؛ ابراهیمی، امرالله(1390). رابطه بین سلامت معنوی و افسردگی در مراجعه‌کنندگان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان سیدالشهداء اصفهان، ویژه‌نامه مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (18)، 1016-1007.
- موسوی، ولی‌الله؛ غباری بناب، باقر؛ اسلام­دوست، فاطمه(1390). رابطه بین سبک­های اسنادی و گرایش‌های مذهبی دانشجویان، مجله مطالعات آموزش و یادگیری (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق). پیاپی 2/61، (2)3.
- Arc, E, Simmons, A.W, stein, M.B, Hitchock, C. winkie Lman, P & Paulus, M.p (2008). Assiciation between individual differences in self-reported emotional resilience and the affective-perception of neutral faces.JournalFA ffective Disorders,(2), 211-222.
- Balboni, T.A (2007). religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and associations with end of life treatment preferences and quality of life. Journal of clinical oncology. 25(10), 555-560.
-Conner, K.m & Davidson, J.R.T (2003). Development of a new Resilience scale: The connor-Davidson Resilience scale (CD-RISC). Journal.f Depression and Anxiety, 18, 76-82.
-Emmons A(2000). Is spirituality intelligence? Motiration coyution, and the psychology of altimate concern, international Journal for the psychology of religion 40 (1), 3-26.
- Galvin, K.M & Cooper, P.J (Eds). (2006). Making connections Reading in relational communication.losAngeles: Roxbury.
- Gibson, L.M (2003). Inter-relationships among sense of coherence, hope, and spiritual perspective (inner resources) of African-American and European-american breast cancer survivors. Clemson university. School of Nursing College of Health, Education, and Human Development Clemson, SC, USA.Applied Nursing Research 16 (4), 236-244.
- Grum, B.K, Stephen, J, Mackenzie, G, Doll, R, Barroetavena, M.C & Cadell, S (2008). Understanding Canadian Punjabi-speaking south Asian women's experience of Breast cancer: A qualitative study. International Journal of Nursing studies. 45 (2), 266-276.
-Jeon, I. H, & et al( 2013)."Attributional Style in Healthy Persons: Its Association with ‘Theory of Mind’ Skills", Psychiatry Investig, v. 10, p, 34-40.
- Jowsey, S.G. Cutshall, S.M, Colligan, R.C, Tevens, S.R, Kremers, W.k, Vasque, Z.A, Edwads, B.C, Daly, R.C & Mcgregor, C.G (2012). seligman's theory of attributional style: optimism, pessimism, and quality of life afther hart transplant. Journal pray transplant, 22 (1), 46-55.
- Lamond, A.L, Depp, C.A, Allis, N, M, Langer, R, Reichstadt, J, Moore, D.J, Goldshan, T.C, & Jester, D.R (2009). measurement and predictors of resilience among community dweling older women. Journal of psychiatric Research 15, 448-154.
- Lin H.R, Bauer-wu S.M(2003). Psycho-spiritual well-being in patient with advanced cancer: an integrative review of the literature. Journal of advanced nursing. 44(1), 69-80.
- Leposavic L, Leposavic L(2009). Atribution style of patients with depression . srparth celoklek (2000). sep-oct437 (9-10), 533-599.
- Min, J.A, Lee, C.U, Chee, J.H, Lee, C, Song, K.Y & Kim, T.S (2013). Psychological resilience contributes to low emotional distress in cancer patients support care cancer.
-TorghehM(2012). Study of the effect of sense of humour on jobburnout and resilience of nurses in Qazvin Province.[Master’sThesis]. Tehran: PayameNourUniversity, Persian..
-Seligman M,E,P, Peterson C, Kaslow N.J, Tannen baum R.L, Allog L.B, Abramson L.Y(1998). Attribuitional style and depressive symptons among children. Journal of Abnormal psychology 83 (2), 235-238.
  - Vaughan, F(2003).What is spiritual inteligenc?. Journal of Humanistic psychology; 42 (2), 16-33
 -Underwood L, Teresi J(2002). The daily spiritual experience scale: Development theoretical description. Reliability exploratory factor analysis, and preliminary construct ralidity using heath related data. Journal of BehavioralMedicine;24 (1), 22-3.