بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران.

چکیده

هدف: این تحقیق بررسی تاثیر مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان کیفیت زندگی ، وبهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس میباشد.
 
روش: این مطالعه یک پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است، جامعه پژوهش آن را کلیه بیماران مبتلا به ام اس که در جامعه ام اس ایران دارای پرونده هستند تشکیل می دهد که از میان آنها ، 30 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. این بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند، سپس گروه آزمایش تحت مداخله قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد، شامل پرسشنامه کیفیت زندگی خاص بیماران ام اس و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز بودکه قبل و بعد از مداخله بوسیله آزمودنی ها تکمیل گردید.
 
 
یافته‌ها: تحلیل کو واریانس نشان داد که بین میانگین های نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون متغییر های بهزیستی روان شناختی  وابعاد روانی کیفیت زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد(1/00   )
 
نتیجه‌گیری: مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه را می توان به عنوان مداخله روان شناختی ثمر بخش برای افزایش شاخص های بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماران مولتیپل اسکلروزیس معرفی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness Integrated Behavior- Cognitive Therapy on psychological well-being and quality of life among multiple sclerosis patients.

نویسندگان [English]

  • Mohamad oraki 1
  • Puran sami 2
چکیده [English]

Objective: the purpose of this research is studying of : Mindfulness Integrated Behavior- Cognitive Therapy Effect on psychological well-being, quality of life among multiple sclerosis patients.
Method: Materials and Methods: This research is a quasi-experimental design of which the corpus is all multiple sclerosis patients that have a file at MS Society of Iran. Of these30 were selected by Voluntary sampling and were randomly divided into two groups: experimental and control group , then testing group were under Mindfulness- Integrated Cognitive Behavior Therapy. Instruments that used is quality of life’ 54 items, and psychological well-being questionnaires that completed by patients. Behavior- Cognitive Therapy based on Mindfulness was used to the experimental group. After completion of the process both experimental and control groups were filled in the questionnaires again .data were then analyzed using Co-variance test (Ancova and Mancova).
Results: Multi-variable covariance(Ancova and Mancova) analyze showed that there was a significant difference among two groups in the case of psychological well-being and quality of life in MS patients in psychological dimension (p< 0/001).
Conclusion: Mindfulness- Integrated Cognitive Behavior Therapy may increase psychological well-being in MS patients and also improves quality of life in MS patients in psychological dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • psychological well being
  • Quality of Life

-بزازیان،سعیده ، بشارت،محمدعلی، )1389(بررسی نقش تعدیل کننده راهبردهای مقابله ای در رابطه بین ادراک بیماری، هموگلوبین گلیکوزیله و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک، پایان نامه کارشناسی ارشد

-سیف، علی اکبر)1374( تغییر رفتار و رفتار درمانی، نظریه ها و روش ها، تهران: نشر دانا.

- عطاری مقدم)1384( بررسی شیوع علائم و تشخیص و ​ فرایند درمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ، تهران،طیب.

-علی اکبری دهکردی، مهناز . شکرکن، حسین.محتشمی ،طیبه. )1390(.رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی،پایان نامه کارشناسی ارشد

 -کهرازئی، فرهاد، دانش، عصمت، آزاد فلاح، پرویز)1390( اثربخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان، فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال5، شماره2 (18)، 23-7.                              

-مسعودی، رضا )1385( میزان تاثیر خودمراقبتی طراحی شده بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. پایان نامه کارشناسی ارشد

-نبوی  س م، ایرانپور آ)1384 (درمان نشانه ها در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، تهران ،طیب 

-Beuljoea, AG., Naess, H., Aarseth, JH., Anderson, D & Elovaara, I.( 2003).Health related quality of life in secondary progressive MS. Mult Scler, 13 (3): 386-392.

-Chan.D.W.(2013).Subjective well-being of Hong Kong Chinese teachers: The contribution of gratitude, forgiveness, and the orientations to happiness.Teaching and Teacher Education, Volume32, Pages22-30.Clinical Psychology,24, p25-41.

Diener,E.,Oishi,S.,&Lucas,R.E.(2002).Subjective well-being:The science of happiness and life satisfaction.In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Ed.), Handbook of Positive Psychology.Oxford and New York :Oxford University Press

-Fergusson-White,ChristyA.J.(2008).Self-Regulation in Multiple Sclerosis: The Role of Illness Cognitions and Coping in Adjustment - Department of Psychology.Appendix Thesis submitted for the Doctorate of Philosophy,48- 52,97- 99.

-Fernandez, O., Baumstarck-Barrau, K., Simeoni, MC & Auquier, P.(2011). Patient characteristics and determinants of quality of life in an international population with multiple sclerosis: Assessment using the MusiQoL and SF-36 questionnaires. Mult Scler. Jun 13.

-Frisch MB.(2006) Quality of life therapy. New Jersey:Wiley press.

-Gotti DG, Hopman WM, Singer MA, Edgar CM, MacKenzie TA. 1992;  Measurement of health-related quality of life in multiple sclerosis patients. Can J Neurol Sci 23(2): 99-103.

-Kiebert, G. (1997). quality of life as an outcome measure in canser clinical trial. Euro Jour,1(1): 57-66

-Lemaistre,Dr.Joann.(1999).Copingwith chronic illness,adapted from the book After The Diagnosis by Dr.JoAnn LeMaistre.1985,1993, and 1999 

-Minden S.L,Ora J,Reich P.(1987) Depression in multiple sclerosis.GenrealHospital Psychiatry; 9, 426-434

-Morphy DM, Rudick RA, Baier M, Cutter G, Doughtery DS, Weinstock-Guttman B, Mass MK, Fisher E, Simonian N.1984. Factors that predict health-related quality of life in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis Mult Scler; 9(1): 1-5.

-Opara, JA., Jaracz, K.,& Brola, W.(2010).Quality of life in multiple sclerosis. Academy of Physical Education, J Med Life. Oct-Dec;3(4):352-8

-Ostir GV,Smith MP,Smith D(2005،) Reliability of the positive and negative affect schedule (PANAS) in medical rehabilitation.J Clin Rehabil. 19: 767-769.

-Roch, I. (1977).An introduction to perception of MS, New York: Macmillan. pp 25.

-Ragipk Ozpolat, Ahmet.,YucelIsgor, Isa., Sezer, Fahri. (2006).Investigating Psychological Well Being of University Students According to Lifestyles. Procedia - Social and Behavioral Sciences.Vol 47: 256 – 262.

-Ryff CD,Singer B.(1998).The contours of positive human health. Psych Inqu; 9: 1–28.

-Ryan RM,Deci EL.(2001).On happiness and human potentials:a review of research on hedonic and eudaimonic well-being.Ann Rev Psych;52: 141–166.

-Vicshedike DC, & Cox, D, 2004, Multiple Sclerosis: Empirical Literature for Clinical Health Psychologists, Journal of Clinical Psychology, 57, 479-499.

-White,C,A,2001,Cognitive Behavior Therapy for Chronic Medical Problems:A Guide to Accesment and Treatment in Practice, New York: John Wiley & Sons.