مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیامنور، تهران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

4 مربی، دانشگاه علمی کاربردی، تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مقایسه راهبردهای مقابله­ای و سبک­های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی می­باشد.  
روش: این پژوهش بر اساس طرح علی مقایسه­ای انجام شده است. جامعه آماری تعریف شده در این تحقیق شامل همه افراد دچار اختلال هویت جنسی و افراد عادی همتای آنها در شهر تهران بودند. بدین ترتیب که دو گروه افراد با اختلال هویت جنسی(30 نفر) و سالم بدون اختلال هویت (30 نفر) که با روش نمونه­گیری در دسترس و باتوجه به متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات و سن همتا شده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. سپس هر دو گروه به پرسشنامه راهبردهای مقابله­ای کارور، شایر و وینتراب (۱۹۸0) و مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) پاسخ دادند داده­ها با روش تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها: تحلیل نتایج نشان داد که افراد دارای اختلال هویت جنسی نسبت به افراد بدون اختلال هویت جنسی از سبک دلبستگی ناایمن­تری برخوردارند و از راهبردهای مقابله­ای هیجان­مدار استفاده می­کنند737/8  =F و 01/0˂P.  
نتیجه­گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که سبک­های دلبستگی افراد در روابط بزرگسالی، سلامت روان و استفاده از راهبردهای مقابله­ای آنها در برابر مشکلات زندگی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coping Strategies and Attachment Styles in Individuals with Disorder and without It Gender Identity (A Comparison Study)

نویسندگان [English]

  • mahshid jafarzadeh 1
  • ahmad alipour 2
  • mohamad oraki 3
  • aziz reza ghasemzadeh 4
چکیده [English]

Objective: The aim of article was to study the coping strategies and attachment styles
in individuals with gender identity disorder and without it.
Method: The research was a causal-comparative study. The society of the study
included all individuals with or without Gender identity disorder in Tehran. 60
individuals were selected through available sampling method, 30 individuals with
sexual identity disorder and 30 individuals without it; which had been matched by
age, educational and social levels. They were handed to fill the coping strategies
inventory of Carver, Scheier and Weintraub (1989) and Revised Adult
Attachment Scale. In analysis of data analysis and t test are applied.
Results: Results indicated that insecure attachment style is more common among
individuals with gender identity disorder than others without it, and they use
emotion focused coping strategies than others without it.
Conclusion: According to the results, attachment styles affect adult relationships,
mental health and coping strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Identity
  • Coping Strategies
  • attachment styles
ابراهیمی، محمدرضا. (١٣٨٥). «بررسی بالینی فاکتورهای محیطی ایجاد اختلال هویت». http://www.drebrahimi.blogsky.com/1385/01/06/post-2 Time: 20:12 date: 30.03.2013
اسفندیار. (١٣٨٧). «واقعیت مد و مدگرایی». نشریه پیام زن، شماره ١٦٩.
پاکدامن، شهلا. (1380). رابطه بین دلبستگی و سوسیالیسم در نوجوانی، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران.
داعی پور، پروین. (١٣٧٨). «بررسی مقدماتی مقیاس مقابله­ای نوجوانان در دانش آموزان شهر تهران». تهران: انیستیتو روانپزشکی تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی.
رضایی، امید؛ صابری، سید مهدی؛ شاهمرادی،
حسین و ملک خسروی، غفار. (1386). «عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی». فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، توانبخشی در اختلالات روانی.
شولتز، دوان؛ شولتز، سیدنی الن؛ نظریه­های شخصیت. (1389) ترجمه: یحیی سید محمدی، چاپ هشتم تهران: نشر ویرایش.
طیرانی، اعظم. (١٣٨٩). «اختلال هویت جنسی». فصلنامه قدس، شماره ٥٤٤٧، : ١٢.
محمدخانی، پروانه. (1371). «مقابله با استرس و نشانه­ها در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری». پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران
 
 
109
Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E. and Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: a Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Birkenfeld-Adams, A. (1998). Quality of attachment in young boys with gender identity disorder: A comparison to clinical and nonreferred control boys. Unpublished doctoral dissertation, York University, Downsview, Canada.
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.
Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Vol. 3. Loss. New York: Basic Books.
Carver, C.S.; Scheier, M.F. & Weintraub, J.K. (1989). )Assessing coping strategies: A theoretically based approach(. Journal of personality and social psychology, 56, 267-283.
Colizzi, M.; Costa, R.; Pace, V. & Todarello, O. (2013). Hormonal Treatment Reduces Psychobiological Distress in Gender Identity Disorder, Independently of the Attachment Style. The Journal of Sexual Medicine. Apr 9. doi: 10.1111/jsm.12155. [Epub ahead of print]
Dozier, M.; Stovall, K.C.; Albus, K.E. & Bates, B. (2001). (Attachment for infants in foster care: The role of caregiver state of mind). Child Development, 72, 1467-1477
Johnson, S.M., & Whiffen, V.E. (2002). Attachment Processes in couple and Family therapy. New York: The Guilford Press.
Kobak, R.R., & Sceery, A. (1988). (Attachment in late adolescence: Working models, affect regulation and representations of self and others). Child Development, 59, 135-146.
Kavsek, M. & Seiffge-Krenke, I. (1996). (The differentiation of coping traits in adolescence). International Journal of Behavioral Development, 19, 651-668.
Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springe.
Matsumoto, Y.; Sato, T.; Ohnishi, M.; Kishimoto, Y.; Terada, S. & Kuroda S. (2009). (gender identity disorder). Psychiatry Clin Neurosci. 63(6):715-20.
Muller, R.T.; Sicoli, L.A. & Lemieux, K. (2000).  (Relationship between attachment style and posttraumatic stress symptomatology among adults who report the experience of childhood abuse).  Journal of Traumatic Stress, 13, 321-332.
Pearlin, L.I. & Schooler, C. (1978). (The structure of coping). Journal of Health and Social Behavior, 19, 2-21.
Vanner, V.K. (2011).attachment styles. Available at: http://www. Psychology .com
Vitelli, R. & Riccardi, E. (2010). (Gender Identity Disorder and Attachment Theory: The Influence of the Patient’s Internal Working Models on Psychotherapeutic Engagement and Objective. A Study Undertaken Using the Adult Attachment Interview). International Journal of Transgender -ism, 12:241-253.