نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین آسیب پرهیزی و بهزیستی روان‌شناختی در والدین کودکان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان کودکی، تهدیدکننده زندگی و چالشی بزرگ برای خانواده است و سازگاری و سلامت روانی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عوامل بسیاری در بهزیستی افراد در شرایط استرس‌زا نقش دارند. آسیب پرهیزی و راهبردهای تنظیم هیجان ازجمله عوامل تأثیرگذار محسوب می‌شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه­ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین آسیب پرهیزی و بهزیستی روان‌شناختی در والدین کودکان مبتلا به سرطان بود. روش: این پژوهش، یک مطالعه اکتشافی از نوع همبستگی است. از میان والدین کودکان سرطانی مراجعه‌کننده به سه بیمارستان،140 نفر (70 مرد، 70 زن) به روش در دسترس انتخاب شدند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد که پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، زیرمقیاس آسیب پرهیزی از مقیاس مزاج و منش (TCI) و زیرمقیاس بهزیستی روان‌شناختی از مقیاس سلامت روانی (MHI) را تکمیل کنند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که آسیب پرهیزی و بهزیستی روان‌شناختی با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان رابطه دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه بین آسیب پرهیزی و بهزیستی روان‌شناختی تحت تأثیر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان قرار می‌گیرد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که رابطه آسیب پرهیزی و بهزیستی روان‌شناختی یک رابطه خطی ساده نیست و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در این رابطه نقش واسطه‌ای دارند. بررسی تأثیر راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌ها شخصیتی بر یکدیگر تبیین دقیق‌تری از نقش هر یک در رفتار و نهایتاً سلامت روانی در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of cognitive emotion regulation strategies on the relationship between harm avoidance and psychological well-being in parents of children with cancer

نویسندگان [English]

  • M.Ali Besharat 1
  • Nasrin Zamani 2
  • Alireza Moafi 3
  • Hadi Bahram ehsani 4
1 Professor, Department of Psychology, Tehran University, Tehran, Iran
2 M.A in Clinical Psychology, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Isfahan Medical Sciences University, Isfahan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, Tehran University, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • harm avoidance
  • psychological well-being
  • pediatric cancer

Objective: Pediatric cancer is a life threating and challenge for family and it may affect adjustment and mental health of the family members. Many factors such as harm avoidance and emotion regulation strategies may have a role in people's wellbeing when coping with stressful situations. The aim of the present study was to examine the mediating role of cognitive emotion regulation strategies on the relationship between harm avoidance and psychological well-being in parents of children with cancer. Method: Method of the present exploratory study was correlational. A sample of 140 parents of children with cancer (70 men, 70 women) referred to one of the 3 assigned hospitals have been selected through convenience sampling method. All participants were asked to complete Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), harm avoidance subscale of Temperament and Character Inventory (TCI), and psychological well-being subscale of Mental Health Inventory (MHI). Findings: The results showed that harm avoidance and psychological well-being are correlated with cognitive emotion regulation strategies. Regression analysis releaved that the relationship between harm avoidance and psychological well-being was mediated by cognitive emotion regulation strategies. Conclusion: It can be concluded that the relationship between harm avoidance and psychological well-being is not a simple linear one. This is partly mediated by cognitive emotion regulation strategies. Investigating the reciprocal effect of emotion regulation strategies and personality characteristics provides researcher with a more precise explanation of the role each of which may has on behavior and mental health.

بشارت، محمدعلی (1388). پایایی و روایی فرم 28 سولی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی. مجله علمی پزشکی قانونی، 54، 91-87.
بشارت، محمدعلی (1392). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه‌ای از جامعه ایرانی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 78، زیر چاپ.
بشارت، محمدعلی (1392). نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی و ناگویی هیجانی. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، 37، زیر چاپ.
بشارت، محمدعلی؛ اقفی، زهرا؛ آقایی ثابت، سیده سارا؛ حبیب نژاد، محمد؛ پورنقدعلی، علی و گران‌مایه پور، شیوا (1392). نقش تعدیل‌کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی. روانشناسی معاصر، 16، زیر چاپ.
پورنقاش تهرانی (1389). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مزاج و منش. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
حسنی، جعفر؛ آزاد فلاح، پرویز؛ رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم و عشایری، حسن (1387). بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد روان‌نژندی گرایی و برون‌گرایی. تازه‌های علوم شناختی، 10، 13-1.
حسینی قمی، طاهره (1391). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران. روانشناسی سلامت، 4، 110-96.
رجبی، غلامرضا (1391). اعتبار یابی نسخه فارسی مقیاس بهزیستی روانی در بیماران سرطانی. روانشناسی سلامت، 4، 41-30
گرامی، نسرین؛ بیرامی، منصور؛ صناعت، زهره؛ زینایی، شیرین (1391). بررسی رابطه ابعاد شخصیت و ابتلا به سرطان بر اساس پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر (TCI). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 17، 67-61
Adan, A., Serra-Grabulosa, J. M., Caci, H. & Natale, V. (2009). "A reduced Temperament and Character Inventory (TCI-56)". Psychometric properties in a non-clinical sample. Personality and Individual Differences, 46, 687-692.
American Cancer Society (2012). "Cancer facts and figures. Atlanta, GA.
Acremont, M. & Van der Linden, M. (2007). "How is impulsivity related to depression in adolescence"? Evidence from a French validation of the cognitive emotion regulation questionnaire. Journal of Adolescence, 30, 271-282.
Amstadter, A. (2008). "Emotion regulation and anxiety disorders". Anxiety Disorders, 22, 211-221.
Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). "The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
Bennett Murphy, M. L., Flowers, S., McNamara, K. A & Young-Saleme, T. (2008). "Fathers of Children with Cancer: Involvement, Coping, and Adjustment". Journal of Pediatric Health Care, 22, 182-189.
Blair, K. L, Denham, S. A. Kochanoff, A. & Whipple, B. (2004). "Playing it cool: Temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers". Journal of School Psychology, 42, 419-443.
Brody, A. C. & Simmons, L. A. (2007). "Family resiliency during childhoodcancer". Journal of Pediatric OncologyNursing, 24, 152-165.
Bruhl, A. B., AbaDelsignore, U., Ancke, J. & Rufer, M. (2013). "General emotion processing in social anxiety disorder: Neural issues of cognitive control". Psychiatry Research: Neuroimaging, (in press).
Carl, J. R., Soskin, D. P., Kerns, C., & Barlow, D. H. (2013). "Positive emotion regulation in emotional disorders: A theoretical review. Clinical Psychology Review, 33, 343-360.
Cloninger, C. R. (1999). "The temperament and character inventory-revised. St. Louis, MO: Center for Psychobiology of the Personality". Washington University.
Conrad, R., Wegener, I., Imbierowicz, K., Liedtke, R. & Geiser, F. (2009). "Alexithymia, temperament and character as predictors of psychopathology in patients with major depression". Psychiatry Research 165, 137-144.
De Veld, D. M. J., Riksen-Walraven, J. M. & de Weerth, C. (2012). "The relation between emotion regulation strategies and physiological stress responses in middle childhood". Psychoneuroendocrinology, 37, 1309-1319.
Ehring, T., Tuschen-Caffier, B., Schnu¨lle, J., Fischer, S. & Gross, J. J. (2010). "Emotion regulation and vulnerability to depression: Spontaneous versus instructed use of emotion suppression and reappraisal. Emotion, 10, 563-572.
Fruyt, F. D., Van De Wieleb, L. & Van Heeringenb, C. (2000). "Cloninger's Psychobiological Model of Temperament and Character and the Five-Factor Model of Personality". Personality and Individual Differences, 29, 441-452
Garcia, D. (2011). "Two models of personality and well-being among adolescent". Personality and Individual Differences,50, 1208-1212.
Garnefski, N., Baan, N. & Kraaij, V. (2005). "Psychological distress and cognitive emotion regulation strategies among farmers who fell victim to the foot-and-mouth crisis". Personality and Individual Differences, 38, 1317-1327.
Garnefski, N. & Kraaij, V. (2006a). "Cognitive emotion regulation questionnaire: development of a short 18-item version (CERQ-short)". Personality and Individual Differences, 41, 1045-1053.
Garnefski, N. & Kraaij, V. (2006b). "Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples". Personality and Individual Differences, 40, 1659-1669.
Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2001). "Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems". Personality and Individual differences, 30, 1311-1327.
Goldberg, D. P. (1972). "The detection of psychiatric illness by questionnaire". Maudsley Monograph, 21, Oxford: Oxford University Press.
Goldberg, D. P. & Williams, P. (1988). "A users' guide to the Genral Health Questionnaire". UK: NFER, Nelson.
Gomez, R., Gomez, A. & Cooper, A. (2002). 'Neuroticism and extraversion as predictors of negative and positive emotional information proccessing: comparing Eysenck's, Gray's and newman's theories". European Journal of Personality, 16, 333-350.
Gross, J. J. (1998). "The emerging field of emotion regulation: an integrative review". Review of General Psychology, 2, 271-299.
Gross, J. J. (2002). "Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences". Psychophysiology, 39, 281-291.
Halabi, S.A., Herrero, R., Saiz, P.A., Paz Garcia-Portilla, M., Corcoran, P., Bascaran, M. T., Errasti, J.M., Lemos, S. & Bobes, J. (2010). "Sociodemographic factors associated with personality traits assessed through the TCI". Personality and Individual Differences, 48, 809-814.
Hasking, P. A., Coric, S., Swannell, S., Martin, G., Thompson, H. K. et al. (2010). "Brief report: Emotion regulation and coping as moderators in the relationship between personality and self-injury". Journal of Adolescence, 33, 767-773.
Jones, L. B. (2012). "The challenge of quality care for family caregivers in pediatric cancer care". Seminars in oncology nursing. 28, 213-220.
Joormann, J. & D’Avanzato, C. (2010). "Emotion regulation in depression: Examining the role of cognitive processes". Cognition and Emotion, 24, 913-939.
Jylhä, P. & Isometsä, E. (2006). "Temperament, character and symptoms of anxiety and depression in the general population". European Psychiatry, 21, 389-395.
Kashdan, T. B. & Rottenberg, J. (2010). "Psychological flexibility as a fundamental aspect of health". Clinical Psychology Review, 30, 865-878.
Mak, A. S., Blewitt, K. & Heaven, P. (2004). "Gender and personality influences in adolescent threat and challenge appraisals and depressive symptoms". Personality and Individual Differences, 36,1483-1496.
Mardaga, S. & Hansenne, M. (2007). "Relationships between Cloninger’s biosocial model of personality and the behavioral inhibition/approach systems (BIS/BAS)". Personality and Individual Differences, 42, 715-722.
Marroquin, B. (2011). "Interpersonal emotion regulation as mechanism of social support in depression". Clinical psychology review, 31, 1276-1290
Martin, C. R. & Dahlen, R. E. (2005). "Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger". Personality and Individual Differences, 39, 1249-1260.
Miller, E. K. & Cohen, J. D. (2001). "An integrative theory of prefrontal cortex function". Annual Review of Neuroscience, 24, 67-202.
Miller, K. S. (2010). "Factors Associated with Parents’ Understanding of their Child’s Cancer Prognosis. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy". The Ohio State University.
Mörtberg, E., Bejerot, S. & ÅbergWistedt, A. (2007). "Temperament and character dimensions in patients with social phobia: Patterns of change following treatments"? Psychiatry Research, 152, 81-90.
Nolbris, M., Enska¨r. & Hellstro¨m, A. N,. (2007). "Experience of siblings of children treated for cancer". European Journal of Oncology Nursing,11, 106-112.
Norberg, A. L., Lindblad, F. & Boman, K. K. (2005). "Coping strategies in parents of children with cancer". Social Science & Medicine,60, 965-975.
Pascalis, V. D. & Speranza, O. (2000). "Personality effects on attentional shifts to emotional charged cues: ERP, behavioural and HR data". Personality and Individual Differences, 29, 217-238.
Quoidbach, J., Berry, V. E., Hansenne, M. & Mikolajczak, M. (2010). "Positive emotion regulation and well-being: Comparing the impact of eight savoring and dampening strategies". Personality and Individual Differences, 49, 368-373.
Rademaker, A. R., Kleber, R., Geuze, E. & Vermetten, E. (2009). "Personality dimensions harm avoidance and self-directedness predict he cortisol awakening response in military men". Biological Psychology, 81, 177-183.
Ready, R. & Robinson, M. D. (2008). "Do older individuals adapt to their traits? Personality–emotion relations among younger and older adults". Journal of Research in Personality, 42, 1020-1030.
Roy, M. N. (2010). "The process of coping in parents of children diagnosed with cancer. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy". The University of South Dakota.
Rottenberg, J. & Gross, J. J. (2007). "Whenemotion goes wrong: realizing the promise of affective science". Clinical Psychology Science and Practice, 10, 227-232.
Schroevers, M., Kraaij, V. & Garnefski, N. (2007). "Goal disturbance, cognitive coping strategies, and psychological adjustment to different types of stressful life event. Personality and Individual Differences". 43, 413-423.
Soanes, L., Hargrave, D., Smith, L. & Gibson, F. (2009). "What are the experiences of the child with a brain tumour and their parents"? European Journal of Oncology Nursing, 13, 255-261.
Spittlehouse, K. J., Pearson, J. F., Luty, S. E., Mulder, R. T., Carter, J. D., McKenzie, J. & Joyce, P. R. (2010). "Measures of temperament and character are differentially impacted on by depression severity". Journal of Affective Disorders, 126, 140-146.
Stuettgen, M. C., Hennig, J. Reuter, M. & Netter, P. (2005). "Novelty Seeking but not BAS is associated with high dopamine as indicated by a neurotransmitter challenge test using mazindol as a challenge substance". Personality and Individual Differences, 38, 1597-1608.
Troy, A. S., Wilhelm, F. H., Shallcross, A. J. & Mauss, I. B. (2010). "Seeing the silver lining: Cognitive reappraisal ability moderates the relationship between stress and depressive symptoms". Emotion, 10, 783-795.
Van De Ven, M. O. M. & Engels, C. M. E. R. (2011). "Quality of life of adolescents with asthma: The role of personality, coping strategies, and symptom reporting". Journal of Psychosomatic Research, (in press).
Van der Veek, S. M. C., Kraaij, V. & Garnefski, N. (2009). "Cognitivecoping strategies and stress in parents of children with Down syndrome: A prospective study". Intellectual and Developmental Disabilities, 47, 295-306.
Veit, C. T. & Ware, J. E. (1983). "The structure of psychological distress and well-being in general population". Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 730-742.
Wachleski, C., Salum, G. A., Blaya, C., Kipper, L., Paludo, A. & et al. (2008). "Harm avoidance and self-directedness as essential features of panic disorder patients". Comprehensive Psychiatry, 49, 476-481.
Watson, D., Gamez, W. & Simms, L. J. (2005). "Basic dimensions of temperament and their relation to anxiety and depression: A symptom-based perspective". Journal of Research in Personality, 39, 46-66.
Wiborg, I. M., Falkum, E., Dahl, A. A. & Gullberg, C. (2005). "Is harm avoidance an essential feature of patients with panic disorder"? Comprehensive Psychiatry, 46, 311- 314.
Yalug, I., Tufan, A. E., Doksat, K. & Yalug, K. (2011). "Post-traumatic stress disorder and post-traumatic stress symptoms in parents of children with cancer: A review". Neurology, psychiatry and brainresearch, 17, 27-31.
Zlomke, K. R. & Hahn, K. S. (2010). "Cognitive emotion regulation strategies: gender differences and associations to worry". Personality and Individual Differences, 48, 408-413.