اثربخشی پیاده‌روی با سطح کم، متوسط و بالا بر کیفیت خواب و بهزیستی روانشناختی سالمندان زن دارای اختلال شناختی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی


عنوان مقاله [English]

اثربخشی پیاده‌روی با سطح کم، متوسط و بالا بر کیفیت خواب و بهزیستی روانشناختی سالمندان زن دارای اختلال شناختی