بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با سلامت روان در بیماران استومی تهران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص‌های خشم با سلامت روان بیماران استومی تهران انجام گرفت. روش: در این مطالعه همبستگی، ١٦٩بیمار استومی عضو انجمن استومی ایران که کمتر از ٦ ماه از جراحی‌شان گذشته بود داوطلبانه شرکت کردند و با پرسشنامه‌های کیفیت زندگی بیماران استومی، حالت ـ صفت بیان خشم اسپیلبرگر و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد، ابعاد جسمی و اجتماعی با تمامی مؤلفه‌های سلامت روان رابطه معنی‌دار دارند. بعد روانی نیز با اضطراب و بی‌خوابی و افسردگی رابطه معنی‌دار دارد. بعد معنوی با اضطراب و بی‌خوابی، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی و کیفیت کلی زندگی نیز با نشانه بدنی و افسردگی رابطه دارد. بین خشم درون‌ریز با نشانه‌های بدنی، اضطراب و بی‌خوابی و افسردگی، خشم برون‌ریز با نشانه‌های بدنی و اضطراب و بی‌خوابی و خشم کلی با نشانه‌های بدنی، رابطه معنی‌دار وجود دارد. با توجه به نتایج، دو متغیر شاخص خشم و کیفیت زندگی، باهم ٥٨/٠ درصد واریانس سلامت عمومی را پیش‌بینی کرده‌اند. نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه خشم و کیفیت زندگی با سلامت عمومی بیماران استومی، می‌توان با آموزش مهارت‌های زندگی و کنترل خشم به ارتقای کیفیت زندگی این بیماران پرداخته و سلامت جسم و روانشان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of relation between life quality and anger indices with mental health in Ostomy Patients of Tehran

نویسندگان [English]

  • mohammad oraki 1
  • maryam Amir Abadi 2
  • shima heidari 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Iran.
2 M.A in Psychology, Payame Noor University, Iran.
3 M.A Student in Psychology, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present research was fulfilled aiming on study of relation between life quality and anger indices with the mental health in Tehran ostomy patients. Method: In this research which was of correlation type, 169 ostomy patients member of Ostomy Association were selected that less than 6 months of their surgery has been passed, they participated voluntarily and with (COH-QOL), trait- state Spilberger Anger Expression (STAXI-2) and general health (GHQ) Golberg and Hillier, the required information were collected and Spearman correlation and regression tests were used. Results: The results show, corporal and social dimensions have a significant correlation with all the mental health indices. Mental dimension with anxiety and insomnia, and depression, intellectual dimension with anxiety and insomnia, social insufficient interaction, and depression, life quality with physical signs and depression, introvert anger with physical signs, anxiety, insomnia and depression, extrovert anger with physical signs and anxiety and insomnia, general anger with physical signs have significant correlation. In prediction discussion the amount of fixed adjustment coefficient was calculated 58%. This means that two variables, anger index and life quality have predicted 58% variance of general health variable. Conclusion: With consideration to relation of anger and life quality with the general health of Ostomy Patients, it is better to improve the health of their body and mind by education of life skills and anger control to promote the life quality of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ostomy
  • public health
  • anger indices
  • Life Quality

اتکینسون، آر؛ اتکینسون، سی؛ ریچارد، سی و هلیگارد، ای (١٣٨١). زمینه روانشناسی جلد اول و دوم، ترجمه محمدتقی براتی؛ سعید شاملو؛ نیسان گاهان؛ یوسف کریمی و کیانوش هاشمیان، جلد اول و دوم، تهران، انتشارات رشد.

مؤمنی، خ (١٣٨٩)، «رابطه سبک‌های دل‌بستگی با نحوه مدیریت خشم و سلامت عمومی»، اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)، سال٥، شماره١٨، ص٩٥-٨٧.

انصاری، ح  (١٣٩٠). «بررسی رابطه کیفیت زندگی بیماران پوستی با سلامت روان آن‌ها و مقایسه با افراد سالم»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی.

پورجوزی، ب (١٣٨٩). «بررسی تحلیلی رابطه خصومت و خشم و شدت انسداد عروق کرونر قلب»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

تقوی، س. م. ر (١٣٨٠)، «بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی بر روی گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز»، مجله روان‌شناختی، ٤، ٣٩٨-٣٨١.

حسن‌پور دهکردی، ع و آذری، س (١٣٨٥)، «کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان»، بهبود، ١٠(٢)، ١١٩-١١٠.

حسینی، س. م (١٣٩٠)، «اثر بخشی آموزش گروهی هوش هیجانی (حل مسئله و کنترل خشم) برسلامت روان جوانان مجرم زندان عادل آباد شیراز»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی.

خدایاری فرد، م؛ غلامعلی لواسانی، م؛ اکبری زرد خانه، س و لیاقت، س (١٣٨٦). استانداردسازی سیاهه ابراز خشم صفت حالت٢ اسپیلبرگر برای دانشجویان ایرانی، طرح تحقیقاتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.خورسندی، م؛ جهانی، ف؛ رفیعی، م و فرازی، ع. ا  (١٣٨٩). «کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کارکنان ستاد و بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک»، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌آورد دانش). سال١٣، شماره١، (پیاپی ٥٠)،٤٨-٤٠.

عفتی دیوشلی، م (١٣٩٠)، «کیفیت زندگی وابستگان به مواد و ارتباط آن با سلامت روانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه گیلان.

علی بخشی، س. ز؛ بشارت، م. ع و موحدی نسب، ع. ا (١٣٨٩)، «تأثیر واسطه‌ای نشخوار خشم بر رابطه بین ابعاد خشم و مهار خشم با سلامت و بیماری جسمی»، روانشناسی معاصر، سال٥، شماره٢، ص١٤-٣  .

محجوبی، ب و درخشانی، س (١٣٨١)، مراقبت از استومی، کلستومی و ایلئوستومی، تهران، انتشارات اشتیاق.

مسعودنیا، ا (١٣٨٩). «خصومت، خشم و خطر بروز آترواسکلروز عروق کرونر»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال ١٨، شماره٦ (پیاپی ٧٧)، ص٥٥١-٥٤٠

منتظری، ع؛ حریرچی، ا. م؛ شریعتی، م؛ گرمارودی، غ. ر؛ فاتح، ا و عبادی، م (١٣٨١). «ترجمه، تعیین پایایی و روایی پرسشنامه ١٢ سؤالی سلامت عمومی»، فصلنامه پایش، سال ١، شماره٣، ص ٤٦-٣٩

ناصح، ل؛ رفیعی، ف و شیخی، ر. ع (١٣٩١). «کیفیت زندگی بیماران دارای استومی ‌روده‌ای و عوامل مرتبط با آن»، نشریه جراحی ایران، دوره ٢٠، شماره ٣.

نائینیان، م. ر؛ شعیری، م. ر؛ روشن، ر؛ صیدمحمدی، ک و خلمی، ز (١٣٨٤). «مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)»، دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد (دانشور رفتار)، سال١٢ دوره جدید، شماره ١٣، ص٥٩-٤٧.

نجات، س؛ منتظری، ع؛ هلاکویی نائینی، ک؛ محمد، ک و مجدزاده، س. ر (١٣٨٥). «استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت»، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره ٤، شماره٤، ص١٢-١.

هاشمی، ا (١٣٩٠). «مقایسه کیفیت زندگی و سبکهای دل‌بستگی در دانش آموزان عادی و کم توان ذهنی شهر شیراز». پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی تهران.

انجمن استومی ایران، درباره بیماری استومی و انجمن استومی ایران بیشتر بدانیم، موجود در سایتhttp://iranstomy.persianblog.ir/ archive ، ٤/٢/١٣٨٩.

Agarwal, S.H. & Ehrlich, A. (2010). "Stoma Dermatitis: Prevalent but Often Overlooked". Dermatitis, 21(3), 138-147.

Barrett, E.L., Mills, K.L. & Teesson, M. (2013). "Mental health correlates of anger in the general population: Findings from the 2007 National Survey of Mental Health and Wellbeing". Aust N Z J Psychiatry, 47, 405-406.

Burch, J. (2002). "Caring for peristomal skin: what every nurse should know". British Journal of Nursing, 19(3), 166-172.

Büssing, A., Fischer, J., Ostermann, T. & Matthiessen, P. F. (2009). "Reliance on God’s Help as a Measure of Intrinsic Religiosity in Healthy Elderly and Patients with Chronic Diseases. Correlations with Health-Related Quality of Life"? Applied Research in Quality of LifeVolume 4, Issue 1, pp 77-90.

Carlsson, E., Berndtsson, I., Hallén, A., Lindholm, E. & Persson, E. (2010). "Concerns and Quality of Life before Surgery and During the Recovery Period in Patients with Rectal Cancer and an Ostomy". Journal of wound ostomy and continence nursing, 37(6), 654-661.

Gonzalez, M.M., López, J. Rosa, R. M. & Losada, A. (2012). "Anger, Spiritual. Meaning and Support from the Religious Community in Dementia Caregiving". Journal of Religion and Health. Volume 51, Issue 1, pp 179-186.

Haapamäki, J., Roine, R.P., Sintonen, H., Turunen, U., Färkkilä, M.A. & Arkkila, P.E.T. (2010). "Healt- related quality of life in inflammatory bowel

disease measured with the generic". 15D instrument 2010, Volume 19, Issue 6, pp 919-928.

Holzer, B., Matzel, K., Schiedeck, T.C. & et al. (2005). "Study Group for Quality of Life in Rectal Cancer. Do geographic and educational factors influence the qualityof life in rectal cancer patients with a permanent colostomy"? Dis Colon Rectum, 48(12), 2209-2216.

Hsien, P., Chuan, H., Christian, U., Krägeloh, D. S.  & Rex, B. (2009). "Religion/spirituality and quality of life of international tertiary students in New Zealand". Mental Health, Religion & Culture. Volume 12, Issue 4, pages 385-399.

Juver, J.P. & Verçosa, N. (2008). "Depression in patients with advanced cancer and pain". Rev Bras Anestesiol, 58(3), 287-98.

Kandasamy, A., Chaturvedi, S.K. & Desai, G. (2011). "Spirituality, distress, depression, anxiety, and quality of life in patients with advanced cancer".  National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Volume 48 Issue1, Page: 55-59.

Laguette, V., Apostolidis, T., Dany, L., Bellon, N., Grimaud, J., Charles, L. & Simeoni, M.C. (2013). "Quality of life and time perspective in inflammatory bowel disease patients". Journal Quality of Life Research.

Macaskill, A. (2012). "Differentiating Dispositional Self-Forgiveness from Other-Forgiveness: Associations with Mental Health and Life Satisfaction". Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 31, No. 1, pp. 28-50.

Novaco, R.W., Swanson, R.D., Gonzalez, O.I., Gahm, G.A. & Reger, M.D. (2012). "Anger and postcombat mental health: Validation of a brief anger measure with U.S. Soldiers postdeployed from Iraq and Afghanistan". Psychological Assessment, 24(3), 661-675.

Popek, S. Grant, M., Gemmill, R., Wendel, C.S., Mohler, M., Jane. Rawl, S.M., Baldwin, C. M., Ko, C.Y., Schmidt, C., Max, K. & Robert, S. (2010). "Overcoming challenges: life with an ostomy". The American Journal of Surgery, Volume 200, Issue 5, Pages 640-645.

Reuben, N.G., Rebecca, P., Ang, Moon-Ho Ringo Ho. (2012). "Coping with Anxiety, Depression, Anger and Aggression: The Mediational Role of Resilience in Adolescents". Child & Youth Care Forum, Volume 41, Issue 6, pp 529-546

Spielberger, C. (1999). STAXI-2. State-Trait Anger Expression Inventory-2: Professionalmanual. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.

Trost, Z., Vangronsveld, K.L., Steven, J.Q., Phillip, J.S. & Michael, J.L. (2012). "Cognitive Dimensions of Anger in Chronic Pain". Pain, 153: 515-517

Williams, J. (2007). "Stoma care nursing: what the community nurse needs to know". British journal of Community Nursing, 12 (8): 342-346.

Wu, H.P., Chun, C.J. & Twinn, S.H. (2007). "Self-efficacy and Quality of Life among Stoma Patients in Hong Kong". Cancer Nursing, 30(3), 186-193