مقایسه اختلالات رفتاری برونی سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تاکید بر اختلال سلوک

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

مقدمه: نظر به فراوانی بیماران مبتلا به سردرد و تأثیر آن در عملکرد، خلق‌وخو و اثر روزافزون آن در سلامت جسمی و کیفیت زندگی و زیان‌های روانی و اجتماعی؛ هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای غیرمنطقی، تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سردردهای میگرنی و سالم است. روش: مطالعات حاکی از این است که بسیاری از کودکان و نوجوانان به انواع مشکلات و اختلالات رفتاری مبتلا هستند. در این میان اختلالات برونی‌سازی شده به‌عنوان محور اختلالات رفتاری شناخته‌شده است. از طرفی شیوع اضافه‌وزن در این رده سنی نیز افزایش پیدا کرده است. لذا هدف این مطالعه مقایسه اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده در پسران دارای اضافه‌وزن با پسران دارای وزن طبیعی است.  جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، منطقه شش انتخاب و در بین مدارس موجود در این منطقه دو مدرسه پسرانه و به‌طورکلی 220 دانش‌آموز به‌عنوان نمونه موردپژوهش انتخاب شدند. از چک‌لیست رفتاری کودکان (CBCL) به‌عنوان ابزار در این مطالعه استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که به‌طورکلی اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده بین پسران دارای اضافه‌وزن با پسران دارای وزن طبیعی در سطح 05/0 P< تفاوت معنی‌داری وجود دارد و این تفاوت در اختلال سلوک و اختلال بی‌اعتنایی مقابله‌ای دیده شد درحالی‌که بین این دو گروه در اختلال بیش فعالی ـ کمبود توجه تفاوت معنی‌داری دیده نشد (05/0 P<). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر آگاهی دادن و تغییر نگرش والدین در پیشگیری از بروز چاقی و اضافه‌وزن و درنهایت مشکلات رفتاری ضروری به نظر می‌رسد و ازآنجایی‌که انحراف از وزن طبیعی با رفتارهای نامناسب و پرخطر مرتبط است مداخلات زودهنگام و برنامه‌ریزی‌های مناسب در این زمینه در دوران حساس کودکی بسیار مؤثر و ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of externalized behavioral problems in over weighting and normal boys: With emphasis on Conduct disorder

نویسنده [English]

  • M Aliakbari Dehkordi
Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Objective: Investigations imply that many of children and adolescents have kinds of behavioral problems and disorders. In this case, externalized problems have been distinguished as central problems. On the one hand overweighting prevalence has strongly increased in this age range. Therefore, the aim of this study is the comparison of externalized behavioral problems in overweighting and normal children. Method: Statistical population consist of all Tehran city elementary students that were selected by cluster sampling; in the way that among education and training sections, section 6 was selected and among schools in this section two male school and 220 students were selected as research sample. Children Behavioral Check List (CBCL) was research tool. Findings: Results of multivariate Variance (MANOVA) showed that behavioral problems have significant difference in overweighting and normal children (p<0/05) and this difference was observed in Conduct and Oppositional Defiant problems, whereas there wasn`t significant difference between Attention Deficiency-Hyperactivity Disorders and Oppositional Defiant problems (p>0/05). Conclusion: According to the results of this research awareness and parents attitude changing is needed in prevention of overweighting and obesity and finally behavioral problems. As deviation of normal weight is related to risky and inappropriate behaviors, on-time interventions and appropriate planning are necessary and effective at childhood sensitive period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • externalized behavioral problems
  • overweighting
  • children

آگاه هریس، م؛ علی پور، ا؛ جان بزرگی، م؛ موسوی، ا و نوحی، ش (1391). «مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه‌وزن». روانشناسی سلامت، 1: 1-16.

بیرامی، م (1388). «تأثیر آموزش مهارت‌های فرزند پروری به مادران پسران دبستانی مبتلا به اختلالات برونی‌سازی شده بر سلامت روانی و شیوه‌های تربیتی آن‌ها». فصلنامه اصول بهداشت روانی، 11(2): 105-114.

مینایی، ا (1384). هنجاریابی نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ. تهران، انتشارات سازمان آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی.

مرادی مطلق، م؛ عابدین، ع و حیدری، م (1388). «تعیین نشانه‌های ترسیم خود در نقاشی سه گروه از کودکان دارای مشکلات درونی سازی شده، برونی‌سازی شده و بهنجار». مجله روانشناسی بالینی، 1(1): 19-34.

میرمیران، پ؛ میربلوکی، م. ر؛ محمدی نصرآبادی، ف و عزیزی، ف (1382). «شیوع لاغری، اضافه‌وزن و چاقی در نوجوانان تهرانی بین سال‌های 1377-80: مطالعه قند و لیپید تهران». مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، 5(4): 371-377

Achenbach, T.M., Mcconaughy, S.H. & Howell وC.T. (1987). "Child adolescent behavioral and emotional-problems - implications of cross-informant correlations for situational specificity". Psychol Bull, 101:213-232.

Achenbach, T.M. & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA school age: Form_& profiles. Burlington, VT: University of Vermont.

Adams, T. & Rini, A. (2007). "Predicting 1-year change in body mass index among college students". Journal of American College Health; 55(6):361-365.

Agranat-Meged, A.N., Deitcher, C., Goldzweig, G., Leibenson, L., Stein, M. & Galili-Weisstub, E. (2005). "Childhood obesity and attention deficit/hyperactivity disorder: a newly described comorbidity in obese hospitalized children". Int J Eat Disord; 37: 357-359.

Braet, C., Claus, L., Verbeken, S. & Van Vlierberghe, L. (2007). "Impulsivity in overweight children". Eur Child Adolesc Psychiatry; 16: 473-483. 

Berg, I.M., Simonsson, B. & Ringqvist, I. (2005). "Social background, aspects of lifestyle, body image, relations, school situation, and somatic and psychological symptoms in obese and overweight 15-year-old boys in a county in Sweden". Scandinavian Journal of Primary Health Care; 23(2):95-101.

Booker, C.L., Gallaher, P., Unger, J.B., Ritt-Olson, A. & Johnson, C.A. (2004). "Stressful life events, smoking behavior, and intentions to smoke among a multiethnic sample of sixth graders". Ethnicity & Health; 9(4): 369-397.

Card, N.A., Stucky, B.D., Sawalani, G.M. & Little, T.D. (2008). "Direct and indirect aggression during childhood and adolescence: A meta-analytic review of gender differences, intercorrelations, and relations to maladjustment". Child Development; 79(5):1185-1229.

Cawley, J., Markowitz, S. & Tauras, J. (2004). "Lighting up and slimming down: the effects of body weight and cigarette prices on adolescent smoking initiation". Journal of Health Economics; 23(2):293-311.

Cortese, S., Isnard, P., Frelut, M.L., Michel, G., Quantin, L. Guedeney, A., Falissard, B. & Acquaviva, E. (2007). "Dalla Bernardina B, Mouren MC: Association between symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder and bulimic behaviors in a clinical sample of severely obese adolescents". Int J Obes (Lond);31: 340-346.

Cortese, S. & Vincenzi B. (2012). "Obesity and ADHD: clinical and neurobiological implications". Curr Top Behav Neurosci;9: 199-218.

Colombo, O., Villani, S., Pinelli, G., Trentani, C., Baldi, M., Tomarchio, O. & et al. (2008). "To treat or not to treat: comparison of different criteria used to determine whether weight loss is to be recommended". Nutr J; 7: 5-11.

Davis, C. (2010). "Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder: associations with overeating and obesity". Curr Psychiatr Rep 12(5): 389-395.

Dubnov-Raz, G., Perry, A.  & Berger, I. (2011). "Body mass index of children with attention-deficit/hyperactivity disorder". J Child Neurol; 26: 302-308.

Dolan, M.C. & Rennie, C.E. (2007). "The relationship between psychopathic traits measured by the Youth Psychopathic Trait Inventory and psychopathology in a UK sample of conduct disordered boys". Journal of Adolescence, 30 (4), 601-611.

Erhart, M., Herpertz-Dahlmann, B., Wille, N., Sawitzky-Rose, B., Hölling, H. & Ravens-Sieberer, U. (2012). "Examining the relationship between attention-deficit/hyperactivity disorder and overweight in children and adolescents". Eur Child Adolesc Psychiatry; 21(1):39-49.

Essu, C. A. (2003). Conduct and Oppositional Defiant Disorder Epidemiology, Risk Factors, and Treatment. Lawrence Elbaum Association, Inc.

Farhat, T., Iannotti, R.J. & Simons-Morton, B.G. (2010). "Overweight, Obesity, Youth, and Health-Risk Behaviors". Am J Prev Med; 38(3): 258-267.

Griffiths, L.J., Wolke, D., Page, A.S. & Horwood, J.P. (2006). "Obesity and bullying: different effects for boys and girls". Archives of Disease in Childhood; 91(2):121-125.

Hasler, G., Pine, D.S., Gamma, A., Milos, G., Ajdacic, V., Eich, D. & et al. (2004). "The associations between psychopathology and being overweight: a 20-year prospective study". Psychological Medicine; 34(6):1047-1057.

Hebebrand, J. & Herpertz-Dahlmann, B. (2009). "Psychological und psychiatric aspects of pediatric obesity". Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 18:49-65.

Janssen, I., Craig, W.M., Boyce, W.F. & Pickett, W. (2004). "Associations between overweight and obesity with bullying behaviors in school-aged children". Pediatrics 2004; 113(5): 1187-1194.

Jenson, W. R., Olympia, D., Farley, M. & Clark, E. (2004). "Positive Psychology and Externalizing Students in a Sea Of Negativity". Psychology in the School; 41(1): 67-79.

Lowry, R. Galuska, D.A., Fulton, J.E., Wechsler, H. & Kann, L. (2002). "Weight management goals and practices among U.S. high school students: Associations with physical activity, diet, and smoking". Journal of Adolescent Health; 31(2):133-144.

Mustillo, S., Worthman, C., Erkanli, A., Keeler, G., Angold, A. & Costello, E.J. (2003). "Obesity and psychiatric disorder: developmental trajectories". Pediatrics; 111: 851-859.

McLaren, L., Beck, C.A., Patten, S.B., Fick, G.H. & Adair, C.E. (2008). "The relationship between body mass index and mental health-A population-based study of the effects of the definition of mental health". Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology; 43(1):63-71.

Mamun, A.A., O'Callaghan, M.J., Cramb, S.M., Najman, J.M., Williams, G.M. & Bor, W. (2009). "Childhood behavioral problems predict young adults' BMI and obesity: evidence from a birth cohort study". Obesity (Silver Spring); 17(4):761-6.

Mamerstein, N.R. (2007). "Relationship between anxiety and externalizing disorder in youth: The influences of age and gender". J Anxiety Disord; 21: 420-32.

Mulvaney, S.A., Kaemingk, K.L., Goodwin, J.L. & Quan, S.F. (2006). "Parent-rated behavior problems associated with overweight befor and after controlling for sleep disorder breathing". BMC Pediatrics; 6: 34.

Ogden, C.L., Carroll, M.D., Kit, B.K. & Flegal, K.M. (2010). "Prevalence of obesity and trends in body mass index among US children and adolescents, 1999-2010". Journal of the American Medical Association; 307(5):483-490.

Pine, D.S., Cohen, P., Brook, J. & Coplan, J.D. (1997). "Psychiatric symptoms in adolescence as predictors of obesity in early adulthood: a longitudinal study". Am J Public Health; 87: 1303-1310.

Pott, W., Albayrak, Ö., Hinney, A., Hebebrand, J. & Pauli-Pott, U. (2013). "Successful Treatment with Atomoxetine of an Adolescent Boy with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder, Extreme Obesity, and Reduced Melanocortin 4 Receptor Function". Obes Facts; 6:109-115.

Pasch, K.E., Nelson, M.C., Lytle, L.A., Moe, S.G. & Perry, C.L. (2008). "Adoption of risk-related factors through early adolescence: associations with weight status and implications for causal mechanisms".Journal of Adolescent Health;43(4):387-393.

Richard, R., Barbara, M., Andrew, P., Jane, C. & Adrian, A. (2002). "The relation between DSM-IV oppositional defiant disorder and conduct disorder: Finding from the great smoky maintains study". J Child Psychol Psychiatry; 43: 39-50.

Strauss, R.S. (2000). "Childhood obesity and self-esteem". Pediatrics; 105(1): art-e15.

Suris, J.C. & Parera, N. (2005). "Sex, drugs and chronic illness: health behaviours among chronically ill youth". European Journal of Public Health; 15(5):484-488.

Steiner, H. & Remsing, L. (2007). "Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder". Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry; 46(1):126-41.

van Egmond-Froehlich, A., Bullinger, M., Holl, R.W., Hoffmeister, U., Mann, R., Goldapp, C., Westenhoefer, J., Ravens-Sieberer, U. & de Zwaan, M. (2012). "The hyperactivity/ inattention subscale of the Strengths and Difficulties Questionnaire predicts short- and long-term weight loss in overweight children and adolescents treated as outpatients". Obes Facts; 5(6):856-68.

Wells, J.C. (2001). "A critique of the expression of paediatric body composition data". Arch Dis Child; 85(1): 67-72.

Youngstrom, E., Youngstrom, J. K., & Starr, M. (2005). "Bipolar diagnoses in community mental health: Achenbach Child Behavior Checklist Profiles and Patterns of Comorbidity".  Biological Psychiatry, 58 (7), 569 -575.

Zeller, M.H., Reiter-Purtill, J. & Ramey, C. (2008). "Negative peer perceptions of obese children in the classroom environment". Obesity; 16(4):755-762.

Zeng, G. (2007). "An exploratory investigation of the internalizing problem behavior among children from kindergarten to third grade". A dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for PhD degree, University of Pennsylvania.