مقایسه اثربخشی تن‌آرامی پیشرونده عضلانی و موسیقی درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی دو روش درمان غیردارویی تن‌آرامی عضلانی پیشرونده و موسیقی‌درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود.
روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان بودند که از شهریور 1390 تا فروردین 1391، جهت پرتودرمانی به درمانگاه شفاپرتو اردبیل مراجعه می-کردند. از بین جامعه آماری 45 نفر (در محدوده سنی 16 تا 45 سال)، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از مقیاس خستگی بیماران سرطانی(CFS) استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری خی‌دو، تحلیل واریانس چند‌متغیری (MANOVA)‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش شدت خستگی بیماران سرطانی اثربخش است (001/0>P). اما بین میزان اثربخشی دو روش در کاهش شدت خستگی و مؤلفه‌های آن (جسمانی، شناختی و عاطفی) تفاوت معناداری یافت نشد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه تلویحاتی را برای استفاده درمانگران از مداخله‌های روان شناختی تسکین دهنده از جمله تکنیک تن‌آرامی عضلانی پیشرونده و موسیقی آرام بخش، در کنار سایر مداخلات معمول برای کاستن از شدت خستگی بیماران سرطانی مطرح می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effectiveness of Progressive Muscular Relaxation and Music Therapy on Fatigue Intensity of Breast Cancer Patients

نویسندگان [English]

  • mohammad narimani 1
  • laleh senobar 1
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to compare the effectiveness of two non-medical treatment methods (progressive muscular relaxation and music therapy) on fatigue intensity of breast cancer patients.
Method: Method of this study was experimental with design of pre-test and post-test on multi groups. The population were the total number of females who suffer from breast cancer and were introduced themselves to Shafa Partov Clinic in Ardabil province in order to radiotherapy from 2011 September until 2012 April. The samples (n=45, 16-45 years-old) were selected using available sampling and the Cancer Fatigue Scale (CFS) was used for data collection. Data were analyzed by descriptive statistics plus chi square and multiple analyses of variance (MANOVA).
Findings: Both treatment methods were effective on reducing of fatigue intensity of cancer patients (pConclusion: It is advised that the therapists use the progressive muscles relaxation and music technique in order to decrease fatigue in cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive muscles relaxation
  • Music Therapy
  • Fatigue
  • breast cancer
اشمیت پترز، ژاکلین. (1389). مقدمه‌ای بر موسیقی‌درمانی. علی زاده محمدی. تهران: انتشارات شباهنگ.
بنسن، هربرت و  زی کلیپر ، میریام (1387). واکنش تن آرامی. ماندانا قهرمانلو.1387. تهران: انتشارات علم.
بهروزی، بهرام. (1380). روانشناسی درد. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. چاپ اول.
جان بزرگی، مسعود و نوری، ناهید. (1388). شیوه‌های درمانگری اضطراب و تنیدگی. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ سوم.
حقیقت، شهپر؛ منتظری، علی؛ اکبری، محمد اسماعیل؛ هولاکویی، کورش و رحیمی، عباس (1387). عوامل مؤثر بر خستگی در مبتلایان به سرطان پستان، فصلنامه بیماری‌های پستان ایران. 1، 17-24.
رضوانی، مهشید. (1383). سرطان رنج بی‌پایان.
مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ اول.
زاده محمدی، علی (1388). کاربردهای موسیقی‌درمانی در روان‌پزشکی، پزشکی و روانشناسی. تهران: انتشارات اسرار دانش. چاپ سوم.
شبان، مرضیه؛ رسول‌زاده، نسرین؛ مهران، عباس و مرادعلی زاده، فرناز (1385). تأثیر دو روش غیر دارویی (آرام‌سازی عضلانی و موسیقی‌درمانی) بر میزان درد بیماران سرطانی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات). 3، 63-72.
کاسیتی، مایکل و کاسیتی، جولیا. (1389). موسیقی‌درمانی در روان‌پزشکی. علی زاده محمدی و غفار ملک خسروی. تهران: انتشارات شباهنگ.
منجمی، علیرضا. (1389). سرطان. تهران: انتشارات سلیس، چاپ اول.
نجفی قزلجه، طاهره و رحیمی‌ها، فهیمه (1382). بررسی تأثیر ماساژ پا بر پاسخ‌های فیزیولوژیک تن آرامی زنان مبتلا به سرطان، فصلنامه پرستاری ایران. 36، 16-21.
Chan C.W.H., Chang A.M., Leung S.F. & Mak S.S. (2007) "Reducing breathlessness, fatigue and anxiety in Chinese patients undergoing cancer radiotherapy in Hong Kong". Grant Review Board; 13: 1-56.
Johnson, B. (2001) "Physiology of pain". Bailliere Tineall; 203-210.
Kelly, M. (2004). "Complementary and alternative medical therapies for children with cancer". European Jour of Cancer; 40(14): 2041-2046.
Lee, M.L. & Garssen, B. (2010). "Mindfulness-based cognitive therapy reduces chronic cancer-related fatigue". Psycho Oncology; 21(3): 264-272.
Minton, O., Richardson, A., Sharpe. M., Hotopf, M. & Stone, P. (2010). "Drug therapy for the management of cancer related fatigue". J Pain Symptom Manage; 7: 704.
Nainis, N., Judith, A., Paice, R., Ratner, J., James, H., Shott, S. & Lai, J. (2006). "Relieving symptom in cancer. Innovated use of art therapy". J Pain Symptom Manage; 31:162-169.
Okuyama, T., Akechi, T., Kugaya, A., Okamura, H., Shima, Y., Maruguchi, M., Hosaka, T. & Uchitomi, Y. (2000). "Development and Validatation of the Cancer Fatigue Scale: a brief, three- dimensional, self- rating scale for assessment of fatigue in cancer patients". J Pain Symptom Manage; 19(1),5-14.
Pizarro, c., Gich, I. & Barthe, E. (2007). "A randomized trial of the effect of training in relaxation and guided imagery in improving psychological and quality breast". Psyco Oncology; 16: 971-979.
Prue, J., Allen, J., Gracey, J., Rankin, j. & Cramp, F. "Fatigue in gynecological cancer patients during and after anticancer treatment". J Pain Symptom Manage; 39(2): 197-210.
Rao, A.V. & Cohen, H.J. (2008). "Fatigue in older cancer patients, etiology, assessment and treatment". Seminar Oncology; 35: 633-642.
Richardson, M., Sanders, T., Palmer, j. &
Grisinger, S. (2000). "Alternative medicine use in a comprehensive cancer center and the implication for oncology". J Pain Symptom Manage; 18: 2505-2514.
Rose, M. (2010). "A review of complementary and alternative medicine practices among cancer survivors". Clin J Oncol Nurs; 14(3): 365-370.
Rowden, L. (1982). "Relaxation and visualization techniques in patients with breast cancer". Nursing Times; 80(37): 42-44.
Smith, S.K., Herndon, J.E., Lyerly, H.K., Coan, A., Wheeler, j.l., Staley, T. & Abernethy, A.P. (2011). "Correlates of quality of life-related outcomes in breast cancer patients participating in the Pathfinders pilot study". Psycho Oncology; 20(5): 559–564.
Tiedtke, C., Angelique, R., Peter, D., Marie-Rose, C. & Bernadette, D. (2012). "Survived but feeling vulnerable and insecure: a qualitative study of the mental preparation for RTW after breast cancer treatment". BMC Public Health; 12: 538.
Visser, A. & Op’t Hoog, M. (2008). "Education of creative art therapy to cancer patients: evaluation and effects". J Cancer Educ; 23(2): 80-84.
Williams, S.A. & Schreier, A.M. (2005). "The role of education in managing fatigue, anxiety and sleep disorders in women undergoing chemotherapy for breast cancer". Appl Nurs Res; 18(3):138-147.
Yuen, H.K., Mitcham, M. & Morgan, L. (2006). "Managing post-therapy fatigue cancer survivors using energy conservation training". J Allied Health; 35(2): 121E–139E.