مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال اضطراب اجتماعی زنان اقدام کننده به جراحی زیبائی با زنان غیر اقدام کننده شهر تهران.

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگارانه و اضطراب اجتماعی زنان اقدام کننده به جراحی زیبائی با زنان غیر اقدام کننده انجام شده است. نمونه ای 120 نفری شامل 60 زن اقدام کننده به جراحی زیبائی با 60 زن غیر متقاضی، و روش نمونه گیری در دسترس از شهر تهران انتخاب شده اند. برای اندازه گیری از پرسشنامه های طرحواره یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه، 2005) ،پرسشنامه اضطراب اجتماعی (دیویدسون، 1997) استفاده شده است . تحلیل نتایج با استفاده از مانوا و در صورت وجود تفاوت معنادار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد بین طرحواره اطاعت و ایثار زنان اقدام کننده و غیر اقدام کننده تفاوت معناداری وجود دارد (0.05P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of early abnormal schema and social anxiety in a group of applicants female for cosmetic surgery with a non- applicant group.

نویسندگان [English]

  • zahra Ghanbari 1
  • Farhad Jomehri 1
  • Rasol Roshan 2
1 Allameh tabatabaee university
2 shahed university
چکیده [English]

This research is aimed to study the abnormal schema and social anxiety in a group of women who had applied for cosmetic surgery as compared to a non- applicant group. For this purpose, 60 applicants and 60 non- applicants were selected as in accessible sample in the city of Tehran. Both groups were asked to complete two questionnaires: Yang Schema Scale (Third short version, 2005), and Social Anxiety Scale (Davidson, 1997). These tests are valid and reliable. The Data were analyzed by MANOVA and in case there was a significant difference, Bonferoni post hoc test was taken. Result indicated that there are significant differences between two groups in subjugation and self- sacrifice, indeed women who had applied for cosmetic surgery significantly experienced higher degrees of social anxiety. According to result can recognize that women who had applied for cosmetic surgery experiencing higher level of social anxiety. However, the high level of social anxiety will associate with applying cosmetic surgery.
Key words: abnormal schemas, social anxiety, cosmetic surgery

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormal schemas
  • Social Anxiety
  • cosmetic surgery
حسینی بهشتیان، م. (1385). بررسی تأثیر هیپنوتراپی بر علائم هراس اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
29
 زارب، ژانت، م. (1383). ارزیابی و شناخت – رفتاردرمانی نوجوانان، ترجمه خدایاری فرد، م. عابدینی، ی. تهران: انتشارات رشد.  
 زنجانی، ز.، گودرزی، م. (1388). مقایسه تصویر بدنی در افراد با هراس اجتماعی، کمرویی و بهنجار. مجله روانشناسی، سال 13(2).
 زیرک، ح. (1388). شناخت سبک­های دل‌بستگی، ترتیب تولد و ویژگی‌های شخصیتی افراد اقدام کننده به رینوپلاستی زیبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 سجادی نژاد، م. محمدی، ن. (1386). رابطه نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس با اضطراب اجتماعی. بخش روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز.
 سیامک، س. (2008). زن و سکس در تاریخ. نسخه پنجم، چاپ آمریکا، نسخه الکترونیکی.
­شهامت، ف. (1389. پیش­بینی نشانه­های سلامت عمومی (جسمانی­سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. پژوهش­­های نوین روان‌شناختی (دانشگاه تبریز). 2، 103-124.
 صدوقی، ز. آگیلار- وفایی، م. رسول‌زاده طباطبایی،
 
زهرا قنبری، فرهاد جمهری، رسول روشن
ک. (1387). تحلیل عاملی مقیاس شخص با حساسیت پردازش حسی بالا: رابطه مؤلفه­های حساسیت پردازش حسی با افسردگی و اضطراب. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال 14(1)، 89-85.
 غیاثی، م،. (1388). هنجاریابی، پایایی و روایی پرسشنامه طرح‌واره یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه) در دو گروه افراد دارای اختلال روانی و بهنجار در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 کلارک، د. فربورن، ک. (1380). رفتاردرمانی شناختی، ترجمه حسین کاویانی. تهران: انتشارات فارس.
لطفی. ر.، دنیوی؛ و.، خسروی. ز. (1386). مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در سربازان مبتلا به دسته ب اختلالات شخصیت و سربازان سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 5، 1261- 1266.
 
 
Reference
Baranoff, J., Oei, T. P., Ho Cho, S., & Kwon, S.-M. (2006). "Factor structure and internal consistency of the young schema questionnaire (short form) in Korean and Australian samples". Journal of Affective Disorders, 93, 133–140.
Bo¨ gels, S. M., & Mansell, W. (2004). "Attention processes in the maintenance and treatment of social phobia: Hypervigilance, avoidance and self-focused attention". Clinical Psychology Review, 24, 827–856.
Bo¨ gels, S. M., Deborah C. L. A., Daniel S. B., Lee A. C., Murray B. S. P., and Marisol V. (2010). "Social anxiety disorder: Questions and Answers for the DSM-V". Depression and anxiety, 27, 168–189.
 
30
Cafri, G., Thompson, J., Ricciadelli, L., Mccabe, M., Smolake, L.  & Yesalis, c. (2004). "Pursuit of the muscular ideal: Physical and Psychological
مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلال اضطراب ...
consequences and putative risk factors". Clinical Psychology Review, 25, 215-239.
Calvete & et al. (2005). "The Schema Questionnaire- Short Form: Structure and Relationship with Automatic Thoughts and Symptoms of Affective Disorders". European Journal of Psychological Assessment, 21 (2), 90-99.
Cash, T.F. (2002). "The Situational Inventory of Body-Image Dysphoria: Psychometric evidence and development of a short form". International Journal of Eating Disorders, 32, 362-366.
Cash, T.F. & Labarge, A.S. (1996). "Development of the Appearance Schemas Inventory: A new cognitive body-image assessment". Cognitive Therapy and Research, 20, 37-50.
Cash, T.F., Melnyk, S.E. & Hrabosky, J.I. (2004). "The assessment of body image investment: An extensive revision of the Appearance Schemas Inventory". International Journal of Eating Disorders, 35, 305–316.
Cash, T.F., Goldenberg-Bivens, R.B. & Grasso, K. (2005). "Multidimensional body-image predictors of college women’s attitudes and intentions vis-a`-vis cosmetic surgery". Poster presented at the Conference of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies, Washington, DC.
Clark, D. M. & Wells, A. (1995). "A cognitive model of social phobia". In: R. G. Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A.
Glaser, D. (2002). "Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): A conceptual framework". Child Abuse & Neglect, 26, 697–714.
 
31
Green, P,. Pritchard, M.  (2003). "Predictors of body image dissatisfaction in adult men and women". Social Behavior Personality, 31, 215-222.
Halvorsen, & et al, (2010). "Dysfunctional Attitudes and EarlyMaladaptive Schemas as Predictors of Depression: A 9-Year Follow-Up Study". Cognitive therapy and research. 34, 368-379.
 Harris, J. & Curtin, M. (2002). "Parental Perception, Early Maladaptive Schemas and Depressive Symptoms in Young Adult". Cognitive Therapy and Research, 26(3): 405-416.
Hope, M,.& Schneier, F. R. (1994). "Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment ". New York: The Guilford Press.312-316.
Lee, H.J, & Telch, M.J. (2008)." Attentional biases in social anxiety: An investigation using the inattentional blindness paradigm". Behavior Research and Therapy, 46, 819– 835.
Lumley, M. & Harkness, K. (2007). "Specificity in the Relations among Childhood Adversity, Early Maladaptive Schema and Symptom Profile in Adolescent Depression". 31, 639-657.
Kent, G. & Keohan, S. (2001). "Social anxiety and disfigurement: the moderating effects of fear of negative evolution and past experience". British journal of clinical psychology.40(1), 13-34.
Lepine, J.P. & Pelissolo, A. (2000). "Why take social anxiety disorder seriously"? Depression and anxiety, 11, 87-82.
Lee, C.W., Taylor, G. & Dunn, J. (1999). "Factor structure of the Schema-Questionnaire in a large clinical sample". Cognitive Therapy and Research, 23, 441–451.
Leung, N,. (2007). "Core beliefs in dieters and eating disordered women". Eating Behavior. 8,65-72.
 
زهرا قنبری، فرهاد جمهری، رسول روشن
Meningaud, J.P., Benadiba, L., Servant, J.M. & et al. (2003). "Depression, anxiety and quality of life: outcome 9 months after facial cosmetic surgery". Journal of Craniomaxillofac Surgery. 34,46-50.
Pinto-Gouveia, J., Castilho, P., Galhardo, A. & Cunha, M. (2006). "Early maladaptive chemas and social phobia". Cognitive Therapy and Research, 30, 571-584.
Reas, D. & Grilo, C. (2004). "Cognitive-behavioral assessment of body image disturbances". Journal of Psychiatric Practice, 10, 314–322.
Rijkeboer, M. M., & van den Bergh, H. (2006). "Multiple group confirmatory factor analysis of the young schema-questionnaire in a dutch clinical versus non-clinical population". Cognitive Therapy and Research, 30, 263-278.
Rijkeboer, M.M., van den Bergh, H., & van den Bout, J. (2005). "Stability and discriminative power of the Young Schema Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical population". Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 129-144.
Sarwer, D. B., Gibbons, L. M. & Crerand, C. E. (2004). "Treating body dysmorphic disorder with cognitive-behavior therapy. Psychiatric Annals, 34, 934–941.
Schmidt, N.B., Joiner, T.E., Young, J.E. & Telch, M.J. (1995). "The Schema-Questionnaire: Investigation of psychometric properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schemas". Cognitive Therapy and Research, 19, 295–331.
Sclafani, A. P. (2003). "Psychological aspects of plastic surgery". Medicine, 24(15), 1101-14.
Sherry, S.B., Vriend, J.L., Hewitt, P.L., Sherry, D.L., Flett, G.L. & Wardrop, A.A. (2008). "Perfectionisms dimensions, appearance schemas, and body image disturbance in community members and University student department of psychology". University of British Columbia, Canada.
Thimm. J. C. (2011). "Incremental validity of maladaptive schemas over five-factor model facets in the prediction of personality disorder symptoms". Personality and Individual Differences, 50, 777–782.