رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان در طی دوره درمانهای تکمیلی پزشکی:یک مطالعه مقایسه ای

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 استادیار، گروه رادیوتراپی آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5 دانشیار،گروه علوم بالینی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف: رضایتمندی زناشویی از مهم‌ترین پیامدهای یک رابطه زناشویی مطلوب و شاخصی مهم جهت قضاوت در مورد میزان کارآمدی آن محسوب می‌شود. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر سرطان سینه بر رضایتمندی زناشویی در طی مراحل تشخیص و درمان پزشکی آن از طریق مقایسه با زنان سالم صورت گرفت.
روش: با استفاده از طرح مطالعه توصیفی مقایسه‌ای، پنجاه زن مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان امام حسین (ع) و پنجاه زن از جمعیت عادی با استفاده از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (١٩٧۶) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss-19 برای محاسبه آزمون tمستقل پردازش شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از معنادار بودن تفاوت میانگین‌های دو گروه (٠٠١./=sig ) و پایین‌تر بودن رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته این پژوهش و با در نظر گرفتن نتایج سایر مطالعات مرتبط به نظر می‌رسد که پرداختن به رضایتمندی زناشویی زنان در طی مراحل اولیه تشخیص و درمان سرطان سینه یک ضرورت بهداشت روان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Marital satisfaction in women with breast cancer during medical adjuvant therapy: A comparative study

نویسندگان [English]

  • bahman bahmani 1
  • maedeh naghiyaee 2
  • ali ghanbari motlagh 3
  • aida dehkhoda 4
  • fahime alimohamadi 2
  • Bijhan Khorasani 5
1 Assistant professor, Departement of Counseling, University of Welfair and Rehabilitation Science
2 Msc in Family counseling, University of Welfair and Rehabilitation Science
3 Assistant professor, Department of Radiotherapy Oncology, University of Shahid Beheshti
4 MSc in Rehabilitation counseling, University of Welfare and Rehabilitation Science
5 Associate professor, Department of Clinical Science, University of Welfare and Rehabilitation Science
چکیده [English]

Objective: Marital satisfaction is one of important consequences of a good couple relationships and is a main indicator for evaluation of its functionality. This study was conducted to evaluate effect of diagnosis and medical treatments of breast cancer on marital satisfaction of women, by comparing to the general population.
Method: In this descriptive-comparative study, 50 women with breast cancer who had referred to the department of Radiotherapy in Imam Hussein Hospital for complementary therapies and 50 women of general population were selected based on using purposive sampling, and then answered to the Dyadic Adjustment Scale (Spaneir 1976). The data were processed through Sciences Statistical Package for the Social (SPSS 19) to calculate independent T test.
Findings: Findings indicate significant deference (sig=0/001) between marital satisfaction of two groups and lower marital satisfaction of breast cancer.
Conclusion: According to the finding of this study and with regarding of finding reported by other related studies, it seems that considering marital satisfaction during early stages of diagnosis and medical treatments is a mental health necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • cancer
  • breast cancer
 
14
آقابراری، مریم. احمدی، فضل اله. محمدی، عیسی. حاجی‌زاده، ابراهیم و روانی فراهانی، عباس (١٣٨٥). «ابعاد جسمی روحی روانی اجتماعی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی، پژوهش پرستاری». شماره ٣ ص ٦٥-٥٥
اقتدار، سامره. مقدسیان، سیما. ابراهیمی، حسین. پورزارع، مهدی. موسوی، محسن و جاسمی، مدینه (١٣٨٧)، «کیفیت زندگی و ابعاد آن در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز».مجله پرستاری و مامایی تبریز. شماره١٢، ص ١٨-١١
اکبری. کمال (1390). «اثربخشی آموزش گروهی غنی‌سازی ازدواج به سبک اولسون بر رضایتمندی زناشویی و امید به بهبود رابطه زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره تأثیر غیرمستقیم آن بر همسرانشان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی
ایزدی اجیرلو. احمد (١٣٩٠). «اثربخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر اصلاح تصویر تن و افزایش عزت‌نفس در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی
باباربیع. مهدیه (١٣٩٠). «اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی زناشویی به زنان ماستکتومی شده برافزایش رضایتمندی زناشویی زنان مبتلابه سرطان پستان پس از عمل ماستکتومی و همسرانشان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی
بهمنی. بهمن (١٣٨٩). «مقایسه اثربخشی دو روش مداخله شناخت درمانی آموزش محور به سبک مایکل فری و گروه‌درمانی شناختی/وجود گرا بر امیدواری، عزت‌نفس و کیفیت زندگی زنانی که پس از شروع درمان سرطان غیر منتشر سینه، علائم افسردگی از خود بروز داد­ه‌اند». پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی
بهمنی. بهمن ،اعتمادی. احمد، شفیع‌آبادی. عبداله، دلاور .علی و قنبری مطلق.علی (١٣٨٩). «گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه»، مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، شماره ٢٣، ص٢١٤- ٢٠١
 
رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان در طی ...
ثنایی. باقر (١٣٧٩). «مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج». تهران، نشر بعثت
حیاتی. فرخنده، شاهسواری. آرزو، محمودی. محمود (١٣٨٨). «بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران»، فصلنامه بیماری‌های پستان ایران. شماره اول. ٢٨-٢٣
کاظمی. شعاع، مهرانگیز. مومنی، جاوید. مهرآور (١٣٨٨). «بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحی». فصلنامه بیماری‌های پستان ایران». شماره سوم و چهارم. ص ٢٧-٢٠
عزیزی. سکینه، رحمانی. آزاد، قادری. بهرام (١٣٨٩). «رضایت از زندگی زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان. مجله پرستاری و مامایی تبریز. شماره ١٧، ص ٥٥-٥٠
قاسمی مقدم. کبری (١٣٨٩). «اثربخشی آموزش غنی‌سازی زناشویی به شیوه السون بر رضایتمندی زناشویی زنان متأهل مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت شهرداری تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کیانلو. عباس (1383). «بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی زناشویی»، مجموعه مقالات نخستین کنگره آسیب‌شناسی خانواده در ایران، تهران دانشگاه شهید بهشتی
نوغانی. فاطمه، منجمد. زهرا، بحرانی. ناصر، قدرتی جابلو. ویدا (١٣٨٥). «مقایسه میزان عزت‌نفس بیماران زن و مرد مبتلا به سرطان». مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) شماره٢. ص ٤١-٢٣
 
 
بهمن بهمنی، مائده نقیائی، علی قنبری مطلق و ...
References
American Cancer Society. (2011-2012). "Breast cancer facts & figures". Web page www.//.ACS.org
Avineri, M.L. (1999). "Chronic illness and married couples: a comprehensive systemic therapy approach". Doctoral dissertation, United State International University.
Avci, I.A., Okanli, A., Karabulut, E. & Bilgili, N. (2009). "Women’s marital adjustment and hopelessness levels after mastectomy". Eur J Oncol Nurs, 13, 299-303.
Avci, I.A. &  Kumcagız. H. (2011). "Marital Adjustment and Loneliness Status of Women with Mastectomy and Husbands Reactions Asian Pacific Journal of Cancer Prevention", Vol 12, 2011; 453-459.
Badr, H. & Carmack Taylor, C.L. (2008). "Effects of Relationship Maintenance on Psychological Distress and Dyadic Adjustment among Couples Coping with Lung Cancer". Health Psychology. Vol. 27, No. 5, 616–627.
Bagwell, E.K. (2006) "Factors Influencing Marital Satisfaction with a Specific Focus on Depression. Senior Honors Theses". paper38. http://commons.emich.edu/honors
Elliss, A. (2001). "Overcoming destructive belifes feeling and behaviors". Amherst, N.Y: Prometheus Book.
Dorval, M., Maunsell, E., Taylor-Brown, J. & Kilpatrick, M. (1999). "Marital Stability After Breast Cancer, Journal of the National Cancer Institute", Vol. 91, No. 1.
Feldmand, B.N. & Broussard, C.A. (2006). "Mens adjustment to their partner's breast cancer: a dyadic coping perspective". Health & Social work, 2, 117-127.
Jacobsen, N.S., Christensen, A., Princes, S., Cordora, J. & Eldridge, K. (2000). "Integrative Behavioral Couple Therapy: An Acceptance Based, Promising New Treatment for Couple Discord", Journal of Consultingand Clinical Psychology, 68 (2) 351-355.
Kayser, K. & Scott, J.L. (2008). "Helping Couples Cope with Women’s Cancers An Evidence-Based Approach for Practitioners". Springer Science + Business Media, L. L. C.
Kadmon, I. Ganz, F.D., Rom, M. & Woloski-Wruble, Anna, C. (2008). "Social, Marital and Sexual Adjustment of Israeli Men Who's Wives Were Diagnosed With Breast Cancer". Oncology Nursing Forum – vol 35, no1, p 131-135.
Maciel, S.G. (2009). "Breast cancer and the couple relationship, a qualitative analysis". Doctoral ssertation.Capella university.
McLean, L. M., Nissim, R. (2007). "Marital therapy for couples facing advanced cancer: Case review". Palliative and Supportive Care, 5, 303–313.
Mokarian Rajabi, F., Ishaghi, S.R., Tabesh, P., Ramezani, M.A., Mehrzad, V. & Motamedi, N. (2012). "Marital satisfaction and mental health status in patients with breast cancer". J. Res Med Sci, 17(Spec 2): 161-164.
Northouse, L.L., Templin, T., Mood, D. & Oberst, M. (1998). "Coples adjustment to breast cancer and benign breast disease: A longitudinal analysis". Psycho-Oncology, 7, 37- 48.
Pukay-Martin, M.D. (2009). "Couple connection and cancer: Understanding the mechanisms of partner support for women with breat cancer". Doctoral Disseration, University of North Carolina.
Randall, A. & Bodenman, G. (2009). "The role of stress on close relationships and marital satisfaction Clinical Psychology Review", 29, 105-115.
 
16
Spanier Graham (1976). "Measuring Dyadic Adjustment: New scale for
رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان در طی ...
assessing the quality of marriage and similar dyads". Journal of marriage and family. No1, page 15-28
Taniguchi Tate-O’Brien, J. (1982). "Through story  telling, the marriage encounter prompts conversion". Marriage Encounter, 2(3), 14-15.
Thomas, E. Escando, S. Ahmadi, F. & Setoode, S.M., Golkho, Sh. (2011). "Exploring Iranian percptions regarding control and prevention of breast cancer". Qualitative Report, 5, 1214-1229.
Winch, R. (1974). "Selected Studies in marriage and the family". New York: Holt Rinehart and Winston, Inc.
Wiesenthal, N.L. (2006). "Posttraumatic growth in cognitive behaivioral couple intervention for women with early stage breast cancer". Doctoral Dissertation. University of North Carolina.