بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میانسال و سالمند

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میانسال و سالمند مراجعه کننده به  مرکز مسمومین بیمارستان لقمان تهران در سال 1388 انجام گرفته است.
 
روش: در یک بررسی توصیفی- مقطعی300 نفر از افراد 45 سال و بالاتر مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان لقمان مورد بررسی قرار گرفتند. داده­ها به کمک پرسشنامه بررسی علل اقدام به خودکشی، افسردگی بک و مقیاس سنجش افکار خودکشی بک گردآوری شدند. تحلیل داده­ها با نرم­افزار کامپیوتری SPSS و به کمک آزمون کای دو و t  مستقل، انجام شد.
 
یافته­ها: این مطالعه نشان داد علت اقدام به خودکشی در افراد مورد مطالعه دو گروه سنی، درگیری با همسر و مشکلات خانوادگی، مشکلات مالی، بیماری جسمی یا روانی، اعتیاد و یا خشونت همسر بوده است. بین اقدام به خودکشی در افراد دو گروه سنی و وجود افسردگی و افکار خودکشی، ارتباط معنی­دار وجود دارد (05/0P<). میانگین نمرات افسردگی و افکار خودکشی افراد سالمند بیش از افراد میانسال بوده لیکن بین نمره افکار خودکشی افراد دو گروه، تفاوت معنی­داری وجود ندارد (05/0P>).
 
نتیجه­گیری: افسردگی و افکار خودکشی از جمله عوامل خطرساز اقدام به خودکشی بوده و ضرورت برنامه­ریزی­های پیشگیرانه و درمان را جهت ارتقا و تأمین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان و افراد میانسال جامعه طلب می­کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Factors that Associated with Attempting Suicide in Middle and Old Age

نویسندگان [English]

  • F khodabande
  • A nourbala
  • S kahani
  • A bagheri
چکیده [English]

 
Aim: This study is aimed to investigate the relationship between suicidal intent and patient characteristics in middle age and elderly patients.
 
Method: A cross sectional study on 300 patients aged ≥45 in poisoning ward of Loghman hospital in 1388 were established. Data were collected by: questionnaire on Demographic data, Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI). The results were analyzed using SPSS and chi 2 and t-test.
 
Results:Data support some Main causes of attempted suicide as follows:family conflicts, financial problems, physical and mental diseases, substance abuse and husbands violence. A significant relationship between depression and suicidal thought were found (P<0.05). The mean scores of elderly patients were more than middle- aged patients, but relation between suicidal thought among two groups were not statistically significant (P>0.05).
 
Conclusion: Depression and suicidal thought are risk factors for suicidal attempt, for this reason need delivering treatment and preventive programs like bio-psycho-social health of middle- aged and elderly factors.  
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • KeyWords: Attempting Suicide
  • Self poisoning
  • Middle Age
  • elderly