اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در برابر استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان گروهی مصون‌سازی در مقابل استرس (SIT) بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا انجام شد.
 
روش: نخست 30 نفر از زنانی که کیفیت زندگی پایین و فشار خون سیستولیک بالای 130 و دیاستولیک بالای 90 داشتند، به­طور تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به طور داوطلبانه در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین گردیدند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایشی 10 جلسه فنون SIT را آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. پس از آموزش، مجدداً کیفیت زندگی و فشار خون هر دو گروه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.
 
یافته‌ها: F به­دست آمده در فشار خون سیستولیک (09/3) و در فشار خون دیاستولیک (17/3) و t بدست آمده در کیفیت زندگی (30/3) در سطح 05/0 P ≤ معنادار می‌باشد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که با آموزش SIT می‌توان موجبات کاهش فشار خون بالا و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به فشار خون را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Stress Inoculation Training on the Systolic and Diastolic Blood Pressure and Life Quality of Hypertension in women M. Tarkhan * , M. Safarinia * *, P. Khosh Sima * * * *Assistant professor of psychology, Payam Noor University, Iran. * *Assistant professor of psychology, Payam Noor University, Iran. * * *M. A. psychology.

نویسندگان [English]

  • M tarkhan
  • M safarinia
  • P khoshsima
چکیده [English]

Abstract:
Aim. The purpose of the present research was to study effectiveness of group stress inoculation training (SIT) on the systolic and diastolic blood pressure and life quality in the women involved  blood pressure.
 
Method: The method of research was semi experimental and with design is pretest- post test by control group. For sampling, by using of life quality questionnaire and manometer, 30 women that had low life quality and 130 above systolic and 90 above diastolic blood pressure were chosen on simple random basic and were divided on voluntarily  experimental and control groups. Experiment group received 10 sessions of SIT techniques an control group did not receive any training. After receiving of training, life quality and blood pressure  were measured for next time.
 
Results: Results showed systolic blood pressure (3.09) diastolic blood pressure (3.17)  life quality (3.30) P<0.05 revealed significant effect. Present investigation clarified importance SIT method on the decreasing systolic, diastolic blood pressure and increasing life quality of women.
 
Conclusion: This investigation showed with SIT training can cause decreasing of above blood pressure and increasing life quality of women
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Stress Inoculation Training
  • Systolic
  • Diastolic Blood Pressure
  • Life Quality