اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان زنان مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: سرطان جزء بیماری­های تهدیدکنندۀ زندگی محسوب شده و موجب افزایش اختلالات هیجانی و کاهش چشمگیر کیفیت زندگی در بیماران می­شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقاء سلامت روان زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شد.
روش: این پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون) با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مراجعه­کننده به مراکز درمانی سرطان شهرستان آمل بود که از این جامعه 20 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 10 نفر) جایگزین شدند. برنامه درمان به مدت 8 جلسه 90 دقیقه­ای اجرا گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 بود. داده­های پژوهش با استفاده از روش کوواریانس تحلیل شدند.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه­های سلامت روان وجود دارد.
نتیجه­گیری: یافته­ها نشان داد که معنا درمانی گروهی بر ارتقاء سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان سینه مؤثر بوده و می­تواند باعث افزایش بهبودی و سازگاری بیماران سرطانی گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Logotherapy on Promotion Mental Health of Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • A Pirkhaefi 1
  • F Salehi 2
چکیده [English]

Objective: Considered life-threatening diseases, including cancer and enhance the emotional disorder and dramatic reduction quality of life in patients. This study aimed to investigate the effectiveness of group Logotherapy on promotion mental health of women with breast cancer were studied.
Method: This research is an experimental design (pre-test - post-test) was performed with the control group. The study population included all women referred to the Cancer Treatment Centers of Amol city. From this population, 20 patients were randomly selected and randomly divided into control and experimental groups (each group, n = 10) were replaced. Treatment was administered for 8 sessions of 90 minutes. Instruments included the General Health Questionnaire was GHQ28. The data were analyzed using covariance method.
Results: The findings showed that the post-test showed a significant difference between control and experimental groups in the mental health component there.
Conclusion: The findings showed that group Logotherapy effective on promotion mental health of patients with breast cancer and can increase resilience and adaptation to cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast cancer
  • group Logotherapy
  • Mental Health

آقابراری، مریم؛ احمدی، فضل­الله؛ آقا علی­نژاد، حمید؛ محمدی، عیسی و حاجی­زاده، ابراهیم (1386). «تأثیر برنامه ورزشی طراحی شده بر میزان استرس، اضطراب، افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی». مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 9 (4). 26-35 .

برآبادی، احمد (1383). «بررسی تأثیر روان درمانی حمایتی بر کاهش اختلالات روانی بیماران سرطانی». پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

بهمنی، بهمن (1389). «مقایسه اثربخشی دو روش مداخله شناخت درمانی آموزش محور به سبک مایکل فری و گروه درمانی شناختی/ وجودگرا بر امیدواری، عزت نفس و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه با علائم افسردگی». پایان­نامه دکترای مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی.

ترکمان، محمد (1391). «مقایسه اثربخشی آموزش گروهی خوش­بینی و روان درمانی حمایتی گروهی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه». پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

حمزه، سهیلا؛ بیرامی، منصور؛ هاشمی نصرت­آبادی، تورج (1390). «مقایسه صفات شخصیتی، تجربه هیجانات منفی و سبک­های مقابله­ای در زنان سالم و مبتلا به سرطان». مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 19 (5). 636 – 627.

خادمی، مژگان؛ سجادی هزاوه، محبوبه (1388). «سرطان پستان، یک مطالعه پدیدارشناسی». مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. 12 (1). 39 – 29.

درویشی ، حمید (1388). «بررسی کاربرد تصویرسازی ذهنی و ریلکسیشن بر کاهش اضطراب، افسردگی بیماران و افزایش امید زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه بیمارستان گلستان اهواز». پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

رمضانی، طاهره (1380). «میزان افسردگی و نیاز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز شیمی درمانی شهر کرمان». مجله اندیشه و رفتار. 6 (4). 70 – 7.

شاه خدابنده، سوسن و پیری، زکیه (1388). «سرطان پستان در ایران، روند پژوهش های محققان ایرانی در پایگاه مدلاین». فصلنامه بیماری­های پستان ایران. 1 (2). 59 – 49 .

فراشیانی، نجمه (1386). «بررسی رابطه بلوغ حرفه­ای و سلامت عمومی کارکنان شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در سال 1386. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه علامه طباطبایی.

فرانکل، ویکتور (1985). انسان در جستجوی معنای
غایی
. مترجمان احمد صبوری و عباس شمیم. تهران: نشر صدا.

فربامنش، مسعود (1386). «تأملی بر نظریه لوگوتراپی امیل فرانکل: اراده معطوف به معنا». روش­نامه ایران. شماره 274.

فلاح، راحله؛ گلزاری، محمود؛ داستانی، محبوبه (1389). «اثربخشی آموزش گروهی معنویت بر افزایش شادکامی و رضایت از زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان». روانشناسی معاصر. 5 (ویژه نامه). 604- 602.

قدرتی، سیما (1387). «بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر دیدگاه فرانکل بر افزایش سلامت عمومی بیماران مبتلا به MS». پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

کشتکاران، زهرا (1382). «بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئو وارتریث ران و زانو مراجعه­کننده به مراکز توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

کوچک­سرائی، فاطمه؛ مصطفوی، گیلدا (1385). «اختلالات اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان دستگاه تناسلی و سینه». مجله پرستاری و مامایی. 1 (1). 34- 28.

کوری، جرالد (2005). نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. ویراست هفتم. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1385). تهران: ارسباران.

گویا، محمدمهدی؛ موسوی، سیدمحسن (1387). طب تسکینی. اولین کنگره مراقبت­های حمایتی و تسکینی در سرطان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

گلدبرگ، هیلر (1979). پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ)، دکتر ابوالفضل کرمی (؟). تهران: مؤسسه روان پویا. 

یعقوبی، سپیده (1384). «بررسی تأثیر روان درمانی گروهی بر کاهش اختلالات روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه». پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه الزهراء.

 

 

Barnes, R. C. (2000). "Victor Frankl Logo therapy: spirituality and meaning in the new millennium". TCA journal.

Bruce E. Compas, (2002). "Psychological adjustment and linda luecken". breast

 

cancer. American Psychological Society. 111-114.

 Cho, S. (2008). "Effect of logo-autobiography program on meaning in life and mental Health in the wives of Alcoholics". Asian Nursing Research. 2 (2). 129-132.

Ganz P. A.; Guadagnoli, E.; Landrum, M. B.; Lash T. L.; Rakowskiw, Silliman, R. A. (2003). "Breast cancer in older woman: quality of life and psychosocial adjustment in the 15 months after diagnosis". Jclinoncol. 21(11).4027-4033.

Hutchinson. T. & Chapman, B. P. (2005). "Logo therapy- Enhanced ReBT: an integration of discovery and reason". Journal of contemporary psychotherapy. 35.145-150.

Kalin, P. (2003). "Online cancer support groups: A Review of the research literature". Nursing. 11(3). 136-142.

Kenya, R.; Urcayo, Amy, E. Charles. (2005). "Finding benefit in breast cancer.ralations with personality, coping and concurrent wellbeing". Personality and Health. Apirl 20(2). 175-192

Kissane, D.; Blach, S. & Smith, G. (2003). "Cognitive – Existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: A randomized controlled trial". Journal of psycho-oncology published online. 20 may in wileyinter science.

Lemay, katrine, Wilson, Keith. G. (2008). "Treatmet of existential distress in life threatening illness: Are view of manualizedinter ventions. Clinical psychology review. Vol. 28.March. 472-473.

Martha Meraviglia, (2006). "Effects of spirituality in breast cancer survivors". Oncology Nursing Forum. Vol 33. N. 1.

Movahed, M.; Haghighat, S.; Khaymzade, M. Chanbarymotlagh, A. (2010). Survival rate of breast cancer in Iran. A National study.

Murata, H. (2003). "Spiritual pain and its care in patients with terminal cancer: construction of a conceptual framework by philosophical approach". palliative and supportive care 1. pp.15-21.

Peterson, C. & Seligma, M. E. P. (2005). "Causal explantion as a risk factor for depression: Theory and evidence". Psychological review. 91. 347-374.

Steven, A.; Simpson, Linda E. Carson. (2001). "Effect of group therapy for breast cancer on healthcare utilization". American Cancer Society. Vol. 9. No. 1.19-26.

Taleghani, F.; Parsayekta, Z. & Nikbakht Nasrabidi, A. (2006). "Coping with breast cancer in newly diagnosed Iranian women". Journal of Advanced Nursing. 54. 265-273

Yuki Nakatani, Yumi Iwamitsu. (2013). "Perdictors of psychological distress in breast cancer patients after surgery". Kitasato Med Journal. 43. 49-56.