نویسنده = مسعود جان بزرگی
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 34-47

مژگان آگاه هریس*؛ الهام موسوی؛ مسعود جان بزرگی؛ زیبا ایرانی