دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 7-187 
1. فراتحلیل عوامل گرایش زنان ایرانی به عمل های جراحی زیبایی

صفحه 7-24

10.30473/hpj.2020.44278.4266

الهه پور کاوه دهکردی؛ ارسلان خان محمدی اطاقسرا؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


3. هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان (CEBQ)

صفحه 41-56

10.30473/hpj.2020.42927.4189

شهناز نوحی؛ مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ آویسا نجیمی