دلبستگی و نشانه‎های مرضی در سالمندی: مشارکت‎های تحولی در سلامت روانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی


عنوان مقاله [English]

دلبستگی و نشانه‎های مرضی در سالمندی: مشارکت‎های تحولی در سلامت روانی