دلبستگی و نشانه‎های مرضی در سالمندی: مشارکت‎های تحولی در سلامت روانی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی


عنوان مقاله [English]

دلبستگی و نشانه‎های مرضی در سالمندی: مشارکت‎های تحولی در سلامت روانی