مقایسه اثربخشی درمان مبتنی ‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

5 دانشیار، گروه بیهوشی و فلوشیب درد، دانشگاه علوم پزشکی، ایران، ایران.

10.30473/hpj.2021.52200.4767

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن بود. روش: پژوهش حاضر نیمه‏آزمایشی ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ-ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ پیگیری به مدت 3 ماه ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ گواه بود. نمونه این پژوهش شامل 45 نفر از بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه‏کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم شهر تهران بود؛ که به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و به‏صورت تصادفی در ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ گواه ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (21DASS-) را ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ‏ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﭘﺲ‏ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ پیگیری ﺗﻜﻤﻴل نمودند. ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻃﻲ 8 جلسه 90 دقیقه‏ای، هفته‏ای یک جلسه تحت مداخله درمان مبتنی‏بر پذیرش‏ و تعهد و درمان شناختی-رفتاری مثبت‏نگر قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‏ای صورت نگرفت. در پایان از هر سه گروه پس‏آزمون به عمل آمد. داده‏ها به کمک 25-SPSS و با استفاده از شاخص‏های آمار توصیفی و روش اندازه‏گیری مکرر تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: بین درمان مبتنی‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی-رفتاری مثبت‏نگر با گروه گواه بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>P). اما بین درمان مبتنی‏بر پذیرش‏ و تعهد و درمان شناختی-رفتاری مثبت‏نگر بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). نتیجه‌گیری: درمان مبتنی‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر می‏توانند به‌عنوان ﺭﻭﺵ‏های مداخله‏ای ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ آشفتگی‏های روانشناختی ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺰﻣﻦ بکار روند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment therapy(ACT) and positive cognitive-behavioral therapy(PCBT) on the psychological disquietude's of patients with chronic pain

نویسندگان [English]

  • Siavash Kiani 1
  • Parviz Sabahi 2
  • Shahrokh Makvand Hosseini 3
  • Parvin Rafieinia 4
  • Mahmoudreza Alebouyeh 5
1 Ph.D Student, Department of clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Department of clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
5 Associate Professor, Department of Anesthesia and Pain Fellowship, Medical Sciences University, Iran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to compare of the effectiveness of acceptance and commitment therapy and positive cognitive-behavioral therapy on the psychological disquietudes of patients with chronic pain. Method: The present study was semi-experimental with pretest, posttest, and follow-up design with a three-month with control-group. The sample of thise study included of 45 people of patients with chronic pain referring to Rasool Akram Hospital of Tehran sity. selected by available sampling method and were assigned randomly into two experimental groups and one control group. three groups completed Depression, Anxiety, Stress Scall (DASS-21) in pre-test, post-test and follow-up. 2 group received intervention duration in 8 sessions of 90 minutes a week for 1 session, acceptance and commitment therapy and positive cognitive behavioral therapy. and did not received the control group any intervention. at the end was performed post-test of all three groups. Data were analyzed by SPSS- 25 and using descriptive statistics indices and repeated measure. Findings: There was significant difference between acceptance and commitment-based therapy and positive cognitive-behavioral therapy with control group on the psychological disquietudes of patients with chronic pain (p<0/001). But there was no significant difference between acceptance and commitment-based therapy and positive cognitive-behavioral therapy on the psychological disquietudes of patients with chronic pain (p> 0/05). Conclusion: acceptance and commitment-based therapy and positive cognitive-behavioral therapy can be used as a useful intervention method for decreasing on the psychological disquietudes of patients with chronic pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment-Based Therapy
  • Positive Cognitive-Behavioral Therapy
  • Psychological Disquietudes
  • Chronic Pain
اکبری، فاطمه؛ دهقانی، محسن و حبیبی، مجتبی (1394). رضایت زناشویی و فاجعه‏آفرینی در پیش‏بینی افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 4(13)؛ 73-88.
اوﺗﯿﺲ، جان. دی (2007). راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯽ درﻣﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ - رﻓﺘـﺎری درد ﻣـﺰﻣﻦ. ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺮزاﻧـﻪ ﻣﺤﻤﺪی و ﻧﺪا ﻋﻠﯽﺑﯿﮕﯽ(1390). تهران: انتشارات ارجمند.
بن‏نینک، فردریک (2012). رفتار درمان‏گری شناختی‏مثبت‏نگر از کاستن درد و رنج تا افزایش موفقیت. ترجمه، اکرم خمسه (1394). تهران: نشر ارجمند.
داودی، ایران؛ زرگر، یدالله؛ مظفری‏پورسی‏سخت، الهام؛ نرگسی، فریده و مولا، کریم (1391). رابطه فاجعه‏سازی درد، اضطراب درد، روانرنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 1(1)؛ 1-15.
صاحبی، علی؛ اصغری، محمدجواد و سالاری، راضیه‏سادات (1384). اعتباریابی مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 4(2)؛ 299-318.
عزت‏پناه، فلورا و لطیفی، زهره (1398). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و شفقت بر فاجعه‏پنداری درد، تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 8 (32)؛ 127-142
Algoe, S.B., Haidt, J., & Gable, S.L. (2008). Beyond reciprocity: Gratitude and relationships in everyday life. Emotion; 8(2): 425-436.
Bannink, FP. (2012). Practicing positive CBT. From reducing distress to building success. Oxford: Wiley, ISBN 978-1-119-95270-1, 320 p.
Bannink, FP. (2013). Are you ready for positive cognitive behavioral therapy? The Journal of Happiness & Well-Being; 1(2): 61–69.
Bannink, FP. (2014). Positive CBT: From reducing distress to building success. Journal of Contemperary Psychotherapy; 44: 18.
Beck, A.T. (2010). A social belief as predictors of antisocial behavior in schizophrenia. Journal of psychiatry research; 177(1): 65-70.
Costa, MA., Trentini, CA., Schafranski, MD., Pipino, O., Gomes, RZ., & Reis, ES. (2015). Factors Associated with the Development of Chronic Post-Sternotomy Pain: A Case-Control Study. Brazil Journal Cardiovascolar Surgry; 30(5): 552-556. DOI: 10.5935/1678-9741. 20150059 PMID: 26735602.
Cour, P., Peterson, M. (2015). Effects of mindfulness meditation on chronic pain: A randomized controlled trial. Pain Med; 16(4): 641-652.
Dindo, L., Recober, A., Marchman, JN., Turvey, C., & O’Hara, MW. (2012). Oneday behavioral treatment for patients with comorbid depression and migraine: a pilot study. Behavior Research Therapy; 50(9): 537-43. DOI: 10.1016/j.brat.2012.05.007 PMID: 22728646.
Down, R., Willner, P., Watts, L., & Griffiths, J. (2011). Anger management groups for adolescents: A mixed-methods study of efficacy and treatment preferences. Clinical Child Psychology and Psychiatry; 16(3): 33-52.
Eifert, H.G., & Forsyth, P.J. (2005). Acceptance & Commitment Therapy for anxiety disorders. Oakland: harbinger.
Fava, GA., & Tomba, E. (2009). Increasing psychological wellbeing and resilience by psychotherapeutic methods. Journal Pers. 77(6): 1903–1934.
Gatchel, JR., & Turk, CD. (2002). Psychological approaches to pain management. 1st Edition, The Guilford Press: New York: The Guilford Press.
Gatchel, RJ., Fuchs, PN., Peters, ML., & BoPeng, Y. (2007). The Biopsychosocial Approach to Chronic Pain: Scientific advances and future directions. Psychol Bull; 133(4): 581-624.
Greenwood, M. (2015). Essentials of medical history-taking in dental patients. Dent Update; 42(4): 308-310.
Hayes, S.C., Levin, ME., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, JL., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior Therapy; 44(2): 180-198.
Hazinski, MF. (2013). Analgesia, sedation, and neuromuscular blockade. 3rd ed. Chapter 5: Nursing care of the critically ill child. Elsevier Mosby; 78.
Henriksson, J., Wasara, E., & Ronnlund, M. (2016). Effects of eight-week web-based mindfulness training on pain intensity, pain acceptance, and life satisfaction in individuals with chronic pain. Pschol Rep; 119(3): 586-607.
Hiratzka, J., Rastegar, F., Contag, AG., Norvell, DC., Anderson, PA., & Hart, RA. (2015). Adverse Event Recording and Reporting in Clinical Trials Comparing Lumbar Disk Replacement with Lumbar Fusion: A Systematic Review. Global Spine J; 5(6): 486-95.
Kuyken, W., Padesky, CA., & Dudley, R. (2009). Collaborative case conceptualization. New York: Guilford, ISBN 978 1462504480, 366 p.
Levitt, J.T., Brown, T.A., Orsillo, S.M., & Barlow, D.H. (2004). The Effect of Acceptance versus Suppression of Emotion on Subjective and Psychophysiological Response to Carbon Dioxide Challenge in Patient with Panic Disorder. Behavior Therapy; 35(3): 747-766.
Lovibond, P.F., & Lovibond, S.H. (1995). Manual for the depression anxiety stress scales (2nd. Ed.). Sydney: psychology foundation.
Lovibond, P.F., & Lovibond, S.H. (1995). The structure of negative emotional states: comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories. Behaviour Research and Therapy; 33(3): 335-343.
McCracken, LM., MacKichan, F., & Eccleston, C. (2007). Contextual cognitive-behavioral therapy for severely disabled chronic pain sufferers: effectiveness and clinically significant change. Eur J Pain;11(3): 314-322.
Mun, C., Okun, M., & Karoly, P. (2014). Trait mindfulness and catastrophizing as mediators of the association between pain severity and pain-related impairment. Pers & Diff; 66(4): 68-73.
Nasrollahi, B., Mazaheri, M.A., Dehghani, M., Kiamanesh, K., & Jomehri, H. (2013). [Comparison of Hypervigilancy and Ambivalence over Emotional Expressiveness in Patients with Chronic Musculoskeletal Pain and Non-Patient Group (Persian)]. Journal Psychol; 16(2): 339-354.
Prevedini, AB., Presti, G., Rabitti, E., Miselli, G., & Moderato, P. (2011). Acceptance and commitment therapy (ACT): the foundation of the therapeutic model and an overview of its contribution to the treatment of patients with chronic physical diseases. G Ital Med Lav Ergon; 33(1 Suppl A): A53-63.
Ruiz – Parraga, G.T., & Lopez – Martínez, A.E. (2015). The role of experiential avoidance, resilience and pain acceptance in the adjustment of chronic back pain patients who have experienced a traumatic event: a path analysis. Annual Behavior Medcine; 49(2): 247-257.
Sakakibara, T., Wang, Z., Paholpak, P., Kosuwon, W.O.M., & Kasai, Y.A. (2013). Comparison of Chronic Pain Prevalence in Japan, Thailand, and Myanmar. Pain Physician; 16(1): 603-608.
Saleebey, D. (2007). The Strengths Perspective in Social Work Practice. Boston: Allyn & Bacon, ISBN 9780205408177, 312 p.
Schutze, R., Rees, C., Preece, M., & Schutze, M. (2010). Low mindfulness predicts pain catastrophizing in a fearavoidance model of chronic pain. Pain; 148: 120-127.
Swain, J., Hancock, K., Dixon, A., Koo, S., & Bowman J. (2013). Acceptance and Commitment Therapy for anxious children and adolescents: study protocol for a randomized controlled trial. (Retrieved 18 OCT 2015, from http://www.ncbi.nlm. nih.gov/ pmc/articles/PMC3662565).
Turner, JA., Anderson, ML., Balderson, BH., Cook, AJ., Sherman, KJ., & Cherkin, DC. (2016). Mindfulnessbased stress reduction and cognitive behavioral therapy for chronic low back pain: similar effects on mindfulness, catastrophizing, self efficacy, and acceptance in a randomized controlled trial. Pain Journal ;157(11): 2434-2444.
Vowles, KE., McCracken, LM., & O’Brien, JZ. (2011). Acceptance and values-based action in chronic pain: a three-year follow-up analysis of treatment effectiveness and process. Behavior Research Therapy; 49(11): 748-55. DOI: 10.1016/j.brat.2011 .08.002 PMID: 21885034.
Wicksell, R.K., Olsson, G.L., & Hayes, S.C. (2011). Mediators of change in acceptance and commitment therapy for pediatric chronic pain. Pain Journal;152(12):801-2792.