اثربخشی درمان گروهی مدیریت استرس بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان.

3 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی،دانشگاه الزهرا. تهران

چکیده

هدف: فشار خون یکی از مهمترین مسائل مربوط به سلامت عمومی است هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی مدیریت استرس بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون بود. 
روش : به منظور انجام این پژوهش، 30 بیمار زن مبتلا به فشار خون که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند در 2 گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. ابزارهای مورد استفاده عبارت بود از پرسشنامه افسردگی بک و دستگاه فشار سنج جیوه ای. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت درمان گروهی مدیریت استرس قرار گرفتند .
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که درمان گروهی مدیریت استرس می تواند افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون را کاهش دهد(Pنتیجه گیری: بنابراین می توان در کنار درمانهای دارویی از مداخلات شناختی رفتاری مدیریت استرس جهت بهبود بیماران مبتلا به فشار خون استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Therapy Stress management on depression and blood pressure in female patients with hypertension

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

Objective:Hypertention is one of the main issues public health. The aim of the current research was to investigate the efficacy of group therapy Stress management on depression and blood pressure in female patients with hypertension.

Method: For this purpose, 30 female patients with hypertension were selected using simple random sampling (each group consist of 15 patients). The instruments of research included Beck depression Inventory and mercury blood pressure measuring equipment. The design was semi experimental and group therapy Stress management  was performed in experimental group in 8 sessions.

Result:  the result showed that group Stress management therapy intervention were reduce depression and blood pressure in female patients with hypertension   (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • blood pressure
  • Stress Management
آنتونی، مایکل، ایرنسون، گیل و اشنایدرمن، نیل (1389)، مدیریت استرس به شبوه شناختی-رفتاری، ترجمه، نشاط دوست،حمید، آل محمد، سید جواد، جوکار، سولماز، جهاد دانشگاهی، اصفهان.
باقریان، رضا، باغبانیان علی,خیرآبادی، غلامرضا، حیدری نژاد، دامون، مشکلانی، محمدعلی (1389)، مقایسه شیوع علایم افسردگی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و افراد سالم، چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، مجله روانپزشکی و

روانشناسی بالینی ایران، دوره 16 شماره 3، 279-280.
بهرامخانی، محمود، علی پور، احمد، جان بزرگی، مسعود،برزگر قاضی، کمال(1390)، اثربخشی تنش زدایی تدریجی بر تنیدگی ادراک شده بیماران مبتلا به فشارخون اساسی، مجله روانشناسی بالینی، سال سوم، شماره1،79-88.
حقدوست، علی اکبر، صادقی راد، بهنام(1385)، متاآنالیز فشارخون در ایران، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان،دوره 13،شماره 2، 64-64.
چوب فروش زاده ، آزاده، کلانتری، مهرداد، مولوی، حسین(1390)، اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان نابارور، مجله زنان مامایی و نازایی ایران،دوره 14، شماره1، 14-21.
دیویسون، ج. سی، نیل، ج. ام ،کرینگ،آن. ام.(1388)، آسیب شناسی روانی، ترجمه شمسی پور،جلد اول، تهران: ارجمند.
فلاح زاده، هاجر(1382)، بررسی تأثیر روان درمانی شناختی،آرام سازی عضلانی و اثر ترکیبی این دو روش در کاهش فشارخون اساسی زنان 59-25 ساله شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی. 
کاویانی، حسین، موسوی، اشرف السادات. (1380)، مصاحبه و آزمون های روانی، تهران: پژوهشکده علوم شناختی.
نیکخو، محمدرضا، آوادیس یانس، هامایاک(1388)، متن تجدید نظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی/انجمن روانپزشکی آمریکا،تهران: سخن.
ستوده اصل، نعمت، نشاط دوست، حمیدطاهر، کلانتری، مهرداد، طالبی، هوشنگ، خسروی، علیرضا(1389)، مقایسه دو روش دارودرمانی و درمان شناختی-رفتاری بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشارخون اساسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان،دوره 11شماره 4، 294-302.
جبل عاملی، شیدا، نشاط دوست، حمیدطاهر، مولوی، حسین(1389)، کیفیت زندگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دوره 15، 88-97.
حمید،نجمه(1390)،­­­ اثربخشی مدیریت استرس بر افسردگی،اضطراب و ناباروری. مجله علوم رفتاری، دوره 5 شماره1، 55-60.
محرابی، علی، فتی، لادن، دوازده امامی، محمد حسن، رجب، اسدالله(1387)، اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر نظریه شناختی-رفتاری بر کنترل قندخون و کاهش مشکلات هیجانی بیماران دیابتی نوع 1، مجله دیابت و لیپید ایران، دوره8 ، شماره 2، 103-114.
نریمانی، محمد، عطادخت، اکبر، احدی، بتول، ابوالقاسمی، عباس و زاهد، عادل(1391). اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش علائم روانشناختی و کنترل قندخون بیماران دیابتی. مجله روانشناسی سلامت، دوره1،شماره3.
 
Adams JH, Aubert RE, Clark VR. (1999), The relationship among John Henryism, hostility, perceived stress, social support, and blood pressure in African-American college students.  Ethncity Disease.9:359-368.
Albright.G.L,Andreassi.J.L,Brockwell.A.L(1991), Effects of stress management on blood pressure and other cardiovascular variables.International, Journal of Psychology.11(2).213-217.
Antoni Mh,ironson G,Schneiderman N.(2007), cognitive behavioral stress management: workbook, treatment that work, masochist.
Antoni MH,Lechner SC,Kazi A,Wimberly SR,Sifre T,Urecuyo KR,et al.(2006), How stress management improves quality of after treatment for breast cancer.Journal Consulting and clinical psychology;74(6):1143.
Davydov,D.M.,Stewart.R.Ritchie.K,Chaudieu.I (2012), Depressed mood and blood pressure: The moderating effect of situation-specific arousal levels. International Journal of Psychophysiology. in Press.
Denni K, Eugene B, Anthony F, Stephan H, Danl L, Larry J, et al. (2005), Harrison’s principle of internal medicine. 16th ed. New York, 1463- 70.
Granath J, Ingvarsson S, Thiele UV, Lundberg U. Stress management(2006), A randomized study of cognitive behavioral therapy and yoga. Cognitive Behavior Therapy, 35: 3-10.
Lee M, Entzming L.(2006), Risk factor of hypertension & correlates of pressure in memorial hospital, Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand , 8(89): 1213- 1221.
Linden W.(2005),Stress management: from basic science to better practice.1st ed. Philadelphia:SAGE publication:5-83
Jaarsveld, C. H. M., Sanderman, R., Ranchor,  A. V., Ormel, J., Veldhuisen, D. J. &         Kempen, G. J. (2002), Gender- Specific    change in quality of life following cardiovascular disease:   A ProsPective      study. Journal of Clinical Epidemiology    55(6), 1105- 12.
Smith Jonathan C.(2002),  Stress    Management: A Comprehensive  Handbook of Techniques and Strategies. New York: Springer Publishing.
Penedo FJ,Trager LL,Dahn J,Moltonal .(2007),Cognitive behavioral stress management intervention Improves quality of life in Spanish monolingual Hispanic men treated for localized prostate cancer : results of a randomaized controlled trail .International Journal behavior Medicine.Philadelphia.;14(3): 164.
Pilgrim.JA.(1994). Psychological aspects of high and low blood pressure.Psychological Medicine,24(1).9-14.

Pointer.MA,Livingston.JN,Yancey.S,McClelland.MK.Bukoski.RD(2008), Psychosocial factors contribute to resting blood pressure in African Americans.ChambersBiomedical/Biotechnology Research Institute, North Carolina Central University, Durham, North Carolina 27707, USA.18(3):289-93.

Valk JM.(1957), Blood-pressure changes under emotional influences, in patients with essential hypertension, and control subjects. Journal of Psychosomatic Research 2: 134-46.
WHO.(2006), Cause of death, Center for Global. Into Regional Studies (CGIRS) at the University of California Santa C, 120-140.

Yun.L,Liu.K,Matthews.K,Daviglus.M,Ferguson .F,(2003), Psychosocial Factors and Risk of HypertensionThe Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study.JAMA,290(16):2138-2148.

Yung.P,Ketler.A(1996), A controlled comparison on the effect of muscle and cognitive relaxation procedures on blood pressure: implications for the behavioural treatment of borderline hypertensives. Behaviour Research and Therapy,34(10).821-826.