سطوح کلسترول و علائم اختلالات اضطرابی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ علائم اختلالات اضطرابی در سطوح متفاوت کلسترول به انجام رسیده است.
 روش: این پژوهش از نوع مطالعات علی –  مقایسه­ای بود. مبتنی بر اهداف ترسیم شده، از میان افراد مبتلا به کلسترول (TC) بالا و پایین مراجعه­کننده به آزمایشگاه مرکزی استان آذربایجان شرقی، تعداد 100 نفر (50 نفر در هر گروه با میانگین سنی 55- 35 ساله) به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامۀ SCL-90-R استفاده شد. داده­های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.
 یافته­ها: تحلیل داده­ها نشان داد که بین گروه­های مورد مطالعه از نظر علائم اضطراب تفاوت معنی­دار وجود دارد. علاوه بر این، تحلیل­های تکمیلی نشان داد که نشانه­های ترس مرضی، وسواس - اجبار، اضطراب در افراد دارای کلسترول بالا نسبت به افراد دارای کلسترول پایین بیشتر است.
 نتیجه­گیری: اختلالات روانی و بیماری­های جسمانی با هم در ارتباطند. پاتوفیزیولوژی اختلالات روانی ممکن است با تغییرات عوامل بیولوژیکی در ارتباط باشد. در بررسی رابطة بین سطوح سرمی کلسترول و علائم اختلالات روانی، شواهد پژوهشی نشان می­دهند که افراد دارای اختلالات جسمانی غالباً نشانه­هایی از سایکوپاتولوژی مربوط را دارا هستند. از این­رو، یافته­ها حاکی از آن است که سطوح بالای کلسترول ممکن است با علائم اضطراب و تنش در افراد همراه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serum Cholesterol Levels and Anxiety Diorders

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 1
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to compare symptoms of anxiety disorders in different levels of total serum cholesterol (in patients with high and low levels of total serum cholesterol).
Methods: The target paper was conducted with a causal-comparative method. Using a convenience sampling, among those patients with high and low serum total cholesterol level who had been referred to the Central Laboratory of East Azerbaijan, 100 patients (50 subjects in each group, ages 35 to 55) were selected. The subjects were assessed by SCL-90-R self-reported questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance.
Results: Findings revealed a significant difference between the study groups on anxiety disorders. Furthermore,  data analysis showed that compared with the patients who had low serum cholesterol level (hypocholesterolemia), those with high levels of serum cholesterol scored significantly higher on anxiety, phobic anxiety, and obsessive-compulsive disorders.
Conclusion: Physical diseases and psychological disorders are highly interrelated.The pathophysiology of psychological disorders may be associated with the biological alterations. Consequently, people with medical diseases often evidence associated psychopathology. Hence, high serum cholesterol levels could be related to anxiety symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypercholesterolemia
  • Hypocholesterolemia
  • Anxiety
  • Obsessive-Compulsive
  • Phobia
بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، عاشورمحمد؛ و کوچکی، قربان محمد (1386). «تعیین وضعیت سلامت روانی معلمان استان گلستان با استفاده از چک لیست نشانگان روانی (SCL.90.R) در سال 84-1383». مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 9 (2)، 44-39.
جوانبخت، مریم؛ ضیایی، سیدعلیرضا؛ همام، سیدمهران؛ و رهنما، علی (1388). «بررسی تأثیر روزه­داری در ماه رمضان بر عزت نفس و سلامت روانی دانشجویان». مجلۀ اصول بهداشت روانی. 11(4)، 273-266.
چگینی، سودابه؛ نیکپور، بهمن و باقری یزدی، سیدعباس (1381). «اپیدمیولوژی اختلالات روانی». مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل. 4 (3)، 51-44.
حسن شاهی، محمدمهدی؛ گودرزی، محمدعلی؛ میرجعفری، سیداحمد؛ و فرنام، رابرت (1382). «بررسی شیوع اختلالات روان­پزشکی در شهرستان ارسنجان». مجلۀ اصول بهداشت روانی. 6 (19 و 20)، 83-67.
روزنهان، دیوید. ال و سلیگمن، مارتین. ای. پی (1385). روان­شناسی نابهنجاری (آسیب­شناسی روانی). ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر ساوالان.
سارافینو، ادوارد (1387). روان­شناسی سلامت. ترجمۀ گروهی از مترجمان. تهران: انتشارات رشد.
کاپلان، هرولد؛ سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجینیا (1385). خلاصۀ روان­پزشکی. ترجمۀ نصرت­ا... پورافکاری. تهران: انتشارات شهرآب.
کرینگ، آن. ام؛ دیویسون، جرالد. سی؛ نیل، جان. ام و جانسون، شری. ال (1388). آسیب­شناسی روانی (روان­شناسی نابهنجاری). ویرایش دهم. ترجمۀ حمید شمسی پور. تهران: انتشارات ارجمند.
کیان­پور قهفرخی، فاطمه؛ مروج، سیده فائزه؛ علی مدد، زهرا و زندیان، خدامراد (1389). «بررسی کمال­گرایی و مسئولیت­پذیری با اختلال وسواس- فکری- عملی در پزشکان ساکن اهواز». مجلۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. 9 (3)، 262- 255.
گایتون، آرتور؛ و هال، جان.ادوارد (1385). فیزیولوژی پزشکی گایتون-هال. ترجمه و ویرایش حوری سپهری و علی رستگار فرج­زاده. تهران: انتشارات اندیشۀ رفیع.
گراث- مارنات، گری (1384). راهنمای سنجش
روانی. ترجمۀ حسن پاشاشریفی و محمدرضا نیکخو (جلد دوم). تهران: انتشارات سخن.
گرینبرگ، جرالد. اِس (1387). کنترل فشار روانی. ترجمۀ محسن دهقانی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
گلدر، مایکل گراهام؛ مایو، ریچارد؛ و کن، فیلیپ (1387). روان­پزشکی آکسفورد. ترجمۀ رضا دانشمند. تهران: انتشارات تیمورزاده.
یوسفی، فریده و حسین چاری، مسعود (1381). «بررسی الگوی نشانه­های اختلالات روانی در دانشجویان سال اول پزشکی براساس اطلاعات به دست آمده از فهرست 90 نشانه­ای تجدید نظرشده». مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه نامۀ علوم تربیتی). 18(2)، 99-86.
 Agargün, M.Y., Dulgar, H., Inci, R., Kara, H., Ozer, O.A., Sekeroglu, M.R., & Besiroglu, L. (2004). "Serum lipid concentrations in obsessive-compulsive disorder patients with and without panic attacks". Can  J Psychiat, 49(11), 776-778.
Retrieved from: https://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/CJP/2004/november/agargun.pdf
Apter, A.; Laufer, N.; Bar-Server, M.; Har-Even, D.; Ofek, H. & Weizman, A. (1999). "Serum cholesterol, suicidal tendencies, impulsivity, aggression and depression in adolescent psychiatric inpatients". Society of Biological Psychiatry, 46(4), 532-541.
doi: 10.1016/S0006-3223(98)00345-X
Bajwa, W. K.; Asnis, G. M.; Sanderson, W. C.; Irfan, A. & Van Praag, H. M. (1992). "High cholesterol levels in patients with panic disorder". The American Journal of Psychiatry, 149 (3), 376-378.
Retrieved from: http://www. ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/1536278.
Espenshade, P. J. & Huges, A. L. (2007). "Regulation of sterol synthesis in eukaryotes". Annu. Rev. Genet, 41, 401-427.
doi:10.1146/annurev.genet.41.110306.130315.
Gabriel, A. (2007). "Changes in plasma cholesterol in mood disorder patients: Does treatment make a difference?" Journal of Affective Disorders, 99(1-3), 273-278.
doi: 10.1016/j.jad.2006.08.015
Golomb, B.A.; Stattin, H. & Mednick, S. (2000). "Low cholesterol and violent crime". Journal of  Psychiatric Research, 34 (4-5), 301-309.
doi:10.1016/S0022-3956(00)00024-8
Hayward, C.; Taylor, C.B.; Roth, W.T.; King, R. & Agras, W.S. (1989). "Plasma lipid levels in patients with panic disorder or agoraphobia". Am J Psychiatry, 146 (7), 917-919.
Retrieved from: http://www.ncbi.nlm. nih gov/pubmed/2742017.
Kuczmierczyk, A.R.; Barbee, J.G.; Bologna, N.A. & Townsend, M. H. (1996). "Serum cholesterol levels in patients with generalized anxiety disorder (GAD) and with GAD and comorbid major depression". Can J Psychiatry, 41(7), 465-468.
Retrieved from: http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/8884036.
Lacerda, A.T.; Caetano, D. & Caetano, Sh. C. (2000). "Cholesterol levels in panic disorder, generalized anxiety disorder and major depression". Arq Neuropsiquiatr, 58 (2-B), 408-411.
Retrieved from: http://www.scielo.br/ pdf/anp/v58n2B/2239.pdf.
Monteleone, P.: Santonastaso, P.; Pannuto, M.; Favaro, A.; Caregaro, L.; Castaldo, E.; Zanetti, T. & Maj, M. (2005). "Enhanced serum cholesterol and triglyceride levels in bulimia nervosa: Relationships to psychiatric comorbidity, psychopathology and hormonal variables". Psychiatry Research, 134, 267-273.
doi: 10.1016/j.psychres.2004.06.019
Morrow, J. D.; McManus, K.; Tait, G.R.; Bellavance, F.; Chrapko, W.; Lara, N. & Le Melledo, J-M. (2003). "Pentagastrin-induced release of free fatty acids in healthy volunteers and patients with panic disorder: effect of pretreatment with ethinyl estradiol". Journal of Psychiatry Neuroscience, 28 (2), 127-133.
Retrieved from: http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC161733/pdf/20030300s00005p127.pdf.
Papakostas, G.I.; Öngür, D.; Isosifescu, D.V.; Mischoulon, D. & Fava, M. (2004). "Cholesterol in mood and anxiety disorders: review of the literature and new hypotheses". European Neuropsychopharmacology, 14, 135-142.
doi:10.1016/S0924-977X(03)00099-3
Perez-Parada, J.; Jhangri, G.S.; Lara, N.; Chrapko, W.; del Pilar Castillo Abadia, M.; Gil, L. & LeMellédo, J-M. (2007). "Delayed increase in LDL-C cholesterol following pentagastrin-induced panic attacks". Psychopharmacology, 193, 333-340.
doi: 10.1007/s00213-007-0759-2
Peter, H.; Tabrizian, S. & Hand, I. (2000). "Serum cholesterol in patients with obsessive compulsive disorder during treatment with behavior therapy and SSRI or placebo". Int J Psychiatry Med, 30 (1), 27-39.
Retrieved from: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/10900559.
Peter, H.; Hand, I.; Hohagen, F.; Koenig, A.; Mindermann, O.; Oeder, F. & Wittich, M. (2002). "Serum cholesterol level comparison: control subjects, anxiety disorder patients, and obsessive-compulsive disorder patients". Can J Psychiatry, 47 (6), 557-61.
Retrieved from: http: //www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/1221 1884.
Pozzi, F.; Troisi, A.; Cerilli, M.; Autore, A.M.; Lo Castro, C.; Ribatti, D. & Frajese, G. (2003). "Serum cholesterol and impulsivity in a large sample of healthy young men". Psychiatry Research, 120, 239-245.
doi: 10.1016/S0165-1781(03)00192-6
Roohafza, H.; Sadeghi, M.; Afshar, H.; Mousavi, G.H. & Shirani, S.H. (2005). "Lipid profile in patients with major depressive disorder and generalized anxiety disorder". ARYA Journal, 1(1), 15-18.
Retrieved from: http://www.aryajournal. ir/index.php/arya/article/view/187/137.
Shioiri, T.; Fujii, K.; Someya, T. & Takahashi, S. (1998). "Frequency distribution of serum cholesterol levels in patients with panic disorder: Comparison with normal controls". Psychiatry and Clinical Neurosciences, 52, 601-604.
Retrieved from: http://www. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1440-1819.1998.00459.x/pdf.
Shioiri, T.; Fujii, K.; Someya, T.  & Takahashi, S. (2000). "Serum cholesterol levels and panic symptoms in patients with panic disorder: a preliminary study". Journal of Affective Disorders, 58 (2), 167–170.
doi:10.1016/S0165-0327(99)00106-8
Siri, Ch.; Cilia, R.; Gaspari, D.D.; Villa, F.; Goldwurm, S.; Marco, C.; Pezzoli, G. & Antonini, A. (2010). "Psychiatric symptoms in Parkinson’s disease assessed with the ScL-90-R self-reported questionnaire". Neurol Sci, 31, 35-40
doi: 10.1007/s10072-009-0165-0
Sutin, A. R.; Terracciano, A.; Deiana, B.; Uda, M.; Schlessinger, D.; Lakatta, E.G. & Costa Jr, P.T. (2010). "Cholesterol, triglycerides, and the Five-Factor Model of personality". Biological Psychology, 84, 186-191.
doi: 10.1016/j.biopsycho.2010.01.012
Van Megen, H. J. G. M.; Westenberg, H. G. M.; Den Boer, J. A. & Kahn, R. (1996). "Cholecystokinin in anxiety". European Neropsychopharmacology, 6 (4), 263-280.
Retrieved from: http://www. europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-997X(96)00038-7/abstr.
Wilkinson, D. J. C.; Thompson, J. M.; Lambert, G. W.; Jennings, G. L.; Schwarz, R. G.; Jefferys, D.; Turner, A. G. & Esler, M. D. (1998). "Sympathetic activity in patients with panic disorder at rest, under laboratory mental stress, and during panic attacks". Archives of General Psychiatry, 55 (6), 511-520.
Retrieved from: http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/full/55/6/511?maxtoshow=&hits=10&RESULTFO.