تاثیر مصاحبه انگیزشی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و فشار خون زنان مبتلا به اختلال خوردن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30473/hpj.2019.40367.4005

چکیده

مقدمه: در سال های اخیر رفتارها و نگرش های نادرست درباره خوردن به طورچشمگیری رو به افزایش است که نقش مهمی در کاهش سلامت جسمی و روانی دارند. در این زمینه می توان به مشکلاتی در سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و فشار خون اشاره کرد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و فشار خون زنان مبتلا به اختلال خوردن انجام شد. روش: پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش، همه زنان مبتلا به اختلال خوردن مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در بهار 1397 بودند. نمونه پژوهش 60 نفر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. هر دو گروه از نظر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر و همکاران، 1995) و فشار خون در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند. داده‎‌ها با روش‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد مصاحبه انگیزشی به طور معناداری باعث افزایش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کاهش فشار خون زنان مبتلا به اختلال خوردن شد (05/0≥p). نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت مصاحبه انگیزشی بر بهبود سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و فشار خون زنان مبتلا به اختلال خوردن می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of motivational interviewing on health promoting lifestyles and blood pressure of women with eating disorders

نویسندگان [English]

  • somayeh najjarnasab 1
  • zahra dashbozorg 2
1 MA student of General Psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: In recent years, improper eating behaviors have increased, which play an important role in reducing physical and mental health. In this case, there are problems in the lifestyle promoting health and blood pressure. this research aimed to investigate the effect of motivational interviewing on health promoting lifestyles and blood pressure of women with eating disorders. Method : Present research was a semi-experimental with a pre-test and post-test with a control group. The statistical population was included all women with eating disorders that referred to the counseling centers of Ahvaz city in spring of 2018 year. Sample research was 60people that were selected by randomly assighnes to two equal groups. Both group evaluated fromhealth promoting lifestyles and blood pressure in the pre-test and post-test stages. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance and univariate analysis of covariance methods. Results:The findings motivational interviewing significantly led to increase health promoting lifestyles and decrease blood pressure of women with eating disorders (p≤0/05). Conclusion: Results indicate the importance of motivational interviewing on improves the health promoting lifestyles and blood pressure of women with eating disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational interviewing
  • health promoting lifestyles
  • blood pressure
  • eating disorders
 آقا گدی، پ؛ و اعتمادی، ا. (1396). «مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی بر تغییر نگرش به تغذیه در نوجوانان دارای اختلال خوردن». فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی،6 (21)، 16-5
برادران، م؛ زارع، ح؛ علی پور، ا؛ و فرزاد، و. (1395 الف). اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر شاخص های روانشناختی و جسمانی در بیماران با فشار خون اساسی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 40(4): 19-10.
 برادران، م؛ زارع، ح؛ علی پور، ا؛ و فرزاد، و. (1395 ب). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و مصاحبه انگیزشی بر کاهش اضطراب، افسردگی، فشار روانشناختی و افزایش امید بیماران با فشار خون اساسی. مجله روانشناسی بالینی، 8(4)، 105-95.
 شایقیان، ز؛ و وفایی، م. (1389). بررسی شاخص های روانسنجی سیاهه علائم اختلال خوردن در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان های تهران. مجله مطالعات روانشناختی، 6(2)، 24-9.
شکری، ا؛ تمیزی، ن؛ پورشهریار، ح؛ آزاد عبدالله پور، م؛ اخوی، ز؛ و لواف، ه. (1394). ویژگی های روان سنجی نسخه دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در دانشجویان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 6(21)،60-41.
عبدالحسینی، ح؛ نیلفروشان، پ؛ عابدی، م و حسینیان، س. (1395). مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی، سازه گرایی و انگیزشی بر اشتیاق مسیر شغلی دانشجویان». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7(2)، 154-133.
علاقه‌بندها، ن؛ یزدی، س م؛  حسینیان، س. (1395). بررسی اثر ترس القاشده بر سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ضمن حل مسایل طبقه بندی شده کشف مفهوم. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(17)، 63-78.
کبیران عین الدین، ح. (1392). «بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران».پایان نامه کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 نویدیان، ع؛ عابدی، م؛ باغبان، ای؛ فاتحی زاده، م و پورشریفی، ح. (1389 ب). تاثیر مصاحبه انگیزشی بر فشار خون مراجعان مبتلا به پرفشاری خون. مجله پزشکی کوثر، 15(2)، 121-115.
نویدیان، ع؛ عابدی، م؛ باغبان، ای؛ فاتحی زاده، م و پورشریفی، ح. (1389 الف). تاثیر مصاحبه انگیزشی بر تغییرات سبک زندگی مراجعان مبتلا به پرفشاری خون. مجله علوم پزشکی رازی، 17(71)، 94-79.
 
- Bedford, J. L., Linden, W., & Barr, S. I. (2011). Negative eating and body attitudes are associated with increased daytime ambulatory blood pressure in healthy young women. International Journal of Psychophysiology, 79(2): 147-154.
- Boisseau, C. L. (2016). Identification and management of eating disorders in gynecology: menstrual health as an underutilized screening tool. American Journal of Obstetrics Gynecology, 215(5): 572-578.
- Braun, A., Portner, J., Grainger, E. M., Hill, E. B., Young, G. S., & et al. (2018). Telemotivational interview for cancer survivors: feasibility, preliminary efficacy, and lessons learned. Journal of Nutrition Education and Behavior, 50(1): 19-32.
- Chuang, S. P., Wu, J. Y. W., Wang, C. S., Liu, C. H., & Pan, L. H. (2016). Self-concepts, health locus of control and cognitive functioning associated with health-promoting lifestyles in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 70: 82-89.
- Cicmil, N., & Eli, K. (2014). Body image among eating disorder patients with disabilities: a review of published case studies. Body Image, 11(3): 266-274.
- Cook, B., & Leininger, L. (2017). The ethics of exercise in eating disorders: Can an ethical principles approach guide the next generation of research and clinical practice? Journal of Sport and Health Sciences, 6(3): 295-298.
- Dejong H, Oldershaw A, Sternheim L, Samarawickrema N, Kenyon MD, Broadbent H, et al. (2013). Quality of life in anorexia nervosa, bulimia nervosa and eating disorder not-otherwise-specified. International Journal Eating Disorder, 1(3), 43-58. 
- Faulconbridge, L. F., Wadden, T. A., Thomas, J. G., Jones-Corneille, L. R., Sarwer, D. B., & Fabricatore, A. N. (2013). Changes in depression and quality of life in obese individuals with binge eating disorder: bariatric surgery versus lifestyle modification. Surgery for Obesity and Related Diseases. 9(5): 790-796.
- Figueira, L., & Israel, A. (2015). Role of cerebellar adrenomedullin in blood pressure regulation. Neuropeptides, 54(3), 59-66.
- Garner, D. M, Olmsted, M. P., & Polivy, J. (1983). Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal Eating Disorders, 2(2): 15-34.
- Goldschmidt, A. B., Wall, M. M., Choo, T. J., Evans, E. W., Jelalian, E., & et al. (2018). Fifteen-year weight and disordered eating patterns among community-based adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 54(1): 21-29.
- Grodensky, C., Golin, C., Parikh, M. A., Ochtera, R., Kincaid, C., & et al. (2017). Does the quality of safetalk motivational interview counseling predict sexual behavior outcomes among people living with HIV? Patient Education and Counseling, 100(1): 147-153.
- Hardcastle, S. J., Taylor, A. H., Bailey, M. P., Harley, R. A., & Hagger, M. S. (2013). Effectiveness of a motivational interview intervention on weight loss, physical activity and cardiovascular disease risk factors: a randomized controlled trial with a 12-month post-intervention follow-up, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10(40): 1-16.
- Hoek, H. W., Hoeken, D. R. (2013). Review of the prevalence and incidence of eating disorder. Behavior Research and Therapy, 34: 96-383
- Klonek, F. E., Wunderlich, E., Spurk, D., & Kauffeld, S. (2016). Career counseling meets motivational interviewing: A sequential analysis of dynamic counselor–client interactions. Journal of Vocational Behavior, 94: 28-38.
- Kurnat-Thoma, E., El-Banna, M., Oakcrum, M., & Tyroler, J. (2017). Nurses' health promoting lifestyle behaviors in a community hospital. Applied Nursing Research, 35(3) 77-81..
- Pirlott, A. G., Kisbu-Sakarya, Y., DeFrancesco, C. A., Elliot, D. L., & MacKinnon, D. P. (2012). Mechanisms of motivational interview in health promotion: a Bayesian mediation analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 9(1):69-75.
- Ren, Y., Yang, H., Browning, C., Thomas, S., & Liu, M. (2014). Therapeutic effects of motivational interview on blood pressure control: A meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Cardiology, 172(2): 509-511.
- Schultz, M. G. (2018). The clinical importance of exercise blood pressure. Artery Research, 21: 58-62.
- Sharma, A. (2012). Hypertension: psychological fallout of type A, stress, anxiety and anger. Advances in Asian Social Science3(4), 751-758.
- Spence, A. C., McNaughton, S. A., Lioret, S., Hesketh, K. D., Crawford, D. A., & Campbell, K. J. (2013). A health promotion intervention can affect diet quality in early childhood. Journal of Nutrition, 143(10): 1672-1678.
- Walker, S. N., Sechrist, K. R., & Pender, N. J. (1987). The health-promoting lifestyle profile: development and psychometric characteristics. Nursing Research, 36(2): 76-81