اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس از پیشرفت بیماری و پریشانی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، روانشناسی سلامت، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترا، روانشناسی سلامت ، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد واحد رودهن، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .

10.30473/hpj.2019.46137.4395

چکیده

مقدمه: آرتریت روماتویید یک بیماری خودایمنی التهابی مزمن پیش­رونده است که میزان شیوع آن در جهان 5/0 تا 4/2 درصد برآورد شده است. در این مطالعه تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس از پیشرفت بیماری و پریشانی روان­شناختی بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مورد بررسی قرار گرفت. روش: این مطالعه نیمه تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی، با 30 نفر بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید که به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند، انجام شد. مداخله به صورت گروهی و هفتگی به مدت یک و نیم ساعت در گروه آزمایش اعمال شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه پریشانی روان­شناختی (DASS) و ترس از پیشرفت بیماری جمع­آوری شدند. تحلیل داده­ها توسط نرم افزار SPSS-21 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی صورت گرفت. یافته­ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد در دو گروه میانگین افسردگی و استرس از پیشرفت بیماری دارای تفاوت معنادار (05/0P>) و اضطراب بدون تفاوت بود (05/0>P). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد تفاوت میانگین بین نمره­های استرس، افسردگی و ترس از پیشرفت بیماری در مراحل پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش معنادار است (01/0>P). نتیجه‌گیری: یافته­ها بیانگر تاثیر آموزش تعهد و پذیرش بر پریشانی روان­شناختی و ترس از پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید بود؛ بنابراین می­توان از این درمان به عنوان یک درمان مکمل در کنار دارودرمانی برای بهبود زندگی این بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on the psychological distress and fear of disease progression in patients with rheumatoid arthritis

نویسندگان [English]

  • nahid khanbabaei 1
  • razieh zahedi 2
  • amin rafiepoor 3
1 Phd Student of Health Psychology, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Phd Student of Health Psychology, Islamic Azad University Roodehen Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Rheumatoid arthritis is a preexisting chronic inflammatory autoimmune disease with a prevalence of 0.5 to 2.4 percent in the world. The present study aimed to investigate the effectiveness of the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on the psychological distress and fear of disease progression in patients with rheumatoid arthritis. Methods: this quasi-experimental clinical trial study was performed on 30 people with rheumatoid arthritis selected through purposive sampling and randomly assigned in tow groups, experimental and control (n= 15 persons) the intervention was implemented 8 session per week is a one-half hour session in the experimental group. Data were collected using Psychological distressquestionnaire (DASS)and fear of disease progression and analysis was done by SPSS-22 software. Descriptive and inferential statistics and repeated measures ANOVAand Bonferroni post hoc test were used. Findings: Results of repeated measure ANOVA showed significant difference between the two groups in mean depression and stress (P> 0.05). Anxiety scores were not significantly different between the two groups (P Conclusion: the results indicate the effect of ACT on the psychological distress and fear of disease progression in patients with rheumatoid arthritis; therefore, this treatment can be used as a complementary treatment, along with medication, to improve the quality of life of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological distress
  • Fear of disease progression
  • Acceptance and Commitment
  • Rheumatoid Arthritis
بهرامی­راد، مینو.، رافضی، زهره. (1397). پیش­بین پذیرش درد، براساس استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله­­ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. 7 (4): 151-166.
بیرامی، منصور.، هاشمی، تورج.، بخشی­پور، عباس.، محمودعلیلو، مجید.، اقبالی، علی. (1393). مقایسه تاثیر دو روش اموزش تنظیم هیجان و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر پریشانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مادران کودکان عقب مانده ذهنی. فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناختی. 9 (33): 44-59.
رجبی، سمانه.، یزدخواهی، فاطمه. (1393). اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی گروه درمانی بر اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن MS. مجله روانشناسی بالینی. 6 (21): 29-38.
زارع، حسین.، برادران، مجید. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود مهار شناختی و انعطاف­پذیری شناختی دانشجویان مضطرب. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی کاربردی. 12(4): 511-491.
زمانی، الهام.، معتمدی، عبدالله.، بختیاری، مریم. (1395). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مبتلایان به MS. مجله روانشناسی سلامت. 10 (5): 167-152.
طیبی، هاجر.، قنبری هاشم­آبادی، بهرام علی. (1390). مقایسه اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی و شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه. مجله روانشناسی،4 (1): 23-35.
عبیدرحمانی، آرام.، قربان شیرودی، شهره.، خلعتبری، جواد.، حاجی­عباسی، اصغر. (1392). بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران دچار آرتریت روماتوئید. فصلنامه پزوهشهای اقتصادی. 22 (85): 15-22.
فراهانی، مریم.، حیدری، حسن. (1397). اثربخشی درمان مبتی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری افراد مبتلا به بیماری ام اس. مجله رویش روانشناسی. 7 (6): 149-162.
قیمان، سهیلا.، شعیری، محمدرضا. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) بر نشانه­های درونی سازی شده کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. 8 (29): 1-19.
مردانی­حموله.، مرجان.، شهرکی واحد، عریز.، مشتاق عشق، زهرا. (1388). ارتباط سلامت عمومی با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم. 8 (2): 35-40.
منافی، سیده فاطمه.، دهشیری، غلامرضا. (1395). ترس از پیشرفت در بیماران مبتلا به سرطان و مولتیپل اسکلروزیس و رابطه آن با مشکلات عاطفی. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. 6 (29): 115-130.
Berg, P., Book, K., Dinkel, A., Henrich, G., Marten-Mittag, B., Mertens, D., & Herschbach, P. (2011). Progredienzangst bei-chronischen Erkrankungen. PPmP-Psychotherapie· Psychosomatik· Medizinische Psychologie61(01), 32-37.
Berquin, A., & Grisart, J. (2011). To prescribe or not to prescribe…(in chronic pain… and elsewhere…) ?. Annals of physical and rehabilitation medicine54(8), 465-477.
Boer, A. C., Robin, M., Evers, A. W. (2018). Does psychological stress in patients with clinically suspect arthralgia associate with subclinical inflammation and progression to inflammatory arthritis?. Arthritis research & therapy20(1), 93.
Codd III, R. T., Twohig, M. P., Crosby, J. M., & Enno, A. (2011). Treatment of three anxiety disorder cases with acceptance and commitment therapy in a private practice. Journal of Cognitive Psychotherapy25(3), 203-217.
Cutolo, M., Kitas, G. D., & van Riel, P. L. (2014). Burden of disease in treated rheumatoid arthritis patients: going beyond the joint. In Seminars in arthritis and rheumatism (Vol. 43, No. 4, pp. 479-488). WB Saunders.
Demir, E. Y., Kaya, Y., Cosar, B., Ozcan, T., & Enginyurt, O. (2015). Dysfunctional fear of progression in DM patients and association with HbA1c level.  Klinik Psikofarmakoloji  Bulteni25.
Dinkel, A., Herschbach, P., Berg, P., Waadt, S., Duran, G., Engst-Hastreiter, U., ... & Book, K. (2012). Determinants of long-term response to group therapy for dysfunctional fear of progression in chronic diseases. Behavioral Medicine 38 (1) , 1-5.
Eilenberg, T., Kronstrand, L., Fink, P., & Frostholm, L. (2013). Acceptance and commitment group therapy for health anxiety–Results from a pilot study. Journal of Anxiety Disorders 27 (5), 461-468.
Halliburton, A. E., & Cooper, L. D. (2015). Applications and adaptations of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for adolescents. Journal of Contextual Behavioral Science4(1), 1-11.
Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior therapy44(2), 180-198.
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy44(1), 1-25.
Herschbach, P., Book, K., Dinkel, A., Berg, P., Waadt, S., Duran, G., ... & Henrich, G. (2010). Evaluation of two group therapies to reduce fear of progression in cancer patients. Supportive care in cancer18(4), 471-479.
Hughes, L. S., Clark, J., Colclough, J. A., Dale, E., & McMillan, D. (2017). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for chronic pain. The Clinical journal of pain33(6), 552-568.
Firestein, G. S., & McInnes, I. B. (2017). Immunopathogenesis of rheumatoid arthritis . Immunity, 46(2), 183-196.
Keil, D. C., Stenzel, N. M., Kühl, K., Vaske, I., Mewes, R., Rief, W., & Kenn, K. (2014). The impact of chronic obstructive pulmonary disease-related fears on disease-specific disability. Chronic respiratory disease11(1), 31-40.
Kwakkenbos, L., van den Hoogen, F. H., Custers, J., Prins, J., Vonk, M. C., van Lankveld, W. G., ... & van den Ende, C. H. (2012). Validity of the Fear of Progression Questionnaire‐Short Form in patients with systemic sclerosis. Arthritis care & research64(6), 930-934.
Kwakkenbos, L., van Lankveld, W. G., Vonk, M. C., Becker, E. S., van den Hoogen, F. H., & van den Ende, C. H. (2012). Disease-related and psychosocial factors associated with depressive symptoms in patients with systemic sclerosis, including fear of progression and appearance self-esteem. Journal of psychosomatic research72(3), 199-204.
Lawrence, R. C., Felson, D. T., Helmick, C. G. (2008). Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States: Part II. Arthritis & Rheumatism58(1), 26-35.
McCracken, L. M., MacKichan, F., & Eccleston, C. (2007). Contextual cognitive‐behavioral therapy for severely disabled chronic pain sufferers: Effectiveness and clinically significant change . European Journal of Pain11(3), 314-322.
McDougall, C., Hurd, K., & Barnabe, C. (2017). Systematic review of rheumatic disease epidemiology in the indigenous populations of Canada, the United States, Australia, and New Zealand. In Seminars in arthritis and rheumatism (Vol. 46, No. 5, pp. 675-686). WB Saunders.
Mohamed, M. B. H., Khelil, S., Dbibis, M. B., Khlifi, L., Chahed, H., Ferchichi, S., ... & Miled, A. (2016). A case control study of antioxidant and oxidant status in Tunisian rheumatoid arthritis patients. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research7(6), 2591.
Neal Robert, W. (2009). Psychosocial Management of Rheumatic Diseases. Gray S Firestein, Ralph C Budd, Edward D Harris, Iain B McInnes, Shaun Ruddy, John S Sergent. Kelley‘s Text book of Rheumatology. 8th Edition. Philadelphia, 999-1007.
Ngo, S. T., Steyn, F. J., & McCombe, P. A. (2014). Gender differences in autoimmune disease. Frontiers in neuroendocrinology35(3), 347-369.
Nordin, L., & Rorsman, I. (2012). Cognitive behavioural therapy in multiple sclerosis: a randomized controlled pilot study of acceptance and commitment therapy. Journal of rehabilitation medicine44(1), 87-90.
Powers, M. B., Vörding, M. B. Z. V. S., & Emmelkamp, P. M. (2009). Acceptance and commitment therapy: A meta-analytic review. Psychotherapy and psychosomatics78(2), 73-80.
Schütze, R., Rees, C., Preece, M., & Schütze, M. (2010). Low mindfulness predicts pain catastrophizing in a fear-avoidance model of chronic pain. Pain148(1), 120-127.
Shah, M., Lopez-Olivo, M. A. (2018). Use of immune checkpoint inhibitors in the treatment of patients with cancer and preexisting autoimmune disease: a systematic review. Annals of internal medicine168(2), 121-130.
Simard, S., Thewes, B., Humphris, G., Dixon, M., Hayden, C., Mireskandari, S., & Ozakinci, G. (2013). Fear of cancer recurrence in adult cancer survivors: a systematic review of quantitative studies. Journal of Cancer Survivorship 7(3), 300-322.
Vowles, K., McCracken, L., & Eccleston, C. (2006). (872): Processes of behavior change in interdisciplinary treatment of chronic pain: Contributions of pain intensity, catastrophizing, and acceptance. The Journal of Pain7(4), S69.
Wasserman, A. (2018). Rheumatoid Arthritis: Common Questions About Diagnosis and Management. American family physician97(7).
Zhang, X., Zhang, D., Jia, H., Feng, Q., & Wang, H. (2015). The oral and gut microbiomes are perturbed in rheumatoid arthritis and partly normalized after treatment. Nature medicine21(8), 895.
Zyrianova, Y., Kelly, B. D., Gallagher, C., McCarthy, C., Molloy, M. G., Sheehan, J., & Dinan, T. G. (2006). Depression and anxiety in rheumatoid arthritis: the role of perceived social support. Irish journal of medical science175(2), 32.