بررسی فراتحلیل ورزش درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان درایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران..

10.30473/hpj.2019.40010.3982

چکیده

مقدمه: سالخوردگی فرآیندی طبیعی، پویا و رو به پیشرفت است. با توجه به مشکلات موجود در این مرحله از زندگی مانند بازنشستگی، احساس تنهایی و طردشدگی، سالمندان در معرض بحران‌ها و خطرات فزاینده‌ای مانند کم شدن امید به زندگی، کاهش میزان فعالیت‌های جسمانی و در نهایت افسردگی قرار دارند. بنابراین ضرورت دارد که از روش‌های متعددی جهت رفع و یا پیشگیری از بحرا‌ن‌های این مرحله کمک گرفته شود. از آن جایی که با افزایش سن ویژگی‌های روانی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین استفاده از روش غیردارویی همچون ورزش درمانی که موثر بر عملکرد فیزیکی و روانی می‌باشد، از روش‌های مرسوم و جدید توصیه شده جهت کنترل این مرحله است. روش: جهت انجام این پژوهش از مقالاتی که در رابطه با تاثیر ورزش برروی افسردگی سالمندان بود ودرحدفاصل بین سال‌های 97- 92 در پایگا‌های اطلاعاتیgoogle scholar، magiran و sid.ir در دسترس بود، استفاده شد. کلید واژه‌های استفاده شده در جستجو، شامل فعالیت بدنی، افسردگی و سالمندان بود. در نهایت تعداد 6 پژوهش انتخاب و فراتحلیل برروی آن‌ها انجام گرفت. ابزارپژوهش عبارت است از چک لیست فراتحلیل. یافته‌ها: میزان اندازه اثر 64/0d=0 بود که از لحاظ آماری معناداراست (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Exercise Therapy on Reducing Depression Among Older Adults in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad ghasemi pirbalouti 1
  • Arghavan shariat 2
  • ahmad ghazanfari 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 PhD student, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Objective: Aging is a natural, dynamic and developing process. With attention to the available issues in this period of life, such as getting retired, feeling lonely and exclusion, older adults are prone to crisis and other problems such as decreasing in life expectancy, amount of physical activity and finally depression. So, it seems necessary to use from different methods to decrease or prevention of this issues in this of life. With getting older psychological parameters will be affected. So, using non-pharmacological treatments such as exercise therapy, effective on physical and psychological performance, is suggested to control of those issued in this part of life. Method: To do this research, articles related to the effect of exercise on depression of older adults published between 2012-2017, available in sid.ir, magiran, and Google Scholar, were used. Keywords for this research were including physical activity, depression, and older adults. Finally, six researches were selected and meta-analysis was done based on them. The tool used in this research was meta analysis’ check- list. Findings: The amount of effect size was d=0.64, that is statistically significant )P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meta-analysis
  • Exercise Therapy
  • Depression of Older Adults
ابراهیم بهرام، م؛ پوروقار، م و عکاشه، گ. (1393). «بررسی تأثیر8 هفته تمرین پیلاتس بر کاهش افسردگی سالمندان مرد بازنشسته‌ی کارگر». فصلنامه پرستاری سالمندان، 1(2)، 32-31.
احمدی، م؛ نودهی، م؛ اسماعیلی، م؛ صدراللهی، ع. (1396). «مقایسه کیفیت زندگی زنان سالمند فعال و غیرفعال با تأکید بر فعالیت‌های بدنی». مجله علمی پژوهشی سالمند، 12(4)، 275- 262.
ایراندوست، خ؛ طاهری، م و ثقه‌الاسلامی، ع. (1394). «مقایسه تأثیر ورزش درمانی و رژیم غذایی با رویکرد کاهش وزن بر سطح افسردگی زنان سالمند با افسردگی شدید». مجله علمی- پژوهشی سالمند، 10(1)، 53-48.
پهلوان زاده، س؛ نویدیان، ع و یزدانی، م. (1389). «تأثیر آموزش روانی خانواده بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی بیماران روانی». مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) 3(14)، 236-228.
پیری، ا؛ قاسمی، ب و صالحی، ر. (1397). «بررسی تأثیر یک دوره تمرینات تنفسی و آرام سازی یوگا بر افسردگی زنان سالمند افسرده». فصلنامه روانشناسی پیری، 3(3)، 193-182.
جانباز فریدونی، ک؛ تبریزی، م و نوابی، ش. (1387). «اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودنظم بخشی بر افزایش رضایت زناشویی مراجعان درمانگاه فرهنگیان شهرستان بابلسر». فصلنامه خانواده پژوهی، 4 (3) ، 229-213.
حکمتی‌پور، ن؛ حجتی، ح؛ شریف‌نیا، ح؛ آخوندزاده، گ؛ نیکجو، ع؛ میر ابوالحسنی، م. (1392). «تأثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان». فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 1(3)، 32-23.
حمید، ن؛ میرزایی دوستان، ز. (1394). «تأثیر موسیقی درمانی همراه با آرامش عضلانی بر افسردگی و احساس سرزندگی زنان سالمند». فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت ،4 (ویژه‌نامه سالمندی)، 70-57.
خصالی، ز؛ محمدی شاهبلاغی، ف؛ خانکه، ح و بیگلریان، ا. (1394). «تأثیر ورزش تای چی چو آن بر میزان افسردگی زنان سالمند». نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 2(2)، 46-39.
خضری مقدم، ن؛ وحیدی، س و آشورماهانی، م. (1397). «بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا بر امید به زندگی و افسردگی سالمندان مقیم مراکز سالمندی». مجله سالمند، 13(1)، 73-62.
شریعت، ا؛ قمرانی، ا؛ عابدی، ا و شریعت، ا. (1393). «فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان درمانی بر میزان افسردگی سالمندان ایران 1389- 1379». مجله سالمند، 9 (1)، 53-46.
صدری دمیرچی، ا؛ قمی، م و اسماعیلی قاضی و لوئی، ف. (1396). «اثربخشی درمان گروهی مرور زندگی بر بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی زنان سالمند». مجله سالمند، 12(3)، 325-315.
صفاری نیا، م؛ شریفی ساکی، ش و احمدی، ه. (1395). «اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران». فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 5 (20)، 33-21.
مختاری، م؛ نزاکت الحسینی، م و اسفرجانی، ف. (1393). «اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر افسردگی و برخی کارکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در زنان سالمند». رفتار حرکتی، 15: 46-29.
نظری، و؛ خانی، پ و دولتشاهی، ب. (1390). «مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش رضایت زناشویی». پژوهش نوین روانشناختی، روانشناسی دانشگاه تبریز، (22) 6، 169-143.
Chang, M., Snaedal, J., Einarsson, B., Bjornsson, S., Saczynski, J. S., Aspelund, T.,...& Jonsson, P. V. (2015). The association between midlife physical activity and depressive symptoms in late life: age gene/ environment susceptibility-Reykjavik study. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 71(4), 502-507.
Enette, L., Vogel, T., Fanon, J. L., & Lang, P. O. (2017). Effect of interval and continuous aerobic training on basal serum and plasma brain-derived neurotrophic factor values in seniors: a systematic review of intervention studies. Rejuvenation research, 20(6), 473-483.
Grim. L. G. &Yarnold. P. R. (1995). Reading and understanding multi variatestatistics. Washington D. C: American Psychological Association.
Hovland, A., Nordhus, I. H.,Martinsen, E., Sjøbø, T., Gjestad, B., Johansen, H., & Pallesen, S. (2017). Comparing the effects of cognitive behavior therapy or regular physical exercise on sleep in the treatment of patients with panic disorder. European Psychiatry, 41, S107-S108.
Jabarouti, R., Shariat, A., & Shariat, A. (2014). Effect of Persian classic poetry on the level of stress hormone in retired academicians. Journal of Poetry Therapy, 27(1), 25-33.
Middleton, R., Moxham, L., & Parrish, D. R. (2017). Inhibitors to exercise and health promotion programs for the older person with diabetes.
Nakamura, M., Hashizume, H., Nomura, S., Kono, R., & Utsunomiya, H. (2017). The relationship between locomotive syndrome and depression in community-dwelling elderly people. Current gerontology and geriatrics research.
Pirbalouti, M. G., Shariat, A.,Ghazanfari, A., Naghani, Y. S., & Kamaliyeh, N. G. (2017). The Effects of Recreation Therapy on the Habit of Smoking and Positive– Negative Symptoms Among Patients with Chronic Schizophrenia. Acta Medica Bulgarica, 44(2), 31-35.
Robles, T. F., Slatcher, R. B., Trombello, J. M., & McGinn, M. M. (2014). Marital quality and health: A meta-analytic review. Psychological bulletin, 140(1), 140.
Shariat A, Shariat A, Abedi A,Tamrin SBM. Physical activity as a prescription for the children with cerebral palsy. Russ. Open Med. J. 2014;3(1):1-4.
Song, D., Doris, S. F., Li, P. W., & Lei, Y. (2018). The effectiveness of physical exercise on cognitive and psychological outcomes in individuals with mild cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. International journal of nursing studies.
Vaccaro, R., Borrelli, P., Abbondanza, S., Davin, A., Polito, L., Colombo, M., ... & Guaita, A. (2017). Subthreshold Depression and Clinically Significant Depression in an Italian Population of 70–74-Year-Olds: Prevalence and Association with Perceptions of Self. Bio Med research international.
Yang L., Qi, X., Liu, W., Wang, Y., Ge, L., & Yao, H.(2017). Brief Discussion on Healthy Aging. Open Journal of Social Sciences, 5(06), 37.
Zhang, Y., Chen, Y., & Ma, L. (2018). Depression and cardiovascular disease in elderly: current understanding. Journal of Clinical Neuroscience, 47, 1-5