پیش بینی رشد پس از آسیب بر اساس شکرگزاری و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان مبتلا به سرطان خون

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز.

2 استاد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز.

3 استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

10.30473/hpj.2019.40332.4008

چکیده

مقدمه: سرطان خون، پنجمین سرطان رایج در بزرگسالان است که می­تواند برای فرد تهدیدکننده باشد. هدف از مطالعه حاضر، پیش­بینی رشد پس از آسیب بر اساس شکرگزاری و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به این بیماری بود. روش: طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع همبستگی و پیش­بینی بر اساس روش­های رگرسیون است. در این پژوهش، 82 نفر از زنان مبتلا به سرطان خون بستری و سرپایی در بخش­های بیمارستان نمازی و درمانگاه مطهری، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه­های رشد پس از آسیب (تدسچی و کالهون،1996)، شکرگزاری (گودرزی، نوری و مرزوقی،1393) و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده (زیمت، داهلم، زیمت و فارلی، 1988)، استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل داده­ها نشان داد که بین شکرگزاری و حمایت اجتماعی با رشد پس از آسیب رابطه معناداری وجود دارد و این متغیرها می­توانند به طور معناداری رشد پس از آسیب را پیش­بینی کنند. نتیجه‌گیری: بر اساس این یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که آموزش­های مبتنی بر ارتقای شکرگزاری در این بیماران و تأمین حمایت اجتماعی برای آنان، می­تواند زمینه‌ی ایجاد رشد پس از آسیب را ایجاد کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Post Traumatic Growth based on Gratitude and Perceived Social Support in Women with Blood Cancer

نویسندگان [English]

  • Seyedehzahra Mousavi 1
  • Mohammadali Goodarzi 2
  • Seyed Mohammadreza Taghavi 3
1 Clinical psychology, educational sciences and psychology faculty, Shiraz university, Shiraz, Iran
2 Professor in Clinical Psychology, Shiraz University
3 Professor of Clinical Psychology, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Objective: Blood cancer is the fifth common cancer in adults that can be threatening. The aim of this study was to predict the Post Traumatic Growth based on gratitude and social support in women with blood cancer. Methods: The research design was correlational with a predictive aim based on regression method. 82 women with blood cancer were recruited from both inpatients and outpatients’ settings in Namazi hospital and Mottahari clinic using convenient sampling procedure. Measures were Posttraumatic Growth Inventory (Tedeschi and Calhoun, 1996), the Gratitude Questionnaire (Goodarzi, Noori & Marzooghi, 1393) and Perceived Social Support Questionnaire (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). Findings gratitude and social support were significantly correlated with Post Traumatic Growth and prediction was also significant. Conclusion:it can be concluded that promoting gratitude in these patients and providing social support for them might contribute to Post Traumatic Growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post Traumatic Growth
  • Gratitude
  • Perceived Social Support
  • Blood Cancer
احمدی طهور سلطانی، م.، کرمی نوری، ر.، احدی، ح.، و مرادی، ع. ر. (1392). روابط ساختاری بین امیدواری با سبک‌های دلبستگی، ارزشمندی زندگی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و جهت‌گیری هدف تسلطی در دانشجویان. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 7 (1)، 10-1.
بشرپور، س.، وجودی، ب.، و عطارد، ن. (1393). ارتباط جهت‌گیری مذهبی و نگرش نسبت به مرگ با کیفیت زندگی و علائم جسمانی سازی در زنان. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 3 (10)، 97-80.
تمنائی فر، م. ر.، لیث، ح.، و منصوری نیک، ا. (1392). رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده با خودکارآمدی در دانش آموزان. یافته‌های نو در روان‌شناسی (روان‌شناسی اجتماعی)، 8(28)، 39-31.
حسن زاده، پ.، علی اکبری دهکردی، م.، و خمسه، م. ا. (1391). حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 1 (2)، 21-12.
رحمانی، آ.، زمان زاده، و.، افروز، ر.، و عبداله زاده، ف. (1396). حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان و ارتباط آن با امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به مرکز درمانی امام خمینی (ره) اردبیل. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(8)، 651-642.
زند، ع. م.، ایمانی، ص.، سعادتی، م.، برنا، ح.، ضیایی، ر.، و هنری، ح. (1389). تأثیر سن، جنس و گروه خونی بر بروز انواع سرطان خون. مجله پزشکی کوثر، 15(2)، 114-111.
سلمانی، خ.، نعمت اله زاده ماهانی، س. س.، شهبازی، س.، استوار، ز.، و گنجی، ل. (1395). مقایسه سبک­های اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 5 (20)، 20-5.
سید محمودی، س. ج. (1388). بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای، خوش‌بینی، عاطفه مثبت و حمایتاجتماعی و شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مبتلا  به HIV مثبت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
شجاعی، ز.، گودرزی، م. ع.، و تقوی، س. م. (1395). پیش‌بینی علائم اختلالات روانی بر مبنای ایمان مذهبی و شکرگزاری. پژوهش در سلامت روان‌شناختی،9(2)،54-43.
صفری فرد، ع. ا. (1393). کتاب‌های سلامتی، سرطان خون (جلد پنجم). نسخه الکترونیک. Ketabesabz.com، 27/2/1393.
عبداللهی، ش.، زرانی، ف.، و فتح آباد، ج. (1396). نقش تاب‌آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به اختلال مزمن کلیه. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 6 (4)، 52-31.
 فرانکل، و. ا. (1397). انسان در جستجوی معنی. (ترجمه مهین میلانی و نهضت صالحیان). تهران: نشر درسا.
کری، ج. (1395). نظریه و کاربست مشاوره گروهی. (ترجمه کیانوش زهرا کار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدر نیا، علیرضا بوستانی پور و عباس سامی). تهران: نشر ویرایش.
گودرزی، م. ع.، مرزوقی، ر.، و نوری، ا. (1393). ساخت و اعتباریابی مقیاس شکرگزاری اسلامی ایرانی در دانشجویان ایرانی. اصول بهداشت روانی، 16(62)، 129-120.
گولدنبرگ، ه.، و گولدنبرگ، آ. (1394). خانواده‌درمانی . (ترجمه مهرداد فیروز بخت). تهران: رسا
محمودی، ه. (1397). مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و خوددلسوزی بین بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه و افراد عادی. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 1 (25)، 34-21.
موسوی، س. و.، و وطن‌خواه، م. (1394). پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دین‌داری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه. مجله دستاوردهای روان‌شناسی بالینی، 1(3)، 48-33.
نوروزی، ص. (1391). نقش رضایت زناشویی، سرسختی روان‌شناختی، دینداری اضطراب صفت در پیش­بینی رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان سینه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز.
نیک منش، ز. (1392). پیش‌بینی رشد پس از آسیب بر اساس معنویت و حمایت‌های اجتماعی در افراد مبتلا به سرطان سینه. فصلنامه بیماری‌های پستان،6(2)،42-35.
نیک منش، ز.، امام هادی، م. ع.، و میر عبدالهی، ن. (1392). پیش‌بینی رشد پس از آسیب بر اساس متغیرهای معنویت، حمایت اجتماعی و عاطفه مثبت در گروه‌های مختلف سنی مبتلا به سرطان سینه. مجله پژوهش.
Aflakseir, A., & Manafi, F. (2017). Posttraumatic growth and its relationship with cognitive emotion regulation strategies in multiple sclerosis patients in Shiraz. Practice in Clinical Psychology, 6(1), 57-61.
Baillie, S. E., Sellwood, W., & Wisely,J. A. (2014). Post traumatic growth in adults following a burn. Burns, 40, 1089-1096.
Dong, X., Li, G., Liu, C., Kong, L., Fang, Y., Kang, X., & Li, P. (2017). The mediating role of resilience in the relationship between social support and posttraumatic growth among colorectal cancer survivors with permanent intestinal ostomies: A structural equation model analysis. European Journal of Oncology Nursing, 29, 47-52.
Duprey, E. B., McKee, L. G., O,Neal, C. W., & Algoe, S. B. (2018). Stressful life events and internalizing symptoms in emerging adults: the roles of mindfulness and gratitude. Mental Health & Prevention, 12, 1-9.
Gerwe, E .J. (2014). Intrusive and deliberate rumination predict posttraumatic growth in members enrolled in a cardiovascular rehabilitation program. Theses and Dissertations, 5, 1-66.
Harlbut, J., & Ditmeyr, M. (2016). Defining the meaning of spirituality through a qualitative case study of sheltered homeless women. Nursing for Womans Health, 20(1), 52-62.
Heidarzadeh, M., Rasouli, M., Mohammadi Shahbolaghi, F., Alavi Majd, H., & Tahmasebi, M. (2014). Posttraumatic growth and its dimensions in patients with cancer. Middle East Journal of Cancer, 5(1), 23-49.
Li, D., Zhang, W., Li, X., Li, N., &Ye, B. (2012). Gratitude and Suicidal ideation and suicide attempts among Chinese adolescents: direct, mediated and moderated effects. Journal of Adolescence, 35(1), 55-66.
McCullough, M. E., Emmons, R. A., Kilpatrick, Sh. D., & Larson, D. B. (2001). Is gratitude a moral affect? Psychological Bulletin, 127(2), 249-266.
Mehrabi, E., Hajian, S., Simbar, M., Houshyari, M., & Zayeri, F. (2015). Posttraumatic growth: a qualitative analysis of experiences regarding positive psychological changes among Iranian women with breast cancer. Electronic Psysician,1,1239-1246.
Mirean, C. (2016). Secondary traumatic stress and posttraumatic growth: Social support as a moderator. The Social Science Journal, 53 (1), 1-8.
Richie, F. J., Root Luna, L. M., & Van Tongeran, D. R. (2017). Gratitude predicts hope and happiness: a two-study assessment of traits and states. The Journal of Positive Psychology, 43, 1-12.
Sawyer, A., Ayers, S., & Field, A. P. (2010). Posttraumatic growth and adjustment among individuals with cancer or HIV/AIDS: a meta-analysis.Clinical Psychology  Review, 30, 436-447.
Tedeschi, R. G., & Calhoun. G. (1996). The posttraumatic growth inventory: measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455-471.
Wood, A. M., Maltby, J., Gillet, R., Linely, P. A., & Joseph, S. (2008). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. Journal of Research in Personality, 42, 854-871.
Yu, Y., Peng, L., Chen, L., Long, L., He, W., Li, M., & Wang, T. (2014). Resilience and social support promote posttraumatic growth of women with infertility: The mediating role of positive coping. Psychiatry Research, 215, 401-405.
Zhou, X., & Wu, X. (2016). Understanding the roles of gratitude and social support in posttraumatic growth among adolescents after Ya, an earthquake: a longitudinal study. Personality and Individual Differences, 101, 4-8.
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41.