مدل یابی عوامل روانی-اجتماعی-فرهنگی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های کرونری قلب

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری تخصصی روان شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران.

3 استادیار، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران.

10.30473/hpj.2019.42262.4135

چکیده

مقدمه: با توجه به عدم اطلاعات دقیق در مورد مهم ترین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران کرونری قلب، هدف این مطالعه مدل یابی عوامل روانی-اجتماعی- فرهنگی در کیفیت زندگی بیماران کرونری قلب می باشد. روش: داده ها با ﻣﻘﻴﺎس های ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺿﻄﺮاب و افسردگی، تیپ D شخصیت، استرس ادراک شده، تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه ای و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و فرم های کوتاه مقیاس های طرحواره های  مقابله با استرس و فردگرایی جمع گرایی و کیفیت زندگی ادراک شده محقق ساخته، جمع آوری گردید. 300 نفر از بیماران مبتلا به بیماری های کرونری قلب، از اسفند 1396 تا اردیبهشت 1397، به صورت در دسترس انتخاب شدند. تحلیل مبتنی بر تحلیل مسیر در نرم‌افزار لیزرل انجام شد. یافته­ها: راهبردهای مقابله ای سازگارانه(0.13)، خودکارآمدی(0.028)، اضطراب و افسردگی(0.024-)، تیپ شخصیت  D (0.022-)و وضعیت اجتماعی-اقتصادی(0.014) بیشترین اثر مستقیم و فردگرایی(0.13) و رژیم غذایی مدیترانه ای(0.12) بیشترین اثر غیر مستقیم را در پیش بینی کیفیت زندگی داشته اند. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود به بیماران کمک شود تا از راهبردهای مقابله موقعیتی، حمایت اجتماعی، پذیرش و ابراز هیجانی فعال استفاده کنند، برای آن که میزان خودکارامدی این گروه را بالا برده و در مورد کاهش اضطراب و افسردگی آنان، مداخلات لازم صورت گیرد. هم چنین، در مورد سبک تغذیه مدیترانه ای آموزش های لازم داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Modeling of psychosocial-cultural factors the quality of life of patients with coronary heart disease

نویسندگان [English]

  • maedeh bagheri 1
  • MOHAMMAD TAGHI FARAHANI 2
  • hamidreza hassanabadi 3
1 PhD Candidate, Health Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: According to lack of detailed information on the most important factors related to quality of life in patients with coronary heart disease, the aim of this study is the modeling of psycho-social-cultural factors on the quality of life in patiants with coronary heart disease. Methods: The data were collected using hospital scales of anxiety and depression, type D personality, perceived stress , the Mediterranean diet and socioeconomic status, and short forms of Stress coping schemas and individualism of collectivism and the researcher made perceived quality of life scales . 300 patients with coronary heart disease were selected with available sampling, from the February of 2018  to the May of 2018. Analysis based on path analysis was carried out in LISREL software. Findings: Adaptive coping strategies(0.13), self-efficacy (0.028), anxiety and depression(- 0.024), type D personality(- 0.022), and socioeconomic status( 0.014 )had the most direct effects, and individualism(0.13) and Mediterranean diet (0.12 )had the most indirect effect for predicting quality of life. Conclusion: It is suggested that patients be helped for using situational coping strategies, social support, acceptance and active emotional expression, to increase the level of self-efficacy on this group and take interventions properly to reduce their anxiety and depression. Also, be taught properly on the Mediterranean diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • path analysis
  • Psychosocial-Cultural Factors
  • Coronary Heart Disease
حکم آبادی، محمد ابراهیم، بیگدلی، ایمان الله، اسدی، جوانشیر و اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر. فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی سلامت، 24 (6): 161-138.  فراهانی، محمدنقی و خانی پور، حمید (1395). ساختار عاملی پرسشنامه طرحوارههای مقابله با استرس درنمونه ایرانی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 10 (4): 92-76.علیپور، احمد، رضایی، اکبر، هاشمی، تورج و یوسف پور، ناهید. (1395). اثربخشی رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اصلاح سبک زندگی در بهبود علائم حیاتی و بهزیستی روانشناختی بیماران کرونر قلبی. فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی سلامت، 20 (5): 136-125.
گرمارودی، غلامرضا و مرادی، علی. (1389). طراحی ابزار اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در شهر تهران. پایش، ۹ (۲) :۱۳۷-۱۴۴.
لطفی محمدحسن، امیری فاطمه، فروزان سیدخلیل، فلاحزاده حسین، شکاری هانیه. (1393). بررسی رابطه فاکتورهای اجتماعی اقتصادی با بیماری های عروق کرونری در افراد بالای ۲۵ سال در استان یزد: مطالعه مورد –شاهدی. مجله تحقیقات سلامت، ۳ (۳) :۱۶۸-۱۷۶.
Abu, H. O., Ulbricht, C., Ding, E., Allison, J. J., Salmoirago-Blotcher, E., Goldberg, R. J., & Kiefe, C. I. (2018). Association of religiosity and spirituality with quality of life in patients with cardiovascular disease: a systematic review. Quality of Life Research, 1-21.
Aggelopoulou, Z., Fotos, N. V., Chatziefstratiou, A. A., Giakoumidakis, K., Elefsiniotis, I., & Brokalaki, H. (2017). The level of anxiety, depression and quality of life among patients with heart failure in Greece. Applied Nursing Research, 34, 52-56.
Allgulander, C. (2016). Anxiety as a risk factor in cardiovascular disease. Current opinion in psychiatry, 29(1), 13-17.
Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited: Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA. 9-44.
Benjamin, I., Griggs, R. C., Wing, E. J., & Fitz, J. G. (2015). Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine E-Book: Elsevier Health Sciences.
Bhatt, H., Safford, M., & Glasser, S. (2015). Coronary heart disease risk factors and outcomes in the twenty-first century: findings from the REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) Study. Current hypertension reports, 17(4), 29.
Bishop, G. D. (2015). Personality and Cardiovascular Disease: Overview. Handbook of Psychocardiology, 1-14.
Bonaccio, M., Di Castelnuovo, A., Costanzo, S., Persichillo, M., De Curtis, A., Cerletti, C., . . . Iacoviello, L. (2018). Health-related quality of life and risk of composite coronary heart disease and cerebrovascular events in the Moli-sani study cohort. European journal of preventive cardiology, 25(3), 287-297.
Booth, J., Connelly, L., Lawrence, M., Chalmers, C., Joice, S., Becker, C., & Dougall, N. (2015). Evidence of perceived psychosocial stress as a risk factor for stroke in adults: a meta-analysis. BMC neurology, 15(1), 233.
Burns, T. M., Graham, C. D., Rose, M. R., & Simmons, Z. (2012). Quality of life and measures of quality of life in patients with neuromuscular disorders. Muscle & nerve, 46(1), 9-25.
Chun, C.-A., Moos, R. H., & Cronkite, R. C. (2006). Culture: A fundamental context for the stress and coping paradigm Handbook of  multicultural perspectives on stress and coping (pp. 29-53): Springer.
Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior, 385-396.
Damen, N. L., Versteeg, H., Boersma, E., Serruys, P. W., van Geuns, R.-J. M., Denollet, J., . . . Pedersen, S. S. (2013). Depression is independently associated with 7-year mortality in patients treated with percutaneous coronary intervention: results from the RESEARCH registry. International Journal of Cardiology, 167(6), 2496-2501.
Davidson, K. W., Burg, M. M., Kronish, I. M., Shimbo, D., Dettenborn, L., Mehran, R., . . . Rieckmann, N. (2010). Association of anhedonia with recurrent major adverse cardiac events and mortality 1 year after acute coronary syndrome. Archives of general psychiatry, 67(5), 480-488.
de Menezes Caceres, V., Stocks, N., Adams, R., Haag, D. G., Peres, K. G., Peres, M. A., & González-Chica, D. A. (2018). Physical activity moderates the deleterious relationship between cardiovascular disease, or its risk factors, and quality of life: Findings from two population-based cohort studies in Southern Brazil and South Australia. PloS one, 13(6), e0198769.
De Smedt, D., Clays, E., Annemans, L., Doyle, F., Kotseva, K., Pająk, A., . . . De Bacquer, D. (2013). Health related quality of life in coronary patients and its association with their cardiovascular risk profile: results from the EUROASPIRE III survey. International Journal of Cardiology, 168(2), 898-903.
Denollet, J. (2005). DS14: standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and Type D personality. Psychosomatic medicine, 67(1), 89-97.
Hagström, E., Norlund, F., Stebbins, A., Armstrong, P. W., Chiswell, K., Granger, C. B., ... & Wallentin, L. (2018). Psychosocial stress and major cardiovascular events in patients with stable coronary heart disease. Journal of internal medicine283(1), 83-92.
Havranek, E. P., Mujahid, M. S., Barr, D. A., Blair, I. V., Cohen, M. S., Cruz-Flores, S., . . . Lockwood, D. W. (2015). Social determinants of risk and outcomes for cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 132(9), 873-898.
Issa, S. M., Hoeks, S. E., Scholte op Reimer, W. J., Van Gestel, Y. R., Lenzen, M. J., Verhagen, H. J., . . . Poldermans, D. (2010). Health-related quality of life predicts long-term survival in patients with peripheral artery disease. Vascular Medicine, 15(3), 163-169.
Kaviani, H., Seyfourian, H., Sharifi, V., & Ebrahimkhani, N. (2009). Reliability and validity of Anxiety and Depression Hospital Scales (HADS) &58; Iranian patients with anxiety and depression disorders. Tehran University Medical Journal, 67(5), 379-385.
Kuczmarski, M. F., Cotugna, N., Pohlig, R. T., Beydoun, M. A., Adams, E. L., Evans, M. K., & Zonderman, A. B. (2017). Snacking and diet quality are associated with the coping strategies used by a socioeconomically diverse urban cohort of African-American and white adults. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(9), 1355-1365.
Kulhánová, I., Menvielle, G., Hoffmann, R., Eikemo, T. A., Kulik, M. C., Toch-Marquardt, M., . . . Regidor, E. (2016). The role of three lifestyle risk factors in reducing educational differences in ischaemic heart disease mortality in Europe. The European Journal of Public Health, 27(2), 203-210.
Lagraauw, H. M., Kuiper, J., & Bot, I. (2015). Acute and chronic psychological stress as risk factors for cardiovascular disease: Insights gained from epidemiological, clinical and experimental studies. Brain, behavior, and immunity, 50, 18-30.
Lichtman, J. H., Froelicher, E. S., Blumenthal, J. A., Carney, R. M., Doering, L. V., Frasure-Smith, N., ... & Vaccarino, V. (2014). American Heart Association Statistics Committee of the Council on Epidemiology and Prevention and the Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Depression as a risk factor for poor prognosis among patients with acute coronary syndrome: systematic review and recommendations: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation129(12), 1350-69.
Lonner, W. (2007). Handbook of multicultural perspectives on stress and coping: Springer Science & Business Media.
Hasan Lotfi, M., Amiri, F., Forouzannia, S. K., & Fallahzadeh, H. (2014). The Association between Socio–Economic Factors and Coronary Artery Disease in Yazd Province: a Case-control Study. Journal of Community Health Research3(3), 168-176.
Maeda, U., Shen, B.-J., Schwarz, E. R., Farrell, K. A., & Mallon, S. (2013). Self-efficacy mediates the associations of social support and depression with treatment adherence in heart failure patients. International journal of behavioral medicine, 20(1), 88-96.
Martınez-González, M., Fernández-Jarne, E., Serrano-Martınez, M., Wright, M., & Gomez-Gracia, E. (2004). Development of a short dietary intake questionnaire for the quantitative estimation of adherence to a cardioprotective Mediterranean diet. Eur J Clin Nutr, 58(11), 1550-1552.
Mommersteeg, P. M., Arts, L., Zijlstra, W., Widdershoven, J. W., Aarnoudse, W., & Denollet, J. (2017). Impaired health status, psychological distress, and personality in women and men with nonobstructive coronary artery disease: sex and gender differences: the TWIST (Tweesteden Mild Stenosis) Study. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 10(2), e003387.
Mozaffarian, D., Benjamin, E. J., Go, A. S., Arnett, D. K., Blaha, M. J., Cushman, M., . . . Fullerton, H. J. (2015). Heart disease and stroke statistics—2016 update: a report from the American Heart Association. Circulation, CIR. 0000000000000350.
World Health Organization. (2012). WHO quality of life-bref (WHOQOL-BREF). Geneva: World Health Organization.
Pogosova, N., Saner, H., Pedersen, S. S., Cupples, M. E., McGee, H., Höfer, S., . . . von Känel, R. (2015). Psychosocial aspects in cardiac rehabilitation: From theory to practice. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation of the European Society of Cardiology. European journal of preventive cardiology, 22(10), 1290-1306.
Schwarzer, R., & Luszczynska, A. (2007). Self-efficacy. Health Behavior Constructs: Theory, Measurement, and Research. Retrieved from National Cancer Institute website: http://cancercontrol. cancer. gov/constructs.
Seldenrijk, A., Vogelzangs, N., Batelaan, N. M., Wieman, I., van Schaik, D. J., & Penninx, B. J. (2015). Depression, anxiety and 6-year risk of cardiovascular disease. Journal of psychosomatic research, 78(2), 123-129.
Shahsavari, S., Nazari, F., Karimyar Jahromi, M., & Sadeghi, M. (2013). Epidemiologic study of hospitalized cardiovascular patients in Jahrom hospitals in 2012-2013. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing, 2(2), 14-21.
shakiba, a., bahrami, f., & KAVE, F. Z. (2011). The study of the factorial structure and psychometric properties of the Auckland individualism-collectivism scale. 20-30.
Sherwood, A., Blumenthal, J. A., Koch, G. G., Hoffman, B. M., Watkins, L. L., Smith, P. J., . . . Sueta, C. (2017). Effects of coping skills training on quality of life, disease biomarkers, and clinical outcomes in patients with heart failure: a randomized clinical trial. Circulation: Heart Failure, 10(1), e003410.
Shokri., S. a. ((2014)). Assessing Stress in Cancer Patients: Factorial Validity of the Perceived Stress Scale in Iran. Psychiatric nursing, 2, (13-22).
Shulruf, B., Alesi, M., Ciochină, L., Faria, L., Hattie, J., Hong, F., . . . Watkins, D. (2011). Measuring collectivism and individualism in the third millennium. Social Behavior and Personality: an international journal, 39(2), 173-187.
Smallheer, B. A., Vollman, M., & Dietrich, M. S. (2018). Learned Helplessness and Depressive Symptoms Following Myocardial Infarction. Clinical nursing research27(5), 597-616.
Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). Using multivariate statistics . New Jersey, NY: Pearson Education: Inc.
van Domburg, R. (2017). Type D personality as a predictor of poor health outcomes in patients with cardiovascular disease Response. NETHERLANDS HEART JOURNAL, 25(4), 288-288.
Veronesi, G., Tunstall-Pedoe, H., Ferrario, M. M., Kee, F., Kuulasmaa, K., Chambless, L. E., . . . Ferrieres, J. (2017). Combined effect of educational status and cardiovascular risk factors on the incidence of coronary heart disease and stroke in European cohorts: Implications for prevention. European journal of preventive cardiology, 24(4), 437-445.
von Känel, R., Hari, R., Schmid, J.-P., Saner, H., & Begré, S. (2011). Distress related to myocardial infarction and cardiovascular outcome: a retrospective observational study. BMC psychiatry, 11(1), 98.
Widmer, R. J., Flammer, A. J., Lerman, L. O., & Lerman, A. (2015). The Mediterranean diet, its components, and cardiovascular disease. The American journal of medicine, 128(3), 229-238.
Wong, P. T., Reker, G. T., & Peacock, E. J. (2006). A resource-congruence model of coping and the development of the coping schemas inventory Handbook of multicultural perspectives on stress and coping (pp. 223-283): Springer.
Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta psychiatrica scandinavica, 67(6), 361-370.
Zoljanahi A, A. M. (2005). The prevalence of type D personality in the student community and institutional assessment of bio - behavioral characters in the susceptibility for coronary artery disease.Tarbiat Modarres University.