اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری‌های تنظیم هیجان و بهزیستی روان‌شناختی در سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری‌های تنظیم هیجان و بهزیستی روان‌شناختی در سندرم پیش از قاعدگی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه زنان مراجعه‌کننده به مرکز سلامت دولت‌آباد در نیمه دوم سال 1396 بود. نمونه‌ای به حجم 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفت. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه تحت آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (RSPWB-SF) و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان (DERS) استفاده شد و داده‌های حاصل از اجرای پژوهش از طریق تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد، آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش دشواری‌های تنظیم هیجان و مؤلفه‌های آن تأثیر معناداری داشت. همچنین آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن تأثیر معناداری داشت. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند به‌عنوان یک روش مداخله‌ای مفید، جهت افزایش بهزیستی روان‌شناختی و کاهش دشواری تنظیم هیجان زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بکار رود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on emotion regulation difficulties and psychological well-being in premenstrual syndrome

نویسندگان [English]

  • mahshid shabani 1
  • Javad Khalatbari 2
1 Ph.D. Student in Counseling , Islamic Azad University, Branch of North Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Branch of Tonekabon, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on emotion regulation difficulties and psychological well-being in premenstrual syndrome. Method: The research method is semi-experimental with pre-test-posttest design with control group. The research population consisted of all women referring to Health Center of Dolatabad in the second half of 1396. A sample of 30 subjects was selected through purposeful sampling and randomly divided into two groups (15 subjects) and control (15 subjects). Then, the experimental group was trained by mindfulness-based stress reduction program in 8 sessions. To collect data, a short form reef psychological well-being scale (RSPWB-SF) and an emotional adjustment difficulty questionnaire (DERS) were used. The data were analyzed using covariance analysis and analyzed using SPSS software. Results: : The results showed that mindfulness-based stress reduction had a significant effect on decreasing the emotion regulation difficulties and its components. Also, there was a significant effect on mindfulness-based stress reduction on psychological well-being and its components. Conclusion: The results of this study showed that mindfulness-based stress reduction can be used as a useful intervention method for increasing psychological well-being and decreasing emotion regulation difficulties in women with premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based stress reduction
  • Emotion regulation difficulties
  • psychological well-being
  • Premenstrual syndrome
اورکی، م. و سامی، پ. (1395). بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 20، 5-18.
بخشانی، ن.؛ حسن زاده، ز. و رقیبی، م. (1390). شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی در دانش آموزان نوجوان. تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، ۱۳ (۸)، ۲۹-۳۴.
پور محسنی کلوری، ف. و اسلامی، ف. (1395). بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 20، 48-67.
حسینی، ش.؛ عصمتى مقدم، م.؛ دهنوخلجی، ح.؛ سلطانی رباط، س. و محمدی، ع. (1395). بررسی اثر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 2 (3)، 65-73.
خانجانی، م.؛ شهیدی، ش.؛ فتح آبادی، ج.؛ مظاهری، م. و شکری، ا.(1393). ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 32. 27-36.
خانزاده، م.؛ سعیدیان، م.؛ حسین چاری، م. و ادریسی، ف. (1391). ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6 (1)، ۹۶-۸۷.
 دلاور، ع. (1390). روش‌های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (رشته روان شناسی). تهران: ویرایش.
 سیه بازی، ش.؛ حریری، ز.؛ منتظری، ف.؛ مقدم، ع. و بنائم، ل. (1390)، استاندارد سازی پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی PSST: ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی، فصلنامه پایش، 10 (4)، ٤٢٧-421.
عباس زاده، ف. (1395). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) برکیفیت زندگی و بهبود نشانه‌های سندرم پیش از قاعدگی (PMS). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
کرد، ب. و رهبری، پ.(1396). پیش بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن آگاهی در بین بیماران قلبی عروقی. روان پرستاری. ۵ (۶)، ۱۶-۲۳.
کیانی‌آسیابر، آ.؛ حیدری، م.؛ محمدی‌تبار، ش. و فقیه‌زاده، س. (1388). بررسی شیوع، علائم، نشانه‌ها و عوامل مستعد‌کننده سندرم پیش از قاعدگی در زنان شاغل. دو ماهنامه علمی - پژوهشی دانشور پزشکی، 16 (18)، 45-54.
نادری، ی.؛ حسنی، ج.؛ تقی زاده، م.؛ رمضان زاده، ف. (1393). کارآمدی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان زنان مبتلا به افسردگی اساسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۲۴ (۱۲۲)، ۵۳-۶۳.
 Abdi, R., Kheyrjoo, E., Javidfar, S., & Jabari, G. (2017). Effectiveness of Group Training of Mindfulness-Based Techniques on Improvement of Psychological Well-Being of Individuals With Spinal Cord Injury. Journal of Modern Rehabilitation, 10(4), 155-162.
Acikgoz, A., Dayi, A., & Binbay, T. (2017). Prevalence of premenstrual syndrome and its relationship to depressive symptoms in first-year university students. Saudi Medical Journal, 38(11), 1125-1131.
 Asadi, S., Abolghasemi, A., & Parsi, S. (2016). The Efficacy of Mindfulness Training on Cognitive Emotion Regulation in Football Players. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926, 1(1), 2648-2657.
 Brahmbhatt, S., Sattigeri, B. M., Shah, H., Kumar, A., & Parikh, D. (2013). A prospective survey study on premenstrual syndrome in young and middle aged women with an emphasis on its management. International journal of research in medical sciences, 1(2), 69-72.
 Bränström, R., Duncan, L. G., & Moskowitz, J. T. (2011). The association between dispositional mindfulness, psychological well-being, and perceived health in a Swedish population-based sample. British journal of health psychology, 16(2), 300-316.
Britton, W. B., Shahar, B., Szepsenwol, O., & Jacobs, W. J. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy improves emotional reactivity to social stress: results from a randomized controlled trial. Behavior therapy, 43(2), 365-380.
 Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 84(4), 822.
Brown, M. A., & Lewis, L. L. (1993). Cycle‐phase changes in perceived stress in women with varying levels of premenstrual symptomatology. Research in nursing & health, 16(6), 423-429.
Chambers, R., Gullone, E., & Allen, N. B. (2009). Mindful emotion regulation: An integrative review. Clinical psychology review, 29(6), 560-572.
Cheng, S. H., Shih, C. C., Yang, Y. K., Chen, K. T., Chang, Y. H., & Yang, Y. C. (2013). Factors associated with premenstrual syndrome—A survey of new female university students. The Kaohsiung journal of medical sciences, 29(2), 100-105.
 Crescentini, C., Matiz, A., Cimenti, M., Pascoli, E., Eleopra, R., & Fabbro, F. (2017). The effect of mindfulness meditation on personality and psychological well-being in patients with multiple sclerosis. International Journal of MS Care.
 Dahl, C. J., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2015). Reconstructing and deconstructing the self: cognitive mechanisms in meditation practice. Trends in Cognitive Sciences, 19(9), 515-523.
 Dekeyser, M., Raes, F., Leijssen, M., Leysen, S., & Dewulf, D. (2008). Mindfulness skills and interpersonal behaviour. Personality and Individual Differences, 44(5), 1235-1245.
Delara, M., Ghofranipour, F., Azadfallah, P., Tavafian, S. S., Kazemnejad, A., & Montazeri, A. (2012). Health related quality of life among adolescents with premenstrual disorders: a cross sectional study. Health and quality of life outcomes, 10(1), 1.
Ekblad, A. G. (2009). Effects of mindfulness training on emotion regulation and attention (Doctoral dissertation, Duke University).
Epperson, C. N., Steiner, M., Hartlage, S. A., Eriksson, E., Schmidt, P. J., Jones, I., & Yonkers, K. A. (2012). Premenstrual dysphoric disorder: evidence for a new category for DSM-5. American Journal of Psychiatry, 169(5), 465-475.
Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion, 10(1), 83-91.
Goodnight, J. R. M. (2016). Returning to presence: the effects of mindfulness on emotion regulation following worry among individuals with analogue generalized anxiety disorder.
 Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26(1), 41-54.
Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: taking stock and moving forward. Emotion, 13(3), 359.
Hantsoo, L., & Epperson, C. N. (2015). Premenstrual dysphoric disorder: epidemiology and treatment. Current psychiatry reports, 17(11), 87.
Hofmeister, S., & Bodden, S. E. T. H. (2016). Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder. American family physician, 94(3), 236-240.
Imai, A., Ichigo, S., Matsunami, K., & Takagi, H. (2015). Premenstrual syndrome: management and pathophysiology. Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 42(2), 123-128.
 Janusek, L. W., Tell, D., & Mathews, H. L. (2015). Mindfulness based stress reduction improves psychological well-being and restores immune function in women with breast cancer, from diagnosis through 6-months post-cancer treatment. Brain, Behavior, and Immunity, 49, e37-e38.
Langer, Á. I., Schmidt, C., Mayol, R., Díaz, M., Lecaros, J., Krogh, E., ... & Villar, M. J. (2017). The effect of a mindfulness-based intervention in cognitive functions and psychological well-being applied as an early intervention in schizophrenia and high-risk mental state in a Chilean sample: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 18(1), 233.
Nisar, N., Zehra, N., Haider, G., Munir, A. A., & Sohoo, N. A. (2008). Frequency, intensity and impact of premenstrual syndrome in medical students. J Coll Physicians Surg Pak, 18(8), 481-4.
Ogden, P. (2009). Emotion, mindfulness, and movement. The healing power of emotion: Affective neuroscience, development & clinical practice, 204.
 Petersen, N., London, E. D., Liang, L., Ghahremani, D. G., Gerards, R., Goldman, L., & Rapkin, A. J. (2016). Emotion regulation in women with premenstrual dysphoric disorder. Archives of women's mental health, 19(5), 891-898.
 Reuveni, I., Dan, R., Segman, R., Evron, R., Laufer, S., Goelman, G., ... & Canetti, L. (2016). Emotional regulation difficulties and premenstrual symptoms among Israeli students. Archives of women's mental health, 19(6), 1063-1070.
Shahidi, S., Akbari, H., & Zargar, F. (2017). Effectiveness of mindfulness-based stress reduction on emotion regulation and test anxiety in female high school students. Journal of Education and Health Promotion, 6(1), 87.
Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. Journal of clinical psychology, 62(3), 373-386.
Shonin, E., Van Gordon, W., Slade, K., & Griffiths, M. D. (2013). Mindfulness and other Buddhist-derived interventions in correctional settings: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 18(3), 365-372.
 Siegel, R. D. (2010). The mindfulness solution. New York: Guilford.
Sola-Carmona, J. J., Lopez-Liria, R., Padilla-Góngora, D., Daza, M. T., & Sánchez-Alcoba, M. A. (2013). Anxiety, psychological well-being and self-esteem in Spanish families with blind children. A change in psychological adjustment?. Research in developmental disabilities, 34(6), 1886-1890.‏
 Tacani, P. M., de Oliveira Ribeiro, D., Guimarães, B. E. B., Machado, A. F. P., & Tacani, R. E. (2015). Characterization of symptoms and edema distribution in premenstrual syndrome. International journal of women's health, 7, 297.
 Thurston, M. D., Goldin, P., Heimberg, R., & Gross, J. J. (2017). Self-views in social anxiety disorder: The impact of CBT versus MBSR. Journal of Anxiety Disorders.
Tschudin, S., Bertea, P. C., & Zemp, E. (2010). Prevalence and predictors of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in a population-based sample. Archives of women's mental health, 13(6), 485-494.
Walach, H., Buchheld, N., Buttenmüller, V., Kleinknecht, N., & Schmidt, S. (2006). Measuring mindfulness—the Freiburg mindfulness inventory (FMI). Personality and individual differences, 40(8), 1543-1555.
Wu, M., Liang, Y., Wang, Q., Zhao, Y., & Zhou, R. (2016). Emotion Dysregulation of Women with Premenstrual Syndrome. Scientific reports, 6, 38501.
 Yap, K., Mogan, C., Moriarty, A., Dowling, N., Blair‐West, S., Gelgec, C., & Moulding, R. (2018). Emotion regulation difficulties in obsessive‐compulsive disorder. Journal of clinical psychology, 74(4), 695-709.
 Yen, J. Y., Wang, P. W., Su, C. H., Liu, T. L., Long, C. Y., & Ko, C.H. (2017). Estrogen levels, emotion regulation, and emotionalsymptoms of women with premenstrual dysphoric disorder: The moderating effect of estrogen receptor 1α polymorphism. Progress in Neuro Psychopharmacology and Biological Psychiatry.