نقش اضطراب و افسردگی در ارزیابی موفقیت جراحی اسلیو

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران.

2 دانشیار،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در میان عوامل ارزیابی موفقیت جراحی چاقی اسلیو معده،  عوامل روانشناختی به دلیل برداشت شخصی فرد از موفقیت درمان،  اهمیت ویژه­ای دارند.  در این پژوهش نقش اضطراب و افسردگی به عنوان دو اختلال شایع در افراد اقدام­کننده به جراحی اسلیو در ارزیابی موفقیت جراحی بررسی می­شود. روش: پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی برای مطالعه­ی کیفی تجربه زیسته­ی افراد اقدام­کننده به جراحی اسلیو استفاده کرده است. 20 نفر با روش همگون و به صورت هدفمند از میان افراد موفق و ناموفق در کاهش وزن  که یک سال از جراحی اسلیو آنها گذشته بود، به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها: یافته­ها نشان می­دهد که اضطراب و افسردگی قبل از جراحی بیشتر متمرکز  بر بدکارکردی­های روانی یا کارکردهای اجتماعی و نقص به وجود آمده بخاطر اضافه وزن می­باشد، اما اهمیت اضطراب و افسردگی پس از انجام جراحی بیشتر به علت نقایص یا بدکارکردی­های مقطعی پس از جراحی نظیر ریزش مو، بی­حالی، پرخوابی و غیره به وجود آمده است. نتیجه‌گیری: اضطراب و افسردگی نقش مهمی در استنباط موفقیت جراحی و بازخوردی احساسی در مورد مفید بودن جراحی دارند. اگر جراحی ناراحتی­های مربوط به چاقی را رفع کند، عوارض کمتری داشته باشد، فرد بتواند از دستورات پزشک پس از جراحی پیروی کند و بازگشت وزن نداشته باشد، آنگاه احساس اضطراب و افسردگی فرد کاهش می­یابد و احساس مثبتی در مورد نتیجه جراحی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Anxiety and Depression in The Success of Sleeve Gastrectomy Surgery

نویسندگان [English]

  • zahra ghanbari 1
  • Zahra Darvizeh 2
  • Zohreh Khosravi 3
1 PHD student of Alzahra University ,Tehran,Iran
2 Associate Professor of psychology, Alzahra university, Tehran, Iran.
3 assistant professor of psychology,Alzahra university,Tehran,Iran
چکیده [English]

Objective: Between evaluating factors of the success in Sleeve gastrectomy surgery, psychological factors are important because of the personal perception of successful treatment. In this study, the role of anxiety and depression as two common disorders in patients undergoing surgery was investigated. Method: The present study is a qualitative study to investigate the phenomenological method of the lived experience of individuals who went thorough Sleeve surgery. Twenty successful or unsuccessful people in weight loss were selected using a homogeneous Sampling method from all of whom went thorough Sleeve surgery one year ago.Result: The findings show that preoperative anxiety and depression are more focused on related psychological maladaptation or the defect in social function due to obesity and overweight, but the role and importance of anxiety and depression after surgery was more due to temporary fractures or post-surgical abnormalities such as hair loss, lethargy, oversleeping, and so on.Conclusion: Anxiety and depression play important roles in the perception of surgery success so that anxiety and depression give people an emotional feedback about the surgery usefulness. If the surgery resolves obesity-related discomforts, has fewer side effects, one can follow the doctor's instructions after surgery and do not have weight gain, the feeling of anxiety and depression is reduced and the person feels positive about the surgery successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety"
  • " Depression"
  • " Surgery"
  • " lived experience
 آگاه هریس، م.؛ الهام موسوی، ا.؛ جان بزرگی، م.؛  ایرانی، ز. (1392). اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت  ،  2(5)، 34-47.
دشت بزرگی، ز. (1394). اثر بخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی برآسیب های بالینی ناشی از مشکلات پرخوری در دختران دارای اختلال پرخوری و چاقی، نسیم تندرستی. سلامت خانواده، 4 (2)، 32-25.
رنجبر نوشری، ف.؛  بشرپور، س.؛ حاجلو، ن.؛ نریمانی، م.(1396). اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر خودمهارگری، سبک های خوردن و شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت ،  6(24)، 87-105.
صالحی فدردی، ج.؛  مداح شورچه، ر.؛ نعمتی، م. (1390). مقایسه ساختار انگیزشی و سبک های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی. اصول بهداشت روانی،  13(2)، 170-181.
فتاحی، ث.؛  نادری ، ف.؛ عسگری، پ.؛ احدی، ح. (1396). اثربخشی آموزش نوروفیدبک برولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی زنان دارای اضافه وزن. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت  ،  6(21)، 129-141.
یالوم، ا. (1389). روان درمانی اگزیستانسیال. ترجمه : سپیده حبیب،  نشر نی، تهران.
یانگ، ج.؛ کلوسکو، ژ.؛ ویشار، م. (۱۳۸۶). طرح واره درمانی. ترجمه : حسن حمید پور، زهرا اندوز. انشاراتارجمند، تهران.  
Berende, C. A. S., de Zoete, J. P., Smulders, J. F., & Nienhuijs, S. W. (2012). Laparoscopic sleeve gastrectomy feasible for bariatric revision surgery. Obesity surgery, 22(2), 330-334.
Boh, B., Jansen, A., Clijsters, I., Nederkoorn, C., Lemmens, L. H., Spanakis, G., & Roefs, A. (2016). Indulgent thinking? Ecological momentary assessment of overweight and healthy-weight participants' cognitions and emotions. Behaviour research and therapy, 87, 196-206.
Burgmer, R., Legenbauer, T., Müller, A., de Zwaan, M., Fischer, C., & Herpertz, S. (2014). Psychological outcome 4 years after restrictive bariatric surgery. Obesity surgery, 24(10), 1670-1678.
Burke, B. L. (2011). What can motivational interviewing do for you?. Cognitive and Behavioral Practice, 18(1), 74-81.
Brunault, P., Frammery, J., Couet, C., Delbachian, I., Bourbao-Tournois, C., Objois, M., & Ballon, N. (2015). Predictors of changes in physical, psychosocial, sexual quality of life, and comfort with food after obesity surgery: a 12-month follow-up study. Quality of Life Research, 24(2), 493-501.
Brunault, P., Jacobi, D., Miknius, V., Bourbao-Tournois, C., Huten, N., Gaillard, P., & Ballon, N. (2012). High preoperative depression, phobic anxiety, and binge eating scores and low medium-term weight loss in sleeve gastrectomy obese patients: a preliminary cohort study. Psychosomatics, 53(4), 363-370.
Carlin, A. M., Zeni, T. M., English, W. J., Hawasli, A. A., Genaw, J. A., Krause, K. R., ... & Share, D. (2013). The comparative effectiveness of sleeve gastrectomy, gastric bypass, and adjustable gastric banding procedures for the treatment of morbid obesity. Annals of surgery, 257(5), 791-797.
Colles, S. L., Dixon, J. B., & O'brien, P. E. (2008). Grazing and loss of control related to eating: two high‐risk factors following bariatric surgery. Obesity, 16(3), 615-622.
Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2001). A new cognitive behavioural approach to the treatment of obesity. Behaviour research and therapy, 39(5), 499-511.
Cornelis, M. C., Rimm, E. B., Curhan, G. C., Kraft, P., Hunter, D. J., Hu, F. B., & Van Dam, R. M. (2014). Obesity susceptibility loci and uncontrolled eating, emotional eating and cognitive restraint behaviors in men and women. Obesity22(5), E135-E141.
Egger, G., & Dixon, J. (2014). Beyond obesity and lifestyle: a review of 21st century chronic disease determinants. BioMed research international2014.
Elfhag, K., & Rössner, S. (2005). Who succeeds in maintaining weight loss? A conceptual review of factors associated with weight loss maintenance and weight regain. Obesity reviews, 6(1), 67-85.
Figura, A., Ahnis, A., Stengel, A., Hofmann, T., Elbelt, U., Ordemann, J., & Rose, M. (2015). Determinants of weight loss following laparoscopic sleeve gastrectomy: the role of psychological burden, coping style, and motivation to undergo surgery. Journal of obesity, 2015.
Friedman, M. A., & Brownell, K. D. (1995). Psychological correlates of obesity: moving to the next research generation. Psychological bulletin, 117(1), 3.
Goitein, D., Feigin, A., Segal-Lieberman, G., Goitein, O., Papa, M. Z., & Zippel, D. (2011). Laparoscopic sleeve gastrectomy as a revisional option after gastric band failure. Surgical endoscopy, 25(8), 2626-2630.
Hemmingsson, E. (2014). A new model of the role of psychological and emotional distress in promoting obesity: conceptual review with implications for treatment and prevention. Obesity Reviews15(9), 769-779.
Himpens, J., Dapri, G., & Cadière, G. B. (2006). A prospective randomized study between laparoscopic gastric banding and laparoscopic isolated sleeve gastrectomy: results after 1 and 3 years. Obesity surgery, 16(11), 1450-1456.
Himpens, J., Cadière, G. B., Bazi, M., Vouche, M., Cadière, B., & Dapri, G. (2011). Long-term outcomes of laparoscopic adjustable gastric banding. Archives of surgery, 146(7), 802-807.
Kalarchian, M. A., Marcus, M. D., Wilson, G. T., Labouvie, E. W., Brolin, R. E., & LaMarca, L. B. (2002). Binge eating among gastric bypass patients at long-term follow-up. Obesity Surgery, 12(2), 270-275.
Lakdawala, M., & Bhasker, A. (2010). Report: Asian consensus meeting on metabolic surgery. Recommendations for the use of bariatric and gastrointestinal metabolic surgery for treatment of obesity and type II diabetes mellitus in the Asian population. Obesity surgery, 20(7), 929-936.
Leva, N., & Morton, J. (2013). Comparative Quality of Life Effectiveness for Bariatric Surgery. Journal of Surgical Research, 179(2), 233.
Lewis, C. S., Varma, A. K., & Hamdorf, J. M. (2016). Comparison of safety between 1-stage and 2-stage surgery: from laparoscopic adjustable gastric banding to laparoscopic sleeve gastrectomy. Surgery for Obesity and Related Diseases, 12(5), 976-983.
Li, Z., Maglione, M., Tu, W., Mojica, W., Arterburn, D., Shugarman, L. R., & Morton, S. C. (2005). Meta-analysis: pharmacologic treatment of obesity. Annals of internal medicine, 142(7), 532-546.
Linehan, M. M. (2018). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Guilford Publications.
Lutz, T. A., & Bueter, M. (2014). The physiology underlying Roux-en-Y gastric bypass: a status report. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 307(11), R1275-R1291.
Melero, Y., Ferrer, J. V., Sanahuja, Á., Amador, L., & Hernando, D. (2014). Psychological changes in morbidly obese patients after sleeve gastrectomy. Cirugía Española (English Edition)92(6), 404-409.
Moore, S. D., King, A. C., Kiernan, M., & Gardner, C. D. (2011). Outcome expectations and realizations as predictors of weight regain among dieters. Eating behaviors, 12(1), 60-63.
O'brien, P. E., McPhail, T., Chaston, T. B., & Dixon, J. B. (2006). Systematic review of medium-term weight loss after bariatric operations. Obesity surgery, 16(8), 1032-1040.
Ogden, J., Hollywood, A., & Pring, C. (2015). The impact of psychological support on weight loss post weight loss surgery: a randomised control trial. Obesity Surgery25(3), 500-505.
Pasman, W. J., Saris, W. H., & Westerterp‐Plantenga, M. S. (1999). Predictors of weight maintenance. Obesity, 7(1), 43-50.
Peacock, J. C., & Zizzi, S. J. (2012). Survey of bariatric surgical patients' experiences with behavioral and psychological services. Surgery for Obesity and Related Diseases, 8(6), 777-783.
Prystowsky, E. N., & Padanilam, B. J. (2015). Treatment of atrial fibrillation: A weighty problem.
Resnicow, K., McMaster, F., Bocian, A., Harris, D., Zhou, Y., Snetselaar, L., & Hollinger, D. (2015). Motivational interviewing and dietary counseling for obesity in primary care: an RCT. Pediatrics, peds-2014.
Rieber, N., Giel, K. E., Meile, T., Enck, P., Zipfel, S., & Teufel, M. (2013). Psychological dimensions after laparoscopic sleeve gastrectomy: reduced mental burden, improved eating behavior, and ongoing need for cognitive eating control. Surgery for Obesity and Related Diseases, 9(4), 569-573.
Rutledge, T., Groesz, L. M., & Savu, M. (2011). Psychiatric factors and weight loss patterns following gastric bypass surgery in a veteran population. Obesity surgery, 21(1), 29-35.
Sacks, F. M., Bray, G. A., Carey, V. J., Smith, S. R., Ryan, D. H., Anton, S. D., ... & Leboff, M. S. (2009). Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. New England Journal of Medicine, 360(9), 859-873.
Sadeghi, K., Gharraee B., Fata, L., Mazhari, S., (2010). Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Treating Patients with Obesity. Iran Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 16(2), 107-117.
Sarwer, D. B., Wadden, T. A., Moore, R. H., Baker, A. W., Gibbons, L. M., Raper, S. E., & Williams, N. N. (2008). Preoperative eating behavior, postoperative dietary adherence, and weight loss after gastric bypass surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases, 4(5), 640-646.
Sjöström, L., Narbro, K., Sjöström, C. D., Karason, K., Larsson, B., Wedel, H.,  & Bengtsson, C. (2007). Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. New England journal of medicine, 357(8), 741-752.
Straus, E. E. (2009). Unequal Pieces of a Shrinking Pie: The Struggle between African Americans and Latinos over Education, Employment, and Empowerment in Compton, California. History of education quarterly, 49(4), 507-529.
Stroh, C., Benedix, D., Weiner, R., Benedix, F., Wolff, S., Knoll, C., & Obesity Surgery Working Group. (2014). Is a one-step sleeve gastrectomy indicated as a revision procedure after gastric banding? Data analysis from a quality assurance study of the surgical treatment of obesity in Germany. Obesity surgery, 24(1), 9-14.
Teixeira, P. J., Palmeira, A. L., Branco, T. L., Martins, S. S., Minderico, C. S., Barata, J. T., ... & Sardinha, L. B. (2004). Who will lose weight? A reexamination of predictors of weight loss in women. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 1(1), 12.
Tsai, A. G., & Wadden, T. A. (2005). Systematic review: an evaluation of major commercial weight loss programs in the United States. Annals of internal medicine, 142(1), 56-66.
Wadden, T. A., Bartlett, S. J., Foster, G. D., Greenstein, R. A., Wingate, B. J., Stunkard, A. J., & Letizia, K. A. (1995). Sertraline and Relapse Prevention Training Following Treatment by Very‐Low‐Calorie Diet: A Controlled Clinical Trial. Obesity, 3(6), 549-557.
Williams, G. C., Grow, V. M., Freedman, Z. R., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1996). Motivational predictors of weight loss and weight-loss maintenance. Journal of personality and social psychology, 70(1), 115.
Wing, R. R., & Hill, J. O. (2001). Successful weight loss maintenance. Annual review of nutrition, 21(1), 323-341.
Yazbek, T., Safa, N., Denis, R., Atlas, H., & Garneau, P. Y. (2013). Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG)—a good bariatric option for failed laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB): a review of 90 patients. Obesity surgery, 23(3), 300-305.
Yen, Y. C., Huang, C. K., & Tai, C. M. (2014). Psychiatric aspects of bariatric surgery. Current opinion in psychiatry, 27(5), 374.
Zachrisson, H. D., & Skårderud, F. (2010). Feelings of insecurity: Review of attachment and eating disorders. European Eating Disorders Review, 18(2), 97-106.